Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 04.10.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ......................., като изслуша докладваното от съдията АНД №211 по описа за 2016 година, въз основа на закона и доказателствата по делото

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.Г.С., с ЕГН **********,  роден на ***г. в гр.Каварна, **, български гражданин, живущ ***, с начално образование, работи като сметосъбирач към ** живущ на семейни начала с П.Д.Д., неосъждан - реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2016г., около 18.45 часа, в гр.Ш., по ул.Д. до кръстовището с у“В. управлявал моторно превозно средство – колесен трактор, марка К. модел ** с рама №**** и двигател **, без регистрационни табели, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление /с наказателно постановление №15 – 5811-000061, издадено на 25.09.2015г. от началника на РУ гр.Шабла, в сила от 08.10.2015г., с което е била ангажирана личната административнонаказателна отговорност на С., с налагането на административно наказание "глоба" в размер на 100,00 лв., на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата, за извършено на 17.09.2015г. административно нарушение по чл.150 от Закона за движение по пътищата/ - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

На основание чл.78а, ал.1 от НК, ОСВОБОЖДАВА А.Г.С. с ЕГН **********, от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА, в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева/.

ОСЪЖДА А.Г.С., със снета самоличност, да заплати държавна такса в размер на 5,00 лв. /пет лева/, по сметка на Каварненски районен съд за издаването на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Добрички окръжен съд по реда на глава ХХІ НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………

 

М О Т И В И

 

към Решение № 90/04.10.2016г. по АНД №211 по описа на Каварненски  районен съд за 2016г.

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ НПК - нов, обнародван ДВ бр.86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.

Районният прокурор при Каварненска районна прокуратура е внесъл в съда мотивирано постановление от 12.08.2016г., с което е направил предложение за освобождаване на обвиняемия А.Г.С. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК, за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, изразило се в това, че на 02.08.2016г., около 18.45 часа, в гр.Ш., по ул.Д., до кръстовището с у“В. управлявал моторно превозно средство – колесен трактор, маркаК. модел ** с рама №**** и двигател **, без регистрационни табели, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление /с наказателно постановление № 15 – 5811-000061, издадено на 25.09.2015г. от началника на РУ гр.Шабла, в сила от 08.10.2016г., с което е била ангажирана личната административнонаказателна отговорност на С., с налагането на административно наказание "глоба" в размер на 100,00 лв., на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата, за извършено на 17.09.2015г. административно нарушение по чл.150 от Закона за движение по пътищата/.

На основание чл.376 НПК, с разпореждане от 19.08.2016г. съдията-докладчик по делото е насрочил последното за разглеждане в открито съдебно заседание по реда на глава ХХVІІІ НПК.

В съдебно заседание КРП, редовно призована, не изпраща представител.

Обвиняемия в проведеното съдебно заседание заявява, че разбира в какво е обвинен, признава вината си и изразява съжаление за извършеното.

Защитникът на обвиняемия пледира при постановяване на решението съдът да съобрази многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства, утежненото социално и материално положение на обвиняемия, като му наложи минималното предвидено в закона наказание.

Каварненският районен съд, след като обсъди събраните в производството доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за безспорно установено следното

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемият А.Г.С. е роден на ***г. в гр.К., **, български гражданин, живущ ***, с начално образование - завършен седми клас, работи като сметосъбирач към ** неженен, живущ на семейни начала с П.Д.Д., с три деца, неосъждан - реабилитиран, ЕГН **********. Към 02.08.2016г. обвиняемият А.С. не се е водел на отчет като правоспособен водач на моторно превозно средство и не притежавал свидетелство за управление на МПС. Независимо от това на 17.09.2015г. в гр.Ш., ул.“П.Б.“ управлявал моторно превозно средство – трактор К. без да е притежавал свидетелство за управление на МПС, за което нарушение бил санкциониран по административен ред с наказателно постановление № 15 – 5811-000061, издадено на 25.09.2015г. от Началника на РУ гр.Шабла, връчено на С., в качеството на нарушител, на 30.09.2015г. - лично и срещу подпис, респ. наказателното постановление влязло в сила на 08.10.2015г. - четвъртък, съобразно правилата за броене на сроковете.

На 02.08.2016г., около 18.45ч. обвиняемият С. отново предприел шофиране на колесен трактор марка К. мод.**, с рама №**** и двигател **, по ул.“Д.“, в гр.Ш. в посока ул.”Възраждане”, когато бил спрян за проверка от свидетелите Т.Ж.Ш. и Й.И.Н., служители в РУ Шабла, в изпълнение на служебните им задължения. При извършената проверка обвиняемият С. не представил свидетелство за управление на МПС, поради което свидетелите извършили справка чрез ОДЧ на РУ Шабла, при която установили, че същият не притежава СУМПС и има вече съставен акт и издадено НП, влязло в сила на 08.10.2015г. за същото нарушение. Свидетелят Н. съставил на обвиняемия акт за установяване на административно нарушение по чл.140, ал.1 и чл.150 от  Закона за движение по пътищата.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Именно изложената фактическа обстановка по безспорен и категоричен начин се потвърждава от събраните в хода на съдебното производство доказателствени материали, конкретно обяснения на обвиняемия, актуална към 04.08.2016г. справка за съдимост на А.С. /лист 7-10 от бързо производство/, характеристични данни и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние,  установяващи актуалния социален, трудов и материален статус на обвиняемия, които кореспондират и безпротиворечиво се подкрепят от събраните в досъдебното наказателно производство доказателства, преценени от съда на основание приложимата разпоредба на чл.378, ал.2 НПК, а именно: показания на свидетелите Й. Н. и Т.Ш., както и приетите като писмени доказателства по делото - справка относно статуса на обвиняемия като водач на моторно превозно средство и относно регистрираните нарушения на правилата за движение по пътищата, извършени от А.С., в качеството му на водач на моторно превозно средство, във връзка с които и е била ангажирана личната му административнонаказателна отговорност /лист 21 от досъдебното производство/, акт бланков № 688816, за установяване на административно нарушение /лист 19 от досъдебното производство/, заверен препис от наказателно постановление № 15-5811-000061, издадено на 25.09.2015г. от началника на РУ Шабла, в т.ч. с отбелязване дата и начин на връчване на санкционираното лице, както и дата на влизане в сила /лист 20 от досъдебното производство/ и договор за покупко-продажба на употребяван трактор К. ведно с факура №1997/20.03.2015г. и фискален бон /лист 22-23 от досъдебното производство /.

Изброявайки доказателствените материали, въз основа на които формира изводите си, съдът не констатира противоречия, налагащи обсъждане и с така направеното уточнение, а и като преценява от друга страна, че е взел всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина, при гарантирането на правата на страните в съдебното производство, приема за установени, при това по несъмнен начин, времето, мястото, механизма и авторството на извършеното и вменено на обвиняемия престъпно деяние, съобразно гореизложената фактическа обстановка.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Като приема, че именно изложената фактическа обстановка, по същество съвпадаща с възприетата от обвинението, се потвърждава от събраните в производството доказателства, съдът намира, че с деянието си обвиняемият А.Г.С. е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна, признаците от състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК.

От обективна страна, на 02.08.2016г., около 18.45 часа, в гр.Ш., по ул.Д., до кръстовището с у“В. управлявал моторно превозно средство – колесен трактор, маркаК. модел ** с рама №**** и двигател **, без регистрационни табели, негова собственост, без съответно свидетелство за управление на МПС, каквото не е притежавал, по причина, че изобщо не е бил правоспособен водач на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление /с наказателно постановление № 15 – 5811-000061, издадено на 25.09.2015г. от началника на РУ гр.Шабла, в сила от 08.10.2015г., с което е била ангажирана личната административнонаказателна отговорност на С., с налагането на административно наказание "глоба" в размер на 100,00 лв., на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата, за извършено на 17.09.2015г. административно нарушение по чл.150 от Закона за движение по пътищата.

От субективна страна, деянието е било извършено виновно, при форма на вината пряк умисъл - деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

С оглед особеностите на конкретния случай и събраните доказателства, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемия А.С. - пълнолетен, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, тъй като за консумирания състав на престъпление, извършено умишлено, чл.343в, ал.2 от НК предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок до три години; видно от приложените по делото справки за съдимост на С., лицето е неосъждано - реабилитирано на осн. чл.88а, ал.4 от НК на 18.05.2008г., и не е освобождавано от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VІІІ НК; няма невъзстановени от престъплението имуществени вреди, а и в рамките на казуса не намира приложение разпоредбата на чл.78а, ал.7 НК.

При индивидуализирането на административното наказание "глоба", което на основание чл.78, ал.1 НК следва да бъде наложено на обвиняемия С., съдът не отчете отегчаващи отговорността на лицето обстоятелства, а като смекчаващи отговорността обстоятелства отчете - признаването на вината, демонстрираното критично отношение и съжаление за извършеното, младата възраст на обвиняемия, който е и баща на три малолетни деца, много добрите характеристични данни, продължителната му трудова ангажираност, както и това, че С. по никакъв начин не се е опитал да осуети проверката, видно не само от обясненията на самия обвиняем, но и от показанията, депозирани в качеството на свидетели, от страна на полицейските служители, разпитани на досъдебното производство, именно поради което, като преценява характера на извършеното и установяващото се към съдебното заседание актуално социално и материално положение на обвиняемия, съдът намира, че има предпоставки да наложи на А.С. административно наказание "глоба", в размер на 1 000,00 /хиляда лева/, т.е. минималното, предвидено в разпоредбата на чл.78а, ал.1 НК, констатирайки наличието само на смекчаващи отговорността на лицето обстоятелства и доколкото от друга страна съдът няма правомощие да заменява или да определя размер на наказанието под предвидения в закона най-нисък предел.

На плоскостта на казуса съдът преценява, че именно така наложеното като вид и размер административно наказание, освен определено в съответствие с приложимите нормативни правила, е в състояние да изпълни и целите на наказанието, както от гл.т. на общата, така и преди всичко на специалната превенция.

Съдът в случая не обсъжда приложението на чл.78а, ал.4 НК, тъй като за осъщественото от обвиняемия престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, законодателят не е предвидил наказание "лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност".

С оглед характера и изхода на делото, обвиняемият А.Г.С. следва да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 5,00 /пет лева/, за издаването на един брой изпълнителен лист по сметка на Каварненски районен съд.

По изложените съображения СЪДЪТ постанови решението си.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….