Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 08.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на десети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 169 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Производството по делото е образувано по жалба на С.К.Б. ЕГН ********** ***   срещу Наказателно постановление № 6/2018 ЗМВР от 02.03.2018г. на Началник РУ Каварна с което му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500/петстотин/лева,на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР,за нарушение на чл.64 ал.4 от ЗМВР.Жалбоподателят счита издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно и необосновано,а наказанието за несправедливо наложено.Сочи,че при издаването му са допуснати редица процесуални нарушения,които го опорочавали.Същото било издадено в нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.В наказателното постановление не били посочени доказателствата,потвърждаващи извършеното нарушение.Освен това жалбоподателя оспорва и описаната фактическа обстановка.

         В съдебно заседание жалбоподателят,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Въззиваемата страна-РУ гр.Каварна,редовно призована,не се явява представител в с.з.При депозиране на административнонаказателната преписка в Районен съд гр.Каварна,АНО не изразява становище по жалбата.

         Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         Настоящия съдебен състав на Каварненски Районен съд,като прецени събраните доказателства по делото по отделно и в тяхната съвкупност,приема за установено следното:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима.

         Срещу жалбоподателя е бил съставен АУАН № 6/05.01.2018г./бл.№ 496156/ за това,че на 05.01.2018г. около 08.00ч. в гр.Каварна ул“В.“ в двора на дом № ** С.К.Б. ЕГН **********,след като му е разпоредено устно да преустанови поведението си,изразяващо се във викане на висок глас и бутане същият не го преустановява и съзнателно пречи на полицейския орган да изпълни задълженията си по  служба-претърсване в дом № ** улица „В.“ по ДП № 2/2018г. по описа на ОД на МВР Добрич.Актосъставителят  е квалифицирал нарушението по чл.64 ал.4 от ЗМВР във връзка с чл.270 ал.1 от ЗВМР.Съставеният акт е бил предявен на жалбоподателя,който собственоръчно го подписал,получил е препис от акта и е уведомен,че в 3-дневен срок може да направи допълнителни обяснения или възражения.В акта жалбоподателя е попълнил,че няма възражения.В посочения 3-дневен срок жалбоподателя не е подал възражения в РУ Каварна.

         Въз основа на АУАН № 6/05.01.2018г./бл.№ 496156/ било издадено оспорваното  Наказателно постановление № 6/2018 ЗМВР от 02.03.2018г. в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка и е наложил на С.К.Б. ЕГН ********** *** административно наказание „глоба“ в размер на 500/петстотин/лева,на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР,за нарушение на чл.64 ал.4 от ЗМВР

         Приложена е и приета като писмено доказателство по делото Заповед № 8121-1371/2015г. удостоверяваща делегираната на Началника на РУ Каварна компетентност да издава НП по ЗМВР,както и Заповед №  8121з-423/15.03.2017г. за оправомощаване на длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи да съставят актове за установяване на административни нарушения по Закона за Министерството на вътрешните работи.

         При така установените факти,съдът констатира следното:

         Жалбата е допустима,като подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежна страна,а по същество е основателна,по следните съображения:

         В производството по установяване на твърдяното административно нарушение и налагане на административното наказание са допуснати съществени нарушения.

         Съобразявайки съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП с изискванията на ЗАНН,указващи реквизити на тези административни актове и процедурата по съставянето им,се налага извода,че са допуснати съществени  нарушения на процесуалните правила,които водят до отмяна на НП.Административнонаказателното производство е строго формално и се подчинява на строго регламентирани правила.

         Нарушени са разпоредбите на чл.42 т.4 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,тъй като нито в АУАН,нито в НП е извършено пълно и точно описание на нарушението,както и няма описание на обстоятелствата,при които е било извършено,а в НП и на доказателствата които го потвърждават.Това води до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

         Повдигнато и предявено е обвинение,което не е конкретизирано нито от обективна,нито от субективна страна.Актосъставителят и наказващият орган не са посочили изпълнителното деяние на твърдяното нарушение,което е санкционирано именно по ЗМВР.

         В настоящия случай в обстоятелствената част на атакуваното наказателно постановление,така както е описано извършеното нарушение,по същество се е стигнало до смесване  фактическите състави на две отделни нарушения по смисъла на ЗМВР-„неизпълнение разпореждане на орган на МВР,направено в изпълнение на функциите му“ и „противозаконно пречене на орган на МВР да изпълнява функциите си“..,за които административни нарушения в санкционните норми на чл.257 ал.1 и чл.264 ал.1 от ЗМВР са предвидени съответни,различни по размер наказания.

         Допуснато е процесуално нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН и същото е съществено.Неопределеността в обвинението е останала и е непреодолима  с оглед установените фактически обстоятелства.Липсата на точно описание  на нарушението препятства преценката  за материалноправна законосъобразност на атакуваното НП.Изложената неяснота на факти и приложим закон е в такава степен,че  води до липса на предмет на доказване и обосноваване.Налице е едно бланкетно обвинение.За жалбоподателя е неизвестно срещу какво конкретно следва да гради защитата си.

         При издаване на наказателното постановление е нарушено и изискването на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН,като не е посочена конкретната законова разпоредба ,нарушена виновно от жалбоподателя.Действително посочено е,,че административнонаказателната отговорност е ангажирана за нарушение на чл.64 ал.4 от ЗМВР,на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР.Както в акта,така и в НП  обаче, е посочено едновременно неизпълнение  на полицейско разпореждане и преченето на изпълнение на служебни задължения,които представляват две самостоятелни основания за носене на административнонаказателна отговорност,а именно-по чл.257 ал.1 от ЗМВР и по чл.264 ал.1 от ЗМВР.В обстоятелствената част на НП е описано извършването на две нарушения.Отразено е,че е нарушена една правна норма,която не поглъща състава на двете нарушения,а е наложена една санкция.

         Липсва яснота  за какво нарушение жалбоподателят е бил привлечен към административнонаказателна отговорност-за това,че не е изпълнил разпореждане на орган на МВР или за това,че противозаконно е пречил на орган на МВР да изпълни функциите си,или и за двете нарушения.Констатираната в наказателното постановление неяснота при описание на вмененото във вина на жалбоподателя административно нарушение,води до ограничаване възможността за санкционираното лице да организира своята защита и в този смисъл представлява съществено нарушение,което допуснато в производството по налагане на административното наказание налага отмяна на издаденото наказателно постановление като незаконосъобразно.

         Посочените нарушения са довели до невъзможност  да се индивидуализира основанието  за налагане на административно наказание на жалбоподателя,което съществено ограничава и правото му на защита,тъй като жалбоподателят не може да научи в извършването на какви именно нарушения е обвинен.Предвид характера им,същите са абсолютна процесуална предпоставка за отмяна на атакуваното НП.

         По изложените съображения и на основание чл.63 ал.1,предложение трето от ЗАНН,съдът

Р   Е   Ш   И:

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6/2018 ЗМВР от 02.03.2018г. на Началник РУ Каварна с което на С.К.Б. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500/петстотин/лева,на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР,за нарушение на чл.64 ал.4 от ЗМВР,като незаконосъобразно.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

     

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: