Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 24.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на осемнадесети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 211 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.С Наказателно постановление № 21/25.07.2018г. на Началник Районно управление „Полиция“ гр.Шабла е наложено на С.Н.С. ЕГН ********** *** административно наказание:глоба в размер на 2000 лева на основание чл.38 ал.1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112/ЗНССПЕЕН 112/ за нарушение на чл.28 ал.1 от ЗНССПЕЕН 112.

Жалбоподателят обжалва горепосоченото Наказателно постановление с мотив,че същото е неправилно,незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява, представлява се от упълномощен защитник, който изразява становище, че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

Видно от обжалваното Наказателно постановление № 21/25.07.2018г. на Началник Районно управление „Полиция“ гр.Шабла,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение №21/19.07.2018г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 19.07.2018г. около 08.15ч. С.Н.С. ЕГН **********  подава неверен и заблуждаващ сигнал чрез ЕЕН 112 от личния си телефон № 0889973765 за това,че му е извършена кражба на петдесет хиляди евро от каравана в която живее на около 500 метра от с.***.С оглед констатираното нарушение е наложено на С.Н.С. ЕГН ********** *** административно наказание:глоба в размер на 2000 лева на основание чл.38 ал.1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112/ЗНССПЕЕН 112/ за нарушение на чл.28 ал.1 от ЗНССПЕЕН 112.

Установява се, че със заповед № з-1729/07.06.2012г. Директора на ОД на МВР Добрич е оправомощил началниците на Ру „Полиция“ при ОД на МВР-Добрич да издават наказателни постановления за установени административни нарушения по ЗНССПЕЕН 112

В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите Е.Ж.Д. и И.Д.Д..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от показанията на горепосочените свидетели,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

Като писмено доказателство по делото е приета Епикриза издадена от ЦПЗ „Д-р П.Станчев-Добрич“ ЕООД гр.Добрич по повод на диспансеризирането на С.Н.С. ЕГН ********** *** на 19.078.2018г. и изписването му на 08.08.2018г.

Като писмено доказателство по делото е приета и  преписка № 547/2018г. по описа на РУ Каварна относно данни за принудително отвеждане и настаняване за лечение в ЦПЗ гр.Добрич на С.Н.С. ЕГН **********,образувана на 19.07.2018г. по повод подаден сигнал за извършена кражба и нападение в района на с.***.

Като писмено доказателство по делото е прието и писмо с рег.№ УРИ № 105820-234/14.11.2018г. на Дирекция „Национална система“ 112-МВР“ Районен център 112-Варна с приложени към него CD с 4 броя електронни картони и 3 броя аудио записи с имена на файловете-182230249.wav.,  182230249.bmp., 182230257.bmp., 182230836.wav., 182230836.bmp., 182230868.wav. 182230868.bmp.

От заключението на вещото лице по назначената в съдебно заседание Съдебно-психиатрична експертиза се установява,че към 19.07.2018г. С.Н.С. ЕГН ********** е действал в състояние на невменяемост. Диагностицираното с категоричност психично заболяване ПСИХОТИЧНО РАЗСТРОЙСТВО С ПРЕОБЛАДАВАНЕ НА ХАЛЮЦИНАЦИИ И МАНИЙНИ СИМПТОМИ спада към групата психични разстройства по смисъла на Международната класификация на болестите-Десета ревизия,което представлява психично разстройство  или продължително разстройство на съзнанието,т.е не е могъл да разбира свойството и значението на извършеното,както и да ръководи постъпките си.Характерно за това психично разстройство е появата му по време или скоро след употребата на алкохол/в рамките на 48 часа/.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

         При проверка на законосъобразността на наказателното постановление по отношение на правното основание и наложеното въз основа на него административно наказание съдът констатира следното:

Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние,с което се нарушава  установения ред на държавно управление,извършено е виновно и е обявено за наказуемо.При тази дефиниция за да се установи дали едно лице е извършило административно нарушение следва да са налице следните елементи:1. Наличие на деяние под формата на действие или бездействие;2.това деяние да нарушава установения ред на държавно управление;3.да е извършено виновно;4.да е обявено за наказуемо с административно наказание. Съгласно чл.26 ал.1 от ЗАНН административно наказателно отговорни лица са пълнолетните граждани,навършили 18 години,които са извършили административно нарушение в състояние на вменяемост. Според разпоредбата на чл.11 от ЗАНН по въпросите за вината,вменяемостта,обстоятелствата изключващи отговорността, формите на съучастие,приготовлението и опита се прилага общата част на Наказателния кодекс,доколкото в този закон не е предвидено друго.От горните разпоредби може да се направи извод,че за да се издаде НП,е необходимо преди всичко да е налице наказателно отговорно лице,респективно такова,което да е извършило административно нарушение в състояние на вменяемост.Съгласно чл.33ал.1 от НК не е наказателно отговорно лицето,което действа в състояние на невменяемост-когато поради продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието не е могъл да разбира свойството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си.

В приетите като доказателства  Епикриза издадена от ЦПЗ „Д-р П.Станчев-Добрич“ ЕООД гр.Добрич по повод на диспансеризирането на С.Н.С. ЕГН ********** *** на 19.078.2018г. и изписването му на 08.08.2018г., преписка № 547/2018г. по описа на РУ Каварна относно данни за принудително отвеждане и настаняване за лечение в ЦПЗ гр.Добрич на С.Н.С. ЕГН **********,образувана на 19.07.2018г. по повод подаден сигнал за извършена кражба и нападение в района на с.*** и заключението на вещото лице по назначената в съдебно заседание Съдебно-психиатрична експертиза се установява,че към 19.07.2018г. С.Н.С. ЕГН ********** е действал в състояние на невменяемост.Диагностицираното с категоричност психично заболяване ПСИХОТИЧНО РАЗСТРОЙСТВО С ПРЕОБЛАДАВАНЕ НА ХАЛЮЦИНАЦИИ И МАНИЙНИ СИМПТОМИ спада към групата психични разстройства по смисъла на Международната класификация на болестите-Десета ревизия,което представлява психично разстройство  или продължително разстройство на съзнанието,т.е не е могъл да разбира свойството и значението на извършеното,както и да ръководи постъпките си.Характерно за това психично разстройство е появата му по време или скоро след употребата на алкохол/в рамките на 48 часа/.

Съгласно чл.26 ал.1 от ЗАНН административно наказателно отговорни лица са пълнолетните граждани,навършили 18 години,които са извършили административно нарушение в състояние на вменяемост.

От изложеното по-горе безспорно се установи,че към момента на извършване на деянието-19.07.2018г. жалбоподателят С.Н.С. ЕГН **********  не е бил в състояние на вменяемост,поради което съдът намира,че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 21/25.07.2018г. на Началник Районно управление „Полиция“ гр.Шабла,с което е наложено на С.Н.С. ЕГН ********** *** административно наказание:глоба в размер на 2000 лева на основание чл.38 ал.1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112/ЗНССПЕЕН 112/ за нарушение на чл.28 ал.1 от ЗНССПЕЕН 112.

На основание чл.84 от Особените разпоредби на ЗАНН във връзка с чл.190 ал.1 от НПК разноските в размер на 250/двеста и петдесет/ лева,за изготвяне на Съдебно-психиатрична експертиза остават за сметка на Държавата.

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: