Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 18.11.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря ***, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 183 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-001372/301 от  28.06.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.415 ал.2 от Кодекса на труда  на  „Хидра билд“ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление град *** район „***“ бул.„***“ № ** вх.* ет.*,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 20000/двадесет хиляди/лева за извършено нарушение на чл.415 ал.2 от КТ от Кодекса на труда.

Недоволен от наказателното постановление останал въззивника „Хидра билд“ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление град *** район „***“ бул.„***“ № ** вх.* ет.7 и адрес за кореспонденция: гр.*** бул.„***“ № *** ет.* офис № **,представлявано от управителя-З.Г. и моли съда да го отмени изцяло като незаконосъобразно поради нарушаване на реда и начина за издаване на такъв вид административни актове,а също така и като неоснователно,с мотив,че „Хидра билд“ООД не е извършило реално нарушение на трудовото законодателство и по специално на чл.402 ал.2 от Кодекса на труда,като контролните органи са получили необходимото съдействие,информация и съответните документи.

В съдебно заседание въззивника редовно призован,не се явява,не се представлява.

Въззиваемата страна се представлява от ю.к.Г.Н.  който по съществото на делото моли потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.Чрез събраните доказателства се установявало по категоричен начин извършеното нарушение.Намира за неоснователни възраженията обективирани в жалбата.Счита,че допуснатото нарушение е доказано по категоричен начин,поради което моли да бъде потвърдено наказателното постановление ведно с наложената имуществена санкция,която е във фиксиран размер.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите К.А.А.,Е. К.И. и А.Ю.И. съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Административнонаказателното производство е започнало със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 08-001372/11.06.2019г. на „Хидра билд“ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление град *** район „***“ бул.„***“ № ** вх.* ет.* представлявано от З.Ж.Г.-управител,в качеството му на работодател.На 03.05.2019г. е извършена проверка от К.А.-старши инспектор и Е.И.-главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Добрич на строителен обект „***“,находящ се на ***гр.Шабла и връчване на призовка по чл.45 ал.1 от АПК.На указаната в призовката дата за явяване на представител на дружеството или упълномощено лице и представяне на документи,а именно на 10.05.2019г. не се явява никой в Дирекция“Инспекция по труда“ гр.Добрич,а е получена по електронната поща молба от дружеството за отлагане на представянето на изисканите документи за след 24.05.2019г.След кореспонденция по електронна поща и представяне на определени документи,изискани с призовката от 03.05.2019г. до 31.05.2019г. в Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич не са представени ведомости за работни заплати и документи,доказващи изплащането на трудовите възнаграждения за месеците януари,февруари,март,април и май 2019г. на работещите на обект „***“ служители на „Хидра билд“ЕООД.На 29.05.2019г. по електронна поща е получено писмено обяснение относно непредставянето на изисканите ведомости за 2019г.,което е изискано в телефонен разговор със служител на дружеството.На 31.05.2019г. с изх.№ 19054781 е изпратена по пощата с обратна разписка втора призовка за представяне на  посочените по-горе документи ведно с покана за съставяне на АУАН за пречка на контролен орган за изпълнение на служебните си задължения,за което с нова молба от 07.06.2019г. „Хидра билд“ЕООД отново не ги представя и с молба по електронна поща е поискано ново отлагане на датата на представяне на документи за след 17.06.2019г. без да бъде конкретизирана точна дата.Във връзка с подадената от „Хидра билд“ЕООД повторна молба за отлагане е видно,че от 03.05.2019г. до 11.06.2019г. няма обективна пречка  за непредставяне на изисканите документи,поради факта,че същите са изготвени и следва да бъдат представени за проверката.След неявяването на представител или упълномощено лице на „Хидра билд“ЕООД в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич и след връчената втора призовка  актосъставителят установява,че „Хидра билд“ЕООД в качеството си на работодател,след като е било длъжно чрез законен представител да се яви и представи изисканите документи,с бездействието си по извършените призовавания противозаконно пречи на контролен орган да изпълни служебните си задължения по прилагане на трудовото законодателство по отношение на начисляването и изплащането на трудовите възнаграждения за месеците януари,февруари,март,април и май 2019г. на работниците на „Хидра билд“ЕООД на строителен обект „***“ гр.Шабла.Актосъставителят приема,че нарушението е извършено и установено на 07.06.2019г. Акт за установяване на административно нарушение № 08-001372/11.06.2019г. е съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН.

Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление,в което е възприета изложената в акта фактическа обстановка с което на  „Хидра билд“ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление град *** район „***“ бул.„***“ № ** вх.* ет.*,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 20000/двадесет хиляди/лева за извършено нарушение на чл.415 ал.2 от КТ от Кодекса на труда.

Гореизложената фактическа обстановка  се установява безспорно от събраните в хода на делото доказателства: показанията на свидетелите К.А.А.,Е.К.И. и А.Ю.И.,както и от следните писмени доказателства: НП № 08-001372/301 от 28.06.2019г. издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич,АУАН № 08-001372/11.06.2019г.,протокол за извършена проверка изх.№ ПР1914817/11.06.2019г.,писмо с изх.№ 19057171/12.06.2019г. за връчване на ПР1914817/11.06.2019г. и връчване на АУАН № 08-001372/11.06.2019г.,призовка за представяне на документи от 03.05.2019г.,призовка за представяне на документи от 31.05.2019г.,ведно с обратна разписка за връчване,данни от Търговския регистър на „Хидра билд“ЕООД,извлечение на кореспонденция с Д. Н.а от служебен електронен адрес,молба от „Хидра билд“ЕООД,Обяснение от „Хидра билд“ ЕООД,молба от „Хидра билд“ЕООД,Становище от К.А.-*** относно възражение с вх.№ 19073011/17.06.2019г.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел К.А.-актосъставител се установява,че проверката е провокирана от сигнал подаден от гражданин до Инспекция по труда гр.Добрич за неизплатени трудови възнаграждения за месеците януари,февруари,март,април и май 2019г.Извършена е проверка на обекта,като свидетеля уточнява в показанията си,че обекта е изграждане на ***.Връчена е призовка.На обявената дата на призовката 10.05.2019г. не се явява представител на дружеството.Същата е изпратена и по електронната поща,не само с връчване на място в обекта.Последвала дълга кореспонденция между актосъставителя и упълномощеното лице по електронната поща,като впоследствие е получена молба за удължаване на срока за представянето на изисканите документи.Връчена е и втора призовка,след която частично са представени документи,но не и изисканите ведомости за заплати за месеците януари,февруари,март,април и май 2019г.На основание на това,че са връчени две призовки,като едната е ведно с покана за съставяне на АУАН и непредставяне на изисканите документи е съставен и настоящият акт за административно нарушение.В показанията си свидетелите Е.И. и А.И. уточняват,че са свидетели по съставянето на акта и установяването на нарушението.От показанията им се установява,че нарушението е по отношение чл.415 ал.2 от КТ,а именно за това,че проверяваното дружество създава противозаконна пречка на контролен орган да изпълнява служебните си задължения.

При така установеното от фактическа страна,съдът намира за установено от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима,като подадена в преклузивния срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежно легитимирано лице.Разгледана по същество се преценя като неоснователна,поради следните съображения:

Съдът счита като неоснователно възражението на жалбоподател,че констатацията на административнонаказващия орган за нарушение на чл.415 ал.2 от КТ не съответства на обективната действителност,тъй като изисканите документи са били своевременно представени.По делото се събраха категорични доказателства-призовка за представяне на документи от 03.05.2019г.,призовка за представяне на документи от 31.05.2019г.,ведно с обратна разписка за връчване,данни от Търговския регистър на „Хидра билд“ЕООД,извлечение на кореспонденция с Д. Н.а от служебен електронен адрес,молба от „Хидра билд“ЕООД,Обяснение от „Хидра билд“ ЕООД,молба от „Хидра билд“ЕООД,както и показанията на свидетелите К.А.,Е.И. и А.И. от които се установява,че от 03.05.2019г. до 11.06.2019г. няма обективна пречка за непредставяне на изисканите документи,поради факта,че същите са изготвени и следва да бъдат само представени за проверката.Гореизложените доказателства налагат извода,че след неявяването на представител или упълномощено лице на „Хидра билд“ЕООД в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич и след връчената втора призовка „Хидра билд“ЕООД в качеството си на работодател,след като е било длъжно чрез законен представител да се яви и представи изисканите документи,чрез бездействието си по извършваните призовавания е създало пречка на контролен орган да осъществи контрол по прилагане на трудовото законодателство по отношение на начисляването и изплащането на трудовите възнаграждения за 2019г.

От извършената цялостна служебна проверка на акта и наказателното постановление не се установи допуснато съществено процесуално нарушение,което да води до тяхната отмяна.Правилно АУАН е бил съставен в съответствие с разпоредбата на чл.40 ал.2 от ЗАНН,тъй като по делото е безспорно установено,че жалбоподателят е бил поканен на два пъти-съответно на 03.05.2019г.  и на 31.05.2019г. за съставянето му.В съответствие с изикванията на ЗАНН в наказателното постановление са посочени съставомерните признаци на нарушението-а именно неизпълнение за предоставяне на описаните в призовката документи,детайлно е посочено мястото на нарушението,както и датата на извършването му,с което противозаконно е възпрепятствал контролния орган да изпълни служебните си задължения.Налице са и безспорни отразявания на нарушената разпоредба-чл.415 ал.2 от КТ и вида и размера на наказанието-а именно имуществена санкция в размер на 20 000 лева.

От събраните по делото доказателства  по безспорен начин се установи,че жалбоподателят като работодател по смисъла на КТ е извършил нарушението,на основание и на което е издадено и процесното наказателно постановление,с което му е наложено административно наказание имуществена санкция.Съгласно разпоредбата на чл.415 ал.2 от КТ,работодател който противозаконно пречи на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 лева,ако не подлежи на по-тежко наказание.“Хидра билд“ЕООД е нарушило горепосочената разпоредба,тъй като било констатирано,че дружеството жалбоподател,в качеството му на работодател,след като е било длъжно чрез законен представител да се яви и представи изисканите документи,с бездействието си по извършените призовавания противозаконно пречи на контролен орган да изпълни служебните си задължения по прилагане на трудовото законодателство по отношение на начисляването и изплащането на трудовите възнаграждения за месеците януари,февруари,март,април и май 2019г. на работниците на „Хидра билд“ЕООД на строителен обект „***“ гр.Шабла,като актосъставителят приема,че нарушението е извършено и установено на 07.06.2019г.,когато с нова молба от „Хидра билд“ЕООД отново не ги представя и с молба по електронна поща е поискано ново отлагане на датата на представяне на документи за след 17.06.2019г. без да бъде конкретизирана точна дата. Във връзка с подадената от „Хидра билд“ЕООД повторна молба за отлагане е видно,че от 03.05.2019г. до 11.06.2019г. няма обективна пречка  за непредставяне на изисканите документи,поради факта,че същите са изготвени и следва да бъдат представени за проверката.След неявяването на представител или упълномощено лице на „Хидра билд“ЕООД в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич и след връчената втора призовка  актосъставителят установява,че „Хидра билд“ЕООД в качеството си на работодател,след като е било длъжно чрез законен представител да се яви и представи изисканите документи,с бездействието си по извършените призовавания противозаконно пречи на контролен орган да изпълни служебните си задължения по прилагане на трудовото законодателство по отношение на начисляването и изплащането на трудовите възнаграждения за месеците януари,февруари,март,април и май 2019г. на работниците на „Хидра билд“ЕООД на строителен обект „***“ гр.Шабла.Жалбоподателят „Хидра билд“ЕООД е осъществил административнонаказателния състав на чл.415 ал.2 от КТ,поради което и правилно е била ангажирана административно-наказателната му отговорност и му е била наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева.Предвиденото наказание е строго  фиксирано от законодателя и не може да бъде намалявано от съда.

Не са налице предпоставките за квалификация на нарушението като маловажен случай по смисъла на специалната разпоредба на чл.415в от КТ.Тези предпоставки са:1/.нарушението да може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда на КТ и 2/. От нарушението да не са произтекли вредни последици за работници и служители.В случая нито една от кумулативно необходимите предпоставки за прилагане на чл.415в от КТ не е налице.Нарушението не е отстранено веднага след отстраняването му,като въззивника не е представил документи доказващи изплащането на трудовите възнаграждения,независимо,че от 03.05.2019г. до 11.06.2019г. няма обективна пречка за непредставяне на исканите документи поради факта,че същите са изготвени и следва да бъдат представени за проверката.Неплащането на дължимо трудово възнаграждение на работника винаги води до вредни последици за него,независимо от периода на забава.Доколкото се касае за неизпълнение на задължителни предписания,свързани с трудовите права на гражданите съдът счита,че не се касае за маловажен случай на административно нарушение.

Предвид изложените съображения съдът намира атакуваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                          Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-001372/301 от  28.06.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич,с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.415 ал.2 от Кодекса на труда  на  „Хидра билд“ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление град *** район „***“ бул.„***“ № ** вх.* ет.*,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 20000/двадесет хиляди/лева за извършено нарушение на чл.415 ал.2 от КТ от Кодекса на труда,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и ОБОСНОВАНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                           

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: