Р Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  27.03.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на  първи март две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 194 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „***“ООД ЕИК *** седалище и адрес на управление: гр.*** улица „***“ № 3 представлявано от управителя Д.Д.К.,съдебен адрес:*** против Наказателно постановление № В-0044084/12.09.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,***,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което за нарушение на чл.212 от Закона за туризма и на основание същия законов текст,на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 3000/три хиляди/ лева.Жалбоподателят „***“ООД ЕИК *** седалище и адрес на управление: гр.*** улица „***“ № 3 представлявано от управителя Д.Д.К.,съдебен адрес:***,моли да бъде отменено Наказателно постановление №В-0044084/212.09.2017г.   на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,***,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон.Отделно от това в жалбата се твърди,че не е налице и не е извършено визираното нарушение.

В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответника по жалбата не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 05.07.2017г. в Почивна станция“***“,общ.Каварна,местност „***“ е установено,че „***“ЕООД  осъществява туристическа дейност „хотелиерство“ в обект-Почивна станция „***“,находящ се в общ.Каварна,к.к.***,местност „***.Проверката се извършва във връзка с постъпил сигнал от потребител с вх.№ В-03-1465/04.07.2017г.,относно настанени деца в жилищен блок „***“ в апартаменти №2,5,10 и 16,на възраст между 9 и 10 години.Твърдението на потребителя е,че децата са настанени незаконно в жилищен блок „***“ без разрешението на живущите в блока.Искането на потребителя е проверка и преместване на децата от жилищния блок и настаняване в подходящи условия.При проверката е предоставено удостоверение за утвърдена категория 3 звезди с № 1027/14.07.2016г. валидно до 14.07.2021г.,изд. от Община Каварна на наемател „***“ЕООД с капацитет 40 стаи/105 легла.Удостоверението е поставено на видно място в обекта.Табелата част от категорийната символика е поставена в близост до входа на обекта.В момента на проверката е представена дневна справка заетост към 05.07.2017г. от която е видно,че към момента на проверката са заети 40 стаи от които 38 стаи са заети от туристи и 2 стаи от персонала на обекта.В регистъра за настанени туристи от дата 02.07.2017г.-13.07.2017г. са вписани 25 туристи/№839-859/ от Украйна от които 21 са настанени в апартаменти за гости „***“/стаи №2,5,10 и 16/ останалите четирима са настанени в почивна станция „***“.Настаняването на 21 от вписаните в регистъра туристи е по сключен договор от 20.06.2017г. между „***“ЕООД представлявано от Д.Д./управител-възложител/ и фирма ЕООД „***“ представлявано от управител В.И. като изпълнител.Договора е сключен във връзка с обслужване на туристи в апарт хотел „***“ и апартаменти за гости „***“ за сезон 2017 година.Договора е с обявени цени в български левове по периоди.Туристите настанени в апартаменти на „***“ се изхранват в ресторант „***“.При проверката с КП № К-0258709/05.07.2017г. от друг служител на КЗП-РД-Варна е установено,че ЕООД“***“ настанява туристи в некатегоризиран туристически обект,за което е съставен акт за административно нарушение.След проверката с ППД № 0104192/18.07.2017г. са предоставени регистрационни индекси с № ИП02-235,234,233,232/17.07.2017г.,издадени на „***“ЕООД.В обекта се настаняват туристи/руски контингент/ чрез руски туроператор по сключен договор между „***“ЕООД/хотелиер/ и руски туроператор.

На 04.08.2017г. длъжностното лице М.Б.Д. е съставила АУАН № К-0044084,в който актосъставителя е посочил,че „***“ЕООД е нарушил чл.212 от Закона за туризма/ЗТ/,тъй като в качеството си на хотелиер е сключил договор с хотелиер „***“ЕООД,който няма право да извършва съответната туристическа дейност-хотелиерство,в апартаменти за гости „***“.В акта е отбелязано,че нарушението е извършено на 20.06.2017г.,видно от договора за настаняване и е установено при проверката с КП № 0258763/15.07.2017г.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „***“ООД ЕИК *** седалище и адрес на управление: гр.*** улица „***“ № 3 представлявано от управителя Д.Д.К. е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.212 от Закона за туризма в размер на 3000/три хиляди/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля М.Б.Д. -актосъставител и свидетеля при установяване на нарушението и съставяне на акта-М.С.К.,които поддържат констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол и са категорични,че „***“ЕООД е нарушил чл.212 от Закона за туризма/ЗТ/,тъй като в качеството си на хотелиер е сключил договор с хотелиер „***“ЕООД,който няма право да извършва съответната туристическа дейност-хотелиерство,в апартаменти за гости „***“.Еднопосочни са показанията на актосъставителя М.Б.Д. и свидетеля по акта М.К. относно правнорелевантни за изхода на делото факти.Видно от показанията на горепосочените свидетели  в момента на проверката е представена дневна справка заетост към 05.07.2017г. от която е видно,че към момента на проверката са заети 40 стаи от които 38 стаи са заети от туристи и 2 стаи от персонала на обекта.В регистъра за настанени туристи от дата 02.07.2017г.-13.07.2017г. са вписани 25 туристи/№839-859/ от Украйна от които 21 са настанени в апартаменти за гости „***“/стаи №2,5,10 и 16/ останалите четирима са настанени в почивна станция „***“.Настаняването на 21 от вписаните в регистъра туристи е по сключен договор от 20.06.2017г. между „***“ЕООД представлявано от Д.Д./управител-възложител/ и фирма ЕООД „***“ представлявано от управител В.И. като изпълнител.Нарушението е извършено на 20.06.2017г. когато е сключен и договора между „***“ЕООД и „***“ и е установено на 05.07.2017г. с проверката от длъжностни лица при КЗП.“***“представя временни удостоверения за открита процедура за категоризация на 20.07.2017г.,т.е след като е извършена проверката на 05.07.2017г.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Установи се от събрания по делото доказателствен материал по един безспорен и несъмнен начин,че дружеството жалбоподател в качеството си на хотелиер е сключил договор с хотелиер „***“ЕООД,който няма право да извършва съответната туристическа дейност-хотелиерство,в апартаменти за гости „***“ № 2,5,10 и 16.,като е нарушил изискването като лице извършващо хотелиерство,да сключва договори само с хотелиери които имат право да извършват съответната туристическа дейност в горепосочения обект,поради което обосновано и законосъобразно е бил санкциониран на основание чл.212 от Закона за туризма.Обстоятелствата във връзка с извършеното нарушение на разпоредбите на Закона за туризма се установяват от доказателствата събрани по време на с.з. и приложени към административно-наказателната преписка.Показанията на актосъставителя М.Б.Д. и свидетеля при установяване на нарушението и съставяне на акта-М.С.К. са убедителни и достоверни,същите са последователни и непосредствени и следва да се кредитират и от тяхната позиция на незаинтересованост от изхода на делото,тъй като са дадени от позицията на прякото им изпълнение на служебните им задължения по посочения нормативен акт.Поддържаните доводи и възражения по същество отричащи деятелността са изцяло неоснователни,тъй като от доказателствата по делото се установява,че действително е била направена проверка при която е  представена дневна справка заетост към 05.07.2017г. от която е видно,че към момента на проверката са заети 40 стаи от които 38 стаи са заети от туристи и 2 стаи от персонала на обекта.В регистъра за настанени туристи от дата 02.07.2017г.-13.07.2017г. са вписани 25 туристи/№839-859/ от Украйна от които 21 са настанени в апартаменти за гости „***“/стаи №2,5,10 и 16/ останалите четирима са настанени в почивна станция „***“.Настаняването на 21 от вписаните в регистъра туристи е по сключен договор от 20.06.2017г. между „***“ЕООД представлявано от Д.Д./управител-възложител/ и фирма ЕООД „***“ представлявано от управител В.И. като изпълнител.Нарушението е извършено на 20.06.2017г. когато е сключен и договора между „***“ЕООД и „***“ и е установено на 05.07.2017г. с проверката от длъжностни лица при КЗП.“***“ представя временни удостоверения за открита процедура за категоризация на 20.07.2017г.,т.е след като е извършена проверката на 05.07.2017г.Следователно при извършената проверка се е установило,че дружеството жалбоподател в качеството си на хотелиер е сключил договор с хотелиер „***“ЕООД,който няма право да извършва съответната туристическа дейност-хотелиерство,в апартаменти за гости „***“.Следва да се има предвид,че отговорността трябва да бъде за самото дружество като ЮЛ,а не за друго лице или търговец,в който смисъл са установените от разпита на свидетелите обстоятелства,като в случая правилно не е бил обследван въпроса с виновното поведение и причинен резултат,тъй като се касае за обективна отговорност,произтичаща от неизпълнение на нормативно задължение във връзка с упражняваната търговска/хотелиерска/ дейност и в този смисъл би било неоснователно едно такова възражение за изследването на този въпрос.

Установени са правнорелевантните факти за съставомерността на нарушението,същите правилно са приведени под състава на нарушената административно наказателна норма посочена по-горе,приложено е правното основание на ответното по вид на нарушението наказание-имуществена санкция,като правилно са приложени санкционните последици,заложени в приложното поле на действие на административно наказателния състав по чл.212 от ЗТ.АНО е възприел действителната правна квалификация и е приложил материалния закон,който е следвало да бъде приложен.

Административно наказващият орган е наложил справедлива по размер имуществена санкция определяйки я в рамките на фиксирания от законодателя размер от 3000 лева,като размера е справедлив и е съобразен,както с тежестта на самото нарушение,така и с факта,че това нарушение е първо за дружеството жалбоподател.Не е налице и хипотезата на чл.28 от ЗАНН-маловажен случай при който е налице формално осъществяване на състава на престъплението и е налице явна незначителност на обществената опасност на деянието изключваща административно наказателната отговорност на дееца-чл.11 от ЗАНН,във връзка с чл.9 ал.2 от НК.В случая се установи,че дружеството жалбоподател в качеството си на хотелиер е сключил договор с хотелиер „***“ЕООД,който няма право да извършва съответната туристическа дейност-хотелиерство,в апартаменти за гости „***“,в нарушение на разпоредбата на чл.212 от ЗТ,което е вид предпоставка за законност на осъществяваната дейност от процесното дружество. Законодателят в ЗТ изрично е предвидил,че такъв регистрационен режим е задължителен в различните хипотези по прилагането на закона и което обстоятелство се вменява като задължение на всички субекти на такава отговорност.След като законодателят изрично е предвидил горното обстоятелство,то е придал и необходимата значимост на нормативна уредба на този вид обществени отношения,като за нарушението им е предвидил и следващата се административна санкция-имуществена санкция.Освен това АНО е изследвал този въпрос и правилно е преценил,че случая не е маловажен изследвайки горните обстоятелства в съвкупна преценка.При извършената служебна проверка съдът не констатира в производството по установяване на административното нарушение и в това по налагане на наказанието да са допуснати особено съществени процесуални нарушения,ограничаващи правото на защита и на участие на жалбоподателя и които да са основание за отмяната на наказателното постановление.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-0044084/12.09.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич,***,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на „***“ООД ЕИК *** седалище и адрес на управление: гр.*** улица „***“ № 3 представлявано от управителя Д.Д.К. за нарушение на чл.212 от Закона за туризма и на основание същия законов текст е наложена имуществена санкция в размер на 3000/три хиляди/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.  

  

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: