Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/24.11.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията АНД № 218/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на С.А.Р. срещу Наказателно постановление (НП) № 17-5811-000191/10.08.2017 г. издадено от началника на РУ Шабла към ОД МВР Добрич, с което на жалбоподателя на основание чл.53 от ЗАНН е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800 лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 8 месеца, за извършено нарушение по чл.174, ал.3, пр.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и „глоба” в размер на 10 /десет/ лева  за извършено нарушение по чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП.

С подадената жалба се иска от съда да отмени изцяло наказателното постановление, като неправилно, незаконосъобразно и издадено в нарушение на процесуалните правила. Излагат се твърдения за неправилно отразяване на фактическата обстановка в акта и НП, както и за противоречие между същите, досежно вмененото нарушение на жалбоподателя.

В съдебно заседание жалбоподателят Р., редовно призован, не се явява. Представлява се от процесуален  представител, който пледира за цялостна отмяна на НП, поради допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му, неподлежащи на саниране в съдабната фаза на процеса.

Административнонаказващият орган (АНО) – РУ Шабла, към ОД МВР Добрич, редовно призовани, не изпращат представител.

 Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

 На 29.06.2017г. свидетелят Е.Ж.Д. и К.К. – двамата служители на РУ Шабла, били автопатрул и  изпълнявали служебните си задължения на територията на с.К., общ.Ш.. При извършване на обход, в тъмната част на денонощието, преди полунощ, видели жалбоподателя да пие бира пред магазин „Ж.”, както и  автомобилът му паркиран в близост. Известно време след това, жалбоподателят се качил в автомобила, привел го в движение, като се отправил в посока на север, покрай църквата. Служителите на полицията веднага, го последвали, като след около 50-60 жалбоподотелят спрял автомобила, поради препятствие на пътя. Полицаите извършили проверка на водача и документите на автомобила, при която усетили мирис на алкохол. С оглед съмненията им за употреба на алкохол от водача, подали сигнал в управлението, за изпращане на автоконрольор за извършване на проба с техническо средство. При пристигане на посоченото му от колегите място свидетелят А.Н. предложил на водача да бъде изпробван с  техническо средство, но същия отказал. За отказа му да бъде изпробван с техническо средство и за непредставяне по време на проверката на СРМПС му бил съставен АУАН № 128 от 30.06.2017г., в който било вписано, че на 29.06.2017г., около 23.30 ч. в с.К., по улица „П.“, в посока от магазин „Ж.” към ул.Т., С.А.Р. управлява л.а. ***, с рег № ****, тъмно син металик, рама № , негова собственост, като извършва следното нарушение: 1/ отказва да бъде изпробван за употреба на алкохол с техническо средство Алкотест Дрегер, издаден талон за медицинско изследване; 2/ водачът не представя СРМПС част втора, с което виновно е нарушил чл.174, ал.3, във вр. с чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Актът бил връчен на жалбоподателя, който вписал в графата възражения „в момента не бях на волана”.

Издаден бил талон за медицинско изследване бланков № 0047490, връчен на жалбоподателя в 00.30 ч. на 30.06.2017г., с указания за явяване във ФСМП Каварна до 60 мин. На 30.06.2017г. в 01.20ч. С.Р. се явил във ФСМП Каварна, където в присъствието на служители на РУ Каварна, му била взета кръвна проба за химическо изследване за употреба на алкохол или др. упойващо вещество. От съставения протокол № 832/30.06.2017г. за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта, е установено, че към момента на вземане на пробата кръв, освидетелстваният С.Р. е бил в лека степен на алкохолно повлияване, с наличие на алкохол в кръвта 0,78 промила.

Въз основа на така съставения АУАН, на 10.08.2017 г., било издадено обжалваното наказателно постановление № 17-5811-00191 от началника на РУ Шабла към ОДМВР Добрич, за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1  и чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП, където обаче като време на нарушението било записано – 30.06.2017г., около 23.30 часа. За посочените нарушения по чл.174, ал.3, пр.1 и чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП и на същите  основания на жалбоподателя са наложени административни наказания "глоба" в размер на 800 /осемстотин/ лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца и „глоба” в размер на 10 /десет/ лева.

 Върху Наказателното постановление е отбелязано, че то е връчено на жалбоподателя на 11.08.2017 г. което е удостоверено и с неговия подпис. Жалбата срещу НП е депозирана в РУ Шабла на 15.08.2017 г.

Приетата от съда фактическа обстановка по делото се установява от показанията на свидетелите А.Н. и Е.Д., както и от събраните по делото писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК, които съдът кредитира изцяло, тъй като същите са непротиворечиви в своята цялост и изясняват фактическата обстановка по начина, възприет от съда. Съдът кредитира показанията на свидетелите, тъй като същите са непротиворечиви и достоверни, подкрепени от писмените доказателства по делото. Свидетелят Д. е категоричен, че водачът е бил спрян за проверка след като е видян да употребява алкохол и след привеждане на автомобила в движение. Свидетелят Н. потвърждава, че жалбоподателят е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол, но заявява, че същият е получил издадения му талон за медицинско изследване и е дал кръвна проба в указания му срок, в посоченото медицинско заведение.

Във връзка с датата и часа на нарушението, видно от отбелязването в самия акт, нарушението е установено на 29.06.2017г., около 23:30 часа, но АУАН и талона за медицинско изследване са съставени след полунощ, поради което и в тях като дата е отбелязана 30.06.2017г. По делото не са събрани доказателства за извършено аналогично нарушение на датата и часа, посочени в НП - 30.06.2017г. около 23:30 часа.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата срещу наказателното постановление е подадена в установения 7-дневен срок, от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на проверка, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл.63, ал.1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл.314, ал.1 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие съдът служебно констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентните за това административни органи, в предвидените в ЗАНН давностни срокове, но при допуснато нарушение на процесуалните правила.

В случая в АУАН е посочено, че жалбоподателят Р. е отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол с техническо средство и му е издаден талон за медицинско изследване, с което е нарушил разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП. При съставяне на АУАН са спазени императивните разпоредби на чл.42 ЗАНН, описанието на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, е достатъчно конкретно и отговаря на изискванията на закона.

В наказателното постановление издадено въз осн. на процесния АУАН е вписано и  С.Р. е подведен под административно наказателна отговорност за това, че отказва да му бъде извършена  проверка с техническо средство за устонавяване употреба на алкохол, както и затова, че неизпълнява предписанието за медицинско изследване на концентрация на алкохол в кръвта. Извършването на второто от вменените му нарушения бе категорично опровергано, както от събраните гласни доказателства, така и от писмените – протокол за медицинско изследване и протокол за химическа експертиза. Въпреки горното жалбоподателят е подведен под отговорност и съответно санкциониран за извършване на посоченото в НП нарушения и санкциониран по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП.

Разпоредбата на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е едновременно санкционна и предписваща правила за поведение, като съгласно нея се санкционира водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му. Видно от същата норма, тя предвижда две предложения: 1./ отказ от извършване на проверка с техническо средство или 2./ неизпълнение на предписание за медицинско изследване. В случая е извършено само първото нарушение, а жалбоподателят е подведен под отговорност за извършване и на двете нарушения, като неправилно е ангажирана отговорността му по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, за отказ да изпълни предписание за медицинско изследване.

Освен горното, при извършената проверка на атакувания акт, съдът достигна до извода, че обжалваното НП следва да бъде отменено на формално основание, доколкото с него на Р. е вменено извършено нарушение на 30.06.2017 г. около 23.30 часа. Според настоящия съдебен състав подобна неточност в датата на нарушението не би могла да се приеме за техническа грешка, тъй като с нея е допуснато съществено разминаване между вмененото на жалбоподателя нарушение с АУАН и това, за което той е наказан. Очевидно, че наказващият орган при определяне на датата на нарушението в НП се е подвел от посочената дата на съставяне на акта, но е следвало да установи, че нарушението според акта и събраните по делото доказателства, е извършено на 29.06.2017 г. около 23.30 часа, а АУАН е съставен след полунощ, на 30.06.2017 г. Като не е сторил това и неправилно за дата на нарушението е посочил 30.06.2017 г. наказващият орган е издал едно незаконосъобразно НП, което следва да бъде отменено.

 В АУАН като дата на нарушението е посочена 29.06.2017 г., като за тази дата се отнасят и всички събрани по делото доказателства. Но в НП като дата на нарушението е посочена 30.06.2017 г. (датата на съставяне на АУАН). Това е нарушение на процесуалните правила, довело до съществено накърняване на правото на защита на жалбоподателя, доколкото на същия не е било предявено административното обвинение, за което е санкциониран в НП. Жалбоподателят Р. в хода на административно-наказателното производство се е защитавал единствено срещу констатациите в АУАН, но недопустимо в НП му е наложено наказание за идентично нарушение, извършено на различна дата. Това своеобразно "изменение" във фактите не попада в обхвата на правомощията на наказващия орган по чл.53, ал.2 от ЗАНН и не е допустимо, доколкото по съществото си представлява ново "обвинение", но без издаден АУАН за него. Това разминаване в датата на нарушението представлява самостоятелно основание за отмяна на НП.

 Дори да се приеме, че подобно нарушение не представлява основание за отмяна на НП, то същото следва да бъде отменено поради липса на каквито и да е доказателства, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП на датата, посочена в НП – 30.06.2017г. около 23.30 часа.

По изложените съображения съдът прие, че НП следва да бъде отменено поради допуснатото съществено процесуално нарушение, изразяващо се в посочване на грешна дата на нарушението в НП.

 Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3, съдът

 

Р Е Ш И:

 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-5811-000191/10.08.2017г. г., издадено от Началника на РУ Шабла, към ОД МВР Добрич,  с което на жалбоподателя С.А.Р., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.53 от ЗАНН е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800 лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 8 месеца, за извършено нарушение по чл.174, ал.3, пр.1 от Закона за движение по пътищата и „глоба” в размер на 10 /десет/ лева за извършено нарушение по чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..