Р Е Ш Е Н И Е

 

       /23.02.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар Анастасия Митева, като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 194/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на „***” ЕООД, ЕИК ***, срещу наказателно постановление /НП/ № 08-000045/025 от 21.03.2017 г., издадено от А. П. П. – Директор на дирекция „Инспекция по труда” Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл. 63, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 62, ал. 3 от КТ.

НП е обжалвано от наказаното търговско дружество в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като нищожно, незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила. Навеждат се доводи за материална и териториална компетентност на издалия наказателното постановление орган, както и допуснати нарушения при съставяне на акта за установяване на административно нарушение /АУАН/. Твърди се липса на извършено административно нарушение, което да обосновава налагане на административно наказание на дружеството. Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован по реда на чл. 180, ал. 5 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на съдебното следствие по един безспорен начин, с всички допуснати и приобщени доказателства към административната преписка е доказано извършване на посоченото в НП административно нарушение, а именно приемане на работа на лице, без да е изпълнено задължението от страна на работодателя да регистрира трудовия договор в масивите на ТД на НАП. В хода на административнонаказателното производство са спазени изцяло правилата на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН, поради което не са налице сочените от жалбоподателя основания за отмяна.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 16.02.2017 г. в 14.25 часа, служителите на Дирекция инспекция по труда Добрич Е.И. и Г.В. извършили проверка на строителен обект – „Направа на бетонова настилка на хале – 870 кв.м. с подходи”, находящ се в с., общ.Каварна, изпълняван от „***” ЕООД. При проверката инспекторите установили, че на обекта работят три лица, между които и Ж.Г.Ж., които редели арматура по настилката. На всички заварени в обекта лица била предоставена за попълване писмена декларация във връзка със спазване на трудовото и осигурително законодателство. В попълнената собственоръчно от Ж. Ж. декларация същият вписал, че работи във фирма „***” ЕООД гр.Добрич от 01.02.2017 г. на длъжност монтажник, за което получава месечно трудово възнаграждение в размер на 560 лв. В т.5 от декларацията е отбелязал, че има сключен граждански договор договор, а в т. 9 – че е получил копие от заверено уведомление и екземпляр от сключен трудов договор. Във връзка с връчена на работодателя призовка на осн. чл. 45, ал.1 от АПК, за представяне на документи във връзка с трудовите правоотношения с работниците, на 10.02.2017 г. упълномощено лице на дружеството представило в ИТ Добрич трудовото досие на Ж. Ж.. От приложения в него трудов договор, попълнената в деня на проверката декларация и от представената от НАП справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ се установило, че „***” ЕООД в качеството си на работодател е допуснало до работа на 06.02.2017 г. лицето Ж.Г.Ж., преди да му предостави уведомление по чл. 62, ал. 3 заверено от ТД на НАП. 

Въз основа на събраните писмени доказателства, личните си впечатления придобити при извършване на проверката, след извършена справка в регистъра на уведомленията за трудови договори, св.Е.И. съставил на 23.02.2017 г. АУАН № 08-000045, в който описал словесно констатираното нарушение, а именно, че „***” ЕООД, в качеството си на работодател е допуснало до работа на 06.02.2017 г. Ж.Г.Желев, на длъжност монтажник стоманено бетонни конструкции, преди да регистрира в НАП сключения на 06.02.2017 г. трудов договор с лицето и преди да му предостави копие на уведомлението до НАП за регистрирането на договора, с което е нарушил чл. 63, ал. 1 и ал. 2, във вр с чл. 62, ал. 3 от КТ. Актът бил съставен в присъствието на упълномощеното от работодателя лице Петко П.П. и връчен му срещу подпис.  

Въз основа на съставения АУАН на 21.03.2017 г. било издадено обжалваното НП, в което била отразена идентична фактическа обстановка описана в АУАН, като административнонаказващия орган приел, че „***” ЕООД в качеството си на работодател е допуснал до работа на 06.02.2017 г. лицето Ж.Г.Ж., като „монтажник стоманобетонни конструкции” преди да регистрира в ТД на НАП сключения на 06.02.2017 г. трудов договор с работника и преди да му предостави копие от уведомлението на ТД на НАП за регистрация на договора, с което е нарушил чл. 63, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 62, ал. 3 от КТ. За извършеното нарушение на осн. чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ, на дружеството в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева.

Гореописаната фактическа обстановка се установява след анализ на събраните по делото доказателства и доказателствени средства за тяхното установяване: показанията на разпитания свидетел Е.К.И.- актосъставител, АУАН № 08-000045, съставен на 23.02.2017 г., декларация по чл. 402 от КТ от 06.02.2017 г. подписана от Ж.Г.Ж., трудов договор № 014/06.02.2017 г., справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ с вх.№ 08388173002973/06.02.2017 г.

Доказателствената съвкупност се отличава с еднопосочност и вътрешна непротиворечивост, поради което и per argumentum a contrario от разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК, подробен анализ и съпоставка на доказателствата не е наложителен.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата

Същата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното търговско дружество, в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП. С оглед на това жалбата е породила присъщия й суспензивен (спира изпълнението на НП) и деволутивен (сезиращ съда) ефект.

По приложението на процесуалния и материалния закон

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл. 314, ал. 1 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие, съдът служебно (чл. 13, чл. 107, ал. 2 и чл. 313-314 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН) констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи; в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

За да се произнесе по съществото на правния спор /по основателността на жалбата/, съдът съобрази, че настоящото производство е от административно - наказателен характер и същественото при него е да се установи има ли извършено административно нарушение от лицето посочено в АУАН и НП. Тук следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано. Това означава, че в тежест на административно-наказващия орган, тъй като именно той е субекта на административно-наказателното обвинение, е да докаже по безспорен начин пред съда, с всички допустими доказателства, че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето, посочено като нарушител. При налагане на имуществена санкция на Еднолични търговци или Юридически лица се касае за обективна невиновна отговорност и съответно в тези случаи е достатъчно доказването на извършване на нарушението от обективна страна, като не се изследва въпроса за вина.

По делото безспорно се установява от доказателствената съвкупност, че на 06.02.2017 г. в 14.25 ч., при извършената на място от служителите на трудовата инспекция проверка в строителния обект, лицето Ж. Ж. е полагал труд като монтажник стоманобетонни конструкции въз основа на сключен на същата дата трудов договор № 014/06.02.2017 г., но без да му бъде връчено копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ за регистрирането на трудовия договор в регистъра на ТД на НАП, което нарушава изискването на чл. 63, ал. 2 от КТ. Писмените материали установяват сключването на договор на датата на проверката, а уведомлението е подадено непосредствено след приключването й.

 Разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от КТ предвижда, че работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1 - екземпляр от сключения и подписан от двете страни трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. За да бъдат налице нарушение на посочената разпоредба, е необходимо да бъде установено, че работодателят е допуснал до работа работника преди да са му предоставени посочените документи. В допълнение, разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5 от 2002 г. на МТСП за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ предвижда задължение работодателят да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление, като връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

В разглеждания случай, при извършената в обекта проверка от инспектори на трудовата инспекция е установено, че работодателят „***” ЕООД е допуснал до работа на 06.02.2017 г. лицето Ж.Г.Ж. (на длъжност "монтажник стоманобетонни консрукции"), без предварително да му предостави заверено копие от изискуемото по чл. 62, ал. 3 от КТ уведомление до ТД на НАП за сключения с това лице трудов договор, с което е нарушена забраната по чл. 63, ал. 2 от КТ и съставът на административното нарушение е реализиран от обективна страна. В тази връзка законосъобразно е била ангажирана отговорността на жалбоподателя „***” ЕООД за нарушението на трудовите правила.

В допълнение на изложеното следва да се отбележи, че съгласно представения трудов договор Ж.Г.Ж. е следвало да постъпи на работа на 06.02.2017 г. и към датата на постъпването му и допускането му до работа работодателят е трябвало да разполага със съответните документи по чл. 63, ал. 1 от КТ, които да бъдат връчени на работника или служителя. Установи се обаче, че уведомлението до НАП е изпратено в 15:27:06 ч. на 06.02.2017 г., около един час след приключването на проверката. 

 Санкционната разпоредба на чл. 414, ал. 3 от КТ  предвижда налагането на административно наказание "имуществена санкция" в размер от 1 500 до 15 000 лева за работодател юридическо лице или ЕТ, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал.1, чл. 62, ал.1 или ал. 3 и чл. 63, ал.1 или ал. 2. В случая правилно и законосъобразно е била ангажирана административно-наказателната отговорност на юридическото лице (търговските дружества са юридически лица - арг. чл. 63, ал. 3 от ТЗ) „***” ЕООД, който има и качеството на "работодател" по смис. на § 1, т.1 от ДР на КТ и е нарушило трудовото законодателство - разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от КТ, която забранява допускането на работника до престиране на работна сила и изпълнение на трудови задължения, преди на последния надлежно да бъдат връчени документите по чл. 63, ал. 1 от КТ - екземпляр от подписания от двете страни трудов договор и заверено от ТД на НАП копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ за регистрация на трудовия договор. Това законово разрешение цели защита на трудовите права на работника и с неспазването му последните са нарушени. Законосъобразно и правилно наказващият орган е приложил материалния закон и е наложил наказанието във вида, предвиден в посочената санкционна разпоредба за юридическо лице или едноличен търговец.

Обосновани са и изводите на административнонаказващият орган относно липсата на маловажен случай по смисъла на чл.28, б.”А” от ЗАНН, предвид обществените отношения, които са нарушени, а именно отношенията, свързани със защитата на трудовите и социални права на работниците и служителите, както и разпоредбата на чл. 415в, ал. 2 от КТ.

Обсъждайки размерът на наложената имуществена санкция, съдът намира същия за правилно определен в размер на минималния, предвид липсата на данни за други нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя. Тъй като наложената имуществена санкция е в минималния предвиден размер, то в настоящето производство съдът не е в правомощия за неговото изменение в посока намаляване.

Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и по налагане на административно наказание не е опорочена поради допуснати съществени процесуални нарушения, а отговорността на жалбоподателя е ангажирана правилно. Ето защо, съдът намира, че така издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, предл. 1 ЗАНН, Каварненският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-000045/025 от 21.03.2017 г. издадено от А. П. П. на длъжност директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ на ЕООД „***” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”***”, № 1, вх. Г, ет. 1, ап. 1, в качеството на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин / лева за нарушение на чл. 63, ал. 1 и ал. 2, във вр. чл. 62, ал. 3 от КТ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..