Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна, 22.11.2018г.

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и пети ноември,  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при секретаря Е. Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 198 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 128/27.07.2018г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски регион“  е наложена имуществена санкция в размер на 150.00 лева на „***“ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, общ.***, район ***, бул.“***“, №***, представлявано от С.Д.Д. – изпълнителен директор, на основание чл.200, ал.1, т.1, б.“а“ от Закона за водите, за нарушения на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

         В жалбата се сочи, че издаденото наказателно постановление е издадено в противоречие с процесуалните разпоредби, и моли да бъде отменено като неправилно и необосновано.

На първо място се сочи, че АНО  е нарушил разпоредбата на чл.34 от ЗАНН и не е следвало да издава процесното наказателно постановление. Проверката не била обективирана в констативен протокол, за да може да се прецени откога тече 3-месечния срок за съставяне на АУАН.

На следващо  място посочва, че както в процесното наказателно постановление, така и в АУАН е посочено, че са извършени проверки от служители на Басейнова дирекция, при които не е присъствал представител на „***“ ЕАД и по този начин било нарушено правото му на защита на жалбоподателя.

Отделно от това счита, че случая се явява маловажен, поради незначителност на вредните последици, съгласно разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Моли съда да отмени наказателно постановление №128/27.07.2018г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски регион“, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез упълномощения юрк.*** поддържа жалбата с доводи посочени в нея.  

Въззиваемата страна, редовно призована, представлява се от юрисконсулт Юлия Вълкова, която оспорва жалбата.

СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства и наведените доводи, приема за установено от фактическа страна следното:

На 26.02.2018г. е  извършване на документална проверка по досието и по документи, постъпили в БДЧР, по изпълнение на условията на Разрешително за водоползване №21520038/01.04.2008г., издадено от Директора на БДЧР, изменено с Решение №621/08.07.2010г., продължено с Решение №1285/10.02.2014г., с титуляр „***“ ЕАД, за водовземане  от подводни води, посредством водовземно съоръжение – Сондаж „***“, намиращ се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, с цел и обект на водовземането: за напояване на НП „***“, в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, за нуждите на дейността на титуляра. Разрешителното е с начален срок на действие – 01.04.2008г. и краен срок 01.04.2014г. Разрешеният годишен воден обем, съгласно Раздел „Разпределение на разрешения воден обем за различните цели на ползване на водата“ към Решение №621/08.07.2010г. за изменение на Разрешително №21520038/01.04.2008г. възлиза на 94 000куб.м. годишно.

При извършената документална проверка за наличната по досието на обекта, водено при БДЧР, информация и документация, е констатирано, че съгласно представени от титуляра на разрешителното „***“ ЕАД отчетни документи по реда на Закона за водите за 2017г., а именно Дневник с вх.№26-00-95(2)/23.01.2018г. за данните от замерванията на Сондаж „***“ за добитите водни количества през 2017г. и Декларация с вх.№26-00-224/02.02.2018г. по чл.194б от Закона за водите за размера на дължимата такса за 2017г., лицето е превишило разрешените водни количества за 2017г. По данни от представения от лицето дневник за показанията на водомера по месеци, за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. при разрешен годишен воден обем от 94 000 куб.м., титуляра е ползвал 103 125 куб.м. вода. Видно от данните по дневника превишението е започнало след 01.08.2017г. При посочения разрешен лимит от 94 000 куб.м. годишно, отчетеното превишение е в размер 9 125 куб.м., равняващо се на 0,3 литра на секунда.

За така установените и описани обстоятелства от БДЧР  е съставено и изпратено уведомително писмо изх.№26-00224(3)/26.02.018г. до нарушителя за съставяне на АУАН. Акта бил съставен въз основа на документална проверка и в присъствието на юрк.Попова. Към акта са приложени възражения, депозирани от „***“ ЕАД в законоустановения тридневен срок.

Въз основа на така съставения акт, Директора на Басейнова дирекция „Черноморски регион“, гр.Варна издал процесното наказателно постановление, с което наложил на жалбоподателя „***“ ЕАД за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите, във вр. с чл.200, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗВ, имуществена санкция в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева.

Горните обстоятелства се потвърждават и от показанията на разпитаните свидетели – актосъставителят Ж.Х.Х. и свидетелите С.И.И. и инж.Е.П.Х.. Актосъставителят Х. потвърждава, че по повод документална проверка на представена декларация по чл.194б от Закона за водите за изчисляване на дължимите такси за 2017г., както и справка за ползваните количества през годината, подадени от титуляра на разрешителното „Напоиелни системи“ е установено превишаване на позволените годишни количества. След установяване на превишението е изпратено писмо до титуляра, в което му е описано нарушението. Според актосъставителя нарушението е констатирано на 28.02.2018г., след което е поканен с писмо за съставяне на акта.

В тридневен срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН е постъпило писмено възражение от „***“ ЕАД, чрез пълномощника ***.

Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка било издадено атакуваното наказателно постановление, с което на „***“ ЕАД е наложена имуществена санкция „глоба“ на основание чл.200, ал.1, т.1, б.“а“ от Закона за водите за нарушения на чл.48, ал.1, т.11 от същия закон в размер на две по 150.00 лева.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства, приобщени по реда на чл.283 от НПК: Наказателно постановление №128/27.07.2018г.; АУАН №000478/06.03.2018г.; Възражение от „***“ ЕАД; Заповед №16/10.01.2018г.; Декларация по чл.194б от Закона за водите; Дневник за данни от замерванията на сондаж ***с.*** по разрешително за водоползване №2152 0038    /01.04.2008г.; Разрешително за водовземане №2152 0038/01.04.2008г.; Решение №6211/08.07.2010г.; Решение №1285/10.02.2014г., както и въз основа на свидетелските показания на свидетелите С.И.И. и Е.П.Х..

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът намира следното:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок на връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършването на твърдяното нарушение. Разгледана по същество жалбата е  неоснователна по следните съображения:

Съгласно чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите, водоползвателите - титуляри на разрешителни,  имат задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда. Съдът приема също, че описанието на нарушението и обстоятелствата около извършването му са посочени достатъчно пълно и ясно, по начина, възприет от законодателя при формулирането на относимата нормативна уредба (чл.48,ал.1, т.11 от ЗВ), което да позволява на санкционираното лице да разбере какво нарушение му е вменено и да организира съответно защитата си.

  Нарушението се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Безспорно е по делото, че „***” ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане № 2152 0038/01.04.2008г., издадено от Директора на БДЧР, продължено с Решение №621/08.07.2010г., изменено с Решение №128510.02.2014г., с титуляр „***“ ЕАД, за водовземане от подземни води, посредством водовземно съоръжение – Сондаж „***“ –, находящ се в с.***, общ.Каварна, с цел и обект на водоснабдяването: за напояване на НП „***“ в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, за нуждите на дейността на титуляра. Разрешителното е с начален срок на действие 01.04.2008г. и краен срок – 01.04.2024г. Разрешеният годишен и сезонен воден обем съгласно Раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ към Решение №621/08.07.2010г.  за изменение на Разрешително №2152 0038601.04.2008г. възлиза на 94 000 куб.м. годишно.

От извършената документална проверка е установено, че дружеството жалбоподател е превишил разрешения годишен воден обем за 2017г. с 9 125 куб.м. вода и това представлява   нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

Не е налице хипотезата по чл.28 от ЗАНН. Деянието не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Същото не е резултатно по характера си, а такова на просто извършване - чрез бездействие, поради което констатираното нарушение не представлява маловажен случай.

Съгласно чл.200, ал.1 ,т.1, б.“б“ от Закона за водите, наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което ползва води без необходимото за това основание или в отклонение на предвидените условя в разрешителното или договора с количество от 1л на секунда до 10л на секунда – от 500 лева до 5 000 лева. Наложената имуществена санкция е определена към минимума и по мнение на съда съответства на целите по чл.12 от ЗАНН

Предвид изложените съображения обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и обосновано, издадено в съответствие с материалния и процесуалния закон и следва да бъде потвърдено.

Предвид гореизложените съображения на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Каварненският районен съд                                                                       

Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, предл. 1 ЗАНН, КАВАРНЕНСИЯТ РАЙОНЕН СЪД,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 128/27.07.2018г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна”,  с което за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ вр. с чл.200, ал.1, т.1, б.“а“ от Закон за водите /ЗВ/ на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.***, бул.“***“, №***, ет.*, представлявано от Изпълнителния директор С.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….