Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                         

                                      гр. Каварна 05.03.2019г.

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Анастасия Митева,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 214 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0283-000293/20.10.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени  на Р.А.Р.  ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.3 предл.2 от ЗДвП,за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено при неизяснена и противоречива фактическа обстановка.Моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,представлява се от упълномощен защитник,който изразява становище,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

Видно от обжалваното Наказателно постановление № 1-0283-000293/27.09.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение Г361436/31.08.2017г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 31.08.2017г. около 14.30ч. в Община Каварна на път Първи клас № I-9 като водач на лек автомобил –Мерцедес СЛК 200 Компресор с рег.№ *** отказва да му бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози и не изпълнява предписание за химико-токсилогично лаболаторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози.С оглед констатираното нарушение на жалбоподателя са наложени следните административни наказания: :-глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.3 предл.2 от ЗДвП,за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП.

Установява се, че със заповед № 8121з-952/20.07.2017г.Министърът на вътрешните работи е определил актове за установяване на административни нарушения да съставят следните длъжностни лица: държавните служители от структурните звена „Пътна полиция” и „Пътен контрол”, полицейските и младши полицейските инспектори, командирите на отделения от структурните звена „Охранителна полиция” на обслужваната от тях територия.Със заповедта са определени и длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите Н.Н.М.,Ц.Г.Ц. и А.А.К..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП не се потвърждава по безспорен и категоричен начин от показанията на разпитаните по делото свидетели.Посочените свидетели не описват по един и същи начин фактическата обстановка.Видно от показанията на свидетеля Н.Н.М.-актосъставител,в автомобила управляван от жалбоподателя са били намерени наркотични вещества,но същият е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества.Тези негови твърдения не намират подкрепа в показанията на свидетелите Ц.Г.Ц. и А.А.К. и приобщеното към доказателствения материал по делото писмо изх.№ 353/23.11.2018г. от Център за спешна медицинска помощ гр.Добрич с приложени заверени копия от журнал за домашни посещения и от журнал за амбулаторни прегледи на ФСМП Каварна за дата 31.08.2017г. от 07.00-19.00ч.Свидетелите Ц. и К. са категорични в показанията си,че актосъставителят е изпробвал водача за употреба на алкохол и е бил издаден талон за медицинско изследване,но нито един от тях не заявява,че жалбоподателя  отказва да му бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози.От приложените по делото заверени копия от журнал за домашни посещения и от журнал за амбулаторни прегледи на ФСМП Каварна за дата 31.08.2017г. от 07.00-19.00ч. се установява,че на 31.08.2017г. жалбоподателят се е явил във ФСМП гр.Каварна и му е взета проба за установяване наличието на алкохол в кръвта,но не е обективиран отказ от страна на Р.А.Р.  ЕГН ********** да бъде изпробван за наличие на наркотични вещества при управление на моторно превозно средство.

С протоколно определение от 30.10.2017г. по НОХД № 288/2017г. по описа на Каварненски Районен съд е одобрено постиганото споразумение между РП гр.Каварна и обвиняемия Р.А.Р. ЕГН **********,представляван от защитника си адв.С.В.-ВАК,по силата на което Р.А.Р. се признава за виновен в това,че на 31.08.2017г. по главен път I-9 при километър 41+ 2 край гр.Каварна е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил „Мерцедес SLK 200“ с рег.№ ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 2,10 промила,установено по надлежния ред.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за  основателна.

Съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е съставено при съществени нарушения на установените в ЗАНН процесуалните правила за съставяне на акт за нарушение и съответно този акт не може да се ползва с установената в чл.189 ал.2 от ЗДвП доказателствена сила.

При описание на нарушението актосъставителят е записал,че водачът Р.А.Р. ЕГН ********** е отказал  да му бъде извършена проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества или техните аналози.На първо място следва да се отбележи,че нито актосъставителят,нито наказващият орган са записали в съставените от тях актове какво техническо средство е било използвано за извършване на проверката.Разпоредбата на чл.174 ал.3 от ЗДвП действала към момента на извършване на деянието,ще бъде приложима ако деецът откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.В тази връзка следва да се отбележи,че непосочването изобщо на средството което е било използвано при опита жалбоподателят да бъде изпробван за наркотични вещества и техните аналози,поставя съдът пред невъзможност да разбере начина на проверката на водача и да съобрази дали същата е в съответствие с реда,посочен в Наредба № 30 за реда за установяване употребата на алкохол и друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства/действала към момента на проверката/.В нея изрично е посочено,че употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява посредством използване на  съответни технически средства и/или чрез медицински лаболаторни изследвания.Следователно следва да се приеме,че както в АУАН,така и в наказателното постановление е задължително да се упомене изрично  вида и номера на техническото средство,което е било използвано за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози,така както в случая е направено за за изпробването на жалбоподателя  с техтническо средство „Алкотест Дрегер“ за употребата на алкохол.Непосочването в АУАН,а след това и в НП на техническото средство,с което жалбоподателят е бил поканен да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества и техни аналози,съставлява съществено процесуално нарушение,довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице,което е изправено пред невъзможност да разбере какво точно нарушение се вменява във вина и да организира защитата си в пълнота.Освен до ограничаване правото на защита на Р.А.Р. ЕГН ********** това води и до невъзможност за упражняването на съдебен контрол за законосъобразност на обжалваното наказателно постановление доколкото районният съд в производството по обжалване на наказателните постановления по реда на чл.59-63 от ЗАНН,следва да установява съществуването или несъществуването  на описаното в наказателното постановление административно нарушение и съответно съпоставянето на фактически установеното действие или бездействие на жалбоподателя със съответната законова норма, регламентираща същото като административно нарушение, като установяването в хода на съдебното производство на съществуването или несъществуването  на описаното в наказателното постановление административно нарушение предпоставя индивидуализацията на съответното административно нарушение съобразно всички изисквания на чл.57 от ЗАНН.

В обобщение следва да се отбележи,че посочването на техническото средство,което е използвано за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози от страна на жалбоподателя,съставлява елемент от фактическия състав на нарушението по чл.174 ал.3 от ЗДвП и липсата му води до квалифициране на издаденото наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно и съответно до отмяната му като такова.

Предвид гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

                                                 Р   Е   Ш   И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0283-000293/20.10.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна с което са наложени  на Р.А.Р.  ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.3 предл.2 от ЗДвП,за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: