Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 10.11.2017г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на десети октомври, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№202/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба от „Напоителни системи“ЕАД, ЕИК*** със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Ц.Б. **“ *** представлявано от Изпълнителния директор С.Д., против Наказателно постановление №105 от 21.07.2017г. на Басейнова Дирекция „Черноморски район“.

В жалбата се излага, че наказателното  постановление е издадено въз основа на АУАН 030/14.03.2017г., съставен в следствие на извършена документална проверка по досието и по документи постъпили в Басейнова дирекция „Черноморски регион“ на 21.02.2017г. по изпълненията на Разрешително за водовземане №2152  0065/23.06.2008г., издадено от Директора на БДЧР, продължено с Решение №1289/10.02.2014г., изменено с решение №89/31.08.2016г. за водовземане от подземни води посредством водовземно съоръжение – Сондаж „**К.-К.“от служители на БДЧР. Посочва се, че в НП и предшестващия го АУАН било посочено, че били извършени проверки от служители на Басейнова дирекция „Черноморски регион“, но на тези проверки представители на „Напоителни системи“ ЕАД не са присъствали, не били запознати с направените констатации и не били подписали изготвения протокол. По този начин било нарушено правото им на защита.

Считат, че действията на дружеството във връзка с превишения воден обем за невиновни и повлияни от няколко фактора, а именно: трайното засушаване през летния период с липса на валежи и високи температури, нехарактерни за региона и ниската цена на услугата „доставка на вода за напояване“ при ползване на системата за капково напояване, което предизвиквало завишен интерес на водоползвателите и увеличаване на поливните площи.

Счита, че съставения АУАН е неправилен и необоснован, както и наказателното постановление и Басейнова дирекция „Черноморски регион“ не е взела предвид заплащаните от дружеството такси за водовземане от съответното съоръжение в изпълнение на чл.194 и сл. от Закона за водите. Считат, че настоящия случай се явява маловажен поради незначителните вредни последици и следвало да се приложи чл.28 от ЗАНН.

Моли съда да отмени наказателно постановление №105/21.07.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ като незаконосъобразно.

В с.з. жалбоподателят, чрез юрисконсулт С.П. поддържа жалбата.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител в с.з. В писмено становище, депозирано на 09.10.2017г., моли за отхвърляне на жалбата като неоснователна и за потвърждаване на наказателното постановление.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

„Напоителни системи“ ЕАД е титуляр на разрешително №2152 0065/23.06.2008г. за водавземане от подземни води чрез /от сондаж Тх**К.-К. намиращ се в ПИ *** по кадастрална карта на гр.Каварна с цел напояване и разрешен годишен воден обем 100 000 куб.метра за 183 дни /01.05.2016г. – 31.10.2016г., при извършената документална проверка на представяните в БДЧР Декларация по чл.194б от Закона за водите и справка за ползваните водни количества се установява, че действително ползваното количество вода от „Напоителни системи“ ЕАД е 152 020 куб.м., надвишаващо разрешеното с 52 020 куб.м., с дебит 3.4л/, което е нарушение на условието в раздел „Параметри на разрешеното водоползване“, при разрешен годишен воден обем 100 000 куб.м.

Акта бил съставен въз основа на документална проверка и в присъствието на юрк.П.. Към акта са приложени възражения, депозирани от „Напоителни системи“ ЕАД в законоустановения тридневен срок.

Въз основа на така съставения акт, Директора на Басейнова дирекция „Черноморски регион“, гр.Варна издал процесното наказателно постановление, с което наложил на жалбоподателя „Напоителни системи“ ЕАД за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите, във вр. с чл.200, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗВ, имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.

Разпитани в хода на съдебното следствие, свидетелите по акта Ф. Ф.И. и Е.П.Х. установяват фактическата обстановка изложена в наказателното постановление  и акта. И двамата свидетели твърдят, че на жалбоподателя е съставен акт на база документална проверка и след констатация, че ползваното количество вода надвишават разрешените. Според свидетелите надвишението е 50%, при давани два пъти разрешения за увеличаване на кубическите метри ползвана вода. Според свидетеля Х. жалбоподателя е следвало да подаде ново заявление за изменение на водния обем, което жалбоподателя не е сторил.

 Съдът кредитира показанията на двамата свидетели, като ги възприема за непротиворечиви и в съответствие със събраните  писмени доказателства.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласни доказателства дадени в съдебното следствие и от приложените по делото доказателства прочетени и приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

От правна страна:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок на връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършването на твърдяното нарушение. Разгледана по същество жалбата е  неоснователна по следните съображения:

Съгласно чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите, водоползвателите - титуляри на разрешителни,  имат задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда. Съдът приема също, че описанието на нарушението и обстоятелствата около извършването му са посочени достатъчно пълно и ясно, по начина, възприет от законодателя при формулирането на относимата нормативна уредба (чл.48,ал.1, т.11 от ЗВ), което да позволява на санкционираното лице да разбере какво нарушение му е вменено и да организира съответно защитата си.

  Нарушението се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Безспорно е по делото, че „Напоителни системи” ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане № 2152 0065/23.06.2008г., издадено от Директора на БДЧР, продължено с Решение №1289/10.02.2014г., изменено с Решение №89/31.08.2016г., с титуляр „Напоителни системи“ ЕАД, за водовземане от подземни води, посредством водовземно съоръжение – Сондаж „ТХ-** К. - К.“, находящ се в поземлен имот №***по КК на гр.Каварна, с цел и обект на водоснабдяването: за напояване на 950 дка земеделски култури в НП „К. - К.““, гр.Каварна, за нуждите на дейността на титуляра. Разрешителното е с начален срок на действие 23.08.2008г. и краен срок – 23.06.2024г. Разрешеният годишен и сезонен воден обем съгласно Раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ към Решение №89/31.08.2016г.  за изменение на Разрешително №2152 0065/23.06.2008г. възлиза на 100 000 куб.м. годишно (180 дни) при сезонна експлоатация – от 01.05. до 21.10.

От извършената документална проверка е установено, че дружеството жалбоподател е превишил разрешения годишен воден обем за 2016г. с 52 020 куб.м. вода и това представлява   нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

Не е налице хипотезата по чл.28 от ЗАНН. Деянието не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Същото не е резултатно по характера си, а такова на просто извършване - чрез бездействие, поради което констатираното нарушение не представлява маловажен случай.

Съгласно чл.200, ал.1 ,т.1, б.“б“ от Закона за водите, наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което ползва води без необходимото за това основание или в отклонение на предвидените условя в разрешителното или договора с количество от 1л на секунда до 10л на секунда – от 500 лева до 5 000 лева. Наложената имуществена санкция е определена към минимума и по мнение на съда съответства на целите по чл.12 от ЗАНН

Предвид изложените съображения обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и обосновано, издадено в съответствие с материалния и процесуалния закон и следва да бъде потвърдено.

Предвид гореизложените съображения на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Каварненският районен съд                                                                       

 

Р  Е  Ш  И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 105/21.07.2017г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна”,  с което за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ вр. с чл.200, ал.1, т.1, б.“б“ от Закон за водите /ЗВ/ на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Ц.Б. **“ *** представлявано от Изпълнителния директор С.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

               

 

 

 

                                 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………