Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  16.12.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 176 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление  № 13/30.03.2016г. на Началника на Районно управление гр.Каварна,с което на Д.Д.Ч. ЕГН ********** с адрес *** за нарушение на чл.8 ал.3 от Закона за закрила на детето/ЗЗДет./,на основание чл.45 ал.3 от Закона за закрила на детето/ЗЗкД/ е наложено административно „глоба“ в размер на 300/триста/ лева.

Жалбоподателят,чрез процесуалния си представител ,моли за пълна отмяна на обжалвания акт,тъй като били допуснати съществени процесуални нарушения,които водели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Сочи,че обжалваното нарушение било неправилно,тъй като не бил извършил нарушението,посочено в обжалваното наказателно постановление.

В съдебна фаза ангажира  гласни доказателства.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител и не взема становище.

Районна прокуратура Каварна,редовно призована,не изпраща представител и не взема становище.

Съдът след преценка по отделно и в тяхната съвкупност на събраните по делото писмени и гласни доказателства,установи следното:

На 13.02.2016г.  около 22,45ч. при полицейска проверка  в *** в гр.Каварна улица „***“ № ** е констатирано присъствието на три непълнолетни лица-А.Ф.Ч. с ЕГН ********** от гр.Каварна,М.Е.Н. с ЕГН ********** от гр.Каварна и К.Е.Д. с ЕГН ********** от гр.Каварна.И трите лица представили документи за самоличност.Установено е,че лицата нямат навършени 18 години,затова всички са отведени в РУ Каварна за вземане на обяснения и уведомяване на родителите.В снетите обяснения лицата заявяват,че са в заведението без пълнолетен придружител.Извикани са родителите на непълнолетните лица и са изготвени протоколи за полицейско предупреждение,за това да не допускат повече непълнолетните им деца след 22.00ч. на обществено място без пълнолетен придружител.Съставени са АУАН на родителите за извършените нарушения на чл.8 ал.3 от ЗЗДет.В показанията си разпитаният в съдебно заседание свидетел Ф.А.Ч.-баща на  А.Ф.Ч. с ЕГН ********** от гр.Каварна потвърждава,че сина му е бил в заведението след 22.00ч. без придружител,като проверката от страна на полицейските служители е била извършена около 30 минути след 22.00ч.Бащата на А. е посетил *** малко след 22.00ч. но не можал да открие сина си.След това установил,че сина му е отведен в полицията.Свидетеля Ч. се обадил на съпругата си,за да прибере  сина им от Районното управление.Горепосочените непълнолетни лица са предадени на родителите си срещу разписки и след снемане на обяснения от родителите,съставяне на АУАН по Закона за закрила на детето и протоколи за полицейско предупреждение.Това се потвърждава и от изготвените докладни записки от служителите на РУ-Каварна извършили проверката и показанията на разпитаният в съдебно заседание свидетели- Д.М. и Й.Р..

В присъствието на жалбоподателката бил съставен и връчен лично АУАН № 13/16.02.2016г. с бланков № 167178.Жалбоподателят е посочил,че няма възражения по така съставения акт.Срещу акта в законоустановения срок е постъпило писмено възражение.

Въз основа на акта е издадено обжалваното Наказателно постановление № 13/30.03.2016г. на Началника на РУ гр.Каварна.

В акта и в Наказателното постановление е прието за установено,че жалбоподателката е извършила нарушение по чл.45 ал.3 от Закона за закрила на детето, за това,че на 13.02.2016г. около 22,45ч. в гр.Каварна улица „***“ в *** при извършена полицейска проверка се установило,че като родител на А.Ф.Ч. ЕГН ********** е допуснала същия да посети заведение след 22.00ч. без придружител.

При така установената фактическа обстановка и при условията на чл.84 от ЗАНН,вр. с чл.14 от НПК,съдът в настоящия си състав достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима,тъй като е подадена от надлежно лице и в срок.Преценена по същество,жалбата е основателна.

Акта и НП са издадени от компетентни органи съгласно чл.37 ал.1 б.“а“ от ЗАНН,вр. с чл.46 ал.1 от ЗЗДет. И съгласно чл.47 ал.1 б.“а“ вр. с ал.2 от ЗАНН,вр. с чл.46 ал.1 от ЗЗДет.

         Административнонаказателната отговорност на въззивника е ангажирана за нарушение чл.45 ал.3 във връзка с чл.8 ал.3 от Закона за закрила на детето,а в съставения АУАН се съдържат и обстоятелства за нарушение и по чл.8 ал.4 от ЗЗДет.Безспорно е,че законодателят вменява  в задължения за родителя,съответно настойника,попечителя или лицата,които полагат грижи за детето.Безспорно е,че неизпълнението  на визираните задължения е основание за ангажиране административнонаказателната отговорност на субекта на същите по чл.45 ал.3 от ЗЗДет.,като не се констатира идентичност по отношение на обекта,субекта и субективната страна на нарушението.В този смисъл разграничението предполага  изследване на признаците от обективна страна за административното нарушение по чл.45 ал.3 от ЗЗДет. и конкретно на изпълнителното деяние.В цитираната разпоредба се санкционира  неизпълнението на задължението по чл.8 ал.3 от ЗЗДет или по чл.8 ал.4 от ЗЗДет.Законодателят е регламентирал две отделни задължения на родителите,попечителите и лицата полагащи грижи за дете,които са заместими задължения и между тях съществува връзка на евентуалност.Основното задължение на родителя,настойника… е това по чл.8 ал.3 от ЗЗДет. да придружи ненавършилото пълнолетие дете на обществено място след визираният в закона час и ако изпълнението на това задължение е невъзможно,негов сурогат е задължението по чл.8 ал.4 от ЗЗДет. за осигуряване на пълнолетен дееспособен придружител.Следователно предпоставките по чл.45 ал.3 от ЗЗДет. за отговорността на родителя,настойника…. на непълнолетния е неизпълнението на задълженията по чл.8 ал.3 и ал.4 от ЗЗДет.В контекста на изложеното и с оглед на конкретните фактически обстоятелства следва да се приеме,че изцяло в правомощията на административнонаказващия орган е да ограничи обема на обвинението,респективно на отговорността за неизпълнението на едно от двете задължения,както е процедирал в случая.Липсата на предявяване на обвинение в НП относно неизпълнението на задължението по чл.8 ал.4 от ЗЗДет. от страна на майката на непълнолетното дете,каквото е визирано в АУАН,не води нито до неяснота,нито до невъзможност или затруднения за нарушителя да разбере за какво деяние се ангажира отговорността му.Описанието на нарушението е конкретно с посочването на всички релевантни обстоятелства,поради което е необосновано да се приеме,че е налице съществено нарушение на процесуалните правила.

Дължимият анализ на събраните доказателства при условията на чл.14 ал.1 вр. с чл.18,вр. с чл.107 ал.3 от НПК,сочи по безспорен начин на извършено от въззивника  съставомерно деяние по чл.45 ал.3 от ЗЗДет.Видно от представените в хода на административнонаказателното производство писмени доказателства и показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели,ненавършилото пълнолетие дете А.Ф.Ч. с ЕГН ********** е било на обществено място след 22.00ч. без да е придружавано от своя родител съгласно изискванията на чл.8 ал.3 от ЗЗДет.При последователен и съвкупен анализ  на събраните писмени доказателства със свидетелските показания на длъжностните лица от РУ гр.Каварна извършили проверката,изводите които следва да се обосноват са за наличие на съставомерно деяние.Майката на непълнолетното дете А.Ф.Ч. с ЕГН ********** е допуснала същото да пребивава на обществено място след 22.00ч.,с което е нарушила задълженията си визирани в чл.8 ал.3 от ЗЗДет.Осъществени са елементите от фактическия състав на нарушението по чл.45 ал.3 от ЗЗДет.

         Независимо от горните констатации,атакуваното наказателно постановление като краен резултат се явява незаконосъобразно.Анализът на фактическите обстоятелства сочи на маловажен случай на административно нарушение по см. на чл.28 от ЗАНН,респ. налице е основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.Въззивната инстанция приема като основание  за приложение на визираната хипотеза безспорно установените факти относно времето на установяване на нарушението и конкретните обстоятелства на същото.Видно е,че непълнолетния А.Ф.Ч. с ЕГН ********** е установен на обществено място в 22,40,т.е. само 40 минути след разрешения час.В този смисъл са показанията на свидетеля Ф. Ч.,идентични с приетите по делото писмени доказателства и показанията на разпитаните в с.з.свидетели Д.М. и Й.Р..Видно от показанията на св.Ф.Ч. непълнолетния А. Ч. е бил в заведението *** със знанието на баща си,който към 22.30ч. е посетил заведението за да прибере сина си,но не го намерил там.Допълнително следва да се отчете наличието на ясна комуникация между бащата и непълнолетния А. Ч. относно мястото на неговото пребиваване,както и факта,че бащата Ф. Ч. е посетил заведението около 22,30ч.  в датата на проверката,за да прибере сина си,обезпокоен от факта,че А. още не се е прибрал в къщи,което е доказателство за упражняване на родителски контрол.Следователно в случая няма дезангажираност от родителските задължения и няма липса на родителски контрол,което поведение цели да санкционира  законодателя регламентирайки състава на чл.45 ал.3 от ЗЗДет.Макар и формално да осъществява цитирания състав на административното нарушение,деянието съставлява маловажен случай по см. на чл.28 от ЗАНН във връзка с чл.93 т.9 от НК и има за последица освобождаване на нарушителя от административнонаказателна отговорност.Преценката за приложението на чл.28 от ЗАНН  се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол/ТР № 1/12.12.2007г. на ОСНК на ВКС/.Изложените по-горе съображения сочат на несъмнено по-ниска степен на обществена опасност на релевираното нарушение в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от същия вид,поради което издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран при тези съображения,РС-Каварна в този състав на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

 

                                          Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № 13/30.03.2016г. на Началника на Районно управление гр.Каварна,с което на Д.Д.Ч. ЕГН ********** с адрес *** за нарушение на чл.8 ал.3 от Закона за закрила на детето/ЗЗДет./,на основание чл.45 ал.3 от Закона за закрила на детето/ЗЗкД/ е наложено административно „глоба“ в размер на 300/триста/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: