Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 Днес 18.01.2018г. Живко Георгиев,съдия докладчик по АНХД № 20/2018г. по описа на  Каварненски Районен съд и АНХД № 10/2018г. по описа на Каварненски Районен съд, след като се запознах със съдържанието на двете жалби,по повод на които са образувани съответно АНХД № 10/2018г. по описа на КРС и АНХД № 20/2018г. по описа на КРС се установява, че въззивника Община *** Булстат 000852754 адрес с.***,общ.*** улица „***“ № 3а представлявана от Д.С. ***  обжалва едно и също наказателно постановление № 193/29.12.2017г., поради което съдът намира, че двете дела следва да бъдат обединени в едно дело, както с оглед процесуална икономия, така и с оглед правилното изясняване на случая, като двете производства продължат да се разглеждат под № 10/2018г.  /номера на по-рано образуваното дело/, като материалите по АНХД № 20/2018г. следва да се приложат към АНХД № 10/2018г.

 Предвид изложеното и на основание чл.84 от Особени разпоредби на ЗАНН във връзка с  чл.41, ал.3 от НПК,

                                      Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 ОБЕДИНЯВАМ на основание чл.84 от Особени разпоредби на ЗАНН във връзка с  чл.41 ал.3 от НПК производствата по АНХД № 10/2018г. и АНХД № 20/2018г. и двете по описа на Районен съд Каварна, в едно производство, което да продължи като АНХД № 10/2018 година по описа на РС Каварна.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ за съдебно заседание по АНХД № 10/2018г. по описа на КРС насрочено за 26.02.2018г. от 10.00ч. актосъставителя П.Т.Ч.а-младши експерт Дирекция“Контрол“ при БДЧР гр.Варна ул.“Ал.Дякович“ № 33 и свидетелите по акта-Ж.Х.Х.-мл.експерт Дирекция „Контрол“ БДЧР и Силвия Иванова Иванова-старши експерт Дирекция „Контрол“ БДЧР и инж.геолог Е.Х.-главен експерт Дирекция „Контрол“ БДЧР-присъствувала при извършване на проверката обективирана с констативен протокол № 472В/10.08.2017г.Препис от разпореждането да се връчи на страните.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………