Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 18.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 196 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от М.А.Ж.,с постоянен адрес ***,Кмет на Община Шабла ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.Шабла улица „***“№ ** срещу Наказателно постановление № ЗОП-НП-4/03.07.2017г. на Председателя на Сметната палата,с което на М.А.Ж.  ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно накацзание „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева на основание чл.130 ал.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП в ред.ДВ бр.33/2012г. отм./,в условията на приложимост на чл.133 ал.2 от ЗОП/отм./ във връзка с чл.127в ал.2 от ЗОП/отм./ във връзка с чл.260 ал.2 от ЗОП/обн.ДВ бр.13/16.02.2016г./,за извършено нарушение по чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП,/отм./В жалбата се сочи,че изложените доводи в атакуваното наказателно постановление са неправилни и несъобразени с представените на актосъставителя доказателства обусловили според въззивника в пълна степен  предприетият ред за възлагане,представени и в подаденото до амдинистративнонаказващия орган възражение.Въззивникът оспорва  оспорва правните изводи на наказващия орган по същество,като счита,че не е налице нарушение по чл.130 ал.1 вр. с чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП,поради несъставомерност от обективна и субективна страна.В жалбата са обективирани твърдения,че въззивникът е разпоредил нужните подготвителни действия обуславящи провеждането на конкурентна процедура навреме,но поради бездействието на длъжностни лица заемащи ръководни длъжности на второстепенни разпоредители с бюджет,ЦДГ,ЦДЯ и на Домашен социален патронаж/ДСП/ не се е стигнало до провеждане на конкурентна процедура навреме.Алтернативно счита,че дори да се приеме,че е налице нарушение от обективна и субективна страна,то наказващият орган е следвало да квалифицира случая,като маловажен и да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,тъй като не са засегнати никакви права и законни интереси на трети лица и не са им нанесени имуществени вреди,вмененото на жалбоподателя нарушение се явява формално и маловажно.Моли съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление на посочените основания.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител,счита наказателното постановление за правилно и законосъобразно ,поради което моли то да бъде потвърдено.Излага подробни доводи в съдебно заседание.

РП-Каварна уведомени,не изпраща представител и не ангажира  становище по жалбата и атакуваното наказателно постановление.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства и становищата на страните,намира за установено от фактическа страна следното:Със Заповед № ОД-02-03-026/14.07.2016г. Заместник Председателя на Сметната палата е възложил на одитен екип в състав: Г.Д.М.,Ц.Д.Д. и Н.С.Х. да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Община Шабла за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2016г.На 10.03.2016г. в гр.Шабла,област Добрич,в качеството му на Кмет на Община Шабла  и възложител на обществени поръчки по чл.7 т.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/отм./ е издал Решение № РД-04-125/10.03.2016г.,с което на основание чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП/отм./ е открил процедура на договаряне без обявление,с предмет „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина „Дора Габе“ гр.Шабла и филиали в с.Крапец и с.Дуранкулак,Целодневна детска ясла „Радост“ гр.Шабла и Домашен социален патронаж на територията на Община Шабла и филиала в с.Ваклино,община Шабла/УИН 977-2016-0002/,без да са налице предвидените в закона предпоставки за това.В решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви за избора на процедура.В мотивите се твърди,че договора за доставка на хранителни продукти,сключен в резултат на предходна процедура е изтекъл на 07.03.2016г. и е в ход подготовка на документация за обявяване на нова открита процедура за доставка на хранителни продукти.Съгласно мотивите от решението,причина за предприетите спешни действия е,че не може да бъде спряно периодичното снабдяване на детски,социални и здравни заведения на територията на Община Шабла.Посочено е,че неосъществяването на доставките на основни хранителни продукти за нуждите на тези заведения е пречка за подготовката на храна,което е потенциална опасност за живота и здравето на децата,социално слабите и стари хора.Във връзка с тези мотиви възложителят е счел,че е налице „изключително обстоятелство“ по смисъла на & 1,т.8 от ДР на ЗОП и дейностите по доставка на хранителни продукти не трябва да останат необслужени.В мотивите на решението се посочва и,че предвид заплахата за живота и здравето на децата и социално слабите хора,доставянето на хранителни продукти,свързано с приготвянето на храна в изброените по-горе заведения,изисква спешност и предприемане на неотложни действия по избора на изпълнител за обезпечаване на нормалното функциониране на тези заведения,поради което не е могло да  да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура,или процедура на договаряне с обявление и се наложило откриването на процедурата на договаряне без обявление за възлагане на поръчката.

По отношение на процедурата на договаряне без обявление,открита с решение № РД-04-125 от 10.03.2016г. е упражнен предварителен контрол на основание чл.19 ал.2 т.24 от ЗОП от Агенцията по обществени поръчки и е направено заключение,че „Изборът на процедурата не може да се приеме за законосъобразен,тъй като изложените мотиви и представените доказателства са недостатъчни“.

В резултат на проведената процедура договаряне без обявление,на 23.03.2016г. е сключен договор № Д-110/23.03.2016г. за възлагане на обществената поръчка с „***“ООД гр.Каварна на обща стойност 79 625,02 лева без ДДС,със срок до  приключване на процедура за възлагане на дейностите по доставка на хранителни продукти на изпълнител.

На 07.03.2016г./три дни преди издаването на решение за откриване на процедурата на договаряне без обявление/ дейността по периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на Община Шабла е изпълнявана от „***“ООД гр.Каварна по Договор № Д-61 от 07.03.2014г.,на която дата срокът на договора е изтекъл и е прекратил своето действие.

На 11.04.2016г./35 дни след изтичане на срока на договор № Д-61 от 07.03.2014г./ възложителят е взел решение № РД-04-172 от 11.04.2016г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществената поръчка.

От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Н.С.Х.,Г.Д.М. и Ц.Д.Д. се установява,че при проверката на конкретната обществена поръчка,открита на 10.03.2016г. за доставка на хранителни продукти е установено,че тази обществена поръчка е открита и проведена чрез процедура на договаряне,без обявление.Съставеният акт,подписан от свидетелите Г.Д.М. и Ц.Д.Д.,бил връчен същият ден на М.А.Ж.,който го подписал ,а впоследствие представил писмено възражение   постъпило в Сметна палата с вх.№ 07-02-9/18.01.2017г.Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка било издадено атакуваното наказателно постановление с което на М.А.Ж.  ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно накацзание „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева на основание чл.130 ал.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП в ред.ДВ бр.33/2012г. отм./,в условията на приложимост на чл.133 ал.2 от ЗОП/отм./ във връзка с чл.127в ал.2 от ЗОП/отм./ във връзка с чл.260 ал.2 от ЗОП/обн.ДВ бр.13/16.02.2016г./,за извършено нарушение по чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП,/отм./

Със своя Заповед № 135/26.04.2016г. Председателя на Сметната палата на Република България е оправомощил посочените в заповедта одитори да образуват административнонаказателни производства за констатирани при одити на Сметната палата нарушения на Закона за обществените поръчки като съставят актове за установяване на административни нарушения. Н.С.Х.-главен одитор,Ц.Д.Д.-главен одитор и Г.Д.М.-старши одитор втора степен са сред оправомощените лица в тази заповед.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства,приобщени по реда на чл.283 от НПК: НП № ЗОП-НП-4/03.07.2017г.;Възражение с вх.№ 07-02-9/18.01.2017г. срещу АУАН № ЗОП-25/13.01.2017г.;Акт за установяване на административно нарушение № ЗОП-25/13.01.2017г.;Заверено копие на Решение № РД-04-125 от 10.03.2016г. за откриване на процедура на договаряне без обявление;Заверено копие на Покана до „***“ООД гр.Каварна за сключване на договор,изпратена на 14.03.2016г. по електронната поща;Заверено копие на Договор № Д-110 от 23.06.2016г. с „***“ООД гр.Каварна;Заверено копие на становище на АОП за осъществен предварителен контрол;Заверено копие на Заповед № РД-04-44 от 01.02.2016г. на Кмета на Община Шабла;Заверено копие на Договор № Д-61 от 07.03.2014г. с „***“ ООД гр.Каварна,ведно с приложения;Решение № РД-04-172 от 11.04.2016г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществената поръчка;Заверено копие на Заповед № ОД-02-03-026/14.07.2016г.;Заверено копие на Заповед № 135/26.04.2016г. на Председателя на Сметната палата на Република България,както и въз основа на показанията на свидетелите Н.С.Х.,Ц.Д.Д. и Г.Д.М..

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Н.С.Х.,Ц.Д.Д. и Г.Д.М.,като логични,непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото.Останалите писмени доказателства по делото  съдът намира за непротиворечиви в тяхната цялост,поради което им даде вяра.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното:

Жалбата е процесуално допустима,тъй като изхожда от легитимирано лице,депозирана е в предвидения от закона преклузивен срок срещу акт подлежащ на обжалване.Разгледана по същество,жалбата е неоснователна,като съображенията на съда в тази насока са следните:

Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от съдържанието на приложената Заповед № 135/26.04.2016г. издадена от Председателя на Сметната палата,както и разпоредбите на чл.127в ал.2 от ЗОП/отм./ във връзка с чл.260 ал.2 от ЗОП/обн.ДВ бр.13/16.02.2016г./

Съдът констатира,че в хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,водещи до опорочаване на същото и ограничаващи правото на защита на лицето,сочено като нарушител.Издаването на НП извън срока,посочен в чл.52 ал.1 изр.1 от ЗАНН не следва да се отчита като съществено процесуално нарушение,тъй като този срок е инструктивен и с неговото изтичане не се преклудира правото на наказващия орган да издаде съответния санкционен акт,доколкото не е изтекъл шестмесечния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

Установи се по несъмнен начин извършването на деянието от обективна страна-издаденото и подписано от жалбоподателя в качеството му на Кмет на Община Шабла  и възложител на обществени поръчки по чл.7 т.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/отм./ Решение № РД-04-125/10.03.2016г.,с което на основание чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП/отм./ е открил процедура на договаряне без обявление,с предмет „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина „Дора Габе“ гр.Шабла и филиали в с.Крапец и с.Дуранкулак,Целодневна детска ясла „Радост“ гр.Шабла и Домашен социален патронаж на територията на Община Шабла и филиала в с.Ваклино,община Шабла/УИН 977-2016-0002/,без да са налице предвидените в закона предпоставки за това.От съдържанието на посочените в АУАН и възпроизведени в обжалваното НП документи-Заверено копие на Решение № РД-04-125 от 10.03.2016г. за откриване на процедура на договаряне без обявление;Заверено копие на Покана до „***“ООД гр.Каварна за сключване на договор,изпратена на 14.03.2016г. по електронната поща;Заверено копие на Договор № Д-110 от 23.06.2016г. с „***“ООД гр.Каварна;Заверено копие на становище на АОП за осъществен предварителен контрол;Заверено копие на Заповед № РД-04-44 от 01.02.2016г. на Кмета на Община Шабла;Заверено копие на Договор № Д-61 от 07.03.2014г. с „***“ ООД гр.Каварна,ведно с приложения;Решение № РД-04-172 от 11.04.2016г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществената поръчка се установява,че не са били налице предпоставките за откриване на процедура по този ред.

Съгласно чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП,отм. В приложимата редакция,възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия,породени от настъпване на събитие от извънреден характер,което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати  и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена ппроцедура или на процедура на договаряне с обявление.Разпоредбата изисква кумулативното наличие на следните предпоставки:събитието да е непредвидено от възложителя и да не е могло да се предвиди при полагането на дължимата от него грижа;събитието да е от такъв характер,че да налага спешното провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;характерът и последиците от събитието да не позволяват спазването на установените в ЗОП срокове за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.Т.е от цитираната разпоредба може да се заключи,че това са юридически факти-събития от изключителен характер/природно бедствие,авария или катастрофа/,които не могат да бъдат предвидени или планирани.Тези събития се уреждат и на плоскостта на гражданското право с названия vis major,forse major /непреодолима сила/,като правото и закона свързват наличието им с отпадане на отговорността  за неизпълнение на договорни задължения,отпадане на административно-наказателна отговорност/чл.8 от ЗАНН/ и т.н.По никакъв начин в конкретния случай не може да се обоснове  наличие на такива изключително/и обстоятелство/а.Изтичането на срок на договор за доставка на хранителни продукти,сключен в резултат на предходна процедура,както и необходимостта от подготовка на документация за обявяване на нова конкурентна процедура за доставка на хранителни продукти,са обстоятелства,предварително известни на възложителя.

Следователно не са налице обстоятелства,които са предизвикани от непредвидими за възложителя събития и които не са могли да бъдат предвидени.Възложителят е разполагал с пълната информация за изтичане срока на договора и необходимостта от подготовка на документация за обявяване на нова открита процедура за доставка на хранителни продукти.Установено е от доказателствата по делото,че процедурата по договаряне без обявление  е открита на 10.03.2016г.,т.е. три дни след като е изтекъл предходният договор за доставка на хранителни продукти,сключен след проведена открита процедура по ЗОП.Гореизложените факти формират категоричния извод,че възложителя не е положил дължимата грижа,така че да осигури непрекъснатост на доставките.Той е открил нова процедура,след  като е изтекъл предходния договор за доставка на хранителни продукти.Избрал е процедура на договаряне без обявление,защото действително е имал спешна нужда от доставка на хранителни продукти,но избраното правно основание на изключително обстоятелство по смисъла на & 1 т.8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП е неприложимо в конкретния случай.При полагане на дължимата грижа възложителят е могъл да направи обосновано предвиждане относно времето за подготовка на документация за обявяване на нова конкретна процедура,както и времето за провеждането и.В конкретния случай в качеството му на Кмет на Община Шабла  и възложител на обществени поръчки по чл.7 т.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/отм./ е поканил предходния доставчик и са сключили нов договор,със срок до провеждане на нова открита процедура за възлагане на обществени поръчки.Не е без значение и факта,че по отношение на процедурата на договаряне без обявление,открита с решение № РД-04-125 от 10.03.2016г. е упражнен предварителен контрол на основание чл.19 ал.2 т.24 от ЗОП от Агенцията по обществени поръчки и е направено заключение,че „Изборът на процедурата не може да се приеме за законосъобразен,тъй като изложените мотиви и представените доказателства са недостатъчни“.

С разпоредбата на чл.130 ал.1 ЗОП,отм.,това действие-провеждане на състезателен диалог или процедура на договаряне,без да са налице предпоставките по чл.83а,чл.84,чл.90 или чл.119в ал.3,извършено от възложител по чл.7 т.1-4 и лицето по т.8 ал.2 или 3 ЗОП,отм. е обявено за противоправно и наказуемо,както следва: с имуществена санкция от 10000 до 20 000 лева или с глоба в размер от 3000 до 5000 лева за възложителя,а лицето по чл.8 ал.2 или 3 се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лева.Административното наказание е наложено в условията на приложимост на чл.133 ал.2 от ЗАОП/отм./,съгласно която санкционна разпоредба,когато нарушенията по чл.128-132а и чл.132 ал.3 са извършени при възлагане на обществени поръчки на стойности по чл.14 ал.3,предвидените размери на глобите и имуществените санкции се намаляват наполовина.

От субективна страна жалбоподателят е действал виновно,при форма на вината-небрежност.Издаването на Решение № РД-04-125 от 10.03.2016г. за откриване на процедура на договаряне без обявление,изпращането на Покана до „***“ООД гр.Каварна за сключване на договор на 14.03.2016г. по електронната поща,сключването на Договор № Д-110 от 23.06.2016г. с „***“ООД гр.Каварна са волеви актове които в своята съвкупност се явяват деяние съставляващо асдминистративно нарушение,тъй като възложителят е провел договаряне без обявление без да са налице „изключителни обстоятелства“,като посочените обстоятелства,мотивиращи изборът на този вид процедура,са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и тяхното настъпване е могло да бъде предотвратено с предприемането на адекватни действия от страна на възложителя.С оглед на гореизложеното,съдът приема,че М.А.Ж. е могъл да знае и бил длъжен да знае,че върши нарушение и че вредоносния резултат ще настъпи.

Предвид изложеното действието,описано в АУАН и възпроизведено в атакуваното НП,съставлява административно нарушение-деяние,което нарушава установения ред на държавното управление,извършено виновно и обявено за наказуемо с административно наказание,налагано по административне ред,съгласно чл.6 от ЗАНН.

Възраженията на жалбоподателя,обосноваващи липсата на деяние,съставляващо административно нарушение,поради наличие на предпоставки по см. на чл.90 ал.1 т.4 ЗОП,отм. са неоснователни.Извършването на деяние се установява несъмнено от обективното наличие  на властническо разпореждане,каквото съставлява Решение № РД-04-125 от 10.03.2016г. за откриване на процедура на договаряне без обявление,както и „завършването“ и с подписване  на № Д-110/23.03.2016г. за възлагане на обществената поръчка с „***“ООД гр.Каварна на обща стойност 79 625,02 лева без ДДС,със срок до  приключване на процедура за възлагане на дейностите по доставка на хранителни продукти на изпълнител,който съставлява частен диспозитивен документ,свидетелстващ сам по себе си,с обвързваща материална доказателствена сила,че изявленията,които се съдържат в него,са направени от посочените в него и подписали го лица.В административнонаказателния процес в нито един момент жалбоподателят не е оспорвал автентичността му,поради което всички възражения изложени в жалбата,относно авторството на деянието,респ.правната въз-можност жалбоподателят да е субект на същото са неотносими към повдигнатия спор,относно законосъобразността на издаденото срещу него НП и не влияят на акта на извършване на административното нарушение,установено като извършено от него в това производство.Към момента на извършването му у жалбоподателя не е имало никакво съмнение,че той е длъжностното лице,организиращо и провеждащо процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключващо договорите за тях,по см. на чл.8 ал.2 или 3 от ЗОП.

Предвид пълното и ясно ловесно описание на нарушението в АУАН и НП,посоченото в тях качество,в което се санкционира нарушителят-физическо лице,несъмнено е налице правното основание за прилагане на на чл.130 ал.1 от ЗОП/при условията на приложимост на чл.133 ал.2 от ЗОП/отм./Кметът на общината,освен орган на местно самоуправление,който съгласно чл.44 ал.1 т.1 от ЗМСМА ръководи цялата изпълнителна дейност в общината,включително и дейностите,посочени в обявлението,несъмнено носи правомощията и на орган на държавна власт.Съгласно чл.7 т.1 от ЗОП/отм./ възложители на обществена поръчка са органите на държавната власт,Президентът на Република България,омбудсманът на Република България,Българската народна банка,главния прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната,както и други  държавни институции,създадени с нормативен акт.Кметът на общината е териториален орган на изпълнителната власт по смисъла на чл.19 ал.3 т.2  предл. първо от Закона за администрацията.Това е така тъй като Общината е основна административно-териториална единица,в която се осъществява местното самоуправление.По изложените съображения,кметът е орган на изпълнителната власт в общината и като такъв е възложител на обществени поръчки и  попада под цитираната по-горе дефиниция на чл.7 т.1 от ЗОП/отм./Цитираният член от ЗОП не изброява изчерпателно всички възложители,но е в съотвествие с член 1,параграф 9 от Директива 2004/18 на Европейския парламент и на Съвета от 31.03.2004г.,съгласно която „Възлагащи органи“ са държавата,регионалните или местни органи,публичноправните организации или асоциации.Не може да се приеме,че кметът на общината попада в кръга от лица,визирани в чл.8 ал.3 от ЗОП,т.е че възложителят е юридическо лице и правомощията по ал.2 се осъществяват от лицето,което го представлява,тъй като цитираната разпоредба се отнася само за възложители-колективни органи или юридически лица,в това число и публичноправни организации,а в разглеждания случай възложителя е едноличен орган на власт.В тази връзка следва да се посочи ,че в ДР на ЗОП-&1,т.21, е дадена легална дефиниця на „Публичноправна организация“,според която това е юридическо лице,което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси.От прочита на дефиницията е ясно,че общината не отговаря на посочените условия за публичноправните организации,с оглед на което следва да се приеме,че не попада и в хипотезата на чл.7 т.3 от ЗОП.

Развитите от жалбоподателя доводи за наличие на предпоставките по чл.28 от ЗАНН не се споделят от съда.В конкретната хипотеза следва да се съобрази обстоятелството,че нарушението е с висока степен на обществена опасност.Предвидената от закнодателя възможност  за възлагане на обществени поръчки-чрез договаряне без обявление е свързана с наличието на редица предпоставки,които имат за цел да гарантират принципите на публичност и прозрачност;свободна и лоялна конкуренция;равнопоставеност и недопускане на дискриминация.В случая сключването на договора за изпълнение на обществена поръчка е свързано с разходването на публични средства в размер на 79 625,02 лева без ДДС.Касае се за формално деяние,с реализирането на което са били нарушени посочените принципи и цели на ЗОП-осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства,публичност и прозрачност,свободна и лоялна конкуренция.Вредна последица на административното нарушение не е евентуално причинена  или не щета за представляваното юридическо лице-учреждение,а важността на засегнатите с него обществени отношения и свързания с тях административен ред на управление.Нарушаването на последния от длъжностно лице,разпоредител с бюджет,не съставлява в процесния случай маловажност.

Ето защо съдът намира,че деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид,поради което и чл.28 от ЗАНН не следва да се прилага.

Съдът приема за за установено по безспорен начин извършването на административно нарушение,както от обективна,така и от субективна страна.В качеството си на Кмет на Община Шабла  и възложител на обществени поръчки по чл.7 т.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/отм./ е издал Решение № РД-04-125/10.03.2016г.,с което на основание чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП/отм./ е открил процедура на договаряне без обявление,с предмет „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина „Дора Габе“ гр.Шабла и филиали в с.Крапец и с.Дуранкулак,Целодневна детска ясла „Радост“ гр.Шабла и Домашен социален патронаж на територията на Община Шабла и филиала в с.Ваклино,община Шабла/УИН 977-2016-0002/,без да са налице предвидените в закона предпоставки за това,жалбоподателят е извършил забраненото действие.Цитираната като нарушена законова разпоредба не изключва наказуемостта на деянието,като извършено по непредпазливост,съобразно принципа ,заложен в разпоредбата на чл.7 ал.2 от ЗАНН.Административното нарушение е правилно установено,не са допуснати нарушения на процесуалните правила,както при съставянето на акта,така и при издаването на НП-издадено от компетентен орган в кръга на правомощията му,при спазване на законоустановения ред и срокове.Административнонаказващият орган е обсъдил направените от М.А.Ж. възражения и обосновано ги е приел за неоснователни.С оглед изчерпателност на изложението следва да се отбележи,че закона не предписва задължение за административнонаказващия орган да предостави на възразилия нарушител писмени мотиви във връзка с със заявените от него възражения отделно от постановеното НП.Отговор на заявените от нарушителя възражения се съдържат в мотивите на издаденото НП.Правилна е квалификацията на деянието като нарушение,като следствие на това наказващият орган правилно и законосъобразно е санкционирал жалбоподателя,налагайки му предвиденото с разпоредбата на чл.130 ал.1 от ЗОП отм.,наказание глоба  в предвидения минимум от 3000 лева, в условията на приложимост на чл.133 ал.2 от ЗАОП/отм./,съгласно която санкционна разпоредба,когато нарушенията по чл.128-132а и чл.132 ал.3 са извършени при възлагане на обществени поръчки на стойности по чл.14 ал.3,предвидените размери на глобите и имуществените санкции се намаляват наполовина,т.е наложено е административно наказание в размер на 1500 лева.С оглед несъмненото извършване на нарушението,административнонаказващият орган правилно е определил наказанието,отчитайки тежестта на нарушението,подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Макар и да не са налице възражения в този смисъл,като съобрази,че към момента на извършване на нарушението,съставянето на АУАН и издаването на обжалваното НП е действал ЗОП,отм.бр.13 от 16.02.2016г.,в сила от 15.04.2016г.,от когато влиза в сила нов нормативен акт-също ЗОП,т.е. до влизане в сила на наказателното постановление,следва на основание чл.3 ЗАНН съдът да приложи нормативните разпоредби,които са по-благоприятни за нарушителя.В процесния случай е последвала нормативна уредба,видно от разпоредбата на чл.250 от ЗОП,вл. в сила на 15.04.2016г.,не отпада противоправността и наказуемостта на деянието,както и не е предвидена по-благоприятна като вид и размер санкция за нарушителя,поради което съдът приема,че актуалната нормативна уредба не е по-благоприятна за жалбоподателя.

Водим от изложеното,съдът

 

                                          Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ЗОП-НП-4/03.07.2017г. на Председателя на Сметната палата,с което на М.А.Ж.  ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева на основание чл.130 ал.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП в ред.ДВ бр.33/2012г. отм./,в условията на приложимост на чл.133 ал.2 от ЗОП/отм./ във връзка с чл.127в ал.2 от ЗОП/отм./ във връзка с чл.260 ал.2 от ЗОП/обн.ДВ бр.13/16.02.2016г./,за извършено нарушение по чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП,/отм./

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: