Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  17.04.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 РАЙОНЕН  СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 19 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на “***“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.*** район *** улица „***“№ ** вх.* ет.*ап.*,ЕИК: ***,собственик Д. В.Г. ЕГН ********** против Наказателно постановление № В-0047537/30.11.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което за нарушение на разпоредбата на чл.115 ал.1 от Закона за туризма,на основание чл.210 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.Жалбоподателят „***“ЕООД,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-0047537/30.11.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите изразявайки несъгласие с фактическите констатации установени в АУАН и обжалваното наказателно постановление.Жалбоподателя счита,че тежестта на наказанието не отговаря на извършеното от последния,поради което моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено,поради това,че нарушението се явява „маловажен случай”.

Въззиваемата страна,редовно призована,не се явява представител.При депозиране на административнонаказателната преписка в съда се изразява писмено становище жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 30.08.2018г. в обект къща за гости  „“****“ с.****,общ.Каварна,обл.Добрич улица „**“ № ** е установено,че „***“ЕООД извършва туристическа дейност в място за настаняване,находящо се в с.****,общ.Каварна улица „**“ № **.Обектът е разположен в затворен комплекс,разполага с осем легла за настаняване на гости,разпределени в 4 стаи.На видно място на рецепция  е поставено удостоверение за утвърдена категория 2 звезди. № 938/24.09.2015г. издадено за обект-„Къща за гости „****“ с капацитет четири стаи,собственик В.Л.Г.,наемател-„***“ ЕООД.

От длъжностните лица е установено,че на рецепция няма ценоразпис с обявени цени на нощувките.По време на проверката обектът е функционирал.Инсталиран е ЕКАФП инд.№ DT 496670.

На 04.09.2018г. длъжностното лице М.А.А. е съставила АУАН № К-0047537,в който актосъставителя е посочил,че търговецът не е изпълнил административното си задължение,съгласно изискванията на чл.115 ал.1 от Закона за туризма,която разпоредба му вменява в задължение извършвайки хотелиерство да обяви цените на нощувките и на другите предлагани услуги чрез ценоразпис поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията.В АУАН изрично се уточнява,че нарушението е извършено на 30.08.2018г.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на “***“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.*** район *** улица „***“№ ** вх.* ет.* ап.**,ЕИК: ***,собственик Д. В.Г. за нарушение на разпоредбата на чл.115 ал.1 от Закона за туризма,на основание чл.210 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите М.А.А.-актосъставител и Ц.И.Х.-свидететел по акта и присъствувала при проверката на 30.08.2018г.,които поддържат констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол и са категорични,че към момента на проверката е констатирано,че на територията на обекта къща за гости „****“/като освен нея има още една вила в един затворен комплекс и е обособена една обща рецепция/,на видно за потребителите място няма поставен ценоразпис,с обявени цени за предлаганите нощувки.При проверката не е представен ценоразпис с цени на нощувките.Има изготвен констативен протокол на база на който е изготвен и акт за установяване на административно нарушение.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения 7-дневен срок и от лице което има правен интерес.

Независимо от основанията,посочени от жалбоподателя,съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление,какъвто е обхватът на въззивната проверка и констатира следното:

В административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.АУАН е съставен  от компетентно длъжностно лице,съобразно приложената по делото Заповед № 367 ЛС/22.04.2015г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния админинстративнонаказващ орган,съобразно приложената по делото Заповед № 171/09.03.2017г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите,съдържа необходимите реквизити по чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено на нарушителя.

Съдът констатира,че датата и мястото нарушението са точно и ясно описани,както в акта,така и в наказателното постановление,с което са спазени изискванията на чл.42 т.3,респективно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Фактическото обвинение,съответно описанието на нарушението и обстоятелствата на извършването му,достатъчно подробно са изложени в АУАН и НП,по който начин е дадена възможност на дружеството-жалбоподател да упражни правото си на защита в пълен обем.Недвусмислено е посочена правната квалификация на деянието по чл.210  във  връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма,която напълно кореспондира на фактическото обвинение.

От обективна страна безспорно се установи,че въззивникът е наемател на обект-къща за гости  „****“,находяща се в с.****,общ.Каварна,обл.Добрич улица „**“ № **,явяващ се туристически обект по смисъла на чл.3 ал.2 т.1 б.“б“ от Закона за туризма,където извършва туристическа дейност-хотелиерство,съгласно чл.3 ал.1 т.2 от Закона за туризма и с легална дефиниция в т.55 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма.Установено е от събраните по делото писмени и гласни доказателства,че жалбоподателят е осъществил от обективна страна административно нарушение по чл.115 т.1 от Закона за туризма.Посочената норма е императивна и гласи,че лицата осъществяващи хотелиерство,са длъжни да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис,поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая.От показанията на свидетелите М.А.А.-актосъставител и Ц.И.Х.-свидететел по акта и присъствувала при проверката на 30.08.2018г.,които поддържат констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол се установява, че към момента на проверката е констатирано,че на територията на обекта къща за гости „****“/като освен нея има още една вила в един затворен комплекс,е обособена една обща рецепция/,на видно за потребителите място няма поставен ценоразпис,с обявени цени за предлаганите нощувки.При проверката не е представен ценоразпис с цени на нощувките.

Горното съдът прие въз основа на показанията на М.А.А.-актосъставител и Ц.И.Х.-свидететел по акта и присъствувала по време на проверката в обект къща за гости „****“ находяща се в с.****,общ.Каварна,обл.Добрич,с наемател „***“ЕООД и от приложените и приети по делото писмени документи по административнонаказателната преписка КП № К-2636189/30.08.2018г. и АУАН № К-0047537/04.09.2018г.

В хода на съдебното производство  не се установи различна фактическа обстановка от описаната в АУАН и в издаденото въз основа на него наказателно постановление.Конкретните обстоятелства по нарушението са установени от свидетелите М.А.А. и Ц.И.Х.,които пресъздават свои непосредствени възприятия,придобити в хода на проверката и чиито показания са последователни и логични и се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства,като липсва индиция за тяхната заинтересованост.Няма основание да не се дава вяра на тези свидетели,нито да се счита,че техните показания не са достатъчни за несъмнено установяване на обективната истина,още повече,че същите се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства.

Що се отнася до наведените основания за отмяна на наказателното постановление,съдът констатира тяхната неоснователност предвид на следното:

Основното възражение на жалбоподателя е свързано с факта,че направената констатация за липса на ценоразпис за нощувките не отговаря на действителността,като се изтъква аргумента,че информационната табела ценоразпис  е  била преместена от рецепция за актуализация,тъй като нито във „***“,нито във „****“ към този момент  са били настанени гости и тази табела с ценоразписа е била предоставена на проверяващите служители на КЗП.От друга страна еднопосочни са показанията на актосъставителя М.А. и свидетеля по акта Ц.И.Х. ,че към момента на проверката-30.08.2018г. е констатирано, че на територията на обекта къща за гости „****“,като освен нея има още една вила/“***“/ в един затворен комплекс,е обособена една обща рецепция,на видно за потребителите място няма поставен ценоразпис,с обявени цени за предлаганите нощувки.При проверката не е представен ценоразпис с цени на нощувките.

Съдът цени като последователни,логически свързани и достоверни показанията на свидетелите-актосъставителя М.А.А. и свидетеля по акта Ц.И.Х..При разпита им не се установиха данни,от които да се заключи заинтересованост или предубеденост на разпитаните служители на Комисията за защита на потребителите.Те са изпълнявали служебните си задължения,не са имали лично познанство и отношения със собственика на дружеството-жалбоподател.Не са налице доказателства по делото,които да опровергават описаната от свидетелите М.А.А. и Ц.И.Х. фактическа обстановка.Предвид тези събрани по делото доказателства съдът счита,че отразеното от жалбоподателя в жалбата относно факта,че направената констатация за липса на ценоразпис за нощувките не отговаря на действителността е негова защитна версия,неотговаряща на истината и целяща отмяна на наложеното  му административно наказание.

Предвид факта,че нарушения от подобен вид засягат интересите на огромен брой потребители,доколкото информираността им е от особено значение за тях,съдът намира,че формират сравнително висока обществена опасност,поради което не може да бъдат приравнени към маловажните случаи,респективно правилно в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност,още повече,че конкретния случай по нищо не се различава от обичайните такива,именно за които законодателят е предвидил да се налага санкция.

При реализиране на отговорността за посоченото нарушение,съдът намира,че наказващия орган е съобразил в пълна степен разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и за нарушението по чл.210 във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма е определи размер на имуществената санкция съгласно установения минимум,съобразно посоченото в приложимата наказваща норма.

С оглед горните съображения съдът счита,че наказателното постановление следва да се потвърди,като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                          Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-0047537/30.11.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на “***“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.*** район *** улица „***“№ ** вх.*ет.* ап.**,ЕИК: ***,собственик Д. В.Г. ЕГН **********  за нарушение на разпоредбата на чл.115 ал.1 от Закона за туризма,на основание чл.210 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                      

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: