Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

                                          гр. Каварна 31.05.2018г.

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на четвърти май две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 201 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         С Наказателно постановление № 08-000046/026 от 21.03.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на  ЕООД“П-70“ с ЕИК ***  седалище и адрес на управление гр.Добрич ул.В.*****,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

         Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят ЕООД“П-70“ с ЕИК ***  седалище и адрес на управление гр.Добрич ул.В.*****ЗП,който го обжалва в срок чрез адвокат К.К. и моли съда да го отмени,като нищожно,неправилно,незаконосъобразно,постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила.В жалбата се оспорва материалната и териториална компетентност на органа издал атакуваното наказателно постановление.Освен това в жалбата се твърди,че не е налице административно нарушение,което да се явява основание за налагане на административно наказание на дружеството.С жалбата се подкрепят възраженията подадени срещу съставения АУАН,въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление.

         Въззиваемата страна се представлява от ст.ю.к. Д.П. която по съществото на делото моли потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.Изложени са подробни аргументи  по същество на делото.

         От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите  Е.К.И.,Г.В.В. и Й.П.П.,както и от становищата на процесуалните представители на жалбоподателя и ответника,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         На 06.02.2017г. в 14.25ч. е извършена проверка от инспектори при Дирекция „Инспекция по труда” гр.Добрич на строителен обект „Направа на бетонова настилка на хале-870 кв.м. с подходи“,находящ се в с.Българево,общ.Каварна,изпълняван от „П-70“ЕООД.На обекта са заварени лицата  Ж.Г.Ж., Г.В.Д. и С.П.Д.,които са редели арматура по настилката.Посочените лица са попълнили писмени декларации относно условията по наемането им на работа.На 10.02.2017г. в ДИТ Добрич са представени изисканите документи от дружеството-работодател,касаещи правоотношенията на заварените работещи.От представеният на 10.02.2017г. в ДИТ Добрич трудов договор № 016/06.02.2017г.,попълнената декларация на 06.02.2017г. в 14.25ч. и от справката от ТД на НАП от 07.02.2017г.- 12.07.07ч. е  установено,че „П-70“ в качеството си на работодател е допуснало до работа на 06.02.2017г. лицето Г.В.Д. ЕГН ********** като „монтажник стоманобетонни конструкции“ преди да регистрира в ТД на НАП сключения на 06.02.2017г. трудов договор с работника и преди да му предостави копие от уведомлението от ТД на НАП за регистрацията на договора.

         По делото са събрани писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото и разкриване на обективната истина: показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели- Е.К.И.,Г.В.В. и Й.П.П. ,НП № 08-000046/026 от 21.03.2017г.,АУАН № 08-000046 от 23.02.2017г.,Възражение вх.№ 170385021/21.03.2017г. срещу АУАН,Становище на ст.инсп.Е.И. по Възражение вх.№ 170385021/21.03.2017г. срещу АУАН,Протокол ПР 1705623/13.02.2017г. за извършена проверка,трудов договор № 015 от 06.02.2017г.,справка от 06.02.2017г. от ТД на НАП,декларация от 06.02.2017г.,Призовка от 06.02.2017г.

         Актосъставителя е приел,че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушение на разпоредбите на чл.63 ал.1 и ал.2  във връзка с чл.62 ал.3 от Кодекса на труда.

         В законоустановения срок е постъпило писмено възражение от дружеството-жалбоподател,в което се заявява,че причината за наличие на това „нарушение“ е неизпълнението на поетото задължение от страна на счетоводителката на дружеството да регистрира трудовия договор на работника и да представи копие от уведомлението до НАП за регистрирането на този договор.Във възражението се твърди още,че самият работник не е уведомил работодателя за наличието на проблем по отношение регистрирането на трудовия договор,тъй като е счел,че това не е закононарушение.Във възражението по повод на съставения АУАН се изразява становище за наличие на предпоставките за приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

         Въз основа на акта за установяване на административно нарушение и след съобразяване на подаденото възражение е издадено обжалваното наказателно постановление,с което жалбоподателят е санкциониран на основание чл.416 ал.5,вр. с чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.62 ал.3 от Кодекса на труда.

         При обжалване на наказателното постановление пред Каварненски Районен съд са допуснати до разпит свидетелите,посочени в АУАН- Е.К.И.,Г.В.В. и Й.П.П.. Показанията на свидетелите Е.К.И. и Г.В.В.  изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка,а именно,че на строителен обект „Направа на бетонова настилка на хале-870 кв.м. с подходи“,находящ се в с.Българево,общ.Каварна,изпълняван от „П-70“ЕООД е заварено лицето Г.В.Д. ЕГН **********,който е подреждал арматура по настилката.Завареното лице е попълнило писмена декларация относно условията по наемането му на работа.От показанията на свидетеля Й.П.П. се установява,че тя е присъствувала само при съставянето на акта и няма непосредствени впечатления  от извършената проверка  обективирана с протокол за извършена проверка на обект.Била е запозната от актосъставителя с констатациите в акта.

         Съдът,както с оглед изложените от жалбоподателя доводи,така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му,обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание,прави следните изводи:

         По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН,подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст,от легитимиран субект,при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/,поради което е процесуално допустима.

         Разгледана по същество,същата се явява  неоснователна.

         Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение;съставеният акт съдържа ли  императивно определените в закона реквизити,актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването;компетентността на актосъставителя;има ли извършено деяние,което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,дали това деяние е извършено от лицето,посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно;наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание,реквизити и срокове.

         По приложението на процесуалния закон: Обжалваното НП е издадено от упълномощен за това орган,с оглед чл.416 ал.5 от КТ и чл.16 ал.3 от Устройствения правилник на ИА“Главна инспекция по труда“,поради което издалото НП лице е компетентно.С оглед длъжностното качество на актосъставителя и чл.21 ал.4 т.3 от посочения устройствен правилник,съдът намира,че АУАН е съставен от компетентен орган,при изпълнение на неговите служебни задължения.При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ.Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП.АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на жалбоподателя.

         Относно приложението на материалния административен закон:

         От приложените по делото писмени доказателства- АУАН № 08-000046 от 23.02.2017г.,Възражение вх.№ 17038509/27.02.2017г. срещу АУАН,Становище на ст.инсп.Е.И. по Възражението срещу АУАН,Протокол ПР 1705623/13.02.2017г. за извършена проверка,трудов договор № 015 от 06.02.2017г.,справка от 06.02.2017г. от ТД на НАП,декларация от 06.02.2017г.,Призовка от 06.02.2017г.,както и от показанията на свидетелите Е.К.И.,Г.В.В. и Й.П.П.,съдът намира,че констатациите в АУАН съответстват на фактическата обстановка.Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя- Е.К.И.  и свидетеля по акта-Г.В.В./извърщил съвместно с актосъставителя проверката на 06.02.2017г/.,които са категорични,че нарушението е установено след извършена проверка от служители на Дирекция”Инспекция по труда” на строителен обект „Направа на бетонова настилка на хале-870 кв.м. с подходи“,находящ се в с.Българево,общ.Каварна,изпълняван от „П-70“ЕООД гр.Добрич.На обекта е заварен да работи Г.В.Д. ЕГН **********,който е подреждал арматура по настилката.Завареното лице е попълнило писмена декларация относно условията по наемането му на работа.От показанията на актосъставителя-Е.К.И. и свидетеля по акта-Г.В.В. /извърщил съвместно с актосъставителя проверката на 06.02.2017г./ и горепосочените писмени доказателства безспорно се установи,че „П-70“ в качеството си на работодател е допуснало до работа на 06.02.2017г. лицето Г.В.Д. ЕГН ********** като „монтажник стоманобетонни конструкции“ преди да регистрира в ТД на НАП сключения на 06.02.2017г. трудов договор с работника и преди да му предостави копие от уведомлението от ТД на НАП за регистрацията на договора.

         Видно от саморъчно попълнената декларация от работника Г.В.Д. същият е постъпил на работа в проверявания обект на първи февруари две хиляди и седемнадесета година с работно време от 08.00ч. до 16.00ч. В процесния случай самото наличие на работно време е индиция,че Г.В.Д. е в трудови правоотношения с дружеството-работодател,което предполага и изготвянето на присъствена форма.Видно от справката от ТД на НАП от 06.02.2017г.- 15.27.06ч. регистрацията на сключения на 06.02.2017г. с Г.В.Д. трудов договор е направена на 06.02.2017г. в 15.27.06ч.,т.е трудовия договор е регистриран след часа на проверката-06.02.2017г.-14.25ч.

         С оглед на гореизложеното,Съдът намира,че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушение на разпоредбата на чл.63 ал.1 и ал.2  във връзка с чл.62 ал.3 от Кодекса на труда.

         За цитираното нарушение  административнонаказващият орган е наложил на ЕООД“П-70“ с ЕИК ***  седалище и адрес на управление гр.Добрич ул.В.*****,в качеството му на работодател имуществена санкция в минимално установения размер от 1500 лева,при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1500 до 15 000 лева.

         Съдът намира,че при определяне на имуществената санкция са съобразени тежестта на нарушението и целите,визирани в чл.12 от ЗАНН.

         В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в ал.1 от КТ,тъй като съгласно разпоредбата на чл.415в ал.2 от КТ,“не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1,чл.62 ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2“ от Кодекса на труда.Съдът счита,че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в ал.2 от КТ,АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения по защита на едни от най-важните конституционни права на гражданите-трудовите права.

         С оглед на изложеното съдът счита,че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно,а наложената имуществена санкция в предвидения минимум е съобразена с изискванията на чл.27 от ЗАНН,поради което не може да бъде намалявана.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът 

 

                                         Р    Е    Ш    И :

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000046/026 от 21.03.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на  ЕООД“П-70“ с ЕИК ***  седалище и адрес на управление гр.Добрич ул.В.*****,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.62 ал.3 от Кодекса на труда,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и ОБОСНОВАНО.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: