Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 10.01.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на  единадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията АНД № 190 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № СИР-09-ДНСК-60/14.03.2017г., издадено от инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник-началник на ДНСК гр. София, бул. "Христо Ботев" N: 47, с което на основание чл.232, ал.1, т.6, предложение второ от ЗУТ, във вр. с правомощията й по чл.239, ал.1, т.2 и чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ, е наложена на инж. П.А.К., в качеството му на длъжностно лице - изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД имуществена санкция в размер на 1500 лева, за нарушение на чл.84, ал. 1, предложение първо от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба N: 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

         Жалбоподателят П.А.К., ЕГН ********** *** чрез жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.В жалбата са релевирани оплаквания за незаконосъобразност  на административния акт поради осъществено нарушение на чл.42 т.3 и т.4 от ЗАНН. В жалбата се твърди още, че е изтекла предвидената в чл. 34 от ЗАНН давност за образуване на наказателно производство, тъй като безспорно е изтекла една година от извършване на нарушението, видно от приложените доказателства - карнети, удостоверяващи откога се начислява консумация на вода за процесния имот. Твърди се също така, че жалбоподателят е вписан като управител на "ВиК" ЕООД гр. Добрич през м. март 2015 г., като впоследствие същото търговско дружество се е преобразувало в ООД, а след това в АД, с наименование "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, на което жалбоподателят е бил избран за изпълнителен директор. Обектът, за който е съставено обжалваното Наказателно постановление обаче, е бил водоснабден години преди жалбоподателя да бъде вписан като управител на търговското дружество, а впоследствие и като изпълнителен директор на АД, а именно още през юли 2004 г., видно от представените по делото доказателства.

         Освен това, жалбоподателят сочи за наличието на такъв проблем /незаконно строителство на обекта посочен в Наказателното постановление/, жалбоподателят е разбрал от органа издал Наказателното постановление /ДНСК/ и то от изпратено до жалбоподателят в качеството му на управляващ търговско дружество "ВИК" ЕООД Добрич писмо /приложено към жалбата/ с изх. N: ДЧ-123-00-359/11.07.2016 г., с което ДНСК е указало на жалбоподателят: "... С оглед гореизложеното, водоснабдяването на незаконен строеж и на основание чл. 178, ал. 5 от ЗУТ, следва незабавно /до 12.07.2016/ да се прекъсне водоподаването на строеж: "Заведение за обществено хранен", находящо се в ПИ ***.443 по КККР на с. ***, Община Каварна".

След получаване на това писмо от ДНСК, жалбоподателят твърди, че незабавно е изпълнил дадените му указания от ДНСК, като е разпоредил водоснабдяването на обекта да бъде прекъснато, за което представя и констативен протокол N: 104607 от 12.07.2016 г., удостоверяващ  прекъснато незабавно и демонтаж на водомер.

Независимо от този факт, че жалбоподателят е представил на ДНСК доказателства за прекъсване на водозахранването, административно-наказващия орган не бил отразил същото в наказателното постановление.          Жалбоподателят сочи в подкрепа на своите твърдения други проверки от административно наказващия орган и друго решение на КРС от 08.06.2017 г. по АНХД 54/2017 г., във връзка с подадена жалба от управителя на дружеството стопанисващо обекта на ***, от което било видно, че РДНСК е установило при предходни проверки на същия обект, а именно на *** г. и на ***г., съставени съответните констативни протоколи, установяващи наличие на ел. захранване от генератор на течно гориво и водоснабдяване на строежа от прикачна водоноска паркирана в непосредствена близост до пътя към строежа. Според жалбоподателя, още по време на предходни проверки, РДНСК е установявало наличието на ползване на водоснабдителната мрежа по отношение на обект- "***" находящ се в ПИ ***по ККР на с. ***, общ. Каварна, морски плащ "***", включително и от издадена заповед N: ДК-19-Д-01/12.10.2015 г. издадена от ДНСК - СИР за забрана ползването на обекта. Жалбоподателят сочи на неверни констатации между тези изложени във фактическата страна на Наказателното постановление предмет на настоящото производство, с което се приема, че нарушението във връзка с водозахранването на обекта е било установено за първи път на ***г. с предходни проверки и установени нарушения на същия обект, включително и за факта, че при предходни проверки е имало констатирано потребление на вода от водопроводната мрежа. Отново в разрез между фактическата обстановка и изложеното в Наказателното постановление, жалбоподателят сочи, че в Наказателното постановление се твърдяло, че при проверката имало захранване от водопреносната мрежа, а не с водоноска. Т.е. взаимно изключващи се твърдения от предходните констатации.

Жалбоподателят твърди, че не следва да му бъде търсена персонална отговорност, като длъжностно лице за нарушенията посочени в наказателното постановление, след като по времето когато е бил водозахранен този обект и му е била открита партида, жалбоподателят не е бил в каквито и да било отношения с търговското дружество.Такава персонална отговорност би могла да се търси евентуално от лицето, което към него момент е било управител на дружеството и е разпоредило захранването на обекта и откриването на партида, което пък от своя страна е станало още през 2004 г. Според жалбоподателят, било недопустимо да му се вменява вина за предходни действия или бездействия, свързани с евентуални административни нарушения до неговото назначаване в качеството му на длъжностно лице във "ВИК Добрич" АД. Освен това, жалбоподателят сочи, че не следва да отговаря за поведението на трети недобросъвестни лица /собственици или ползватели на обекта "***", които не са изпълнявали заповедите и разпорежданията на компетентните административни органи и въпреки наложените им забрани са продължили да експлоатират незаконно обекта.   Отделно от горното жалбоподателят счита, че след като ДНСК вследствие на множество проверки на същият обект е установил нарушения, които е следвало да доведат до спиране, евентуално забрана или дори премахване на незаконния обект, при това години преди издаване на настоящото Наказателно постановление, е допринесъл със своето бездействие да се стигне до поредна проверка, от която обаче като краен резултат да бъде санкциониран настоящия жалбоподател с Наказателното постановление предмет на обжалване в това производство.

Жалбоподателят моли за прекратяване на настоящото производство поради изтекла давност за образуване на наказателно производство, евентуално да се отмени изцяло обжалваното наказателно постановление, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно, както и защото отразените в него констатации не отговарят на обективната истина, евентуално да се приложи чл. 28 от ЗАНН.

С жалбата са приложени писмени доказателства, а именно: писмо от ДНСК с изх. N: Дч-123-00-359/11.07.2016 г. и входящ номер във ВИК Добрич - ВиК-2707/11.07.2016 г.; констативен протокол N: 104607/12.07.2016 г., от който е видно, че водомерът на процесния имот е демонтиран и захранването е прекъснато; извлечения от сайта на Търговски регистър; решение на КРС; карнети, както и е направено доказателствено искане, да се изиска от трето-неучастващо по делото лице, а именно "ВИК Добрич" АД информация, кога е била открита партидата по водозахранването на процесния обект; на какво основание е било извършено водозахранването и от кога, кой е бил управител на търговското дружество към началния момент.

Ответникът по жалбата чрез процесуалния си представител оспорва изцяло подадената жалба.

         Съдът със свои определения от 11.09.2017 г. е приел следните писмени доказателства по делото, представени от страните, а именно: НП № СИР-09-ДНСК-60/14.03.2017 г.; разписка за връчено наказателно постановление от 19.06.2017 г.; констативен протокол № 104607/12.07.2016 г.; писмо № ДЧ-123-00-359/11.07.2016 г.; извлечение от търговски регистър; извлечение от карнет – 6 стр.; решение от 08.06.2017 г. по НАХД № 54/2017 г. по описа на РС Каварна; акт за публична държавна собственост № 5100/20.08.2012 г.; възражение от П.А.К.; временно разрешително № 182/21.06.2004 г.; разрешение за поставяне № 9/14.07.2008 г.; заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015 г.; констативен протокол от ***г.; разписка за връчен констативен протокол от 20.09.2016 г.; акт № СИР-09/20.09.2016 г.; заповед № РД-13-035/17.03.2015 г.; писмо № ВиК-4010#1/16.08.2017 г. с приложено към него копие от карнет на партида на ***, находящо се в района на с. ***, морски плаж „***“ общ. Каварна; с определение от 11.12.2017 г. - писмо вх.№4277 от 05.12.2017г. писмени доказателства, а именно: констативен  протокол за извършена проверка от 12.07.2017г. с приложен към него  снимков материал;  констативен протокол за извършена проверка от 08.06.2017г., с приложен към него снимков материал; констативен протокол за извършена проверка от 07.04.2017г. с приложен към него снимков материал;  констативен протокол за извършена проверка от 28.09.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 18.09.2016г. с приложен към него снимков материал; констативен протокол за извършена проверка  от 11.09.2006г.;  констативен протокол за извършена проверка от 10.08.2016г.;  констативен протокол за извършена проверка от 04.09.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 26.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка  от 25.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 24.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 23.08.2016г.;констативен протокол  за извършена проверка от 19.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 18.08.2016г.; констативен протокол  за извършена проверка  от 02.07.2016г.; констативен протокол  №104607 от 12.07.2016г. за монтаж, демонтаж и пломбиране на водомери, изд.от „ВиК“ ООД гр.Добрич; констативен  протокол за   извършена проверка от 03.09.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 15.06.2016г. с приложенн към него снимков материал; констативен протокол за извършена проверка от 15.07.2016г. с приложен към него снимков материал; констативен  протокол за извършена проверка от 14.07.2016г. с приложен към него снимков материал; констативен протокол за извършена проверка от 17.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 16.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 12.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 05.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 04.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 03.08.2016г.;  констативен протокол за извършена проверка от 02.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 29.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 28.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 18.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 11.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 24.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 23.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 22.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 19.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 16.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 12.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 11.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 08.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 07.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 06.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 05.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 03.07.2016г.;констативен протокол за извършена проверка от 30.06.2016г. с приложен към него снимков материал; констативен протокол за извършена проверка от 20.06.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 17.06.2016г. с приложен към него снимков материал;  констативен протокол за извършена проверка от 16.06.2016г. с приложен към него снимков материал; констативен протокол за извършена проверка от 15.06.2016г.; констативен протокол за извършена проверка от 12.05.2016г. с приложен към него снимков материал;констативен протокол за извършена проверка от 16.03.2016г. с приложен към него снимков материал; констативен протокол за извършена проверка от 16.10.2015г.; писмо с изх.№ Д-26-301-00-261 от 29.07.2010г. на ДНСК; разрешение за поставяне №9/14.07.2008г. на временни преместваеми постройки и съоръжения за търговия на основание чл.56 от ЗУТ; констативен протокол за извършена проверка на 27.05.2015г.;  констативен протокол за извършена проверка на 22.12.2014г.; писмо с изх. №08-00-4215 от 01.12.2014г. на МОСВ;   заповед № ДК-19-01/12.10.2015г.; констативен акт №4 от 18.09.2015г. за извършена проверка;  констативенн протокол от 06.10.2015г., ведно с разписка за връчване от 18.09.2015г. констативен протокол за извършена проверка на 19.08.2015г.;  заповед  № ДК-02-СИР-12/23.07.2015г. и разписка за връчване; констативен протокол за извършена проверка от  06.07.2015г.;  констативен протокол за извършена проверка на 13.05.2015г.; констативен протокол за извършена проверка на 16.08.2016г.; констативен протокол за извършена проверка на ***г.;  констативен протокол за извършена проверка на 10.08.2016г.; акт № Д-4 от 20.07.2016г.,  ведно с разписка за връчване; констативен протокол за извършена проверка на 14.07.2016г.; акт № Д-5 от 20.07.2016г.,  ведно с разписка за връчване; констативен протокол за извършена проверка на 15.07.2016г.; констативен протокол за извършена проверка на 05.08.2016г.

         В открито съдебно заседание са били разпитани актосъставителят К.Н.М. и свидетелят Й.И.Й..

         В открито съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован, представлява се от процесуален представител,който поддържат жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания. Поддържа   основанието за  липса  за  компетентност на административно-наказващия орган.  Поддържа твърдените факти и обстоятелства, а именно,  че  по отношение  на обекта, за който е съставен   акт за установяване на административно нарушение и в последствие  наказателното постановление,  същото производство на първо място  трябва  да бъде прекратено, поради изтичане на давностните срокове за образуване, евентуално за прекратяване на наказателното производство.  Счита, че по делото безспорно се установява, че свързането към мрежата  е било извършено още през 2004г. за което са събрани безспорни доказателства  от  страна ВиК дружеството, а именно на  24.06.2004г., когато  жалбоподателят  не  е имал каквито и да е  отношения, най-малкото пък е  бил управител на тъговското дружество, към този момент. От този момент нататък  е имало водозахранване  на този обект. На следващо  място,  многократно са били извършвани   проверки,  които се установяват  от преписката, включително, че  от 2010г.  регулярно  е бил посещаван въпросният обект. Установено е,  че първоначално е имало издадено  строително разрешение, което означавало, че той  е  действал  законосъобразно,  докато е имало такова,  за определен период от време, за три  години.   В последствие са издадени са заповеди,  с които е било забранено функционирането  на обекта. Съответно многократно и Община Каварна,  както  и  други органи, включително  и   административно-наказващия орган в това производство,   са установявали,  правили са  предписания. Всичко това е  било извършено  преди 2015г., много преди жалбоподателя да има качеството  на управител на търговското дружество. 

         Административнонаказващия орган, редовно призован, представлява се от юрисконсулт, който поддържа депозираното от него писмено становище за отхвърляне на жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

         На 12.10.2015г. началника на РО „НСК” Добрич РДНСК Северозточен район, въз основа на съставен констативен акт № 4 от 18.09.2015г., издал заповед № ДК-19-Д-01, с която наредил: забрана ползването на строеж: „***”, находящ се в ПИ *** по ККР на с. ***, морски плаж "***",  общ.Каварна, обл. Добрич, за което не е издадено разрешение за ползване от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ;

         На 09.07.2016г. била извършена проверка от служители по РДНСК Североизточен район във връзка с осъществяване на контрол по изпълнение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. издадена от Началника на РО НСК Добрич по реда на чл.178 от ЗУТ – за забрана ползване, за което бил съставен констативен протокол.

         Съгласно констатациите отразени в съставения от служители на РА НСК Варна при РДНСК-СИР и РДНСК - СИР констативен протокол от ***г. за строеж: „***”, находящ се в ПИ *** по ККР на с. ***, морски плаж "***",  общ.Каварна, обл. Добрич е захранен с вода чрез водопровод от полиетиленови тръби с диаметър 37 мм. и дължина 1000 м. и издадената от началника на РО НСК - Добри при РДНСК - СИР заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. за забрана  ползването му не се изпълнява.

Видно от приложения към делото констативен протокол N: 104607 от 12.07.2016 г., водоснабдяването на обекта е прекъснато незабавно и водомерът е бил демонтиран по заповед на управителя на търговското дружество "ВиК" ООД П.А.К., в изпълнение на дадените му указания от административнонаказващия орган.

         Въз основа на съставения констативен протокол е съставен и акт № СИР-09 от 20.09.2016г., в присъствието на Д.Х.Д.- пълномощник на нарушителя срещу П.А.К.  за това, във функциите си на дъжностно лице - изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД е допуснал свързване на мрежи и съоръжения на техническата структура на водопровод захранващ строеж: „***”, находящ се в ПИ *** по ККР на с. ***, морски плаж "***",  общ.Каварна, обл. Добрич, с което е нарушил чл.84, ал. 1, предложение първо от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба N: 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

         В  законоустановения тридневен срок срещу акт N: СИР-09/20.09.2016 г. е постъпило възражение с рег. индекс N: ВиК-3720#4/26.09.2016 г. от инж. П.А.К. - изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, което административнонаказващия орган счита за неоснователно, тъй като със същото не се опровергават констатациите, отразени в констативен протокол от ***г. на РО НСК-Варна при РДНСК-СИР и РДНСК-СИР и в съставения въз основа на него акт N: СИР-09/20.09.2016 г. за установяване на административно нарушение.

         ДНСК е издала Наказателно постановление № СИР-09-ДНСК-60/14.03.2017г., издадено от инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник-началник на ДНСК гр. София, бул. "Христо Ботев" N: 47, с което на основание чл.232, ал.1, т.6, предложение второ от ЗУТ, във вр. с правомощията й по чл.239, ал.1, т.2 и чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ, относно следното: инж. П.А.К., във функциите си на длъжностно лице - изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД е допуснал свързване на мрежи и съоръжения на техническата структура на водопровод, захранващ строеж: „***”, находящ се в ПИ *** по ККР на с. ***, морски плаж "***",  общ.Каварна, обл. Добрич, за което не е издадено разрешение за ползване от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ и от началника на регионален отдел "НСК" Добрич при РДНСК-СИР е издадена заповед N: ДК-19-Д-01/12.10.2015 г. за забрана ползването му, с което е нарушил разпоредбите на чл. 84, ал. 2, предложение първо от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 2 от Наредба N: 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

Според твърденията в показанията на разпитаните свидетели: актосъставителя М. и свидетеля Й., същите твърдят, че при извършена от тях проверка във връзка с изпълнение на заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на началника на РО НСК Добрич, като били установили, че  заведение  за бързо хранене, находящо  се  на  морски плаж „***“  е  захранено с водопровод, с вода,  като водопровода е  от  помпена станция на  Каварна, до самото заведение за бързо хранене на плажа. Същият водопровод  при проверката е установено,  че е  монтиран  на същия водопровод и уред за отчитане на вода,  водомер, който е  с пломба,  прономерован от дружество  ВиК, което е на територията на Община Каварна.

         При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното:

         Жалбата е процесуално допустима,тъй като изхожда от легитимирано лице,депозирана е в предвидения от закона преклузивен срок срещу акт подлежащ на обжалване. Разгледана по същество,жалбата е основателна,като съображенията на съда в тази насока са следните:

         Обжалваното Наказателно постановление съдът намира, че е издадено от компетентен орган и в рамките на неговата правоспособност. Същото е издадено въз основа на предхождащи го заповед от 12.10.2015 г. за извършване на проверка, за което има съставен протокол на ***г. и издаден АУАН от 20.09.2016 г. /приложени по делото и подробно описани/.

         Съдът намира, че при така установената фактическа обстановка и въз основа на писмените и гласни доказателства, административнонакаващия орган е издал Наказателното постановление, което следва да бъде отменено, като незаконосъобразно, тъй като същото се явява неправилно и необосновано.

         Жалбоподателят П.А.К. е санкциониран, като инж. П.А.К. във функциите му на длъжностно лице - изпълнителен директор на "ВиК Добрич" АД за това, че е допуснал свързване на мрежи и съоръжения на техническата структура на водопровод захранващ строеж: „***”, находящ се в ПИ *** по ККР на с. ***, морски плаж "***", общ.Каварна, обл. Добрич, за който не е издадено разрешение за ползване от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ, с което е нарушил разпоредбата на чл. 84, ал. 2, предложение първо от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба N: 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Същевременно по делото е установено, че собственик на поземления имот, в който е изграден обекта е Министерство на околната среда и водите, съгласно акт за публична държавна собственост N: 5100/20.08.2012 г., а собственик и извършител на строежа е ЕТ"***", ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: с. ***, общ. Каварна, обл. Добрич, представлявано от Ю. И. Б. - управител. По делото е прието и не се спори, писмено доказателство представляващо уведомление от "ВиК Добрич" АД Добрич до съда по настоящото дело, а именно, че от 24.06.2004 г. "ВиК Добрич" АД /в предишни организационни форми "ВиК" ЕООД и "ВиК" ООД/ е имало открита партида на процесния имот, като същият е бил водозахранен и е бил монтиран водомер за отчитане на консумираната вода от същия период.

         Съдът намира, че горното е било извършено още преди влизане в сила на Наредба N: 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, послужила като правно основание сочено в обжалваното Наказателно постановление за издаване на същото, вследствие на нарушени разпоредби на Наредба N: 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. От горното следва, че не може да бъде съставен АУАН, а впоследствие Наказателно постановление на длъжностно лице за неприлагане на невлезли в сила норми, сочени като основание в АУАН и Наказателното постановление.

         На следващо място съдът намира, че е следвало да бъде приложена нормата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която: "Не се образува административнонаказателно производство, ако не  е съставен акт за установяване на административно нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя, или ако е изтекла една година от извършване на нарушението". Съдът счита, че са налице и двете предпоставки да не се образува административнонаказателно производство, тъй като видно от представените по делото от ответника преписки, на процесният обект са били извършвани множество проверки /при това повече от 20/ макар за различни нарушения и при различен повод, за периода след 2010 г. насам, включително и проверки с голям интензитет през активния туристически сезон, за който се предполага, че обектът е функционирал и съответно е бил водоснабден и е имало консумация на вода от водопреносната мрежа. В този смисъл са множеството писма и констативни протоколи, например за периодите месец май, юни, юли и август, септември, октомври 2015 г., съответно май, юни, юли, август 2016 г. Следователно, този факт, а именно за липса на строително разрешение от една страна и съществуващо свързване към водопреносната мрежа от друга страна, е могъл да бъде достояние на адмнистративнонаказващия орган и съответно да бъде установено нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Освен това обаче е изтекла и повече от една година /втората хипотеза на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН/ от извършване на нарушението.

         Същевременно няма данни по делото, от които да се прави извод било от административнонаказващия орган, било от настоящия съд, че след месец юни 2004 г., когато е било извършено присъединяването към водопреносната мрежа, при това от друг управител на търговското дружество /Н.А./ до издаването на АУАН и Наказателното постановление по настоящото производство срещу инж. П.А.К., последният да е извършвал каквито и да било действия, включително и такива, с които да е допуснал свързването на мрежи и съоръжения на техническата структура на водопровод захранващ обекта.

         Впрочем, съдът намира за недоказано и необосновано соченото в АУАН и Наказателното постановление, като нарушение извършено от инж. П.А.К. като длъжностно лице, а именно, че той е допуснал това свързване. Това се установява и от представените справки по делото, от които е видно, че инж. П.А.К. е встъпил в длъжност месец март 2015 г.

         Отделно от горното съдът намира, че нито в АУАН, нито в Наказателното постановление се сочи, кога точно е осъществено деянието представляващо административно нарушение, при това същото да е осъществено от наказателно отговорното лице. Горното съставлява съществено нарушение на закона, включително и ограничаващо правото на защита, тъй като нарушителят трябва да знае, кога и какво нарушение е извършил, за което следва да понесе административнонаказателна отговорност.

         При тези правни изводи съдът намира, че Наказателно постановление № СИР-09-ДНСК-60/14.03.2017г., издадено от инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник-началник на ДНСК гр. София, бул. "Христо Ботев" N: 47, с което на основание чл.232, ал.1, т.6, предложение второ от ЗУТ, във вр. с правомощията й по чл.239, ал.1, т.2 и чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ, с което е наложена на инж. П.А.К., в качеството му на длъжностно лице - изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД имуществена санкция в размер на 1500 лева, за нарушение на чл.84, ал. 1, предложение първо от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба N: 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, следва да бъде отменено, като неправилно, необосновано и издадено в нарушение на закона, поради което и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление Наказателно постановление № СИР-09-ДНСК-60/14.03.2017г., издадено от инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник-началник на ДНСК гр. София, бул. "Христо Ботев" N: 47, с което на основание чл.232, ал.1, т.6, предложение второ от ЗУТ, във вр. с правомощията й по чл.239, ал.1, т.2 и чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ, с което е наложена на инж. П.А.К., в качеството му на длъжностно лице - изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД имуществена санкция в размер на 1500 лева, за нарушение на чл.84, ал. 1, предложение първо от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба N: 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

 

                                               

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: