Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/05.01.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 228/2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на Д.И.Б., в качеството й на управител на „А.” ООД против Наказателно постановление №08-0803075/129 от 09.06.2016г., издадено от Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр.Добрич, с което, на основание чл.416, ал.5, във вр.с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на жалбоподателя била наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.414а, ал.1 от КТ.

НП е обжалвано от наказаното юридическо лице в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си навежда доводи за наличие на допуснати процесуални нарушения и материална незаконосъобразност на наказателното постановление, поради което се моли за неговата отмяна. В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата, по изложените в нея аргументи, доразвити в хода на процеса.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата  и моли наказателното постановление като правилно и законосъобразно да бъде изцяло потвърдено. Счита, че в хода на административното производство по установяване на нарушението и налагане на следващото се наказание не са допуснати сочените от жалбоподателя нарушения на ЗАНН. В съдебното производство, чрез разпита на допуснатите свидетели са събрани необходимите доказателства установяващи както извършеното нарушение, така и нарушителя, поради което наложената имуществена санкция като съответстваща на извършеното следва да бъде потвърдено от съда. 

Съдът, като съобрази изложените от страните доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл.314 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 22.04.2016г., служителите на Инспекция по труда гр.Добрич Г.В., Е.И., К.С. и К.К., при служебно пътуване от гр.Шабла към гр.Добрич, видели в лозов масив намиращ се в землището на гр.Каварна работници, които извършвали селскостопанска работа. Тъй като имали обявена кампания за проверка на работещи в селското стопанство, в краткотрайните дейности, решили да извършат проверка за установяване спазването на трудовото законодателство и по специално сключването на еднодневни трудови договори с работниците. При навлизането им в лозовия масив част от работниците се отдалечили от групата, а други останали по местата си. При проведения разговор с работниците, които не напуснали масива, служителите на инспекцията по труда ги попитали дали са подписали сутринта трудови договори и имат ли екземпляри в себе си, както и от кога работят на този лозов масив. Работниците им отговорили, че работят от няколко дни, категорично отрекли да са подписвали каквито и да било документи и да разполагат с екземпляри в себе си. Обяснили също, че вечер получавали определена сума пари, за която не се разписвали никъде. Свидетелят Г.В. записал на лист личните данни на лицата намиращи се в лозовия масив – име, ЕГН, а за тези които не го знаели, записал само дата и година на раждане.

Около петнадесет минути след началото на проверката в лозовия масив пристигнало лице, което се представило с името Д. и обяснило, че е пълномощник на работодателя. Същият обяснил, че имат заверени трудови договори по чл.114а от КТ, но не ги представил. Свидетелят В. връчил призовка на представилото се за пълномощник лице, с указания за представяне в ИТ Добрич на всички еднодневни трудови договори и всички други документи свързани с трудовите правоотношения с наетите лица.

Изисканите документи били представени в инспекцията в указания срок, като между тях имало и трудови договори по чл.414а, ал.1 от КТ, сключени със заварените в лозовия масив по време на проверката лица. С оглед установеното по време на проверката на 22.04.2016г., че не е спазено изискването на наредбата, а именно преди започване на работния ден, да се попълнят регистрирани в Инспекцията по труда еднодневни трудови договори, които да се подпишат от работниците и да им се предоставят екземпляри, на 31.05.2016г. от служители на Инспекцията по труда бил съставил акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 08-0803075. Същият бил съставен в присъствието на упълномощено от дружеството лице Р.А. и връчен на същото. 

Въз основа съставения АУАН, на 09.06.2016г. М.Г.А. – директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Добрич, издала НП № 08-0803075/129, за това, че при извършена проверка на 22.04.2016г., около 15.30 ч. от инспектори на Д ”ИТ” гр.Добрич, на лозов масив, находящ се в гр.Каварна, в местността „Шабленските лозя”, стопанисван от „А.” ООД – регистриран земеделски стопанин са заварени 14 работници, които са окопавали лозята. Дружеството работодател е заверило в ИТ образци на трудови договори по чл.114а, ал.1 от КТ, но не е изпълнило задължението си да предостави за подпис /от конкретно изброени лица/ трудови договори по чл.114а, ал.1 от КТ, преди постъпването им на работа на 22.04.2016г., с което е нарушило чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.414а, ал.1 от КТ. С оглед така констатираното нарушение на осн. чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.1 от КТ, на ООД „А.”, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева.

Гореописаната фактическа обстановка се установява след анализ на събраните по делото доказателства и доказателствени средства за тяхното установяване: показанията на актосъставителя Г.В. и свидетелите Е.И. и К.С. и на свидетеля А.К.; констативен протокол от 22.04.2016г.; протокол за извършена проверка ПР 1618927/30.05.2016г., АУАН № 08-0803075/31.05.2016г.; 19 бр. трудови договори по чл.114а, ал.1 КТ; щатна ведомост на А. ООД към 30.04.2016г.; НП № 08-0803075/129, изд. на 09.06.2016г. от директора на Д „ИТ” гр.Добрич.

Доказателствената съвкупност се отличава с еднопосочност и вътрешна непротиворечивост, поради което и per argumentum a contrario от разпоредбата на чл.305, ал.3 НПК, подробен анализ и съпоставка на доказателствата не е наложителен.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата

Същата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното юридическо лице, в преклузивния срок по чл.59, ал.2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП. С оглед на това жалбата е породила присъщия й суспензивен (спира изпълнението на НП) и деволутивен (сезиращ съда) ефект.

По приложението на процесуалния закон

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл.63, ал.1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл.314, ал.1 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие, съдът служебно (чл.13, чл.107, ал.2 и чл.313-314 НПК, вр. с чл.84 от ЗАНН) констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи; в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

Възражението на жалбоподателя за неправилно приложение на материалния закон съдът намира за основателно.

Разпоредбата на чл.114а от КТ, предвижда възможност трудовият договор да бъде сключен като такъв за краткотрайна сезонна стопанска работа. Тази норма е диспозитивна и регламентира една правна възможност, която законодателят е предоставил на работодателя – да извършва преценка за всеки конкретен случай, дали да уреди трудовото правоотношение с наетите лица, чрез сключване на трудов договор по общият ред (чл.61 и сл. от КТ) или чрез сключване на трудов договор за един ден по реда на чл.114а, ал.1 от КТ.

Самата формулировка на разпоредбите на чл.114а, ал.1 от КТ  "трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва...”, обуславя извод, че нито нормата на чл.114а, ал.3, във вр. с ал.1 от КТ, нито нормата на чл. 3, ал.1 от Наредба № РД 07-8/ 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от КТ, вменяват като императивно правило за поведение задължение за работодателя – регистриран земеделски стопанин, да урежда трудовите правоотношения с наетите лица чрез сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Съответно "неизпълнението" на това задължение не може да бъде определено като административно нарушение по чл.414, ал.1 от КТ по смисъла на легалната дефиниция, дадена в чл.6 от ЗАНН. Следователно наказващият орган неправилно е приложил материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация.

След като в закона липсва императивно правило за поведение, установено с изрична законова разпоредба, не е налице допуснато административно нарушение по см. на чл.6 от ЗАНН по повдигнатото на „А.”” ООД административно наказателно обвинение, обосновано от правна страна, с неизпълнено от работодателя задължение по чл.3, ал.1 от Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от КТ пред инспекцията по труда (обн.ДВ бр.54 от 17.07.2015г.). Незаконосъобразно е да бъде налагана санкция за неизпълнение на диспозитивна правна норма. С оглед гореизложеното, атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №08-0803075/129 от 09.06.2016г., издадено от Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр.Добрич, с което, на основание чл.416, ал.5, във вр.с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, на „А.” ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.414а, ал.1 от КТ.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..