Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр. Каварна,27.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на двадесет и седми октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря Е.Ш.и на  представител на Районна прокуратура  гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 192 по описа за 2017г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

 

                                                          Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА Г.Д.Н. ЕГН **********,роден на ***г***,български гражданин,неосъждан/реабилитиран по право/ за ВИНОВЕН в това,че на 23.12.2016г. в маршрутен автомобил/микробус/,пътуващ по маршрут гр.Шабла-гр.Варна в участъка между отбивката за с.***,общ.Каварна и гр.Каварна и на автогара гр.Каварна,при условията на  продължавано престъпление е извършил непристойни действия,грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото,а именно-в маршрутния автомобил/микробус/ между отбивката за с.*** и гр.Каварна взел слушалките на Й.К.Д. ***,викал и се заканил на Й.К.Д. и К.Д. ***,че ще им извади очите,блъскал К.Д.Д. и му нанесъл удари,а на автогара гр.Каварна ударил П.В.С. ***,хванал я за косата и я съборил на земята,поради  което и на основание чл.325 ал.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева.

ОСЪЖДА Г.Д.Н.,със снета по-горе самоличност,да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 17,79/седемнадесета лева и седемдесет и девет стотинки/лева,представляваща заплатените на св.П.В.С. пътни разноски за явяване в съдебно заседание.

На  основание   чл.319 ал.1 от НПК решението подлежи на обжалване  и  протест в 15/петнадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението е изготвено,пред Добрички Окръжен съд.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 192/2017г. по описа на Каварненски Районен съд от 27.10.2017г.

 

гр.Каварна 20.11.2017г.

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 21.07.2017г. на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемият по ДП № 246/2016г.по описа  на РУ на МВР гр.Каварна  Г.Д.Н. ЕГН **********,роден на ***г***,български гражданин,неосъждан,реабилитиран по право,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК) за извършено от него престъпление по чл. 325 ал.1 от НК.В съдебно заеседание представителят на Каварненска Районна прокуратура поддържа предложението.

Обвиняемият Г.Д.Н.,редовно призован се явява,не се признава за виновен,като оспорва фактическата обстановка отразена в постановлението на КРП от 21.07.2017г.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

На ***2016г. в 12.20ч. от гр.Шаблба за гр.**** потеглил маршрутен автомобил/микробус/,управляван от свидетеля П.В.И..В превозното средство пътували свидетелите К. Д. Д./род.2002г./,Й.К.Д./род.2003г./,П.В.С.,още една жена от ромски произход,както и обвиняемият Г.Д. Н..Последният възнамерявал да пътува до гр.*** и оттам да продължи с влак до гр.***,където живеел.Същият бил във видимо нетрезво състояние.Свидетелят П.С. била приятелка на водача на превозното средство и го придружавала.Свидетелят К.Д. пътувал за гр.***,а Й.Д. който бил негов братовчед,за гр.***.Двамата били седнали един до друг,а обвиняемият Н. бил зад първия.Й.Д. слушал музика със слушалки от мобилния си телефон.При отбивката за с.***,общ.Каварна обв.Н. издърпал слушалките от ушите и телефона на Й.Д.,взел ги и се развикал.Свидетелят К.Д. поискал слушалките,при което обвиняемият се заканил на него и братовчед му,че ще им извади очите.Освен това се развикал.Впоследствие К.Д. се преместил на последната седалка на микробуса,но обвиняемият отишъл до него,започнал да го блъска и го ударил с юмрук в областта на лявото ухо.След като микробуса пристигнал на автогарата в гр.Каварна водачът и всички пътници слезли от него.Свидетелят К.Д. помолил П.С. да повика полиция.Тогава обвиняемият Н. ударил С. с дланта на дясната си ръка в лицето и и казал,че не трябва да пуши.След това я хванал за косата ,съборил я на земята и започнал да притиска лицето и към тротоарните плочки.С. се развикала,при което П.И. и се притекъл на помощ.Очевидци на инцидента станали Д. М. който се намирал на автогарата и Й.Л.,който преминавал оттам.Последният съобщил за случилото се в РУ гр.Каварна.

Така възприетата фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от събраните в с.з. доказателства посредством приложените по ДП №246/2016г. по описа на РУ гр.Каварна доказателствени средства,преценени по реда на чл.378 ал.2 от НПК: протоколи за разпит на свидетели и приложените писмени доказателства.

Тъй като в хода на предварителното разследване е установено,че обвиняемият Г.Д.Н. ЕГН ********** не е осъждан/реабилитиран/,не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК,не са налице невъзстановени или необезпечени имуществени вреди и за престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода по-малко от три години,следва да се направи извод,че са налице всички изисквания за приложението на чл.78а от НК и налагане на административно наказание.

При така установената фактическа обстановка,съдът намира,че деецът Г.Д.Н. е осъществил от обективна и субективна страна признаците от състава на престъплението по чл.325 ал.1 от НК,като на ***2016г.в маршрутен автомобил/микробус/,пътуващ по маршрут гр.Шабла-гр.*** в участъка между отбивката за с.***,общ.Каварна и гр.Каварна и на автогарата в гр.Каварна,извършил непристойни действия,грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото,а именно-в маршрутния автомобил/микробус/ между отбивката за с.*** и гр.Каварна взел слушалките на Й.К.Д. ***,викал и се заканил на Й.К.Д. и К.Д. ***,че ще им извади очите,блъскал К.Д.Д. и му нанесъл удари,а на автогара гр.Каварна ударил П.В.С. ***,хванал я за косата и я съборил на земята.

От обективна страна деецът е осъществил изпълнителното деяние чрез действие,а именно-в маршрутния автомобил/микробус/ между отбивката за с.*** и гр.Каварна взел слушалките на Й.К.Д. ***,викал и се заканил на Й.К.Д. и К.Д. ***,че ще им извади очите,блъскал К.Д.Д. и му нанесъл удари,а на автогара гр.Каварна ударил П.В.С. ***,хванал я за косата и я съборил на земята.Изпълнителното деяние на престъплението по чл.325 ал.1 от НК се състои в извършване на непристойни действия.Такива са всички неприлични,безсрамни действия,които очевидно противоречат на установения в обществото морал и порядък.По делото безспорно се установи,че деецът е извършил такива действия.В резултат на действията му грубо е бил нарушен обществения ред и са били притеснени пътуващите в микробуса Й.К.Д.,К.Д.Д. и П.В.С..Съдът анализирайки поведението на деецът прие,че действията му не са били продиктувани от лични съображения,а са били извършени по хулигански мотиви.Тези мотиви се заключават в проявеното явно неуважение към обществото от дееца,като по този начин той демонстрира,че не се смята за обвързан със спазването на общоприетите норми за поведение в обществото и се отнася към тях с явно пренебрежение.Последните от своя страна се явяват специален субективен признак на престъплението.

От субективна страна деянието е извършено виновно,при пряк умисъл,като е съзнавал общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици.

Съдът намира,че обвинението срещу Г.Д.Н. ЕГН ЕГН ********** е доказано по безспорен и несъмнен начин и че от събраните по делото писмени и гласни доказателства може да се направи категоричен извод,че последният е автор на престъплението за което е предаден на съд,поради което направените в тази връзка възражения се явяват неоснователни.Съдът намира,че даденото от обвиняемия Н. обяснение,видно от което последния категорично отрича да е извършил описаните деяния,за негова защитна теза и не кредитира тези негови обяснения,тъй като цялостния доказателствен материал и обективните данни по делото опровергават категорично обяснението на деецът и доказват приетата фактическа обстановка.Съдът стигна до този извод съпоставяйки обясненията на деецът  със събраните по делото писмени доказателства,с показанията на свидетелите.

Съдът кредитира показанията на всички свидетели,същите са последователни,логични и вътрешно непротиворечиви,кореспондират и със събраните  писмени доказателства,които съдът също кредитира.

С оглед установената фактическа обстановка,съдът намира,че са налице кумулативните предпоставки за освобождаване на обвиняемия Г.Д.Н. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК,тъй като: 1/ За извършеното от него престъпление е предвидено наказание  лишаване от свобода до 2 години или пробация,както и обществено порицание;2/ деецът не е осъждан за престъпление от общ характер/реабилитиран,като реаблитацията заличава последиците на осъждането/ и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ,раздел ІV от НК и 3/ от престъплението не са констатирани материални щети.

При определяне наказанието Глоба,съдът съобрази размера и с тежестта на престъплението,както и с материалното и имотното състояние на дееца.Обвиняемия е пенсионер,което предполага сравнително ниски годишни доходи,прекарал е наскоро инфаркт.С оглед на изложеното,Съдът  намира,че на Г.Д.Н. следва  да бъде наложено минималното предвидено в  текста на закона административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и  възпиращо въздействие върху предложения за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

При този изход на делото разноските бяха възложени в тежест на обвиняемия.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: