Р Е Ш Е Н И Е

 

       /27.10.2017 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 188/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК **** срещу наказателно постановление /НП/ № 100/07.07.2017г., издадено от инж.Д.Н.К.– Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”, с което на основание чл.200, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за водите /ЗВ/, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

В жалбата на санкционирания правен субект се твърди неправилност и необоснованост на издаденото наказателно постановление. Твърди се допуснато нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правото на защита на санкционираното ЮЛ, тъй като на извършените проверки не е присъствал негов представител, респ. не е бил запознат с направените констатации и не е подписал издадените протоколи. Твърди се също неправилност и необоснованост на санкционния акт, т.к. Басейнова дирекция не е взела предвид заплащаните от дружеството такси за водовземане от съответното водовземно съоръжение в изпълнение на чл.194 и сл. от ЗВ, което обосновава маловажност на случая, поради незначителните вредни последици. С изложените мотиви се иска отмяна на атакуваното НП.

В съдебно заседание не се явява представител на жалбоподателя. В депозирано писмено становище се подържат изложените в жалбата оплаквания и се настоява за цялостна отмяна на НП.

Ответната страна - Басейнова дирекция „Черноморски район”, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител гл.юрк. Ю.В. пледира за оставяне на жалбата без уважение и потвърждаване изцяло на наказателното постановление, като правилно и законосъобразно. Счита за неоснователни възраженията на жалбоподателя, т.к. от събраните в процеса доказателства е установено по безспорен начин извършване на нарушението – превишаване от дружеството на разрешените годишни водни обеми за 2016г., което превишение е констатирано от служители на Басейнова дирекция въз основа на извършена документална проверка по досието на разрешителното, въз основа на документи постъпили от самия жалбоподател, поради което не е съставян констативен протокол, а е пристъпено към съставяне на акт, за което действие жалбоподателят е бил надлежно поканен. Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акта за установяване на административно нарушение на 14.03.2017г. , в присъствието на упълномощен представител на нарушителя. Жалбоподателят е депозирал двукратно възражения, което води до извода, че правото му на защита не е нарушено, а напротив упражнено в предвидения в закона срок и обем. Твърди се, че изложените от дружеството мотиви за извършеното нарушение са взети предвид от наказващия орган, като смекчаващи вината обстоятелства и са намерили отражение в размера на определената санкция, а именно в минималния предвиден от закона размер.  Т.к. констатираното превишение е резултатно нарушение, а установения размер е над 50 % от разрешените годишни водни количества, то деянието не може да се квалифицира, като маловажен случай. С изложените мотиви се настоява за потвърждаване на обжалваното НП.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

На "Напоителни системи" ЕАД е издадено разрешително за водовземане № 2152 0035/01.04.2008 г. от Басейнова дирекция Черноморски район с център Варна за упражняване право на водовземане от подземни води, от съоръжение - „Сондаж Р-67” с дълбочина 2000,0 м., разположен в имот № ***, землище с.С., общ.К., за срок от шест години, продължено с решение №1281/07.02.2014г., с краен срок 01.04.2024г. Съгласно т.3, 5, 6 и 7 от разрешителното, титулярът на разрешителното е длъжен да извършва ежемесечни измервания на добитите водни количества, в последния ден от всеки календарен месец, като записва данните в специален дневник, съхраняван за целия срок на действие на разрешителното. Информацията за извършените наблюдения, записана в дневника, следва да изпраща в Басейнова дирекция към 30 юни и 31 декември на всяка календарна година, в срок от 14 дни. Съгласно т.10 от разрешителното титулярът е задължен да спазва и да не нарушава параметрите на водовземането, максимално допустимо понижение и разрешени годишни водни обеми. 

Съгласно задълженията си по разрешителното, с писмо изх. № 32/19.01.2017г. „Напоителни системи” ЕАД е представило в Басейновата дирекция данни от ежемесечния мониторинг, съдържащи се в дневника за данни от замервания на сондаж Р-67, с.С., за 2016 год. и декларация по чл.194б от ЗВ за размера на дължимите такси за 2016г. От същите е установено, че е налице надвишение на годишния обем по разрешителното за  сондаж „Р-67 – С.”.

С писмо изх.№ 34/19.01.2017г. управителят на „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море е уведомил Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”, че след извършения анализ на данните от провеждания собствен мониторинг по отношение извършено водовземане от водни обекти експлоатирани от „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море е установено, че при част от ползваните водоизточници иззетите водни маси надвишават разрешените годишни обеми, между които и сондаж „Р-67 – С.”, в землището на с.С., общ. Каварна, за който разрешеният обем на ползваната вода е до 60 000 куб.м. годишно, а изчерпаните водни маси през 2016г. са 97 990 куб.м. Като причини за завишената консумация са посочени от една страна трайното засушаване през летния период, поради липсата на валежи от м.юни до м.септември и регистрираните много високи температури за дълъг период, нехарактерно за климатичните особености на региона, както и много ниската цена на услугата „доставка на вода за напояване” при ползване на система за капково напояване, довела до завишен интерес от страна на водоползвателите и увеличаване на площите с интензивни култури над предварително планираните размери. Отправена е молба за проявяване на разбиране при разглеждане на възникналия проблем по нарушаване на едно от условията на водовземане и невъзможността за своевременно започване на процедура по изменение на разрешителните.

Във връзка с извършената документална проверка на дневниците и констатациите за нарушение при изпълнение на условията по разрешителни за водовземане от подземни и повърхностни води, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” е поканил Изпълнителния директор на „Напоителни системи ЕАД гр.София и Управителя на клон Черно море, да се явят в БДЧР за изясняване на обстоятелствата във връзка с превишенията.  

На 14.03.2017г. за установеното нарушение на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 33 /бланков № 199/, в който е отразено, че през 2016г. при разрешени 60 000 куб.м. годишно, реално са иззети водни обеми от 97 990 куб.м., съгласно дневника на обекта, като е реализирано надвишение с  37 990 куб.м. Прието е, че с описаното деяние титулярът е нарушил условие от раздел „Разпределение на разрешения воден обем за различните цели на ползване на водата”, което съставлява нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ. В акта е отразено, че е съставен в присъствието на упълномощен представител на изп.директор.

Срещу акта в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН е депозирано писмено възражение, в което са изложени мотиви идентични с посочените в писмо изх.№ 34/ 19.01.2017г. на управителят на „Напоителни системи” ЕАД и в настоящата жалба.

 Административнонаказващият орган, възприемайки изцяло констатациите в АУАН и преценявайки подадените възражения за неоснователни е издал оспорваното по съдебен ред НП, с което на   „Напоителни системи” ЕАД е наложена имуществена санкция от 500 лв. на основание чл.200, ал.1, т.1, б.”б” от ЗВ, за извършено нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

Изложената фактическа обстановка се установява изцяло от събраните в хода на съдебното производство гласни доказателства – показанията на свидетеля С.И. и писмените доказателства - приобщената административнонаказателна преписка.

От правна страна съдът счита, че субективното потестативно право на жалба е упражнено срочно при съблюдаване на законоустановения 7-дневен срок от съобщаването на НП, тъй като същото е връчено на 11.07.2017 г., а жалбата до съда е подадена на 17.07.2017 г. Подателят на жалбата е адресат на атакуваното НП, поради което притежава активна процесуална легитимация. Сезиран е надлежния съд по местоизвършване на нарушението. В този контекст жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество неоснователна поради следните съображения:

В хода на протеклото административнонаказателно производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Издадените АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН и даденото описание на нарушение е в достатъчна степен пълно, точно и ясно, за да позволи на жалбоподателя да узнае признаците на допуснатото от него нарушение. Повдигнатото административнонаказателно обвинение е за неспазване на условие по т.10 от издадено разрешително по спазване на параметрите на водовземането и разрешените годишни водни обеми и тези факти кореспондират с дадената им правна квалификация по чл.200, ал.1, т. 1, б.”б”, във вр. с чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

Лишено от основание е възражението на жалбоподателя за допуснато съществено процесуално нарушение поради липсата на съставен констативен протокол и уведомяването му за извършената проверка. Установи се в хода на производството, че проверката е извършена по документи изготвени и представени от дружеството, поради което не е издаван и не е предявяван констативен протокол. За установеното нарушение е съставен АУАН, с който е поставено началото на административнонаказателното производство в съответствие с разпоредбата на чл.36, ал.1 ЗАНН.

Актът за установяване на адм. нарушение е съставен от младши експерт в дирекция контрол при Басейнова дирекция „Черноморски район” Варна при спазване на правилото на чл.201, ал.1 от ЗВ, като компетентността му да съставя актове по ЗВ не е оспорена от жалбоподателя.

Обжалваното по съдебен ред НП № 100/07.07.2017г. изхожда от директора на басейновата дирекция „Черноморски район” - Варна, който се явява компетентен административнонаказващ орган предвид нормата на чл.201, ал.2 от ЗВ, съгласно която наказателните постановления могат да се издават от директорите на басейновите дирекции.

 С оглед събраните доказателства съдът намира, че е реализиран състава на вмененото административно нарушение на жалбоподателя по чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ, а именно превишение на разрешени водни количества по разрешително с 37 990 куб.м. годишно, което се равнява на 1,2 л/сек. над разрешеното. С поведението си търговското дружество като титуляр на издадено му разрешително за водовземане, е нарушило условието по т.10 от същото, както и законовото изискване по чл. 48, ал.1, т.11 за спазване на издадените разрешителни. С действията си е осъществило състава на адм. нарушение по чл.200, ал.1, т.1, б.”б” от ЗВ, съгласно който се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. юридическо лице, което ползва води в отклонение на предвидените условия в разрешителното или договора с количество от 1 л на секунда до 10 л на секунда:

Наказващият орган е наложил имуществена санкция в минимален размер, което санкциониране съдът счита за справедливо поради липсата на ангажирани доказателства за предходни адм. нарушения, извършени от жалбоподателя. Съдебният орган не счита реализираното противоправно деяние за маловажен случай, тъй като неговата степен на обществена опасност не се отличава от останалите нарушения от същия вид. Фактът, че няма наложени предишни наказания на нарушителя е смекчаващо отговорността обстоятелство, което може да обоснове по-малко наказание, но не и освобождаване от административнонаказателна отговорност.

В обобщение съдът счита издадено НП за законосъобразно, поради което подадената срещу него жалба от „Напоителни системи” ЕАД следва да се остави без уважение.

Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1, предл.1 ЗАНН, Каварненският районен съд,

Р Е Ш И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 100 от 07.07.2017 г. издадено от инж.Д.Н.К.- Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”, с което на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр.София, район „О.к.“, бул.“Ц.Б. ***, е наложена имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева на основание чл.200, ал.1, т. 1, б.”б”, във вр. с чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………..