О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……../30.10.2019 год.

 

 КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на тридесети октомври през две хиляди и деветнадесета година, като разгледа докладваното от съдия Емилия Панчева адм.наказателно дело № 212 по описа на КРС за 2019 г. намира следното:

 

     Производството по делото е образувано по молба на Д.Г.К., с адрес ***, с искане да й бъде съдействано за намиране на работа и общинско жилище, както и да бъде потърсена отговорност на виновните длъжностни лица от община Каварна, за неразрешаване на социалните й проблеми. 

     Съдът, като постави за разглеждане жалбата, счита същата за процесуално недопустима. Липсва годен за съдебно обжалване административен акт, който да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност по критериите на чл. 146 от АПК. Отказ за издаване на индивидуален административен акт /изричен или мълчалив/ е налице, когато хипотезата на правна норма свързва с настъпването на определени факти възникването /за администрацията/ на задължение да издаде акт с определено от нормата съдържание, на основание заявено от жалбоподателя искане. Конкретно в случая, не съществува и не се сочи да е издаван такъв акт.

      Наличието на годен за обжалване административен акт и правният интерес от търсената правна защита са абсолютни процесуални предпоставки от категорията на положителните, за които съдът следи служебно. При липсата им производството по делото подлежи на прекратяване.

     Предвид изложеното и на осн. чл.159, ал.1 от АПК,  съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

      ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Д.Г.К., с ЕГН **********, с адрес ***, с искане да й бъде съдействано за намиране на работа и общинско жилище, както и да бъде потърсена отговорност на виновните длъжностни лица от община Каварна, за неразрешаване на социалните й проблеми. 

      ПРЕКРАТЯВА производството по адм.наказателно дело № 212/2019 г. по описа на РС Каварна.

      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд Добрич в 7-дневен срок от получаване на съобщението от молителя.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..