Р Е Ш Е Н И Е

 

       /06.06.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на осми май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар Анастасия Митева, като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 20/2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на "***" ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н ***, ул. „***” № 30, вх. В, ет. 5, ап. 23, срещу Наказателно постановление № В – 0045006 от 13.09.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна, към Комисия за защита на потребителите, с което на дружеството, на основание чл. 210 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева (петстотин лева) за това, че на 30.08.2018 г. в с. ***, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. „***” № 14, в обект – къща за гости „***”, дружеството "***" ЕООД извършва туристическа дейност – хотелиерство без да обяви цените на нощувките и на другите предлагани услуги, чрез ценоразпис, поставен на видно място в близост до рецепцията – нарушение на разпоредбата на чл. 115, т. 1 от Закона за туризма.

Дружеството жалбоподател "***" ЕООД моли за отмяна на наказателното постановление, като посочва, че в хода на проверката на проверяващите инспектори от Комисията за защита на потребителите е била предоставена информационната табела ценоразпис, като е била обяснена и причината за липсата й – преместването й от рецепцията за актуализация. Дружеството счита, че процесния случай може да попадне в обхвата на разпоредбата на чл. 28, буква "А" от ЗАНН, като моли наложената имуществената санкция да бъде заменена със санкцията предвидена в посочената разпоредба.

В проведеното открито съдебно заседание, въззивното дружество не се представлява.

Въззиваемата страна – КЗП, редовно призована, не се представлява в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

РП Каварна, редовно призована не изпраща представител в с.з. и не взема становище по жалбата.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 30.08.2018 г. свидетелите Ц.И.Х. и М.А.А. – инспектори  в Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към Комисия за защита на потребителите извършили проверка по спазване на законодателството в сферата на туризма и туристическите услуги в къща за гости „***”,  находящ се в с. ***, общ. Каварна, ул. „***” № 14. Проверката била извършена във връзка с постъпил сигнал в КЗП, относно предоставена лоша и некачествена туристическа услуга. В хода на проверката, свидетелите установили, че обектът е с утвърдена категория – 3 звезди, съгласно удостоверение № 937/04.09.2015 г., изд. от община Каварна. Обектът разполагал с 6 стаи, 12 легла за настаняване на туристи. На видно място на рецепцията не бил поставен и при поискване не е представен ценоразпис с цени на нощувки и допълнителни услуги.

На 04.09.2018 г. св. Ц.И.Х. съставила Акт № К-0045006 за установяване на административно нарушение, който бил връчен още на същата дата на упълномощено лице – Д. И. Н.. Актът бил съставен затова, че на 30.08.2018 г., в с. ***, общ. Каварна, ул. „***” № 14, търговецът „***” ЕООД не е изпълнил административното си задължение, извършвайки туристическа дейност – хотелиерство, да обяви цените на нощувките и на другите предлагани услуги, чрез ценоразпис, поставен на видно място в близост до рецепцията, с което е нарушил законовата разпоредба на чл. 115, т. 1 от ЗТ.

В предвидения в разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗАНН срок, писмени възражения срещу съставения АУАН, не били депозирани, като на 13.09.2018 г. Директорът на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към Комисия за защита на потребителите, приемайки идентична фактическа обстановка, като тази, изложена в АУАН, издал наказателно постановление, с което на основание чл. 210 от Закона за туризма наложил на дружеството "***" ЕООД имуществена санкция в размер на 500 лева.

Гореизложената фактическа обстановка се установи и се потвърди въз основа на следните доказателства: свидетелските показания на Ц.И.Х. и М.А.А.; Констативен протокол от № К-2636624 от 30.08.2018 г.; Протокол от 04.09.2018 г. за проверка на документи, съставен от св. Х.; копие от регистъра за настанени лица на къща за гости „***”, удостоверение за утвърдена категория № 937; Заповед № 371 ЛС от 22.04.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите и Заповед № 131 от 09.03.2017 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите Х. и А., като последователни, логични и подкрепени от писмените доказателства, приложени към административно – наказателната преписка.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Жалбата срещу наказателното постановление е подадена в установения в чл. 59, ал. 2 от ЗАНН 7 – дневен срок, от надлежна страна, срещу акт, който подлежи на обжалване, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът я намира за неоснователна, поради следните причини:

На първо място съдът не установи в рамките на извършената служебна проверка в хода на административно – наказателното производство да са били допуснати съществени процесуални нарушения. Актът за установяване на административно нарушение е изготвен от длъжностно лице със съответната компетентност, съдържа необходимите реквизити, кумулативно предвидени в разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН и е надлежно предявен по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗАНН. Самото наказателно постановление също е издадено от компетентен орган, отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН и е надлежно връчено по реда на чл. 58, ал. 1 от ЗАНН. Не на последно място, следва да се отбележи, че вмененото във вина на въззивното дружество нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво се изразява административното нарушение, поради което не е накърнено правото му на защита.

Императивната разпоредба на чл. 115, ал. 1 от Закона за туризма предвижда, че лицата, извършващи хотелиерство са длъжни да обявят цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, който следва да бъде поставен на видно за потребителите място в близост до рецепция.

В конкретния случай от показанията на свидетелите Х. и А. безспорно се установи, че това изискване не е било изпълнено, поради което и според съда, чрез своето бездействие дружеството "***" ЕООД, стопанисващо къща за гости „***” е извършило административно нарушение на посочената законова разпоредба.

Установи се по безспорен начин, от показанията на разпитаните свидетели и събраните писмени доказателства, че възражението на въззивното дружество обективирано в жалбата – за представяне в хода на проверката на информационна табела ценоразпис, не отговаря на истината. В действителност по време на проверката е била представен табела, но същата не е била информационна табела с цените на предоставените услуги, а такава  представляваща част от категорийната символика на обекта.

Съдът не може да сподели възражението на въззивното дружество, че процесния случай попада в приложното поле на разпоредбата на чл. 28, буква "А" от ЗАНН. В конкретния случай извършеното административно нарушение е формално по своя характер, при което общественоопасните последици се презюмират по силата на закона, тъй като за съставомерността на нарушението не е предвидено настъпването на някакъв вредоносен резултат. На практика с извършване на нарушението се засягат икономическите права и интереси на гражданите, които имат право на информация за цените на предлаганите услуги. При условие, че такава информация не им е предоставена, то във всеки случай са накърнени техните права, поради което и съдът намира, че процесния случай не би могъл да попадне в обхвата на разпоредбата на чл. 28, буква "А" от ЗАНН и да бъде квалифициран като "маловажен случай" на административно нарушение. В действителност липсват доказателства, че жалбоподателят е извършил и други нарушения, за които да е бил санкциониран по административен ред, поради което следва да се приеме, че нарушението е първо по рода си. Изхождайки от тези съображения обаче не може да се говори, че се касае за по-ниска степен на обществена опасност, налагаща приложението на чл. 28 от ЗАНН. При подобно тълкуване на закона, всяко първо нарушение при формално осъществяване на деянието на която и да е императивна норма, би следвало да е маловажен случай, което се явява превратно възприемане идеята на законодателя за този вид деяния.

По отношение размера на наложеното наказание, съдът намира, че то е правилно индивидуализирано от административно – наказващия орган. Самата санкционна разпоредба на чл. 210 от Закона за туризма предвижда санкции за юридически лица, които не изпълняват или не е изпълняват точно, предписанията на разпоредбата на чл. 115 от Закона за туризма, т.е. самата разпоредба предвижда санкции, както за пълно неизпълнение на нормативно установени задължения, така и за частично неизпълнение на подобни императивни задължения. Наложеното административно наказание е в минималния предвиден в закона размер, поради което и в настоящето производство съдът не е в правомощия за неговото изменение в посока намаляване.

При законосъобразно проверено административно-наказателно производство, без допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, с правилно прилагане на материалния закон, установено категорично административно нарушение с неговия автор, и при справедливост на наложеното наказание, процесното НП като законосъобразно и правилно следва да бъде изцяло потвърдено, поради което и на осн. чл. 63, ал.1, изр.1, предл.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № В-0045006 от 13.09.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисията за защита на потребителите, с което на осн. чл. 210 от Закона за туризма, на жалбоподателя „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н „***”, ул. „***” № 30, вх. В, ет. 5, ап. 23, с управител Д. В. Г., е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 500 (петстотин) лева, за извършено нарушение на чл. 115, т. 1 от Закона за туризма.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..