Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  06.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на пети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 208 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 18-5811-000113/30.07.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла са наложени на В.Я.Б. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 100/сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2/два/ месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено при неизяснена и противоречива фактическа обстановка.Въззивникът не оспорва факта,че предната регистрационна табела не е била поставена на определеното за това място,като изяснява обстоятелствата при които предната броня на управлявания от него лек автомобил се е откачила от едната страна и провиснала,което наложило да я свали изцяло и да я прибере заедно с предната регистрационна табела в автомобила.Във връзка с изложените от жалбоподателя факти,моли да бъде отменено наказателното постановление.

         В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява лично и поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

         Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

         Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

         Съвкупно от показанията на актосъставителя и свидетеля по акта,полицейските служители П.Х.П. и В.Х.Х. се установява,че на посочената в акта дата/24.07.2018г./ двамата са работили в условията на специализирана полицейска операция по безопасността на движението на входа на резиденция Шабла.Водача е управлявал лек автомобил „Н.П.“,бордо металик на цвят,без поставена предна регистрационна табела на определеното за това място.Полицейските служители спрели автомобила и водача им обяснил,бе бронята била на поправка и за това не била поставена регистрационната табела на определеното за това място.

         Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.

         Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното Наказателно постановление № 18-5811-000113/30.07.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла с което са наложени на В.Я.Б. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 100/сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2/два/ месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП.

         При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

         Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежна страна,отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК,поради което се явява процесуално допустима.Разгледана по същество е частично основателна.

         Автори на АУАН и НП са компетентни длъжности лица по смисъла на ЗМВР,съгласно Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи.При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените ,които да налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН,не са допуснати нарушения на чл.40 от ЗАНН,във връзка със съставянето,предявяването и връчването му.Въз основа на АУАН е било издадено  обжалваното НП,където подробно е описано са били описани извършеното нарушение,правната му квалификация и наложеното наказание.Наказателното постановление е било издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния за това орган и съдържа необходимите реквизити по чл.57 от ЗАНН.АНО правилно е квалифицирал извършеното нарушение,като правилно е издирил и приложил действуващата санкционна разпоредба.

         Съгласно чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.В производството жалбоподателят не е представил доказателства,които по безспорен начин да опровергават констатациите в АУАН и в НП.Предвид на това съдът намира за безспорно установена и доказана фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП.Тази фактическа обстановка се потвърждава от разпитаните по делото свидетели  П.Х.П. и В.Х.Х.,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

         Съдът намира,че нарушението по чл.140 ал.1 от ЗДвП е правилно установено и доказано.В хода на съдебното следствие категорично се установи,че на 24.07.2018г. около 15.30 часа в Община Шабла на път Общински № DOB1224-посока от гр.Шабла към къмпинг Добруджа до входа на резиденция Шабла, В.Я.Б. ЕГН ********** с адрес *** като водач на лек автомобил „Н.П.“ с рег. №*** и рама № ***,бордо металик на цвят,собственост на В.И.Б.,като управлява МПС-то без поставена предна регистрационна табела на определеното за това място.

         АУАН съгласно нормата на чл.189 ал.2 от ЗДвП,редовно съставен по правилата на ЗАНН,има доказателствена сила относно отразените в него констатации до оборването им със съответните доказателствени средства.С оглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът приема,че от обективна и субективна страна е осъществен фактическия състав на административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП.

         С разпоредбата на чл.140 ал.1 от ЗДвП се вменява на участниците в движението по пътищата-по тях именно,да управляват само моторни превозни средства и ремаркета,които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер,поставени на определените за това места.От показанията на разпитаните свидетели по делото П.Х.П. и В.Х.Х. се установява,че 24.07.2018г. около 15.30 часа в Община Шабла на път Общински № DOB1224-посока от гр.Шабла към къмпинг Добруджа до входа на резиденция Шабла, В.Я.Б. ЕГН ********** с адрес *** като водач на лек автомобил „Н.П.“ с рег. №*** и рама № ***,бордо металик на цвят,собственост на В.И.Б.,като управлява МПС-то без поставена предна регистрационна табела на определеното за това място.Не се спори,че МПС е регистрирано по надлежния ред в Р.България.Всяко едно МПС следва да има  поставени на съответните места/отпред и от задната страна на автомобила/ две табели с регистрационния си номер,с оглед възможността на правилна идентификация на това МПС.Липсата на която и да е от тези табели,води до невъзможност да се определи конкретното МПС в ситуация на необходимост-случайна проверка,участие в ПТП или каквото и да е нарушение на правилата за ползването му,особено ако МПС е в движение в този необходим момент.

         При така възприеманата за истинна фактическа обстановка от съда,същият намира,че състав на административно нарушение има,той е определен правилно  от актосъставителя и правилно санкциониран от АНО.В случая според актосъставителя се касае за управление на МПС без поставена предна регистрационна табела  на определеното за това място.

         Предвид изложеното съдът приема,че е безспорно доказано извършването на административно нарушение по чл.140 от ЗДвП,при изготвянето на акта и НП са спазени материалните и процесуалните правила.Налице са обаче условия за изменение на атакуваното пред съда НП,относно размера на наложените наказания за него-или поне за възможното такова изменение.

         Няма доказателства по делото В.Я.Б. ЕГН ********** с адрес *** да има налагани досега санкции-наказания/ПАМ по ЗДВП/.Същевременно от наложените санкции-едната/глобата/ е над минималния размер и втората,-„лишаването от правото да се управлява МПС“,също над минималния размер,без да е ясно защо.По този начин АНО не е мотивирал решението си  за размера на тези санкции.Съобразявайки се с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и като отчете тежестта на нарушението от една страна и обществената опасност на извършителя му и факта,че на автомобила е била поставена задна регистрационна табела на определеното за това място все пак,с указан ДКН,съдът намира,че наложеното наказание на В.Я.Б. ЕГН ********** с адрес *** от вида „глоба“ по чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП следва да бъде намалено-до 50.00 лева,а санкцията „лишаване от правоуправление“-до минималния и размер от 1 месец.

         По изложените съображения,съдът намира,че обжалваното наказателно постановление следва да се измени-относно размера на наложените санкции на осн.чл.175 ал.1 т.1 от закона.

         Водим от горното и на осн.чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                              Р    Е    Ш    И:

         ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-5811-000113/30.07.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла в частта,в която на В.Я.Б. ЕГН ********** с адрес *** му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100/сто/ лева и е постановено лишаването му от правоуправление за срок от 2/два/ месеца,на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП,като намалява наложените наказания,както следва: глобата-до размер от 50/петдесет/ лева,а лишаването от правото да управлява МПС-за срок от 1/един/ месец,на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: