Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 08.12.2017г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на шестнадесети ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№178/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба от Ю. Б. с ЕГН **********, като Едноличен търговец с фирма „А. – Ю.Б.“, със седалище и адрес на управление: с.Б., общ.Каварна, срещу Наказателно постановление № Д-4-ДНСК-89/13.09.2016г. на Зам.Началника на ДНСК гр.София.

В жалбата се посочва, че същото е незаконосъобразно – постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон. Моли съда да отмени същото. В с.з., жалбоподателя, чрез упълномощения адв.Г.Г., поддържа жалбата и пледира за отмяна на наказателното постановление. Подробни съображения развива в писмени бележки.

Административнонаказващия орган, редовно призован и представляван в процеса от ст.юрисконсулт З.Г. моли жалбата да се остави без уважение, като я счита за неоснователна и недоказана. Посочва, че не са налице процесуални нарушения при постановяване на акта, послужил за издаване на наказателното постановление.

Актосъставителят, редовно призован, взема становище по жалбата и поддържа направените констатации в съставения АУАН.

Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

С акт за установяване на административно нарушение №Д-4 от 20.07.2016г. съставен от инж.В.К.П.-С. на  длъжност  старши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол /РО“НСК“/, гр.Добрич, Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, Североизточен район е констатирано следното: Едноличен търговец /ЕТ/ „А.-Ю.Б.“ с Булстат ****със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Каварна, област Добрич с управител Ю.И.Б., който във функциите си на собственик и извършител на строеж „Заведение за обществено хранене“, находящ се в поземлен имот ПИ с Б., морски плаж „Б.“, община Каварна не изпълнил вмененото му задължение със Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич, а именно по т.2 - „да освободи обекта от хора, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и др.“ и е продължил ползването на строежа в нарушение на Заповедта. Нарушението е извършено на 14.07.2016г. в ПИ ****по КККР на с.Б., общ.Каварна, като същото е установено при извършена от служители на РО НСК Добрич към РДНСК - СИР проверка на място на строежа, във връзка с изпълнението на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК – СИР. При проверката е съставен констативен протокол от 14.07.2016г. Съгласно констативния протокол към момента на проверката - 14.07.2016г. строеж “Заведение за обществено хранене“, находящ се в ПИ ****по КККР на с.Б., морски плаж „Б.“, Община Каварна  е захранен с електрическа енергия /чрез бензинов генератор/ и вода/ използват се туби с вода/, лентите за забрана достъпа с означителните знаци са премахнати, а заведението не е освободено от изделия, продукти и други.

 Установено е, че собственик на ПИ ****по КККР на с.Б., морски плаж „Б.“, Община Каварна съгласно Акт за публична държавна собственост **** е Република България - Министерство на околната среда и водите. Собственик и извършител на строежа е ЕТ„А.-Ю.Б.“ Булстат със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Каварна, област Добрич с управител Ю.И.Б.. Строежът представлява заведение за обществено хранене, състоящо се от кухненски блок и търговска част, изградено върху бетонова площадка с дебелина 20-30 см. и приблизителна площ 290 кв.м., с носеща сглобяема дървена конструкция с размери 15.20/8.55 - сглобяеми дървени елементи привързани към площадката. Покривната конструкция е дървена, обшита с хидроизолация. До кухненския блок е изпълнена покрита  тераса 6/20м.-метална рамкова конструкция, състояща се от 18 броя колони и греди, като колоните са замонолитени върху стоманобетонови стъпки посредством метални планки. Строежът е реализиран в охранителната зона на археологически паметник на културата „Антична и средновековна крепост“ „Калиакра“, обявен за такъв с Разпореждане № 1/07.01.2003г. на Министерски съвет и по регламента на чл.137 ал.1 т.1 б.“м“ от ЗУТ е строеж първа категория. Отделно от това строителството е реализирано на морски плаж „Б.“ и според тематичната специализирана карта на плажа и регистъра на обектите по чл.6 ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е ситуиран върху територия на пясъчни дюни със забрана за строителство.

Въз основа на констатациите, отразени в констативен протокол от 14.07.2016г. на РО НСК Добрич към РДНСК - СИР и на основание чл.36 и следващите от ЗАНН и чл.238 ал.2 т.2 от ЗУТ е съставен Акт № Д-4/20.07.2016г. в отсъствието на нарушителя, след изпратена до същия покана изх.№ К-301-00-161/18.07.2016г. за съставяне на акт за установяване на административно нарушение /видно от известие за доставяне № 5100014970477/, връчен по надлежния ред и подписан от И.С.И. - пълномощник на Ю.И.Б., съгласно нотариално заверено пълномощно рег.№ 085/24.08.2016г.  на Кмета на с.Б.. В срока не е постъпило възражение от ЕТ. Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление, с което на ЕТ„А.-Ю.Б.“, Булстат ****със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б. е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ в размер на 5000/пет хиляди/ лева за нарушение на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ.

Разпитана в хода на съдебното производство в качеството на свидетел, актосъставителят В.К.П.-С. изтъква, че на 14.07.2016г. при проверка на „Б.“ установили, че заведението там работи. Въпреки, че било прекъснато захранването с ток и вода, същото се захранвало с газов генератор и туби с вода. Проверки били извършвани всеки ден в изпълнение Заповед на началника на РОНСК Добрич за забрана ползването на строежа. При проверката било констатирано, че лентите са скъсани, хартиените ленти за запечатване на вратите били премахнати. Заведението не било освободено от изделия, продукти и други такива, които се ползвали по предназначение. Там имало дежурни колеги, които следели заведението да не работи, но то все пак работило. Самото  заведение било с разрешение за поставяне, което отдавна било изтекло.

Свидетелят С.П. потвърждава изложеното от актосъставителя. На 14.07.2016г. при проверка било установено, че заведението работи, като въпреки, че ел.захранването и водата са прекъснати, то работи. В заведението е имало и хора. Според показанията на свидетеля цяло лято е имало служители на ДНСК на проверки, които се опитвали да предотвратят дейността на заведението, но безуспешно.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели - В.К.П. - С.,  С.Д.П., както и от приложените писмени доказателства: Наказателно постановление №Д-4-ДНСК-90/13.09.2016г., АУАН № Д-4/20.07.2016г., Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК - Добрич към РДНСК СИР, Констативен протокол от 14.07.2016г. на РО НСК Добрич към РДНСК СИР, Акт за публична държавна собственост ****, Разпореждане № 1/07.01.2003г. на Министерски съвет, Покана изх.№ К-301-00-161/18.07.2016г. ведно с копие от пощенски плик, известие за доставяне № 5100014970477, Констативен протокол от 01.09.2016г. на РО НСК Добрич към РДНСК СИР, Констативен протокол от 15.06.2016г. на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР, Акт №                          Д-3/07.07.2016г., Заповед № РД-13-035/17.03.2015г. на Началника на ДНСК, както и писмо до Началника на РДНСК СИР ОТ Българска агенция по безопасност на храните.

От правна страна:

При проверка относно законосъобразност на НП и редовността  на АУАН, съобразно правомощията си и релевираните възражения в жалбата, съдът счита, че не са налице съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата отмяна. Акта и наказателното постановление са издадени от компетентен орган, спазена е изискуемата форма и реквизити на съдържанието им, съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно, пълно и ясно, възпроизведени са твърдения за факти, които покриват основните съществени признаци на деянието, поради което позволяват неговата индивидуализация - обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ. В този смисъл не се поражда каквото и да е било съмнение, какво точно нарушение се твърди да е извършено от жалбоподателя.

От друга страна преценката за законосъобразността на НП, по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, досежно описанието на нарушението, се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според административно наказващия орган е осъществено. И тъй като последното очевидно е сторено, в самия санкционен акт е налице и изрично позоваване на протокола от извършената проверка в обекта /цитиран е и номер/ няма как да се приеме, че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил, за което и се наказва. Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН. Ето защо липсва каквото и да било процесуално нарушение.

Отделно от това съдът счита обжалваното Наказателно постановление и за материалноправно законосъобразно. Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон - Закон за устройство на територията/ЗУТ/, както вярна е посочена правната квалификация на нарушението и приложена за същото е санкция, на съответното правно основание.

Съгласно чл.177 и сл. от ЗУТ, въвеждането в експлоатация на строежите предпоставя наличие на издадено от съответните органи разрешение за ползване. Нормите на закона уреждащи това задължение са императивни и безусловни, като не предвиждат изключения според статута на строежа. Понятието „строежи“ е дефинирано в & 5 т.38 от ДР на ЗУТ. Съгласно чл.178 ал.1 от ЗУТ, не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ. Очевидно е, че според законодателя, въвеждането на строежа в експлоатация е още една гаранция за спазване на издадените строителни книжа. Незаконните строежи не могат да бъдат въведени в експлоатация преди да са узаконени, но точно и поради това не трябва строежите да се ползуват преди да са въведени в експлоатация.

Съгласно констативния протокол към момента на проверката -14.07.2016г. строеж: “Заведение за обществено хранене“, находящ се в ПИ ****по КККР на с.Б., морски плаж „Б.“, Община Каварна работи по предназначение, извършва търговска дейност. Същото се захранва от генератор на течно гориво. Водоснабдяването е прекъснато, като ес ползват туби с вода. Плентите за забрана достъпа с означителните знаци на ДНСК и хартиените ленти с печат и подпис са премахнати, а заведението не е освободено от изделия, продукти и др. Направен е снимков материал. Следователно констатирано е, че Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява.

С оглед на горното съдът приема,че нарушението безспорно е доказано от обективна и субективна страна.

Настоящият съдебен състав обаче счита, че при налагане на имуществената санкция от страна на наказващия орган не е съобразена нормата на чл.27 от ЗАНН. Административнонаказващия орган определя административното наказание, като се съобразява с всички предпоставки, визирани в чл.27 от ЗАНН. Разпоредбата на чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ предвижда наказание имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лева на лице, което ползва строеж, без това да е разрешено по установеният в закона ред. Наложеното наказание имуществена санкция в размер на 5000 лева е под средния размер, определен в закона. Административнонаказващият орган не е изложил съображения, защо е определил този размер на имуществената санкция, макар, че той е бил длъжен да се аргументира, защо точно този размер на административното наказание е определил. Ето защо съдът приема, че така определения размер на имуществената санкция следва да се намали като размер, до предвидения минимален размер в закона, след като няма аргументи, които да са изложени в НП и да докажат, защо административния орган е определил този размер на имуществената санкция.Предвид тези съображения съдът счита, че НП следва да се измени, като се намали размера на имуществената санкция от 5000 лева на 1000 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1,изр.2 от ЗАНН, съдът

                                  Р    Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Д-4-ДНСК-89/13.09.2016г. на Заместник Началника на Дирекция за национален строителен контрол, с което за констатирано на 14.07.2016г. административно нарушение на чл.178 ал.1 от ЗУТ и чл.221 ал.4 от ЗУТ на ЕТ“А.-Ю.Б.“,  ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: с.Б., общ.Каварна, област Добрич, представляван от Ю. И. Б. - управител е наложено на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ,административно наказание имуществена санкция в размер на 5000/пет хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената  имуществена санкция на 1000/хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………