Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  08.08.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 18 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 1288 от 21.01.2019г. на Директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/-Варна е наложено на Р.А.С. с ЕГН ********** адрес *** административно наказание –глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева на основание чл.266 ал.1 от Закона за горите за нарушение по чл.213 ал.1 т.1 от Закона за горите и са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението:0,6 пр.куб.м. дърва за огрев акация,на основание Закона за горите-чл.273 ал.1 от Закона за горите и вещите средство на нарушението: 1бр. лек автомобил *****,на основание Закона за горите-чл.273 ал.1 от Закона за горите.

         С жалбата се иска отмяна на наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

         В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Въззиваемата страна при изпращане на административнонаказателната преписка по издаването на атакуваното наказателно постановление  в Каварненски Районен съд,депозира писмено становище в което се пледира издаденото наказателно постановление да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано.

         Каварненският Районен съд,като прецени събраните доказателства и становищата на страните намира за установено следното:

         Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения седемдневен срок и от лице което има правен интерес.

         От показанията на разпитаните по делото свидетели В.Г.И.,С.А.Ж.,Г.Г. Н П.П.П.,Л.Я.С. и В.Д.В.,НП № 1288/21.01.2019г. на Директора на РДГ-Варна;АУАН № 1288/27.12.2018г. по регистъра на РДГ-Варна,Серия ЕО4 № 007482 от 07.12.2018г.;;Протокол към АУАН Серия Е04 № 007482 от 07.12.2018г.;Констативен протокол Серия Е04 № 008538 от 07.12.2018г.;Приемо-предавателен протокол от 07.12.2018г.;Свидетелство за регистрация част I и част II за МПС с рег.№ТХ 5351 ХС;Рапорт от инж.В.И.-ръководител ГСУ при ТП ДЛС-Балчик от 10.12.2018г.,се установява следната фактическа обстановка:

         На жалбоподателя Р.А.С. с ЕГН ********** адрес *** е съставен АУАН № 1288/27.12.2018г. по регистъра на РДГ-Варна,Серия ЕО4 № 007482 от 07.12.2018г. от  инж.В.Г.И. ***,за това,че на 07.12.2018г. в землище на гр.Шабла,на територия на ДЛС Балчик,транспортира с лек автомобил ***** 0,6 простр куб м. дърва за огрев от дървесен вид акация,немаркирани с КГМ.Актосъставителят е приел,че с това си деяние жалбоподателя виновно е нарушил чл.213 ал.1т.1 от Закона за горите. Разпоредбата на чл.213 от Закона за горите въвежда  състав на административно нарушение и предвижда отговорност за този,който извършва покупко-продажба и други разпоредителни сделки, товарене, транспортиране, разтоварване, придобиване, съхраняване и преработване на дървени материали съгласно: т.1немаркирани с контролна горска марка,съответно с производствена марка;т.2. дървесина,непридружена с превозен билет;т.3. дървесина от внос,непридружена с документи,доказващи законния и произход и т.4. недървесни горски продукти,които са предмет на стопанска дейност,както и на коледни елхи-непридружени с превозен билет за недървесни горски продукти.Актът е съставен в присъствието на нарушителя и му е връчен екземпляр от него на същата дата.Въз основа на акта е издадено Наказателно постановление № 1288 от 21.01.2019г. на Директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/-Варна,с което е наложено на Р.А.С. с ЕГН ********** адрес *** административно наказание –глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева на основание чл.266 ал.1 от Закона за горите за нарушение по чл.213 ал.1 т.1 от Закона за горите и са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението:0,6 пр.куб.м. дърва за огрев акация,на основание Закона за горите-чл.273 ал.1 от Закона за горите и вещите средство на нарушението: 1бр. лек автомобил *****,на основание Закона за горите-чл.273 ал.1 от Закона за горите.

         От своя страна санкционната норма на чл.266 ал.1 от Закона за горите предвижда административно наказание „глоба” от 50 до 3000 лева,ако не подлежи на по-тежко наказание за физическо лице,което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече,извозва,товари,транспортира,разтоварва,придобива,съхранява,преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.Съгласно чл.204 от Закона за горите,определените за сеч дървета,когато това се изисква по чл.101 ал.3,както и дървесината преди нейното транспортиране от временен склад се маркират с контролна горска марка при условия и по ред ,определени с разпоредбата по чл.148 ал.11 от Наредба № 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии,издадена от Министъра на земеделието и храните и Министъра на вътрешните работи,обн. ДВ бр.11 от 07.02.2012г. в сила от 07.02.2012г.

         Съдът счита,че подадената от Р.А.С. с ЕГН ********** адрес *** жалба е допустима,подадена е от надлежна страна и в посочения срок съгласно чл.59 ал.2 от ЗАНН.Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса и следва да бъде разгледана по същество.В наказателното постановление са посочени имената  и местослуженето на лицето,което го е издало,има и номер и дата посочен в АУАН,въз основа на който е издадено НП,посочени са данните на нарушителя,визирани в т.4 на чл.57 от ЗАНН,описано е извършеното нарушение,мястото на което е извършено,законовата разпоредба която е нарушена,вида и размера на наказанието,дали НП подлежи на обжалване.Спазен е и визираният в чл.34 ал.3 от ЗАНН срок за издаването на наказателното постановление.Същото е издадено от инж.Т.Г.Т.-Директор на РДГ Варна,който е оправомощен да издава наказателни постановления за нарушения по Закона за горите по силата на Заповед РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните,в съответствие с разпоредбата на чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите.Налице е съответствие между текстовото описание на нарушението,отразено в АУАН и в НП.АУАН също е издаден от оправомощено лице-инж.В.Г.И. ***.

         Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни доказателства,счита,че жалбата се явява основателна и доказана по следните съображения:безспорно установено е по делото,че на посочените в НП дата и място жалбоподателят е транспортирал немаркирана с КГМ. В разпоредбата на чл.266 ал.1 от Закона за горите е предвидена административнонаказателна отговорност за физическо лице,което в нарушение/само/ на този закон и на подзаконовите административни актове  по прилагането му транспортира дървесина и недървесни горски продукти.Нарушението е формално и в посочената санкционна разпоредба липсва изискване за настъпване на определен резултат,т.е. нарушението се явява извършено със самото изпълнително деяние.Предмет на нарушението е дървесина и недървесни горски продукти,без да е от значение мястото им на придобиване.Съгласно нормата на чл.2 ал.3 от Закона за горите,разпоредбите на този закон не се прилагат за определени територии,а именно-за паркове и градини в урбанизирани територии;за горите и земите в националните паркове и в резерватите;за дървета от горскодървесни видове в земеделски територии,когато не притежават характеристиката на гора по ал.1;за площите,заети с горскодървесна растителност в обхвата на републиканските,местните и железните пътища.Предвид горното настоящия съдебен състав приема,че предмет на нарушение по Закона за горите не може да бъде дървесина,придобита от посочените в чл.2 ал.3 от Закона за горите територии.Следователно,макар вмененото нарушение да е формално и да не предвижда никакви допълнителни съставомерни елементи,то липсата на данни в административнонаказателната преписка ,касаещи мястото на придобиване на дървесината,при положение,че Законът за горите е неприложим за определени територии,сочи за необоснованост на НП.Въпросът къде е добита дървесината изобщо не е изследван от АНО,а е съществен с оглед съставомерността на деянието.Горното според настоящия съдебен състав е самостоятелно отменително основание.Доколкото липсват безспорни обстоятелства,че жалбоподателя в настоящото производство е осъществил състав на вмененото му нарушение не може да се обоснове ангажирането на адиминстративната отговорност на жалбоподателя,тъй като вмененото му нарушение не е безспорно доказано.

         На следващо място в наказателното постановление не са изложени никакви мотиви за липсата на предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН.Дори не е отразено,че не е налице хипотезата на посочената разпоредба.По преписката няма никакви доказателства ,от които да се установява,че Р.А.С. е санкциониран вече за предишни нарушения с влезли в законна сила наказателни постановления.Преценката за маловажност е преценка по законосъобразност,която следва да бъде извършена и от наказващият орган и от съда и в случай,че съдът приеме,че е налице маловажен случай,това е основание за отмяна на наложената административна санкция.В конкретния случай обаче съдът е лишен от възможността да извърши преценка за маловажност,поради липса на данни за извършени нарушения от Р.А.С. и няма как да обсъди преценката на наказващия орган,тъй като такава преценка на същия изобщо липсва.

         Затова съдът намира,че обжалваното наказателно постановление нарушава материалните разпоредби на Закона за горите и процесуалните разпоредби на ЗАНН и се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

         По отношение на постановеното отнемане в пролза на Държавата на вещта послужила за извършване на процесното нарушение- лек автомобил ***** съдът намира,че наказателното постановление се явява незаконосъобразно и нецелесъобразно на основание чл.273 ал.1 от Закона за горите.Съгласно разпоредбата на чл.20 ал.4 от ЗАНН отнемането не се допуска,когато стойността на вещта явно не съответства на характера и тежестта на административното нарушение.В случая административнонаказващия орган не е преценил тежестта на извършеното административно нарушение,тъй като не е извършил оценка на вещите предмет на административното нарушение и не е събрал по този начин никакви доказателства в тази насока.Вземайки предвид рпазпоредбата на чл.20 ал.4 от ЗАНН съдът намира,че тежестта на извършеното административно нарушение,а именно транспортиране с лек автомобил ***** на 0,6 простр куб м. дърва за огрев от дървесен вид акация,немаркирани с КГМ,не съответства на тежестта на наложеното наказание-при приложение на разпоредбата на чл.273 ал.1 от Закона за горите.Приложението на тази разпоредба неминуемо трябва да отчита и визираните в разпоредбата на чл.20 от ЗАНН изисквания,а именно-подлежащите на отнемане вещи да са собственост на нарушителя и стойността на същите да се явява съответстваща на характера и тежестта на извършеното административно нарушение.При липсата на доказателства,че стойността на подлежащите на отнемане вещи се явява съответстваща на характера и тежестта на извършеното административно нарушение и с оглед на това,че се касае за транспортиране на 0,6 простр. куб м. дърва за огрев,отнемането на визирания лек автомобил ***** със стойност надвишаваща многократно стойността на транспортираните 0,6 простр куб м. дърва за огрев от дървесен вид акация,се явява несъразмерно тежко.Ето защо съдът стига до извода си,че и в тази му обжалвана част наказателното постановление следва да бъде отменено.

         Мотивиран от изложеното,съдът

Р    Е    Ш    И :

         ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1288 от 21.01.2019г. на Директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/-Варна,с което е наложено на Р.А.С. с ЕГН ********** адрес *** административно наказание –глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева на основание чл.266 ал.1 от Закона за горите за нарушение по чл.213 ал.1 т.1 от Закона за горите и са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението:0,6 пр.куб.м. дърва за огрев акация,на основание Закона за горите-чл.273 ал.1 от Закона за горите и вещите средство на нарушението: 1бр. лек автомобил *****,на основание Закона за горите-чл.273 ал.1 от Закона за горите,като незаконосъобразно.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: