Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 23.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание  на двадесет и трети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

 

         при секретаря Анастасия Митева,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 214 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на И.Х.П. с ЕГН ********** с адрес *** против Наказателно постановление №008/04.08.2017г.07.11.2016г., издадено от и.д.Началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас, с което на жалбоподателя са наложени следните административни наказания:глоба в размер на 1500/хиляда и петстотин/  лева на основание чл.70 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за извършено административно нарушение на чл.30 от ЗРА и глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.45 ал.1 т.3 от ЗРА. 

         В жалбата си въззивникът обжалва наказателното постановление като незаконосъобразно,необосновано и постановено при съществено нарушение процесуалните правила,включително оспорва и фактическата обстановка възприета и отразена от АНО при издаване на процесното наказателно постановление,като твърди,че не е извършвал нито описаните в АУАН нарушения,нито описаните в НП такива.

В съдебно заседание въззивникът редовно призован,се явява лично,представлява се от адв.Д.Д. от САК,който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП на сочените в жалбата основания.

         Въззиваемата страна изпраща процесуален представител-юр.консулт Д. Е., който оспорва жалбата и по същество пледира за потвърждаване  на атакуваното НП,като мотивирано,правилно и законосъобразно.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от разпоредбата на чл.91 ал.3 от ЗРА и съдържанието на приложената Заповед № ЧР90/04.04.2017г. на Изпълнителния директор на ИАРА.

От фактическа страна с акт № В 0007256/21.06.2017г. за установяване на административно нарушение съставен от И.М.У. на длъжност главен специалист в сектор „РК” на ИАРА-гр.Добрич се констатира,че на 20.06.2017г. в 19,40ч.в района източно от с.Камен бряг,общ.Каварна в акваторията на Черно море на отдалеченост под една морска миля от бреговата ивица И.Х.П. с ЕГН ********** с адрес *** капитан на р/к ВН ***“ЕООД извършва риболовна дейност с р/к ВН *** със спуснати проволки в кърмовата част на риболовния кораб,допускащ влачене на тралиращ уред с цел усвояване на ресурс от риба.След извършената справка с ЦНРК-Варна се установило,че монтираното функциониращо устройство за сателитно проследяване е изключено.В АУАН е отбелязано,че с това свое деяние И.Х.П. е извършил административно нарушение на Заповед РД 09-98/26.02.2016г. на МЗХ във връзка с чл.30 и чл.45 ал.1 т.3 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/.Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 04.08.2017г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 008 на и.д.Началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал, че на 20.06.2017г. в 19,40ч.в района източно от с.Камен бряг,общ.Каварна в акваторията на Черно море на отдалеченост под една морска миля от бреговата ивица И.Х.П. с ЕГН ********** с адрес *** капитан на р/к ВН ***“ЕООД извършва риболовна дейност с р/к ВН *** със спуснати проволки в кърмовата част на риболовния кораб,допускащ влачене на тралиращ уред с цел усвояване на ресурс от риба.След извършената справка с ЦНРК-Варна се установило,че монтираното функциониращо устройство за сателитно проследяване е изключено.Административнонаказващият орган е квалифицирал деянието изразяващо се в извършване на риболовна дейност с р/к ВН *** със спуснати проволки в кърмовата част на риболовния кораб,допускащ влачене на тралиращ уред с цел усвояване на ресурс от риба като нарушение на Заповед РД 09-98/26.02.2016г. на МЗХ във връзка с чл.30 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/и е наложил на жалбоподателя административно наказание:глоба в размер на 1500/хиляда и петстотин/  лева на основание чл.70 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/. Административнонаказващият орган е квалифицирал деянието изразяващо се в това,че монтираното функциониращо устройство за сателитно проследяване е изключено като нарушение на чл.45 ал.1 т.3 от Закона за рибарството и аквакултурите и е наложил на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства,които са безпротиворечиви и кредитирани от съда изцяло.

По отношение на визираното в АУАН и атакуваното НП нарушение на Заповед РД 09-98/26.02.2016г. на МЗХ във връзка с чл.30 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/:

Настоящия съдебен състав намира,че описаната в АУАН фактическа обстановка по отношение на визираното в АУАН и атакуваното НП нарушение на Заповед РД 09-98/26.02.2016г. на МЗХ във връзка с чл.30 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ не е доказана по безспорен начин.Не става ясно след като актосъставителя И.М.У. твърди,че въззивника е извършвал риболов по определен начин и с определени забранени средства,защо същите не са иззети.Прави впечатление,че в АУАН не са иззети каквито и да е било тралиращи уреди.Не става ясно как актосъставителя е възприел,че именно с такива тралиращи уреди е извършван риболова.Налице е и явно противоречие между описаната в АУАН фактическа обстановка и отразеното в приетият като писмено доказателство по делото протокол за проверка на плавателен съд от 20.06.2017г./17.30ч. съставен от служител на РД „Гранична полиция“ Бургас от който се установява,че при извършената проверка на р/к Вн *** не са установени нарушения.

Така описаното нарушение не е било отстранено от АНО при една последваща проверка на АУАН,а механично е преписана описаната в АУАН фактическа обстановка.

При извършения разпит на св.И.М.У. в с.з. се установява,че  е извършвал сам визуално наблюдение на кораба от Болата,от Русалка и от местността „Огънчето“ на с.Камен бряг.Не е видял потапяне на трал,но е забелязъл спуснати проволки в кърмовата част на риболовния кораб,като визуално е наблюдавал тези проволки.В показанията си разпитания в съдебно заседание свидетел П.Т.П. уточнява,че стоманените въжета/проволки/ не са били във водата,а са били навити на барабан.По делото липсват конкретни доказателства,че към този момент,въззивника И.Х.П. е извършвал риболов с тралиращи уреди,след като от протокол за проверка на плавателен съд от 20.06.2017г./17.30ч. съставен от служител на РД „Гранична полиция“ Бургас  се установява,че при извършената проверка на р/к Вн *** не са установени нарушения,не са намерени тралиращи уреди/съответно иззети/,поради което не може да се направи категоричен извод,че намерената на борда 20 кг. риба/барбуня/ е уловена с тралиращ уред.Нарушението не е документирано с техническо средство/примерно като камера/,а св.М. е осъществявал визуалното наблюдение с бинокъл.Единственият свидетел-очевидец на соченото нарушение е актосъставителят. В НП липсва и описание на доказателствата установяващи  нарушението. Предвид изложеното съдът намира,че липсват доказателства въззивника И.Х.П. да е извършил описаното в АУАН и НП нарушение на Заповед РД 09-98/26.02.2016г. на МЗХ във връзка с чл.30 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/.Така констатираното нарушение съдът намира за съществено и неотстранимо във фазата на съдебното производство,като същото представлява и самостоятелно отменително основание.

По отношение на визираното в АУАН и атакуваното НП нарушение на чл.45 ал.1 т.3 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/:

Вмененото във вина на въззивника И.Х.П. нарушение е индивидуализирано в степен,позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.Не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на атакуваното наказателно постановление по отношение на визираното в него нарушение на чл.45 ал.1 т.3 от ЗРА и не е накърнено правото на защита на жалбоподателят,което той е упражнил с подаването на жалба до въззивната инстанция.Посочена е нарушената материално правна норма.Неточността в квалификацията на нарушението както в АУАН,така и в НП,/на жалбоподателя е вменена като нарушена разпоредбата на чл.45 ал.1 т.3 от ЗРА,вместо разпоредбата на чл.45 ал.3 от ЗРА/ в настоящия случай не е рефлектирало върху правото на защита на нарушителя,излагащ доводи по съществото на вмененото му нарушение изразяващо се в това,че монтираното функциониращо устройство за сателитно проследяване е изключено.Установеното нарушение във връзка с правната квалификация на процесното административно нарушение не влече след себе си тежката процесуална последица на отмяната,тъй като по делото не е установено с това да е ограничено правото на защита на наказаното лице.И тъй като нарушението е от категорията на относително съществените процесуални такива,подлежи на преценка с оглед спецификата на всеки казус.

Съгласно разпоредбата на чл.45 ал.3 от ЗРА  забранява се напускането на акваторията на пристанищата от риболовни кораби без функциониращо  или с изключено бордово оборудване за сателитно проследяване.От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел-И.М.У. и Акт № В 0007256/21.06.2017г. се установява,че И.Х.П. с ЕГН ********** с адрес *** капитан на р/к ВН ***“ЕООД на 20.06.2017г. е извел кораба в морето,като монтираното функциониращо устройство за сателитно проследяване е изключено.Нарушението е установено след извършена справка в ЦНРК-Варна.

Същевременно обаче настоящия съдебен състав счита,че следва да се обоснове извод за отмяна на наказателното постановление и в тази му част,тъй като неправилно на основание чл.80 ал.1 от ЗРА е ангажирана административно-наказателната отговорност на физическо лице.В случая с обжалваното наказателно постановление на основание чл.80 ал.1 от ЗРА на на И.Х.П. с ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „глоба“.Съгласно чл.80 ал.2 от ЗРА  наказанието по ал.1 се налага на едноличен търговец или юридическо лице за нарушение на чл.45 ал.3 от ЗРА.Съгласно чл.80 ал.1 от ЗРА едноличен търговец или юридическо лице,което не монтира и не поддържа бордовото оборудване в изправност,свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,в нарушение на чл.45 ал.1,се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лева.

         В процесния случай видът на наказанието-„имуществена санкция“,който законодателят е предвидил в чл.80 ал.1 и ал.2 от ЗРА определя и кръга на лицата ,които носят административнонаказателна отговорност.По реда на тези разпоредби сред субектите на нарушението следва да са едноличните търговци и юридическите лица,защото това наказание „имуществена санкция“ е относимо само към тях.Законодателят не е отстъпил от принципното положение на ЕТ и на юридическите лица  да се налага „имуществена санкция“,а на физическите лица да се налага административно наказание „глоба“ и в случая се касае за допуснато съществено нарушение на материалния закон,което налага отмяна на НП.Имуществената санкция е отделен правен институт,въведен с разпоредбата на чл.83 ал.1 от ЗАНН като обективна,безвиновна отговорност  на юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.Съгласно чл.83 ал.1 от ЗАНН в предвидените в съответния закон,указ,постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.Видно е,че законодателя прави ясно разграничение между глобата и имуществената санкция като правни термини и правни институти доколкото същите са самостоятелно регламентирани и въведени с различни нормативни разпоредби.Имуществената санкция не е сред административните наказания,визирани в чл.13 от ЗАНН, които се налагат за административни нарушения,за които административнонаказателна отговорност могат да носят само физически,но не и юридически лица. Поради това правилата, приложими към глобите,налагани на физически лица,не следва механично да се прилагат към имуществените санкции,налагани на ЕТ и на юридическите лица. Видът на наказанието следва да е съответен на субекта на административнонаказателна отговорност и след като в случая в разпоредбите на чл.80 ал.1 и ал.2 от ЗРА като субект на адчминистративнонаказателна отговорност са посочени еднолични търговци и юридически лица,то наказанието следва да е „имуществена санкция“ по арг. на чл.83 от ЗАНН и в съответствие с принципа на законоустановеност на наказанието.Ето защо според съда неправилно е била ангажирана отговорността на физическото лице,като субект на нарушението,оттук и наказателното постановление и в частта му относно наложеното на въззивника административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.1 от ЗРА подлежи на отмяна,като незаконосъобразно на материално основание.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                                Р    Е    Ш    И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №008/ 04.08.2017г.07.11.2016г.,  издадено от и.д. Началник на отдел  „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ със седалище гр.Бургас, с което на И.Х.П. с ЕГН ********** с адрес *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 1500/хиляда и петстотин/  лева на основание чл.70 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за извършено административно нарушение на чл.30 от ЗРА и глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.45 ал.1 т.3 от ЗРА, като недоказано и незаконосъобразно.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                                                                                  

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..