Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/16.11.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М. като разгледа докладваното от съдията АНД № 191/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

С наказателно постановление (НП) № КГ-2158 от 29.06.20187 година заместник председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), е наложил на „Б.Т.“ ООД, с ЕИК ***, имуществена санкция в размер на 10 000 (десет хиляди) лева на осн. чл. 34, ал. 2 ЗЧАВ, за извършено нарушение на чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ, вр. чл. 6, т. 2 от Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Наредбата).

Недоволно от издаденото наказателното постановление е останало санкционираното юридическо лице, което го атакува с искане за отмяна, поради неговата неправилност и незаконосъобразност. В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си  представител моли за отмяна на издаденото НП, по изложените в жалбата и възражението към акта съображения.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител, пледира за потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно. В депозирано по делото писмено становище се излагат подробни съображения за материална и процесуална законосъобразност на атакуваното наказателно постановление, като се моли за неговото потвърждаване.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, доводите на жалбоподателя и извърши служебна проверка на развитието на административнонаказателното производство, намира за установено следното:

Жалбоподателят  „Б.Т.“ ООД, с ЕИК ***, е със седалище и адрес на управление в гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „Бр.М.“ **, представлявано от управителя Г.Д.Т..

На 13.03.2018 г., в 10:45 часа, на бензиностанция стопанисвана от търговското дружество находяща се в гр. Каварна, бул. „България” 71, била извършена проверка от служители на ДАМТН – Ж.Х.П. и Г.М.П., като от бензиноколонка № 2 били взети представителни проби за изпитване (контролни и арбитражни проби) от течни горива – автомобилен бензин А-95 Н и гориво за дизелови двигатели, като на самата проверка и при вземането на пробите, в съответствие с нормата на чл. 18, ал. 3 Наредбата, присъствало лицето В.В.Ч. – служител на дружеството, обслужващ проверявания обект. За проверката и за вземането на контролните проби бил изготвен протокол № В-019/13.03.2018 г., в който било вписано взетото количество от 6,00 л. от всеки вид гориво, включително изразходваното за промивка на съдовете, за което бил издаден фискален бон. Всяко от посочените количества горива било разпределено в шест броя чисти метални съдове, за еднократна употреба, като три от тях били за изпитване в акредитирана лаборатория, два броя за арбитражна проба за съхранение в ГД "ККТГ" на ДАМТН и един за проверяваното дружество. Съдовете били пломбирани, като от едната страна на пломбата било поставено обозначение на ГД ККТГ, а от другата означение, съдържащо номера на пломбажните клещи на инспектора - № 1, и еднократна пломба за дизеловото гориво № 103076 и за бензина № 103084. Протоколът бил подписан от обслужващото бензиностанцията лице – В.Ч.. Съгласно отразеното в протокола и приложените към него документи, към момента на проверката резервоарът към бензиноколонката съдържал 3286 литра дизелово гориво и 2 674 литра бензин, остатък от доставените на 02.03.2018 г. от търговско дружество „Ромпетрол България” ЕАД, за което в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 5 ЗЧАВ била приложена Декларация за съответствие на качеството на течните горива № 1250 от 24.01.2018 г. от доставчика.

На 14.03.2018 г. била подадена заявка за изпитване на пробите от течни горива, взети при проверката № В-62/14.03.2018 г. до подвижна изпитвателна лаборатория - Бургас с кодов № 0238 за процесното дизелово гориво, който съответства на № на пломба 1/103076. За резултатите от изпитването бил съставен протокол № В-0062-2/14.03.2018 г. Въз основа на получените резултати било изготвено експертно заключение за съответствие на течно гориво с изискванията за качество № ЕЗ-0236/14.03.2018 г., в който било отразено, че течното гориво за дизелови двигатели не съответства на изискванията за качество, заложени в Приложение № 2 от Наредбата, по един от показателите, а именно пламна температура. По посочения показател е констатирано отклонение от нормата, доколкото получената в резултат на изпитването стойност е 48,5°С, при норма над 55,0°С, като според БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти" при получен резултат от изпитването под 52,97°С продуктът не съответства на изискванията за качество по този показател съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата.

На същата дата - 14.03.2018 г. била подадена заявка за изпитване на контролна проба с кодов № 0319, който съответства на № на пломба 1/103076, от гориво за дизелови двигатели, взета при проверката № В -019/13.03.2018 г. до стационарна изпитвателна лаборатория – София. За резултатите от изпитването бил съставен протокол № С- 0061/15.03.2018 г. Въз основа на получените резултати на основание чл. 22, ал. 7 от Наредбата бил изготвен Констативен протокол за съответствие на течно гориво с изискванията за качество № КП -0102/15.03.2018 г., в който било отразено, че течното гориво за дизелови двигатели не съответства на изискванията за качество, заложени в Приложение № 2 от Наредбата, по един от показателите, а именно пламна температура. По посочения показател е констатирано отклонение от нормата, доколкото получената в резултат на изпитването стойност е 45,5°С, при норма над 55,0°С, като според БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти" при получен резултат от изпитването под 53,09°С продуктът не съответства на изискванията за качество по този показател съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата.

С оглед спазване изискванията на чл. 22, ал. 8 от Наредбата с писмо изх. № 84-01-175/15.03.2018 г. копие от Протоколи от изпитване № В-0062-1/14.03.2018 г., № В-0062-2/14.03.2018 г. и № С-0061/15.03.2018 г. и от Констативен протокол за съответствие на течно гориво с изискванията за качество № КП-0102/15.03.2018 г., били изпратени с препоръчана пощенска пратка до управителя на търговско дружество „Братя Тончеви ООД на актуалния адрес на управление на същото, като пратката била получена от лице на адреса – Дарина Тончева. В писмото като забележка била вписана възможността предвидена в закона, при несъгласие с резултатите от изпитването, в 7 дневен срок от получаване на протокола да бъде поискана арбитражна проба в акредитирана лаборатория, като резултатите от изпитването се считат за окончателни. В указания срок от проверяваното дружество не е постъпило искане по реда на чл. 22, ал. 9 от Наредбата за извършване на арбитражно изпитване на пробите в акредитирана лаборатория.

Междувременно с Покана изх. № 84-00-69/16.03.2018 г. дружеството било поканено за съставяне на АУАН във връзка с извършената на 13.03.2018 г., която покана отново била получена от лице на адреса на управление на дружеството – Дарина Тончева.

На посочената в поканата дата - 20.04.2018 година, в присъствието на представляващия дружеството Г.Т. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № А-106 от 204.2018 г. от страна на свидетеля Ж.Х.П., с който срещу „Б.Т.“ ООД било повдигнато административнонаказателно обвинение за това, че на 13.03.2018 г., на бензиностанция в гр. Каварна, бул. „Б.“ №**, разпространявало течно гориво за дизелови двигатели, което не съответства на изискванията за качество по Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 Наредбата квалифицирано от актосъставителя като нарушение на чл. 8, ал. 2 на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Въз основа на акта било издадено наказателно постановление (НП) № КГ-2158 от 29.06.2018 година, с което заместник-председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), е наложил на „Б.Т.“ ООД, с ЕИК***, имуществена санкция в размер на 10 000 (десет хиляди) лева на осн. чл. 34, ал. 2 ЗЧАВ за извършено нарушение на чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ, вр. чл. 6, т. 2 от Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелите Ж.Х.П. и Г.М.П., дадени в хода на съдебното следствие, приобщените по реда на чл. 283 от НПК писмени доказателства - АУАН А-106/20.04.2018 година; Заповед № 18/05.01.2018 г. за компетентност на актосъставителя; Протокол № В-019/13.03.2018 г., с приложени към същия касов бон, Декларация за съответствие на качеството на течните горива № 1250 от 24.01.2018 г. Товарителница и Експедиционна бележка, Заявки за изпитване на течни горива № В-62/14.03.2018 г. и № С-61/14.03.2018 г., Протоколи от изпитване № В-0062-2/14.03.2018 г. и № С-0061-2/15.03.2018 г., Експертно заключение № ЕЗ-0236/14.03.2018 г., Констативен протокол № КП-0102/15.03.2018 г., Писмо изх. № 84-01-175/15.03.2018 г. на ДАМТН,  Заповед № 6А-824 от 07.11.2017 г. на Председателя на ДАМТН,  Покана, Разписки за връчване и известия за доставяне, Калкулация на разходите по вземане и изпитване на проба.

Настоящият съдебен състав кредитира в цялост показанията на свидетелите Ж.П. и Г.П. тъй като същите се явяват логични, последователни, вътрешнобезпротиворечиви и съответни на приобщените по делото писмени доказателства. Те по несъмнен начин установяват факти, включени в предмета на доказване по делото. Същевременно с това показанията на свидетелите не са изолирани от доказателствената маса, а се подкрепят от същата, както от приложения по делото АУАН, така и от представените по делото писмени доказателства, приобщени на осн. чл. 283 НПК към доказателствената съвкупност. Съдът възприема в цялост приобщените по делото писмени доказателства, тъй като същите са логични, последователни съответни и не се опровергават при преценката им, както по отделно, така и в тяхната съвкупност, като не са налице основания за дискредитиране, на който и да е от доказателствените източници, събрани в хода на административно наказателното производство и съдебното следствие. Предвид еднопосочността на доказателствения материал и в съответствие с правилото на чл. 305, ал. 3, изр. 2 от НПК, съдът намира, че не се налага обсъждането му поотделно.

Възприетата за несъмнена фактическа обстановка налага следните изводи от правна страна:

Жалбата е подадена от легитимирано лице - адресат на административната санкция, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, в рамките на преклузивния срок, доколкото съгласно поставения върху известието за доставяне печат, НП е връчено на 12.07.2018 г., а жалбата е депозирана на 17.07.2018 г., с оглед, на което се явява допустима. Разгледана по същество, в рамките на правомощията на съда по чл. 314, ал. 1 от НПК вр. чл. 84 от ЗАНН за извършване на цялостна проверка на атакувания акт, жалбата се явява основателна.

Административнонаказателното производство е образувано и срещу нарушителя е повдигнато административнонаказателно обвинение въз основа на АУАН А-106/20.04.2018 година, който е съставен от компетентен орган - инспектор в Главна дирекция "Контрол за качеството на течните горива", определен със Заповед № 18/05.01.2018 г. на председателя на ДАМТН, съгласно чл. 43а, ал. 1, вр. чл. 30б, ал. 1, вр. чл. 30а, ал. 1, т. 2 ЗЧАВ в рамките на материалната и териториална компетентност на последния. По делото липсват твърдения, а и от съда при извършената служебна проверка не бяха констатирани нарушения при съставяне и връчване на АУАН.

Въз основа на обсъдения акт за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното НП, което е издадено от териториално и материално компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл. 43а, ал. 3 ЗЧАВ и Заповед № А-824/07.11.2017 г.

При издаването на АУАН и НП са спазени изискванията за форма и съдържание на двата основни за административно наказателното производство акта, като те съдържат необходимите реквизити. Описани са точно, ясно и разбираемо датата и мястото на извършване на нарушението, обстоятелствата при които е извършено и формата на изпълнителното деяние, като и в двата процесуални документа недвусмислено е посочено, че отговорността на дружеството е ангажирана за осъществено на 13.03.2018 г. разпространение на течни горива, като административното обвинение е ясно и конкретно формулирано.

В хода на административнонаказателното производство с АУАН А-106/20.04.2018 г. и НП № КГ-2158 от 29.06.2018 г. на жалбоподателя „Б.Т.“ ООД било повдигнато административно-наказателно обвинение за извършено нарушение на чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ - разпространяване на течно гориво, което не отговаря на изискванията за качество определени в Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Фактическите рамки на обвинението се базират на обстоятелството, че на 13.03.2018 г. на бензиностанция, находяща се в гр. Каварна, бул. „Б.“ №** стопанисвана от дружеството жалбоподател, е разпространявано течно гориво за дизелови двигатели, в нарушение на забраната по чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ. Посочената разпоредба изисква да не се допуска потребление на горива, чието качество и характеристики не отговарят на определени минимални изисквания, установени с подзаконов нормативен акт - Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, издадена въз основа на изричната законова делегация на чл. 8, ал.1 ЗЧАВ. Параметрите, на които трябва да отговаря горивото за дизелови двигатели, съгласно чл. 6, т. 2 от Наредбата са заложени в Приложение № 2 към същата, като един от параметрите от значение за качеството на горивото е неговата "пламна температура", и където именно са установени отклонения във взетите, от търговския обект проби. Следователно, предвид изложеното по-горе, съдържащия се в резервоара към колонка № 2 течно гориво за дизелови двигатели, проби, от който са били иззети в рамките на осъществения от служители на ДАМТН, контрол, не отговаря на изискванията за качество на течно гориво от съответния вид, установени с нормативните актове.

Съдът намира, че процесът по установяване на посочените по-горе несъответствия в качествените характеристики на горивото е протекъл при спазване на разписаната в Наредбата процедура. Същият е извършен в рамките на регламентирана в чл. 13, ал. 2, т. 3 от Наредбата процедура, осъществена от надлежно оправомощени съгласно чл. 14, т. 2 Наредбата вр. чл. 30б, ал.1, т. 5 ЗЧАВ лица, съгласно приложената заповед. При вземането на пробите са спазени изискванията за количество, начин на отделяне от резервоара, етикиране и съхранение на съдовете, а при последващите изпитвания на характеристиките на горивата са съставени регламентираните в чл. 22 от Наредбата документи.

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 ЗЧАВ, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лева, лице което разпространява, включително като краен разпространител на течни горива, които не съответстват на някое от изискванията за качество, определени в Наредбата. Съгласно легалната дефиниция на §1, т. 20 от ДР на ЗЧАВ, краен разпространител са бензиностанции, които извършват зареждане на течни горива, предназначени за горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от неподвижни инсталации (резервоари) за съхранение на тези горива, с оглед, на което дружеството - жалбоподател „Б.Т.“ ООД, като стопанисващо бензиностанцията, се явява субект на отговорността за извършено нарушение по чл. 34, ал. 2 ЗЧАВ. С оглед на това правилно е ангажирана административната отговорност за извършено нарушение на ЗЧАВ в съответствие с посочената норма. Доколкото нарушението е извършено от юридическо лице, не се налага изследване на субективната страна на деянието.

Санкцията е определена в минимален размер, като предвид правомощията на съда в настоящото производство следва единствено да бъде отбелязано, че същата е законосъобразна. Процесният случай не се отличава от останалите такива и не е такъв със сравнително ниска степен на обществена опасност и липса на настъпили вредни последици.

Най-сетне предвид, разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Наредбата, разходите за вземане на пробите от горивото и тяхното изпитване следва да се възложат в тежест на лицето разпространяващо горивото, в случай, че същото не съответства на изискванията, с оглед, на което и на основание чл. 43а, ал. 3 ЗЧАВ посочената в приложената калкулация сума правилно и законосъобразно е включена в диспозитива на НП.

Ето защо с оглед изложените доводи жалбата се явява неоснователна и процесното наказателно постановление следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Каварненският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КГ-2158 от 29.06.2018 година, с което заместник-председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, е наложил на „Б.Т.“ ООД, с ЕИК ***1, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „Бр.М.“ **, представлявано от Г.Д.Т., ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 10 000 (десет хиляди) лева на осн. чл. 34, ал. 2 ЗЧАВ за извършено нарушение на чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ, вр. чл. 6, т. 2 от Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено, пред Административен съд гр. Добрич, на основанията предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….