Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                 

                                           гр. Каварна 21.09.2017г.

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на четвърти септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

при секретаря Елена Шопова,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 187 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 28-0000177/23.06.2017г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Добрич с което на В.Д.Г. ЕГН ********** *** 3 за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева и за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата на основание чл.183 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10/десет/ лева.

В жалбата си въззивникът твърди,че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно,като изразява несъгласие с обективираните в наказателното постановление констатации,както и с наложените му наказания.Ангажира се да посочи подробни съображения в съдебно заседание след запознаване с материалите по административно-наказателната преписка.В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован,не се явява,не се представлява.

Административнонаказващия орган,редовно призован, не е изпратил представител.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС,административнонаказващият орган изразява становище,че атакуваното наказателно постановление е съобразено с материалните и процесуалните правила при издаването му и моли то да бъде потвърдено.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение бл.№ 234624 от 25.05.2017г. съставен от Т.С.Т.–на длъжност инспектор при ОО“АА“ гр.Добрич е констатирано,че на 25.05.2017г. около 10,50ч. по главен път от гр.***а за с.*** управлява товарен автомобил марка „Мерцедес“ с рег.№ ***,категория N3 извършва международен превоз на товари по маршрут ***а-***/Румъния/ без товар,със заверено копие № 132790005 към международен лиценз.При проверката са констатирани следните нарушения:1.В.Д.Г. извършва международен превоз на товари с МПС,за чието управление се изисква СУМПС от категория С без да притежава карта за квалификация на водача.Нарушението е установено от направена справка в информационната система  на ИА“АА“.2.В.Д.Г. не представя КТ към СУМПС.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН не е постъпило писмено възражение от жалбоподателя.Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на В.Д.Г. ЕГН ********** *** 3 за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева и за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата на основание чл.183 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10/десет/ лева.

         Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-Т.С.Т. и П. К.К.,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № 280000177/23.06.2017г.,акт за установяване на административно нарушение № 234624/25.05.2017г.,разписка за връчено НП,пътен лист и тахографски лист-оригинали,иззети със съставянето на АУАН,извлечение от деловодна програма „Архимед“ за подадено заявление за издаване на карта за квалификация на водача,копие  заповед за назначаване на Началник ОО“АА“ гр.Добрич № 317/01.06.2015г.,заповед № РД-08-249/15.05.2015г. и пълномощно с изх.№ РД-13-25/14.04.2016г.

         При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Т.С.Т.-актосъставител и свидетеля П. К.К.-очевидец на установяване на нарушението,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.2 ал.1 от Наредба № 41/04.08.2008г. на Министерството на транспорта за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация,отделно и като административнонаказателен състав по чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози.Съгласно този текст водачите на моторни превозни средства,за управлението на които се изисква СУМПС от категория “С“,“С+Е“,Д1“,“Д1+Е“ или „Д+Е“,когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка,трябва да притежават карта за квалификация на водача,която се изисква и има действие на територията на държавите-членки на Европейския съюз.В настоящия случай жалбоподателят притежава СУМПС категория „С+Е“.Процесния случай е извън изведените редица изключения,изчерпателно изброени в чл.5 от Наредба № 41.Като процес на придобиване и издаване тази карта представлява по своето естество нов вид обучение,което се въвежда на територията на всички страни-членки на ЕС,чрез Директивата за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи-2003/59/ЕО.В националното транспортно законодателство тази Директива е транспонирана чрез Наредба № 41/04.08.2008г. на Министерството на транспорта за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.Всеки кандидат-водач,успешно положил изпита при въведеното с цитирания подзаконов нормативен акт обучение,получава Свидетелство за професионална компетентност,като на негова база се подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водач на МПС.От събраните по делото доказателства безспорно се установява,че жалбоподателят не е притежавал валидна такава Карта за квалификация.Същият обаче е управлявал товарен автомобил и е извършвал на инкриминираната дата-25.05.2017г. международен превоз на товари по маршрут ***а-***/Румъния/ без товар,със заверено копие № 132790005 към международен лиценз.В този смисъл за него е съществувало задължение да притежава карта за квалификация на водача.Към момента на проверката -25.05.2017г. липсата на карта осъществява състава на нарушение.Изискването  за периодично повишаване и проверка на професионалната компетентност е въведено с Директива № 2003/59 на Европейския парламент и във вътрешното законодателство със Закона за автомобилните превози и издадената въз основа на него Наредба № 41/2008г. на МТ.Съдът приема,че фактите по нарушението са установени правилно.

Изложеното дава основание на съда да приеме,че са налице всички елементи от обективната страна на състава на нарушението по чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г.От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл-нарушителят В.Д.Г.,като правоспособен водач на МПС,с което се извършва обществен превоз е знаел за съществуващото задължение да придобие и притежава карта за квалификация на водача,съзнавал е общественопасния характер на деянието и е допускал настъпването на общественоопасните последици от него.Приложена е санкционната норма на чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози,който предвижда наказание глоба в абсолютен размер на 2000 лева,за водач на моторно превозно средство,който извършва превоз на товари бе редовно издадени лиценз,разрешение,документ за регистрация или други документи,които се изискват от регламент на европейските институции,от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му.В настоящия случай жалбоподателя е управлявал товарен автомобил марка „Мерцедес“ с рег.№ ***,категория N3,като е извършвал международен превоз на товари по маршрут ***а-***/Румъния/ без товар,със заверено копие № 132790005 към международен лиценз,без редовно издадена карта за квалификацията му като водач,изискваща се с подзаконов нормативен акт по прилагане на Закона за автомобилните превози-Наредба № 41/2008г. на МГТ.Санкцията е определена правилно и при спазване на законовите изисквания.

         Съобразно събраните по делото доказателства съдът намира,че случаят не е и маловажен.Действително от нарушението на жалбоподателя не са настъпили вредни последици.То обаче е формално и не се отличава от останалите нарушения от своя вид,за да се приеме,че обществената му опасност е явно незначителна.на следващо място липсата на карта за квалификация на водача,който е предприел управление на товарен автомобил извършвайки превоз на товари,разкрива по-висока степен на обществена опасност..Не са установени каквито и да е било изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства,а напротив от доказателствата по делото се установява,че нарушителят е бездействал,като не е предприел действия за снабдяване с карта за квалификация на водач на ППС за извършване на превоз на товари.В този смисъл с допуснатото от него нарушение се създава опасност за участниците в движението.

В тази насока е и константната съдебна практика на Административен съд Добрич,Решения по КАНХД № 398/2014г.,КАНД №х 479/2014г.,КАНД № 377/2011г.

По отношение на нарушението по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП:

По отношение на неносенето на контролен талон към него,съдът намира следното:

От показанията на свидетелите Т.С.Т. и П.К.К. се установява,че жалбоподателят в момента на извършване на проверката не е носил контролен талон към СУМПС.Контролния талон е отделен и самостоятелен документ,необходим за  управление на МПС,съобразно Наредба № I-157/01.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелства за управление на МПС,отчета на водачите и тяхната дисциплина от 15 октомври 2002г.,поради което и правилно,неносенето от страна на жалбоподателя на този документ,осъществява състава на нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП,като от субективна страна деянието е извършено по непредпазливост,при съзнавани обществено опасни последици,но надежда те да не настъпят.Правилно нарушението е било квалифицирано като такова по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП досежно неносенето на КТ.

Относно наложеното наказание,съдът намира следното:

По отношение на нарушението по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП за КТ,наложеното за него наказание е глоба в размер на 10/десет/ лева,на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП,което е с фиксиран в закона размер,поради което и така определено се явява законосъобразно.

По горните съображения,съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде изцяло потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                                  Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 28-0000177/23.06.2017г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Добрич с което на В.Д.Г. ЕГН ********** *** 3 за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева и за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата на основание чл.183 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10/десет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: