Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна, 14.07.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на четиринадесети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря А.М. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 175 по описа за 2017г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

         На основание данните по делото и закона,съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА С.Ф.Х. ЕГН **********,роден на ***г***,българско гражданство,начално образование,неженен,неосъждан,безработен за ВИНОВЕН в това,че  на 22.06.2017г. в гр.Каварна по улица „Х.Д.“ на разклона с улица „О.“ без надлежно разрешение изискуемо по ЗКНВП държал високо рисково наркотично вещество 5 бр. топчета суха зелена растителна маса  в алуминиево фолио канабис/марихуана/ с нетно тегло 1,28 грама разпределени както следва под формата на 5/пет/ броя топчета  2х0,23 грама,1х0,27 грама,1х0,29 грама и 1х0,26 грама с определено съдържание на тетрахидроканабинол 4,1% във всяко едно топче марихуана,на обща стойност 7,68 лева,като случаят е маловажен,поради което и на основание чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.5 във връзка с ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 200/двеста/лева в полза на бюджета на съдебната власт,по сметката на Районен съд гр.Каварна,както и 5,00/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист

         На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства-5 бр.топчета суха,зелена растителна маса в алуминиево фолио канабис/марихуана/,с нетно тегло 1,28 грама разпределени както следва под формата на 5/пет/ броя топчета 2х0,23 грама,1х0,27 грама,1х0,29 грама и 1х0,26 грама ,с определено съдържание на тетрахидроканабинол 4,1% във всяко едно топче марихуана,на обща стойност 7,68лв., и да се предадат на РУ Каварна за унищожаване.

         Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ към Решение №93 по НАХД № 175/2017г. по описа на Каварненски Районен съд от 14.07.2017г.

                             гр.Каварна 20.07.2017г.

Производството е по чл. 375 – 380 от НПК.

С постановление от 30.06.2017г. Каварненска районна прокуратура предлага С.Ф.Х. ЕГН **********,роден на ***г***,българско гражданство,начално образование,неженен,неосъждан,безработен,да бъде освободен от наказателна отговорност с  налагане на административно наказание.

КРП е изпратила материалите по делото на Каварненски районен съд за налагане на административно наказание  по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не се явява в съдебно заседание,представлява се от адв.И.Р.,редовно упълномощена.

В съдебно заседание упълномощеният защитник на предложения за освобождаване от наказателна отговорност пледира по отношение на неговия подзащитен да бъде наложено минимално предвиденото наказание по чл.78а ал.1 от НК,а именно 1000 лева „глоба“,с оглед направените самопризнания и чисто съдебно минало.

В съдебно заседание Районна прокуратура гр.Каварна редовно уведомена,не изпраща представител.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

БП № 94/2017г. по описа на РУ Каварна е образувано срещу С.Ф.Х. *** за извършено престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК.В хода на разследването бил извършен оглед на местопризшествие,оглед на веществени доказателства,разпити на свидетели,назначена физико-химическа експертиза,били приобщени писмени доказателства.

На 22.06.2017г.  имало организирано СПО от РУ Каварна.Свидетелите П.П.,Ал.Г. и Ф.Ф. извършвали обход в тази връзка в града.На кръстовище на ул.“***“ и ул.“***“ пред магазин за промишлени стоки около 23.00ч. забелязали група лица.Служителите на полицията се легитимирали и извършили проверка на документите им за самоличност.В хода на проверката се установило лице,което било обявено за издирване.Там бил и обвиняемия С.Ф.Х..При проверката му се установило,че лицето държи в себе си наркотично вещество-марихуана.Той обяснил,че същата закупил от гр.Добрич за лична употреба.Обвиняемият отказал на свидетелите П. и Ф. да предаде доброволно намереното количество тревна маса,която била разделена на 5бр. топчета,обвити с фолио с общо тегло с опаковките от 2,07 грама.При първоначалните изследвания с бърз полеви тест-KIT D4D се установило,че изследваният растителен материал отговаря на наркотично вещество „канабис“/марихуана/.

С протокол за личен обиск на лице от 22.06.2017г. е била намерена 1бр. жълта кутийка с 5бр. топчета  в нея със суха кафяво-зеленикава тревна маса с грамаж 2,07 грама.

Назначена била съдебно-физико-химическа експертиза която установила,че нетното тегло на наркотичното вещество с маса 1,28 грама разпределени както следва под формата на 5/пет/ броя топчета-2х0,23гр.,1х0,27гр.,1х0,29гр. и 1х0,26гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 4,1% във всяко едно топче марихуана,на обща стойност 7,68 лева.

Марихуаната по смисъла на ЗКНВП приложение 1 към чл.3 ал.2 от закона се включва към „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.

Изложената фактическа обстановка,Съдът прие за безспорна  въз основа на доказателствата събрани по  БП № 94/2017г. по описа на РУ-Каварна,присъединени по реда на чл.283 от НПК,към доказателствения материал по делото,а именно-фотоалбум,протокол за личен обиск,протокол за доброволно предаване,протокол за оглед на веществени доказателства,експертна справка,съдебно-химическа експертиза,протокол за оценка на наркотични вещества,протоколи за разпит на свидетелите П.П.П.,А.М.Г.,Ф.Д.Ф..

При така приетата като безспорна фактическа обстановка,Съдът намира,че С.Ф.Х. от обективна и  субективна страна е осъществил  състава на престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.

Фактическата обстановка по делото е установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред писмени доказателства и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на предложеният обстоятелства.

От обективна страна предложеният за освобождаване от наказателна отговорност без надлежно разрешение изискуемо по ЗКНВП държал високо рисково наркотично вещество 5 бр. топчета суха зелена растителна  в алуминиево фолио канабис/марихуана/ с нетно тегло 1,28 грама разпределени както следва под формата на 5/пет/ броя топчета  2х0,23 грама,1х0,27 грама,1х0,29 грама и 1х0,26 грама с определено съдържание на тетрахидроканабинол 4,1% във всяко едно топче марихуана,на обща стойност 7,68 лева.

         От субективна страна съставомерното деяние е извършено при форма на вината-пряк умисъл.Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност е съзнавал,че държи високорисково наркотично вещество 5 бр. топчета суха зелена растителна  в алуминиево фолио канабис/марихуана/ с нетно тегло 1,28гр.Освен това е предвиждал че държането на високорисковото наркотично вещество-„марихуана” е без надлежно разрешение.

         Въз основа на обосновано приетата за установена фактическа обстановка настоящата съдебна инстанция счита,че извършеното от предложеният С.Ф.Х. е престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.Тук следва да се имат предвид следните обстоятелства-изхождайки от критерия за маловажен случай следва да се има предвид,че количеството наркотик е малко-нетно тегло 1,28грама,като стойността на предмета на престъпното деяние е ниска в размер на 7,68лева,веществото е било предназначено за лично ползване,а не за разпространение,липсват данни за настъпили други вредни последици,оказаното съдействие от страна на предложения за разкриване на обективната истина по делото чрез давани от него обяснения,депозирани във фазата на досъдебното производство,подбудите за извършване на деянието,несложния начин на извършване на деянието и ниската обществена опасност на последното в сравнение с обикновените случаи от този вид или от всичко казано дотук следва категоричния извод,че деянието предмет на обвинението срещу С.Ф.Х. следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.

         Предвид изложеното досежно съставомерността и правната квалификация на деянието и  като  взе предвид,че Каварненска Районна прокуратура  е предложила С.Ф.Х. да бъде освободен от наказателна отговорност,съдът счете,че са налице предпоставките на чл.78а от НК за налагане на административно наказание: за извършеното от С.Ф.Х. престъпление се предвижда наказание „Глоба” до 1000/хиляда/лева,предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от НК,както и не представлява  голяма обществена опасност.Налице са основанията предложеният да бъде освободен от наказателна отговорност с прилагане на административно наказание по реда на чл.375 от НПК.

Съдът като обсъди самостоятелно събраните по делото доказателства намира,че в конкретния случай не е налице нито една от хипотезите,визирани в разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК.Настоящата съдебна инстанция не счита,че деянието на обвиняемия поради своята малозначителност не е общественоопасно,нито че неговата обществена опасност е явно незначителна.Малкото количество и ниската стойност на държаното наркотично вещество,както и младата възраст на обвиняемия,чистото му съдебно минало са обстоятелства които дефинират извършеното от него престъпление по чл.354а от НК като маловажен случай по смисъла на чл.93 т.9 от НК.Законодателят обаче е криминализирал в разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления,доколкото същите засягат обществените отношения,свързани със здравето на гражданите.Именно този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид,дори в случаите,когато се касае за държане  на малко количество наркотично вещество,на ниска стойност и/или с ниска стойност на активния наркотичнодействащ компонент.В тази връзка следва да се отчете,че престъпленията по чл.354а от НК се извършват,а и засягат най-често лицата в младежка възраст,както и че същите напоследък бележат все по-висок ръст.

Ето защо съдът счита,че прилагането на нормата на чл.9 ал.2 от НК за деяния,осъществяващи състава на чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 от НК,на практика би засилило тази тенденция,тъй като би дало възможност на младите хора съвсем безнаказано да държат  било за лична употреба,било с цел разпространение,малки количества високорискови наркотични вещества,тъй като те не биха носили наказателна отговорност за държането му.Общоизвестен факт е и възможното пристрастяване към процесните видове наркотични вещества,за което също следва да се държи сметка.

При определяне размера на наказанието,съдът взе предвид разпоредбата на чл.78а ал.5 от НК,,а именно,че в състава на извършеното престъпление е предвидено само един вид наказание-глоба до 1000 лева,което няма определен минимум.Съдът прецени наличието на смекчаващи вината и отговорността обстоятелства по отношение на С.Ф.Х..Като такива следва да се отчетат признанието на вината,оказано от него съдействие в хода на досъдебното производство,младата му възраст,поради което наказанието му следва да се определи при превес на смекчаващи отговорността и вината му обстоятелства.Предвид изложеното,съдът е наложил на С.Ф.Х. административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 200 лева,над минималния раозмер от 100 лева предвиден в закона за този вид наказание.

Следва да се отнеме в полза на държавата на основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК предмета на престъплението-високорисково вещество-канабис/марихуана/,по отношение на което следва да бъде постановено неговото унищожение.

Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и възпиращо въздействие върху предложения за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: