Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 12.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 184 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят Д.Г.И. с адрес ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление №38/05.07.2016г. на Кмета на Община Каварна  с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание чрез процесуалния си представител поддържа жалбата,като се навеждат основания,че с акта за установяване на административно нарушение на нарушителя Д.Г.И. не е повдигнато обвинение по чл.4 ал.12 от Наредба №  на Общински съвет-гр.Каварна,а с атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100/сто/ лева,на основание чл.4 ал.12 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна.Според процесуалния представител на жалбоподателя,ако е било налице повторно извършено нарушение,то би  следвало да бъде отразено в АУАН и да бъде доказано в настоящото производство с допустимите от закона доказателства от административнонаказващия орган.В пледоарията си процесуалния представител на жалбоподателя изразява становище,че дори да се допусне,че  деянието е извършено от нарушителя,то не е извършено на обществено място,така както определя елементите от фактическия състав на нарушението разпоредбата на чл.4 ал.5 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна.Твърди се още от процесуалния представител на жалбоподателя,че в акта за установяване на административно нарушение не е посочена категорията на описания в акта свидетел,дали е очевидец на извършеното деяние.В тази насока моли да бъде отменено атакуваното наказателно постановление.

Въззиваемата страна Община Каварна,редовно призована,не се явява представител,не се изразява становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение № 30/22.04.2016г. съставен от Р.П.Г.-*** се установява,че на18.04.2016г. около 20.50ч. в гр.Каварна на улица „***“ № 31 Д.Г.И. ЕГН ********** *** демонстрира скандално поведение изразено в използването на неприлични думи и изрази на обществено място,грубо нарушаващи обществения ред и благоприличие,с което е нарушил разпоредбата на чл.4 ал.5 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на Д.Г.И. с адрес *** е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 100/сто/ лева,на основание чл.4 ал.12 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.

От показанията на разпитаните  в съдебно заседание свидетели- актосъставителя Р.П.Г. и свидетеля по акта Н.Д.Т. се установява,че на 18.04.2016г.                                                                                                                                                                                                     около 20,50ч.  отишли на проверка на адрес в гр.Каварна улица „***“ № ** по сигнал на оперативния дежурен при РУ гр.Каварна.На място заварили жалбоподателя и неговия съсед С..Имало отворен гараж и С.,който в случая се оплакал като потърпевш,обяснил на полицейските служители,че в момента в който паркирал автомобила си,съседът му Д.Г.И. излязъл от неговия двор,хванал го за дрехите и започнал да го дърпа,като му отправял нецензурни думи през цялото време.Снемайки обяснения от Д. и С. полицейските служители установили,че причина за възникването на скандала е напръскването с някакъв препарат на плодно дръвче намиращо се на границата между двата имота.Разпитания в съдебно заседание свидетел Н.Т. твърди,че към момента на пристигането им на мястото на инцидента с другия полицейски служител-св.Р.Г.,Д. отправял обидни думи и псувни по адрес на С.:“..Напсува го на майка.“С. се оплакал на полицейските служители,че Д. го е ухапал.Даже в присъствието на полицейските служители поведението на Д. продължило да бъде агресивно и насочено спрямо С..Свидетелят Н.Т. потвърди в показанията си дадени в съдебно заседание  ,че има непосредствени впечатления от обективираното в акта зя устновяване на административно нарушение,че нарушителят е демонстрирал скандално поведение,изразено чрез използване на цинични думи и изрази на обществено място.Жалбоподателя е бил предупреден от полицейските служители,че ако не преустанови това свое поведение спрямо него ще бъде използвана физическа сила,помощни средства за неизпълнение на полицейско разпореждане.

 При така установената фактическа обстановка,съдът прави следните правни изводи:

         При извършената служебна проверка настоящата инстанция констатира,че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на акта и при издаване на НП,което обуславя незаконосъобразност на последното.

С Наказателно постановление № 38/05.07.2016г. издадено от Кмета на Община Каварна, на Д.Г.И. с адрес *** е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 100/сто/ лева,на основание чл.4 ал.12 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.За това нарушение на първо място няма повдигнато административно обвинение със съставения АУАН № 30/22.04.2016г.Съгласно обстоятелствената част на АУАН съставомерното деяние се изразява в демонстриране на скандално поведение изразено в използването на неприлични думи и изрази на обществено място,грубо нарушаващи обществения ред и благоприличие,с което жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.4 ал.5 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.В наказателното постановление е описана същата фактическа обстановка,но е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 100/сто/ лева,на основание чл.4 ал.12 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.Горепосочената санкционна разпоредба предвижда,че при повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.В Допълнителните  разпоредби на Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна е дефинирано повторното нарушение,като извършено в едногодишния срок от влизане в сила на наказателното постановление ,с което на нарушителя е наложено наказание за същия вид нарушение.В настоящия случай административнонаказващия орган не е ангажирал доказателства по административнонаказателната преписка,от които да се направи несъмнения и категоричен извод,че е налице повторно нарушение,т.е  настоящото е извършено в едногодишния срок след влизане в сила на предходно наказателно постановление с което на нарушителя е наложено наказание за същия вид нарушение.Очевидно е,че е налице несъответствие между фактическото описание на нарушението в съдържанието на АУАН и в издаденото въз основа на него наказателно постановление.Това е съществено нарушение на процесуалните изисквания,доколкото от една страна с издаденото наказателно постановление е ангажирана отговорността Д.Г.И. по непредявени му фактически обстоятелства.Съгласно трайната съдебна практика е недопустимо с наказателното постановление на нарушителя да се предявяват нови фактически положения,надхвърлящи констатациите на АУАН.На практика с Наказателно постановление № 38/05.07.2016г. издадено от Кмета на Община Каварна,се изменя формулировката на повдигнатото с АУАН № 30/22.04.2016г.административно обвинение.От друга страна правно регламентираните процесуални изисквания,които следва да се спазват при съставянето на АУАН,създават гаранции за пълноценното участие на нарушителя в административната фаза на процеса.Неспазването на тези изисквания е довело до липсата на яснота в какво се изразява нарушението,която не може да бъде санирана на основание чл.53 ал.2 от ЗАНН с издаденото наказателно постановление,тъй като касае обстоятелства свързани със съществени характеристики и обективни признаци от състава на нарушението,които не само че са основен елемент от реквизита на АУАН по чл.42 т.4 от ЗАНН,но чрез тях се лимитират и пределите на административното обвинение от фактическа страна..Описанието на нарушението и обстоятелствата при които е било извършено,следва да се съдържат еднозначно в акта за устяановяването му и в издаденото въз основа на него НП.А в случая посочената от административнонаказващия орган санкционна разпоредба на чл.4 ал.12 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна,с която от обективна страна се осъществява вменено на въззивника с атакуваното НП

повторно нарушение на разпоредбата на чл.4 ал.5 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна е различна от описаната в АУАН като нарушена разпоредба на горепосочената наредба.Това формално нарушение на изискванията за съдържанието на АУАН и НП освен,че има за последица фактическа необоснованост на административното обвинение за извършеното от Д.Г.И. нарушение по чл.4 ал.12 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна,несъмнено накърнява и правото на защита на лицето,привлечено към административнонаказателна отговорност и е основание за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

В конкретния случай допуснатото процесуално нарушение е съществено,тъй като е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и не е от категорията нарушения,които могат да се преодолеят по реда на  чл.53 ал.2 от ЗАНН и не биха могли да се санират в последващия стадий на административнонаказателното производство. Процесуалното нарушение се съдържа в самото наказателно постановление с което е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.

С оглед на гореизложеното е безпредметно да се обсъждат доводите на страните по съществото на спора,тъй като те не са в състояние да доведат до други изводи по отношение на законосъобразността на атакуваното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                               Р    Е    Ш    И :

ОТМЕНЯВА  Наказателно постановление №38/05.07.2016г. издадено от Кмета на Община Каварна,с което на Д.Г.И. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 100/сто/ лева,на основание чл.4 ал.12 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: