Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                      

                                      гр. Каварна 13.12.2018г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на шестнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 213 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 18-0283-000212/06.08.2018г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна е наложено на Д.Н.Н. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 150/сто и петдесет/ лева,на основание чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,като издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон.Въззивника изразява становище,че разпоредбата на която се е позовал актосъставителя не кореспондира с твърдяното нарушение.Освен това в жалбата се твърди,че вида и размера на наказанието,които следва да съдържа НП са определени на база отменена и недействаща към издаване на атакуваното наказателно постановление норма.

         Моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

         В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява лично и с процесуален представител,който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

         Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

         Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

         Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

         Видно от обжалваното Наказателно постановление № 18-0283-000212/06.08.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № Д452308/31.07.2018г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 31.07.2018г. в 22.30ч. в гр.Каварна на улица Г.К. Д.Н.Н. ЕГН ********** с адрес *** управлява личния си лек автомобил „О.З.“с рег.№ *** с неизправна лява къса светлина при движение през нощта.С оглед констатираното нарушение е наложено на Д.Н.Н. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 150/сто и петдесет/ лева,на основание чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП.

         Установява се, че със заповед № 8121з-515/14.05.2018г. Министърът на вътрешните работи е определил актове за установяване на административни нарушения да съставят следните длъжностни лица: държавните служители от структурните звена „Пътна полиция” и „Пътен контрол”, полицейските и младши полицейските инспектори, командирите на отделения от структурните звена „Охранителна полиция” на обслужваната от тях територия.Със заповедта са определени и длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

         В хода на проведеното съдебно производство е разпитан свидетелят Ж.К.К..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от показанията на горепосоченият свидетел,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че свидетелят е наясно  с наказателната отговорност,която носи по реда на чл.290 от НК.

         При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

         Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

         При проверка на законосъобразността на наказателното постановление по отношение на правното основание и наложеното въз основа на него административно наказание съдът констатира следното:

         С Наказателно постановление № 18-0283-000212/06.08.2018г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна е наложено на Д.Н.Н. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 150/сто и петдесет/ лева,на основание чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП.

         Макар и към момента на проверката да е констатирано  административно нарушение от страна на санкционираното лице,описано както в АУАН,така и в атакуваното НП,съдът констатира,че относимата нормативна уредба е претърпяла изменения,като с Държавен вестник бр.2 от 2018г. в сила от 20.05.2018г. санкционната норма на чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП е била отменена.Безспорно е,че отмяната на санкционната разпоредба е влязла в законна сила на 20.05.2018г.Според легалната дефиниция на чл.6 от ЗАНН административно нарушение е деяние,което нарушава установения ред на държавно управление,извършено е виновно  и е обявено за наказуемо с административно наказание,налагано по административен ред.В същото време съгласно императивната разпоредба на чл.3 ал.2 от ЗАНН,ако до влизане в сила на наказателното постановление последват промени в приложимата  материалноправна норма,прилага се тази която е по-благоприятна за нарушителя.Процесното наказателно постановление,съгласно чл.64 б.“в“ от ЗАНН не е било влязло в сила към  момента на влизане в сила на разпоредбата за отмяна на чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП-20.05.2018г. и дори е издадено след тази законодателна промяна.Безспорно е също,че новата правна уредба е по-благоприятна за санкционираното лице,тъй като не предвижда наказание за вмененото му нарушение и следователно трябва да намери приложение в случая.Поради това при положение,че към настоящия момент не се предвижда наказание за описаното в Наказателното постановление деяние,следва да се приеме,че същото не представлява неизпълнение на административно задължение,тъй като не е обявено за наказуемо с административно наказание,налагано по административен ред./чл.6 от ЗАНН/.Нарушената норма на чл.101 ал.3 т.8 също е отменена с Държавен вестник бр.2 от 2018г. в сила от 20.05.2018г. и при квалификация на административното нарушение наказващият орган не е изпълнил задължението си да издири правилно приложимия закон.

         По изложените съображения обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено,тъй като поради настъпилата законодателна промяна е отпаднала наказуемостта за деянието и към момента същото не представлява неизпълнение на административно задължение.Този извод се споделя и от практиката на останалите съдилища-в този смисъл са изрично Решение № 2263 от 19.11.2015г. на АдмС Пловдив по к.а.н.х.д № 1934/2015г.,Решение № 1615 от 19.11.2015г. на РС-Бургас по а.н.х.д.№ 3964/2015г.,Решение № 245 от 17.11.2015г. на АдмС Хасково по к.н.а.х.д № 220/2015г. и мн.други.

         Коментирания недостатък на НП съставлява съществено процесуално нарушение на процесуалните правила,тъй като засяга неговите основни и задължителни реквизити,поради което и пряко рефлектира върху правото на защита на жалбоподателя да разбере в какво точно нарушение е обвинен и съответно да организира и реализира защитата си в пълен обем.Същото е самостоятелно и достатъчно основание за неговата отмяна.

         Предвид гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

                                                 Р   Е   Ш   И :

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0283-000212/06.08.2018г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което е наложено на Д.Н.Н. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 150/сто и петдесет/ лева,на основание чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП.

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: