Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 27.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и седми октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 203 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Административнонаказателното производство е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на П.Г.С. ЕГН п********** адрес: ***-ръководител на дрогерия „М.“,адрес: гр.К., ул.“Б.“ №**,чрез адв.Д.С.,член на САК-пълномощник,съдебен адрес:*** срещу Наказателно постановление  № 44/11.07.2017г. на Директора на Регионална здравна инспекция –Добрич,с което на жалбоподателя на основание чл.287 ал.3 във връзка с  ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,за нарушение на чл.6 т.3 във връзка с чл.10 т.1 и т.3 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г. е наложена имуществена санкция в размер на 5000/пет хиляди/ лева.

         В жалбата си въззивникът обжалва наказателното постановление като незаконосъобразно,необосновано и постановено при съществено нарушение на процесуалните правила,включително оспорва и фактическата обстановка възприета и отразена от АНО при издаване на процесното наказателно постановление.Въззивникът инвокира в жалбата си оплаквания за нарушение на чл.42 т.3 от ЗАНН и чл.57 т.5 от ЗАНН,тъй като издаденото НП не съдържа датата на извършване на нарушението.Освен това в жалбата се твърди,че издаденото НП е незаконосъобразно,тъй като не са спазени императивните изисквания на чл.42 т.5 ЗАНН и императивните разпоредби на чл.57 ал.1 т.5 и т.6 ЗАНН-нарушението не е ясно и точно квалифицирано,което рефлектира върху правото на защита на наказаното лице.Освен това в жалбата се твърди,че НП е незаконосъобразно и поради нарушение на чл.24 от ЗАНН,с мотив,че в настоящия случай не са събрани никакви доказателства нито относно авторството на нарушението,нито относно субективната страна на твърдяното нарушение.В жалбата се твърди,че е допуснато и съществено нарушение на чл.52 ал.4 от ЗАНН,тъй като АНО не е извършил разследване на спорните обстоятелства.

         В съдебно заседание,чрез процесуалния си представител,поддържа жалбата на сочените в нея основания пледирайки да бъде отменено обжалваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно.

         Административнонаказващия орган,чрез процесуалния си представител,поддържа наказателното постановление,като правилно,обосновано и законосъобразно.Твърди,че жалбата е неоснователна,тъй като по безспорен и несъмнен начин от приобщените по делото писмени и гласни доказателства се установява,че жалбоподателката е осъществила от обективна и субективна страна описаното в наказателното постановление  и в АУАН нарушение,че на територията на дрогерията е съхранявала лекарствени продукти по лекарско предписание извън посочените в чл.2 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г..Процесуалния представител на АНО изразява становище,че са спазени формалните изисквания за съдържание на АУАН и НП.

         След преценка на събраните доказателства и релевираните от страните съображения се установи следното от фактическа страна:

         На 19.05.2017г. актосъставителят Д.Й.Т.,главен инспектор в Дирекция „Медицински дейности” към РЗИ-гр.Добрич и д-р А.А. М.главен инспектор в Дирекция „Медицински дейности” към РЗИ-гр.Добрич извършват проверка на обект дрогерия „М.“ находящ се в гр.К., ул.“Б.“ №**.Служителите на РЗИ-Добрич установили при проверката,че лицето П.Г.С. като ръководител на дрогерията не е спазила забраната за съхранение в дрогерията на продукти извън посочените в чл.2 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г.,т.е такива които се отпускат по лекарско предписание.В шкаф на дрогерията се съхраняват лекарствени продукти в 29 броя полиетиленови торбички ( Метфодиаб 100мг-3 опаковки;Диапрел 60 мг-2 опаковки;Хепа-Мерц 2 опаковки по 30 сашета;Спиронолактон „Актавис“ 25 мг по 30 таблетки; Диронорм-10 мг-2 опаковки; Хиподехидра-25 мг по 30таблетки-1 опаковка;Моксогамма 0,3мг по 30 таблетки-3 броя; Тизанидин Тева-2мг-5 опаковки;Ко-Диован табл.160 мг-2 опаковки;;Дигоксин-0,25 мг-3 опаковки;Прадакса-150мг-2 опаковки;Кавинтон-10мг-2 опаковки;Мадопар-100мг-1 опаковка;Луцетам 100 мг-1 опаковка;Юмекс-5 мг-1 опаковка; Деанксит-0,5 мг-2 опаковки; Ноотропил-1200 мг-2 опаковки и др.),които се отпускат по лекарско предписание в комплект с рецепти и рецептурни книжки на пациенти,молба за изпълнение на рецептите,касов бон,банкноти и монети.

чл.6 т.3 във връзка с чл.10 т.1 и т.3 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г.

         За констатираното нарушение на чл.6 т.3 във връзка с чл.10 т.1 и т.3 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г.,свидетелката Д.Й.Т. от дирекция „МД“ съставила срещу П.Г.С. ръководител на дрогерия „М.“ находяща се в гр.К., ул.“Б.“ №** Акт № Ф 000118/31.05.2017г.Въз основа на така съставения акт,Директорът на РЗИ-гр.Добрич съставил и атакуваното Наказателно постановление № 44/11.07.2017г. на Директора на Регионална здравна инспекция –Добрич,с което на жалбоподателя на основание чл.287 ал.3 във връзка с  ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,за нарушение на чл.6 т.3 във връзка с чл.10 т.1 и т.3 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г. е наложена имуществена санкция в размер на 5000/пет хиляди/ лева.

         Така изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни/свидетелските показания на Д.Й.Т. и д-р А. М./ и писмени доказателства/документите приложени към жалбата,съставляващи адм.-наказателната преписка: Акт за установяване на административно нарушение № Ф 000118/31.05.2017г.,Наказателно постановление № 44/11.07.2017г.,Констативен протокол № МД-01(3)-55/19.05.2017г.,както и представеният в съдебно заседание трудов договор № РД-15-421/14.07.2014г.

         Истинността на описаните писмени доказателства не е оспорена,поради което съдът ги кредитира изцяло.Показанията на свидетелите Д.Й.Т. и д-р А. М. също следва да се кредитират,т.к. те са последователни,взаимно допълващи се и в съгласие с останалите доказателства по делото.

         Въз основа на така установената фактическа обстановка,съдът приема от правна страна следното:

         Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано юридическо лице,спрямо което е издадено атакуваното НП,в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН-седмодневен от връчване на НП и пред надлежния съд-по местоизвършване на твърдяното нарушение,поради което същата е допустима.Разгледана по същество тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Търговията на дребно с лекарствени продукти се осъществява от аптеки и дрогерии.Правилото въведено от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина/ЗЛПХМ/ е,че всички лекарствени продукти се продават по лекарско предписание.Изключение от него е предвидено за някои лекарствени продукти утвърдени в списък на Изпълнителна агенция по лекарствата,публикуван на адрес http://www.bda .bg/images/stories/dokuments/med inf/OTC.pdf.Тези лекарствени продукти  се продават без лекарско предписание,както в аптеки,така и в дрогерии/на основание чл.2 от Наредба № 29/2008г. за реда и условията на организация на работа в дрогериите/.Забранява се/чл.6 т.3 от Наредбата/ продажбата и съхранението в дрогериите на лекарствени продукти продавани по лекарско предписание.Наличие в дрогерията на такива продукти актосъставителят Д.Й.Т. и свидетелят по акта-д-р А. М.констатират при извършената регулярна проверка на 19.05.2017г.,на обект дрогерия „М.“,находящ се в гр.К., ул.“Б.“ №**,обективирана в Констативен протокол № МД-01(3)-55/19.05.2017г.

         Както в АУАН,така и в НП са налице безспорни и категорични данни за наименованието на лекарствените продукти,чието съхранение е констатирано.Това обстоятелство дава основание за формирането на категоричния извод,кои са констатираните забранени за съхранение продукти.В административнонаказателната преписка и конкретно в Акт за установяване на административно нарушение № Ф 000118/31.05.2017г.,Констативен протокол № МД-01(3)-55/19.05.2017г.,се съдържат изчерпателни данни за констатираните забранени за съхранение лекарствени продукти.Изчерпателно изброените в Акт за установяване на административно нарушение № Ф 000118/31.05.2017г.,Констативен протокол № МД-01(3)-55/19.05.2017г. лекарствени продукти не са от разрешените за продажба в дрогерии видно от списъка утвърден от Изпълнителната  агенция по лекарствата/ИАЛ/.При проверката извършена на 19.05.2017г.и двамата свидетели-Д.Й.Т. и д-р А. М. установяват,че в коридора на дрогерията в шкаф са съхранени 29 броя  полиетиленови торби с лекарствени продукти отпускани по лекарско предписание,рецепти,рецептурни книжки,банкноти,монети и молби от пациенти за изпълнение на рецептите.В съставения Констативен протокол № МД-01(3)-55/19.05.2017г. актосъставителят е констатирал наличие в коридора на дрогерията в шкаф на лекарствени продукти които се отпускат по лекарско предписание/съхранявани в 29 бр.полиетиленови торби/,които не са  включени в утвърдения списък на лекарства за продажба от дрогерии. Констативен протокол № МД-01(3)-55/19.05.2017г.  е подписан от П.

Г.С.-ръководител на дрогерията.Следователно горепосоченото лице е било наясно с вида на лекарствата,чието съхраняване е установено в дрогерията като забранено.

         Видно от текста на наказателното постановление и от предхождащия го АУАН недвусмислено е посочено,че нарушението е установено и извършено на датата на проверката 19.05.2017г.В тази връзка настоящия съдебен състав намира за неоснователно обективираното в жалбата твърдение,че издаденото НП не съдържа датата на извършване на нарушението.Датата на извършване на нарушението е посочената  в Констативен протокол № МД-01(3)-55/19.05.2017г. за извършената проверка,спомената в АУАН и НП.Самият момент в който е започнало  съхранение в дрогерията на продукти извън посочените в чл.2 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г.,т.е такива които се отпускат по лекарско предписание,не е елемент от фактическия състав на  нарушението и не следва да се посочва самостоятелно в АУАН и наказателното постановление,защото докато не се спазва забраната за съхранение в дрогерията на продукти извън посочените в чл.2 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г.,т.е такива които се отпускат по лекарско предписание,то безспорно е налице нарушение на чл.6 т.3 във връзка с чл.10 т.1 и т.3 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г.,поради което в случая момента на проверката съвпада с датата на извършване на нарушението.След като в АУАН и НП изрично е посочена датата на извършване на проверката на обект дрогерия „М.“ находящ се в гр.К., ул.“Б.“ №** с ръководител на дрогерията  П.Г.С. ЕГН ********** адрес: ***-ръководител на дрогерия „М.“,адрес: гр.К., ул.“Б.“ №**,съдът приема,че датата на извършване на нарушението е достатъчно конкретизирана и не се е стигнало до ограничаване или нарушаване правото на защита на защита на лицето.С оглед на тази дата може да се направи извод,че в случая не са изтекли визираните в чл.34 от ЗАНН срокове.

         Освен това са изброени лекарствените продукти,като е посочен и броят опаковки,които се отпускат по лекарско предписание и следва да се продават и съхраняват само в аптеки.Като изпълнително деяние е посочено „съхранение на лекарствени продукти“.Никъде в акта и в НП не е налице твърдение,че в дрогерията описаните лекарствени продукти са се продавали.Чл.6 т.3 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г. забранява продажбата и съхранението на лекарствени продукти извън посочените в чл.2,т.е. такива,които се отпускат по лекарско предписание.Чл.287 ал.3 от ЗЛПХМ е въздигнал като нарушение съхраняването на лекарствени продукти в дрогерия,които се отпускат по лекарско предписание.От изложеното следва,че е установено по безспорен начин нарушението,както и нарушителя-ръководителят на дрогерията.В резултат на редовно проведената административно-наказателна процедура се установява,че административно-привлеченото лице в качеството на ръководител на дрогерия по силата на чл.10 т.1 от Наредба № 29/09.12.2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията е отговорно за цялостната организация и контрола на работата в дрогерията.От субективна страна физическото лице е в специално служебно качество на ръководител на дрогерия,при което същото по закон отговаря за цялостната дейност на обекта и в този смисъл е налице умисъл при извършване на деянието,доколкото заетите в обекта лица действат изцяло под ръководството на ръководителя,включително и при приемане и съхраняване на лекарствените продукти в дрогерията.Наказващият орган правилно и законосъобразно е анализирал фактите и като е намерил,че административно-наказателното производство е инициирано срещу съответния субект на административно нарушение-физическото лице,ръководител на дрогерията е издал наказателното постановление.

         Съобразявайки се с ТР № 1/2007г. на ОСНК на ВКС,съдът счита,че не е налице „маловажност” на случая,която да доведе до освобождаване от административнонаказателна отговорност,предвид чл.28 от ЗАНН.Нарушението засяга значими обществени отношения свързани с търговията на лекарствени продукти,а от там и тези касаещи живота и здравето на обществото.

         При съставянето и връчването на процесния АУАН са спазени процесуалните правила и норми.В него се съдържа пълно,ясно и точно фактическо описание на извършеното нарушение.При съобразяване на изискванията на чл.57 от ЗАНН,в постановеното НП наказващия орган в рамките на неговите правомощия,в предписаната от закона писмена форма е посочил подробно обстоятелствата,при които според него се явява извършено административното нарушение.,времето и мястото на извършването му,както и нарушената от жалбоподателя норма.Възпроизвеждайки изискуемите се за редовността на наказателното постановление реквизити,наказващия орган ясно е индивидуализирал фактическия състав на допуснатото от жалбоподателя административно нарушение.В разпоредбата на чл.287 ал.3 във връзка с ал.1 от ЗЛПХМ е предвидена само административно-наказателна отговорност за деянието което е нарушено и съдържащо своята правна аргументация в чл.6 т.3 във връзка с чл.10 т.1 и т.3 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г.Наличието на лекарствени продукти в дрогерията,които се изписват по лекарско предписание,само по себе си предполага и тяхното съхранение,защото ако не са съхранявани по предвиденият ред,употребата им за в бъдеще би била негодна.

         Що се отнася до индивидуализация на наказанието-наложено към минималния размер,то съдът счита същото за справедливо и съответно на обществената опасност на нарушението и нарушителя.В случая е наложено наказание в границите на предвидения от закона в чл.287 ал.3 вр. с ал.1 от ЗЛПХМ минимум от 5000 лева.Наложеното наказание е правилно индивидуализирано,като конкретното наказание е съобразено с обстоятелствата по случая-първо нарушение на лицето и е в минимума на предвиденото в санкционната част на правната норма.

 

         Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 пр.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА,като правилно и законосъобразно Наказателно постановление  № 44/11.07.2017г. на Директора на Регионална здравна инспекция –Добрич,с което на П.Г.С. ЕГН п********** адрес: ***-ръководител на дрогерия „М.“,адрес: гр.К., ул.“Б.“ №** на основание чл.287 ал.3 във връзка с  ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,за нарушение на чл.6 т.3 във връзка с чл.10 т.1 и т.3 от Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията,обн.ДВ.бр.109/2008г.Изм.ДВ бр.2/2012г. е наложена имуществена санкция в размер на 5000/пет хиляди/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: