О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …..

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на десети  юли, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

след като се запозна с материалите по НАХД № 168/2017г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 от ЗАНН.

НАХД №168/2017г. е образувано по жалба с вх.№2337/23.06.2017г. подадена от Д.Г.И. с ЕГН ********** ***, срещу Наказателно постановление №004/13.06.2017г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Бургас.

С разпореждане №420/23.06.2017г. съдът е разпоредил на Агенцията да представят цялата преписка по издаденото Наказателно постановление.

С придружително писмо с вх. №2500/06.07.2017г. ИАРА чрез юр.Д.Е. е представила преписката. В придружителното писмо е взела становище по подсъдността на делото, като посочва, че същото е подсъдно на РС Тервел.

Съгласно чл.59, ал.1 от ЗАНН, Наказателното постановление и електронния фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

От представената преписка, а и от самата жалба става ясно, че нарушението е извършена в района на гр.Тервел, т.е. местно компетентен е Районен съд Тервел. Производството пред настоящия състав следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на РС Тервел.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 168/2017г. по описа на Районен съд Каварна.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Тервел.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред Административен съд Добрич.

След влизане в сила на прекратителното определение, делото да бъде изпратено на Районен съд Тервел по подсъдност.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ..………………….