Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  09.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на девети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД №218 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 212/09.08.2016г. на Началника на Митница Варна,с което на Е.Д.Я. EГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.123 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнета  в полза на държавата стоката,предмет на нарушение: Цигари „Rothmans“ blue -10 кутии-200 къса заприходени по складова разписка № 59/13.07.2016г. по описа на Митница Варна.

 В жалбата си въззивникът изразява становище за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Счита,че са допуснати съществени процесуални нарушения,водещи до отмяната на атакуваното наказателно постановление.

Твърди,че към момента на извършване на проверката автобусът не е управляван от него,а иззетите цзигари с молдовски бандерол не са намерени в личния му багаж и личните му вещи.В жалбата се твърди още,че административнонаказващият орган не се е съобразил с разпоредбата на чл.4в от Правилника за приложение на Закона за акцизите и данъчните скляадове/ППЗАДС/,относно количествените прагове на тютюневи изделия,освободени от акциз.Излагат се доводи,че наложената санкция е прекомерно тежка и не била съобразена с характера и тежестта на нарушението с оглед крайно ниската стойност на цигарите,за което не би следвало да бъде санкциониран,тъй като ставало въпрос за маловажен случай.Моли да се отмени обжалваното наказателно постановление,като незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят,чрез пълномощника си поддържа жалбата и моли обжалваното наказателно постановление да бъде отменено,като незаконосъобразно,като подробни съображения излага в хода по същество.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажират становище по жалбата.

Съдът,след преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

На 08.07.2016г. в 6,50ч. в района на ГКПП Дуранкулак,от служители на Гранично полицейско управление-Генерал Тошево била извършена проверка на пътнически автобус марка ****** на фирма „А.А.“ оод,пътуващ с посока на движение към гр.Шабла.Автобусът бил с водач М.Р.А. ЕГН **********.При извършената проверка на превозното средство в сейф намиращ се между седалките под първото стъпало,били открити цигари с молдовски акцизен бандерол,без български акцизен бандерол,както следва- Цигари  „Rothmans“ blue -10 кутии-200 къса.При проведен разговор с водача на автобуса М.Р.А. ЕГН ********** той заявил,че тези цигари били на втория водач-Е.Д.Я. ЕГН **********.За случая е съставен Протокол за проверка на лични вещи на лица и превозни средства рег.№ 4417р-6541/08.07.2016г.За цигарите били съставени Разписка вх.№ 32-192309/11.07.2016г.,Приемо-предавателен протокол вх.№ 32-193661/12.07.2016г. и заведена складова разписка № 59/13.07.2016г. по описа на Митница Варна.

На основание чл.128 ал.3 от ЗАДС от Д.П.Г.-старши полицай при ГПУ-Генерал Тошево бил съставен АУАН № 4417а-23/08.07.2016г. срещу Е.Д.Я. ЕГН **********-за нарушение на чл.123 ал.1 от ЗАДС.С писмо изх.№ 441700-304/1107.2016г. на Гранично полицейско управление-Генерал Тошево,задържаните цигари заедно с акта и протокола били предадени на Митническо бюро гр.Добрич по компетентност.

В законоустановения срок пред административнонаказващия орган не е постъпило възражение по акта,при което той издал атакуваното пред съда наказателно постановление,приемайки фактическите констатации,отразени в акта за доказани.

Горната фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото доказателства-съдържащите се в административнонаказателната преписка писмени доказателствени средства-акт за установяване на административно нарушение,наказателно постановление,,както и приложените към административнонаказателната преписка  писмени доказателства по опис,а именно: Протокол за проверка на лични вещи на лица и превозни средства рег.№ 4417р-6541/08.07.2016г.,Разписка вх.№ 32-192309/11.07.2016г.,Приемо-предавателен протокол вх.№ 32-193661/12.07.2016г. и складова разписка № 59/13.07.2016г. по описа на Митница Варна,становище от експерт в отдел „Акцизи“ при Митница Варна относно искане вх.№ 32-196787/14.07.2016г. за определяне на дължимия акциз на стоки,предмет на нарушение по АНП № 212/2016г. по описа на Митница Варна,от което се установява,че  общата сума на дължимия акциз за 10 кутии х 20 къса цигари „Rothmans“ blue е в размер на 31,50 лева.

 Разпитаните по делото актосъставител Д.П.Г.  и свидетеля при установяване на нарушението- М.Д.Д. установяват,че при съвместно извършена проверка на 08.07.2016г. на ГКПП Дуранкулак на изхода за гр.Шабла на автобус марка „В.“,собственост на „А.А.“ са открити два стека цигари в коридорното помещение на автобуса между седалките-10 кутии цигари по 20 къса марка „Уинстон“ били на водача на автобуса,а другите 10 кутии били на другия шофьор.На проверката са присъствали и двамата шофьори-Е. и М..Същите обяснили на извършващите проверката служители в ГПУ-Ген.Тошево,че единият стек е за самия него-пушача,а другият шофьор обяснил,че той не пуши и цигарите са за съпругата му.И двамата водачи не оспорвали,че цигарите са с молдовски акцизен бандерол.Съставен бил протокол за оглед на лица и ЛПС от оперативните работници.Свидетеля Н.П.,видно от показанията му дадени в с.з. на 09.12.2016г. съставил протокол за извършена проверка на автобус „В.“,собственост на „А.А.“ с ДК № ТХ 9671 ХМ.В протокола е описано къде точно са открити цигари-в близост до коридора между седалките на автобуса имало една постелка,която била леко надигната и там е установено нещо като сейф-метална врата,който е бил заключен.Сейфа бил отворен от едни от водачите на автобуса.Вътре имало по 10 кутии цигари за които водачите на автобуса заявили,че едните са за единия шофьор,другите 10 кутии за другия шофьор.Цигарите били предадени след това на Митница Варна с протокол.Показанията на св.Н.П. кореспондират с показанията на свидетелите Д.Г. и М.Д.  относно факта,че единият от шофьорите казал,че цигарите са за съпругата му,а другият казал,че са за негова лична консумация,поради което и са съставени два акта за установяване на административно нарушение.

При така установената по делото фактическа обстановка,въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление по отношение законосъобразността,обосноваността и правилността му,съдът прави следните правни изводи:

Относно допустимостта на жалбата.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от легитимирано чрез правния си интерес лице,поради което е приета от съда като допустима.

Относно компетентността на органа издал обжалвания административен акт:

Съдът намира,че АУАН  е съставен от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.128 ал.2 от ЗАДС-митнически орган,а обжалваното наказателно постановление  е издадено от компетентен орган-Началника на „Митница-Варна“ упълномощен с това правомощие от Директора на Агенция „Митници“ със Заповед № ЗАМ-227/32-61722/08.03.2016г.

Относно процесуалната законосъобразност на обжалвания административен акт:

Служебната проверка на въззивния съд констатира,че обжалваното наказателно постановление и акта за установяване на административно нарушение,въз основа на който е издадено не страдат от процесуални нарушения,даващи основание за неговата отмяна.В АУАН и НП фигурират всички нужни реквизити,които гарантират правото на защита на нарушителя и възможността да разбере в какво точно е обвинен.Спазена е процедурата за издаването им регламентирана в ЗАНН.Нарушението е описано по начин изчерпващ всички обстоятелства при които е извършено,посочени са всички факти,касаещи съставомерните признаци на нарушението,посочени са конкретните обстоятелства,при които нарушението е било извършено,нарушението е правилно квалифицирано.Всичко това е гарантирало правото на нарушителя да разбере какво именно нарушение му се вменява,за да може адекватно да организира защитата си по него.

В АУАН нарушението е описано конкретно откъм форма на изпълнително деяние измежду визираните такива в чл.123 ал.1 от ЗАДС и в достатъчна степен е индивидуализирано от гледна точка на установените на място факти и обстоятелства.По този начин в него са изложени ясно и безпротиворечиво твърдения за релевантните факти,което дава възможност на нарушителя да разбере,че се касае за осъществена от негова страна  четвъртата  форма на изпълнителното деяние на чл.123 ал.1 от ЗАДС,а именно „превозване“на акцизни стоки без изискуемите от закона документи.В НП изпълнителното деяние коректно е разписано,като АНО е конкретизирал нарушението с оглед формата на изпълнителното му деяние,съобразявайки установената фактическа обстановка и наличния доказателствен материал,без да е извършено допълване или изменение на релевантните за обвинението факти.

Относно материално-правната законосъобразност и обоснованост на обжалвания административен акт:

При съвкупната преценка на събрания по делото доказателствен материал,съдът счита,че по безспорен и категоричен начин е установено,че жалбоподателят Е.Д.Я. EГН **********  е осъществил признаците на административно нарушение по чл.123 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове,според който:“Физическо лице което държи,предлага,продава,превозва или пренася акцизни стоки без бандерол,когато такъв е задължителен,или акцизни стоки,облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност,се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз,но непо-малко от 1000 лева,а при повторно нарушение-не по-малко от 2000 лева“.

В случая нарушението на жалбоподателя се изразява в:“ На  08.07.2016г. в 6,50ч. в района на ГКПП Дуранкулак,от служители на Гранично полицейско управление-Генерал Тошево била извършена проверка на пътнически автобус марка ****** на фирма „А.А.“ оод,пътуващ с посока на движение към гр.Шабла.Автобусът бил с водач М.Р.А. ЕГН **********.При извършената проверка на превозното средство в сейф намиращ се между седалките под първото стъпало,били открити цигари с молдовски акцизен бандерол,без български акцизен бандерол,както следва- Цигари  „Rothmans“ blue -10 кутии-200 къса.При проведен разговор с водача на автобуса М.Р.А. ЕГН ********** той заявил,че тези цигари били на втория водач-Е.Д.Я. ЕГН **********.За случая е съставен Протокол за проверка на лични вещи на лица и превозни средства рег.№ 4417р-6541/08.07.2016г.За цигарите били съставени Разписка вх.№ 32-192309/11.07.2016г.,Приемо-предавателен протокол вх.№ 32-193661/12.07.2016г. и заведена складова разписка № 59/13.07.2016г. по описа на Митница Варна.

Безспорно е установено,че процесните цигари са превозвани  в пътнически автобус марка ****** на фирма „А.А.“ оод,пътуващ с посока на движение към гр.Шабла,като автобусът бил с водач М.Р.А. ЕГН **********,което заявил,че Цигари  „Rothmans“ blue -10 кутии-200 къса били на втория водач-Е.Д.Я. ЕГН **********.Това не е оспорено и от самия жалбоподател,който в акта за установяване на административно нарушение,в частта за възражения,саморъчно е записал:“Нямам“.Безспорно е и цигарите,в случая цигари с молдовски акцизен бандерол,без български акцизен бандерол,както следва- Цигари  „Rothmans“ blue -10 кутии-200 къса са акцизна стока.Следователно превозването от жалбоподателя в качеството му на един от водачите  на пътнически автобус марка ****** на фирма „А.А.“ оод,пътуващ с посока на движение към гр.Шабла на акцизна стока- цигари с молдовски акцизен бандерол,без български акцизен бандерол,както следва- Цигари  „Rothmans“ blue -10 кутии-200 къса  е безспорно установено.Ето защо съдът приема,че е установено по безспорен и несъмнен начин извършването на нарушението от жалбоподателя на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС,като му е наложена минималната предвидена в закона глоба-1000 лева,като съдът намира,че при определяне на размера и административнонаказващият орган е взел предвид изискванията на чл.27 ал.2 от ЗАНН,преценявайки тежестта на нарушението,подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,както и имотното състояние на нарушителя и обстоятелството,че нарушението е първо.На жалбоподателя е наложена минималното предвидено в закона административно наказание „глоба“,което не е възможно да бъде намалявано поради забраната на чл.27 ал.5 от ЗАНН.

На основание чл. 124 ал.1 от ЗАДС   правилно е отнета в полза на Държавата стоката,предмет на нарушение,тъй като отнемането им не подлежи на преценка от наказващият орган при установено нарушение по чл.123 ал.1 от ЗАДС,тъй като е предвидено като кумулативно наказание.Нещо повече,в нормата е предвидено отнемането им независимо чия собственост са.

Неоснователен е довода на процесуалния представител на жгалбоподателя,направен в хода по същество,че административнонаказващият орган не се е съобразил с разпоредбата на чл.4в от Правилника за прпиложение на Закона за акцизите и данъчните скляадове/ППЗАДС/,относно количествените прагове на тютюневи изделия,освободени от акциз.

В процесния случай административнонаказващият орган не е бил длъжен да се съобразява с разпоредбата на чл.4в ал.2 от ППЗАДС препращаща към чл.51а ал.4 от ЗДДС.Съгласно чл.51а от ППЗАДС-безмитния внос съгласно чл.58 ал.4 и ал.7 от ЗАДС се разрешава за всеки пътник при всяко пътуване,като количествените прагове по чл.58 ал.7 от ЗДДС са:1.цигари-200 броя за въздушни пътници и 40 броя за останалите пътници.В настоящия случай процесните цигари  „Rothmans“ blue -10 кутии-200 къса не съдържат надпис  „DUTI FREE“,факт който не вменява в задължение на административнонаказващият орган да се съобрази с разпоредбата на чл.4в от Правилника за приложение на Закона за акцизите и данъчните складове/ППЗАДС/,относно количествените прагове на тютюневи изделия,освободени от акциз.Ето защо АНО не е следвало да приспада две кутии/40 броя цигари/ от общо 10 кутии,за които единият от водачите на автобуса –Е.Д.Я. заявява,че тези цигари били негови.Съответно не е следвало да изчислява дължимия акциз за 8 кутии цигари.

Неснователни се явяват доводите на жалбоподателя,обективирани в жалбата и развити в пледоарията на процесуалния представител на жалбоподателя,че в случая били налице условията на чл.28 от ЗАНН,т.е. че е налице маловажен случай.

Настоящия съдебен състав  намира за безспорно ,че с оглед количеството на превозваните от въззивника акцизни стоки-тютюневи изделия/цигари/,деянието не представлява маловажен случай,като при преценката за маловажност,следва задължително да се съобрази нормата на чл.126б ал.2 от ЗАДС,съгласно която маловажни случаи по ал.1 на същия текст,т.е. маловажни случаи на нарушения по чл.118,122,123/каквото е и нарушението в настоящия случай/ и чл.126а от ЗАДС,са тези при които двойния размер на акциза на стоките –предмет на нарушението не надвишава 50 лева.Нормата на чл.126б ал.2 от ЗАДС е с тълкувателен характер и с нея всъщност законодателят изяснява термина  „маловажен случай“ във връзка с прилагането на ЗАДС и по-конкретно-за посочените в тази норма нарушения,като цели отстраняване на всякакво друго тълкуване на това понятие.В този смисъл единственият определящ критерий за маловажността е обективен и той е размерът на дължимия акциз за цигарите-предмет на нарушението,т.к. за маловажни случаи са приети случаите при които двойният размер на дължимият акциз за стоките не надвишава 50/петдесет/ лева,като всякакви други критерии и обстоятелства,свързани примерно с личността на нарушителя,наличието на предишни нарушения,извършени от него или подбудите  или мотивите за извършване на нарушението,са неотносими и неприложими.В случая дължимия акциз на превозваните от въззивника акцизни стоки- тютюневи изделия/цигари/- общо 10 кутии х 20бр./къс-200 къса е в размер на 31,50лв.,респ. двойния размер възлиза на 63,00лв.,който надвишава посочената пределна граница от 50 определяне на акциза не е спорен между страните и съдът намира същият за правилен.

Предвид всичко изложено по-горе съдът намира атакуваното НП № 212/09.08.2016г. на Началника на Митница Варна  за правилно и законосъобразно и като такова ще следва да го потвърди.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.63 ал.1,предложение първо от ЗАНН,този съдебен състав на РС-Каварна

                                             Р    Е    Ш    И

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 212/09.08.2016г. на Началника на Митница Варна,с което на Е.Д.Я. EГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.123 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнета  в полза на държавата стоката,предмет на нарушение: Цигари „Rothmans“ blue -10 кутии-200 къса заприходени по складова разписка № 59/13.07.2016г. по описа на Митница Варна.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: