Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                      

                                        гр. Каварна 05.11.2018г.

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на пети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 207 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Обжалван е електронен фиш серия К  № 2026322/05.04.2018г. на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП на Н.К.М. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150/сто и петдесет/ лева.

Недоволен от  електронния фиш останал жалбоподателят Н.К.М. ЕГН **********,който чрез упълномощения процесуален представител-адв.Д.К.М.-*** го обжалва в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП и моли електронния фиш да бъде отменен като незаконосъобразен.Подробни аргументи за горното са изложени в жалбата. В жалбата се твърди,че от формална страна в обжалвания електронен фиш липсват два задължителни реквизита,на основание чл.57 ал.1 т.1 и т.2 от ЗАНН,а именно собствено,бащино и фамилно име и длъжността на лицето,издало фиша,както и датата на издаване на фиша.В жалбата се изразява несъгласие с констатациите във фиша,с аргумент,че при издаване на Електронния фиш,на жалбоподателя не е предоставена снимка  от която да е видно,че това е неговият автомобил и с какво електронно средство е направена снимката,както и липсата на яснота относно два задължителни реквизита-обсег на действие на радара и момент на сработване на радара.В жалбата е застъпено становище,че  при използването на мобилна камера и при наличието на контролен орган на мястото на извършване на нарушението,независимо дали същия само включва или изключва системата,наказващият орган не би трябвало да търси административно-наказателна отговорност на нарушителя чрез издаване на електронен фиш,а да наложи наказание по реда и условията на ЗАНН-чрез съставяне на АУАН и издаване на НП.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован,не се явява,депозирал е молба,чрез процесуалния си представител в която изцяло поддържа депозираната по делото жалба,въведените с нея твърдения и представени доказателства.Моли издадения електронен фиш да бъде отменен,като незаконосъобразен. Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание.В съпроводително писмо,с което е изпратил административно наказателната преписка в съда,е изразил становище,че жалбата следва да остане без последствие,а наложеното наказание следва да се потвърди.

Районна прокуратура Каварна редовно призовани,не изпращат представител.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,приема за установено от фактическа страна следното:

На 05.04.2018г. в 19.02 часа по ***на км. ***,до крайпътен обект за отдих е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство  TFR1-M инв.№ 641 на движещо се в посока гр.*** моторно превозно средство ***вид лек автомобил с регистрационен номер ***.Техническото средство отчело,че автомобилът се движи със скорост 97 км/ч. извън населено място-при въведено ограничение на максимално допустимата скорост от 60 км/ч.Установено е,че собственик на когото е регистрирано МПС е Н.К.М. ЕГН ********** ***.

При тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Добрич е издаден електронен фиш          серия К  № 2026322,с който горното нарушение е квалифицирано по чл.21 ал.2 от ЗДвП.С електронния фиш на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 150/сто и петдесет/ лева  на основание чл.189 ал.4,във връзка с чл.182 ал.2, т.4 от ЗДвП.Електронния фиш е обжалван от жалбоподателя в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд-Районен съд-Каварна.

Изложената  дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените  по делото писмени доказателства ,както и от приложения снимков материал от заснет клип № 436 с техническо средство радар № 641.Така приложения снимков материал съгласно чл.189 ал.15 от Закона за движение по пътищата,като изготвените технически средства и система,заснемаща и записваща датата,точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство,съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и в този смисъл независимо от факта,че в съдебно заседание е приет като писмено доказателство,се явява  и като доказателствено средство за фактите и обстоятелствата отразени в него.

При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима,подадена е в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП,от надлежна страна,поради което следва да бъде разгледана.По същество същата се явява неоснователна поради следното:

Съдът намира,че при издаването на обжалвания електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство,не са допуснати сочените в жалбата нарушения.От формална страна електронния фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП реквизити.В електронния фиш е описано точно  извършеното административно нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП,като е посочено конкретното МПС,както и че същото се е движело със скорост 97км/ч. при ограничение на скоростта до 60 км/ч.,с превишение от 37 км/ч. В конкретния случай посочения автомобил се е движил със скорост над максимално разрешената,а именно с  97 км/ч.,видно от клипа,която скорост обаче е редуцирана на 94 км/ч.Въпросното разминаване се дължи на толеранс или на допустима грешка при измерването,която е отчетена в полза на санкционираното лице.

Посочено  и конкретизирано е и мястото на извършване на нарушението - ***на км. ***,до крайпътен обект за отдих,в посока гр.***,а на приложения към електронния фиш клип са посочени и географските координати на мястото на заснемане на скоростта.Нарушението е безспорно установено от приложената разпечатка от техническото средство и приложения снимков материал,на който ясно се вижда  моторното  превозно средство ***с регистрационен номер ***,като същите са годни веществени доказателствени средства.В хода на съдебното производство не бяха събрани доказателства,установяващи различни от посочените факти.Като издател на електронния фиш е посочен ОД на МВР гр.Добрич.Действително в електронния фиш няма дата на издаване на същия,но такава не се изисква от разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП,в която законодателят е посочил изискуемите задължителни реквизити,а именно териториалната структура на МВР,на територията на която е установено нарушението,мястото,датата,точния адрес на извършване на нарушението,регистрационния номер на МПС,собственика на същото,описание на нарушението,нарушените разпоредби,размера на глобата,срока,сметката или мястото на доброволното и заплащане.ЗДвП се  явява специален закон по отношение на ЗАНН и съответно е приложим като такъв.

Безспорно установено е по делото,че заснетият с превишена скорост  автомобил е бил засечен с автоматизирано техническо средство- TFR1-M инв.№ 641.Посоченото автоматизирано техническо средство-TFR1-M инв.№ 641 фиксира скоростта на превозното средство,регистрационен номер,дата и точния час,посоката на движение.Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП при нарушение установено и заснето с автоматизирано техническо средство,в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер определен за съответното нарушение.Образецът на електронния фиш се утвърждава от Министъра на вътрешните работи.С Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. ВАС е признал възможността за поставяне на технически средства,които автоматично да записват административни нарушения,но изрично е указал необходимостта това да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания/арг.чл.32 ал.2 от Конституцията/.Използването на заснемащи  технически средства е позволено/чл.165 ал.2 т.7 от ЗДвП/,тъй като касае повишаване и гарантиране на сигурността при движение по пътищата,а наред с това тези технически средства могат да създадат висока степен на достоверност,изключваща намесата на субективен фактор.В конкретния случай скоростта на движение е отчетена от мобилна система за видеонаблюдение,която е функционирала след включването и от оператор,разположена на паркирания встрани от контролирания пътен участък полицейски автомобил.Това действие от страна на оператора-по стартиране на работния режим е изцяло в съответствие с цитираната по-горе дефинитивна норма,тъй като според б.“б“ на т.65 & ДР на ЗДвП-мобилни автоматизирани  технически средства са тези,които са прикрепени към превозното средство и установяват нарушение в присъствието на контролен орган,който поставя началото на работния процес и неговия край.Възможността с такъв вид средство за измерване да се установява нарушение,за което може да се издаде електронен фиш,е законодателно призната с нормата редакция на чл.189 ал.4 от ЗДвП и с Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата  за движение по пътищата,издадена от Министъра на вътрешните работи и обн.Дв бр.36 от 19.05.2015г.Ползваното средство за измерване на скоростта е напълно автоматично  и независимо от човешка намеса.Единствените действия които има операторът с уреда е активирането на бутона за начало на работен режим и първоначалните настройки,които касаят посоката в която се движат автомобилите,които ще бъдат контролирани,обхвата на действие на уреда,които действия са също нормативно регламентирани в чл.9 от посочената по-горе наредба и инструкцията за експлоатация на процесното средство за измерване,достъпна от производителя.Ето защо съдът счита,че няма намеса и липсва субективен фактор  към момента на установяване на нарушението.Такава има едва след като  са интегрирани всички отчетени и записани данни,за да се материализира информацията на хартиен носител.В резултат на този процес са изведени  и приложени съдържащите и съответните данни фотоси-четири на брой.Освен визуализация на момента на заснемането,който съвпада с момента на отчитане на скоростта /Т =О сек/ са налице т.нар. в инструкцията на производителя „предистория“ /Т= - 0,9 сек/-или 0,9 секунда преди установяване на нарушението,налице е фотос три/долния ляв ъгъл/отразяващ ситуацията 1,0  секунди след отчитането на скоростта/Т=1,0 сек./ и последният четвърти фотос в долния десен ъгъл визира автомобила в близък план,така че от самия фотос да се обективира регистрационния му номер достатъчно ясно/последното изискване е също на производителя в инструкцията/.Наред с това и отново предвид техническите възможности  на системата за видеонаблюдение в няколко карета  в крайна дясна част са разположени относимите към нарушението параметри.Част от тях са:посоката,обхвата на действие и режима,както и ограничението на скоростта,спрямо което се осъществява контрола,които са по предварително зададени параметри от оператора със системата.Останалите отразяват генерирани  от сателитните връзки данни-дата и час,географски координати на точката,в която е извършено засичането на скоростта и номера на заснетия автомобил.В конкретния случай и достоверността на показанията на средство за измерване е гарантирана,тъй като данните в електронния фиш са възпроизведени от приложените като веществено доказателствено средство фотоси,отразяващи конкретните визирани  горе параметри.Самото изображение ясно илюстрира процесния автомобил,разположението му на пътното платно и конкретно посоката,в която се сочи,че е станало измерването.

Несъмнено е,че заснемането е станало с мобилно автоматизирано техническо средство,което е поставено  на позиционирания патрулен автомобил.По отношение на спазване на изискването  да се обозначи мястото на контрол в съответствие с нормата на чл.165 ал.2 т.8 от ЗДвП,към което изискване акцентира и задължителното за прилагане Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС,следва да се има предвид,че с ДВ бр.54 от 05.07.2017г. разпоредбата на чл.165 ал.2 т.8 от ЗДвП е отменена,т.е законовото изискване да се обозначи мястото на контрол е отпаднало.Предвид всичко изложено съдът приема ,че използването на заснемащото автоматизирано техническо средство е станало по нормативно определена процедура,при спазване на нормативно поставените изисквания и технически инструкции на производителя на измервателния уред.

Несъмнено засичането и заснемането на скоростта на движение на моторното  превозно средство ***вид лек автомобил с регистрационен номер ***  е станало в извън населено място-***на км. ***,до крайпътен обект за отдих/***/,в посока гр.***,където има въведено ограничение на скоростта до 60 км/ч.В конкретния случай посочения автомобил се е движил със скорост над максимално разрешената,а именно с 97 км/ч.,видно от клипа,която скорост обаче е редуцирана на 94 км/ч.Въпросното разминаване се дължи на толеранс или на допустима грешка при измерването,която е отчетена в полза на санкционираното лице.

По отношение на субекта,чиято отговорност се ангажира с електронния фиш,следва да се има предвид въведената със закона оборима презумпция ,че собственика на МПС е управлявал същото.След като електронния фиш е издаден на собственика на МПС- Н.К.М. ЕГН ********** ***,същият е имал възможност в предвидения от закона 14-дневен срок от получаване на електронния фиш да подаде писмена декларация с данни за лицето,извършило нарушението.тоест собственика на МПС следва да извърши действия,които водят до анулиране  на издадения срещу него електронен фиш.В конкретния случай такива действия не са извършени от жалбоподателя,поради което съдът намира,че правилно и законосъобразно електронния фиш не е бил анулиран.

При определяне на наказанието наказващия орган е съобразил правилно основанието за налагането му и е наложил единственото предвидено в закона наказание за конкретното нарушение.

С оглед изложените съображения съдът намира,че обжалвания електронен фиш е законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден.

Предвид горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                           Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К  № 2026322/05.04.2018г. на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП на Н.К.М. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150/сто и петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: