Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 21.10.2016г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на тринадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№181/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на ЕТ „*** И.“, ЕИК ***, с адрес: с.***, общ.Каварна, ул.“***“, №**, представлявано от А.Б. И., против Наказателно постановление №67/043.07.2016г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните. Счита издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно и моли да бъде отменено.

В с.з., проведено на 13.10.2016г., жалбоподателя, редовно призован не се явява и не взема становище по жалбата.

Въззиваемата страна редовно призована и представлявана в процеса от юрисконсулт Д.М., счита жалбата за неоснователна и моли за отхвърлянето й, а наказателното постановление за законосъобразно и пледира за потвърждаването му.

Каварненският районен съд като прецени събраните по делото доказателства, наведените в жалбата доводи, възраженията и изразените становища на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения 7-дневен срок.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхвата на въззивната проверка и установи следното:

Жалбата е неоснователна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН №3920/24.06.2016г., съставен от Н.Й.Н., за това, че на 23.06.2016г. в 10.30 часа при извършена проверка във връзка с писмо с вх.№2851/21.06.2016г., на Снек бар „***, находящ се в с.***, общ.Каварна, морски плаж „***“ се установи, че има издадено УР по ЗХ с №1345/07.08.2013г. на обект Снек бар „***“ на фирма ЕТ“***“, ЕИК ***, при изискан и представен касов бон №*** от бизнес оператор, стопанисващ обекта ЕТ „*** И.“, ЕИК *** се установи, че обекта се стопанисва от ЕТ“*** И.“, ЕИК ***, с които констатации търговецът  на храни ЕТ“*** И.“, ЕИК ***, не е изпълнил чл.15, ал.1 от Закона за храните. Задължението писмено да уведоми ОДБХ гр.Добрич при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване по чл.14, ал.1, т.7 от ЗХ, а именно новата фирма, която извършва търговия в обекта, с което е нарушил чл.15, ал.1 от ЗХ.

От събраните писмени доказателства, а именно Доклад за извършена инспекция в обект за производство и търговия с храни, приложен касов бон, Удостоверение за регистрация №1345/07.08.2013г. и списък на групите храни, /неразделна част от Удостоверението за регистрация на обект за търговия на дребно с храни или заведения за обществено хранене/ става ясно, че  към датата на проверката в обект Снек бар „***“, находящ ес в с.***, търговецът, извършващ търговска дейност – продажба на хранителни стоки не е бил извършил нужната регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните, за което да му е издадено надлежно удостоверение с уникален идентификационен номер.

Безспорно след извършване на проверката и от представените в с.з. писмени доказателства от въззиваемата страна: Уведомление по чл.14, ал.1 от Закона за храните с дата 24.06.2016г., управителя на търговеца А.Б. И. е уведомила дирекцията за правната промяна в стопанисвания от нея търговския обект. За тази промяна, съответно и Областната дирекция по безопасност на храните е издала нужното Удостоверение на обект за обществено хранене №1345/07.08.2013г., но с вапсване на новата фирма ЕТ“*** И.“. Промяната в обстоятелствата са вписани на 08.07.2016г., видно и от извадка от входящия регистър към ОДБХ.

От гласните доказателства събрани в с.з., чрез разпит на актосъставителя Н.Й.Н.,          Я.П.К. и Н.Г.И. се установи, че и тримата са присъствали на проверката в Снек бар „***“. При проверката било изискано Удостоверение за регистрация, но присъстващия представител на фирмата – съпруга на А. И. – И.И. не показал такова удостоверение. Това наложило според свидетелите да поискат касов бон с който да идентифицират фирмата, съдържател на обекта. От касовия бон станало ясно, че фирмата е с променено наименование, а присъстващия И. уточнил, че бащата на А. И. бил починал в началото на ***г. и оттам настъпила промяната в наименованието на фирмата. Тъй като при проверката са констатирани тези промени в обстоятелствата, за които дирекцията не била уведомена, извикали А. И. да се яви в ОДБХ и там й бил съставен акта за административно нарушение.

Жалбоподателя не е представил  доказателства, въпреки дадената възможност.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

При съставянето на Наказателното постановление срещу жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да могат да обосноват отмяна на наказателното постановление.

АУАН е съставен в присъствието на нарушителя и двамата свидетели, присъствали на проверката, съдържа реквизитите на чл.42, от ЗАНН и му е надлежно връчено. Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН, от компетентния административно наказващ орган. Доказателствата са писмени и гласни, чрез разпити на актосъставителя и свидетелите, и които са безпротиворечиви и потвърждават изцяло установеното в АУАН и издаденото въз основа на него Наказателно постановление. В издадения АУАН е вписано като обяснение, че при проверка през 2015г. от органите на ОДБХ не са констатирани нередовност. Според обясненията на актосъставителя и свидетелите, при проверка, когато се представи Удостоверение за регистрация не се изисква касов бон за сравнение на фирмата. В настоящия случай при проверката, извършена на 23.06.2016г. не е представено такова удостоверение, и по тази причина е изискан касов бон. Което довело до констатации от страна на проверяващите за извършени промени във фирмата стопанисваща обекта и извършваща търговска дейност.

Установеното от административно наказващия орган и в с.з., в хода на административнонаказателното производство кореспондира с материалния закон, който гласи чл. 15, ал.1 „Производителите и търговците на храни са длъжни писмено да уведомяват ОДБХ, съответно РЗИ, при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 7, както и при спиране или възобновяване на дейността на обекта в деня на настъпването на промяната. Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им“.

Настоящия състав счита, че законосъобразно наказващия орган е преценил, че се касае за осъществено административно нарушение. Административно наказателната отговорност на жалбоподателя е  ангажирана за нарушение на чл.15, във вр. с чл.14 от Закона за храните.

Жалбоподателя е привлечен правилно към административно наказателна отговорност, поради което издаденото наказателно постановление е законосъобразно и съдът следва да го потвърди и остави в сила. Законосъобразно е наложената глоба в размер на 1000.00 лева, в рамките на предвидения в закона минимум. Освен това съдът счита, че по този начин биха могли да се постигнат целите на наказанието по смисъла на чл.122 от ЗАНН.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 67/04.07.2016г, издадено от Розалина Стефанова Брайкова - Директора в Областна дирекция по безопасност на храните, гр.Добрич, с което на ЕТ“*** И.“, ЕИК ***, с адрес: с.***, общ.Каварна, ул.“***“, №**, представлявано от управителя А.Б. И., за нарушение по чл.15, ал.1 от Закона за храните е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000.00 /хиляда/лева.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

                                                                        

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………