Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна,  14.12.2018г.

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на тринадесети ноември, през  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 228 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 18-5811-000117/07.08.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на С.А.И. с ЕГН ********** с адрес ***, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000.00 /две/ хиляди лева на основание чл.178, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП.

         Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателят, който в законноустановеният срок обжалва издаденото му наказателно постановление. Редовно призован, в с.з. се явява лично и изтъква, че не е в състояние да заплаща наложената глоба. Отделно от това сочи, че  не е нарушил конструкцията на автомобила. По същество на делото пледира за отмяна на НП, като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна РУ гр.Шабла, редовно призована за участие, в съдебно заседание не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено следното:

На 27.07.2018г., около 13.55 часа в Община Шабла на път Първи клас №І-9 -  на два километра от гр.Шабла, посока с.Горун, като водач на лек автомобил Ф.Т. с рег.**, държава България, при обстоятелства: управлява лек автомобил Ф.Т. с рег.**, цвят тъмно син, рама №.., негова собственост, извършва следното нарушение: изменя конструкцията на ППС, като премахва 6 броя седалки без това да е извършено при условие и по ред определен с Наредба от министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията Наредба №Н-3 от 18.02.2013г., без да спазва установения ред, комплектува с основни агрегати от различни модели или изменя конструкцията на моторно превозно средство, за което в съответствие с разпоредбите на ЗДвП му е съставен АУАН №122/27.07.2018г., за нарушение на чл.146,ал.1от ЗДвП. Като доказателство му е иззето контролен талон №** и свидетелство за регистрация ****. С.И. подписал акта без възражения. В срока по чл.44,ал.1 от ЗАННА, пред наказващият орган не са депозирани писмени възражения по АУАН. Въз основа на съставеният АУАН, Началника на РУ Шабла издал процесното НП.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган -Началника на РУ на гр.Шабла е упълномощен с МЗ № 8121з-515/14.05.2018г. да издава НП.  НП е връчено  на жалбоподателя на 20.08.2018г., жалбата е изпратена  до наказващият орган на 31.08.2018г., поради  което съдът приема, че е подадена в срок, от надлежна страна имаща интерес от изхода на делото, а разгледана по същество и основателна:

Така издадено според съда НП е незаконосъобразно поради следното:

Жалбоподателят е санкциониран за нарушение  на разпоредбите на чл.146,ал.1 от ЗДвП.

Съгласно разпоредбата на чл.146, ал.1 от ЗДвП, изменение в конструкцията на регистрираните ППС, се извършва при условия и ред, определен с Наредба от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.Така цитираната разпоредба, обаче не вменява задължения към водачите и собствениците на ППС и в този смисъл не съдържа състав на нарушение. Нормата е бланкетна и препраща към Наредба, издадена от Министъра на транспорта. Такава, касаеща материята е Наредба №I-45/24.03.2000г. и Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Същевременно жалбоподателя е санкциониран по реда на чл.178,ал.1,т.2, предл.2-ро от ЗДвП, съгласно, която глоба се налага на лице, което е изменило конструкцията на МПС, без да спазва установения за това ред. А реда както бе посочено по-горе  е определен в Наредба №I-45/24.03.2000г. и Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г.

Ето защо, съдът намира, че в обжалваното  наказателно постановление не е посочена разпоредбата, която е нарушена виновно от  жалбоподателя, т.к. нормата на чл.146,ал.1 от ЗДвП е препращаща и не съдържа състав на нарушение.

 

Посоченото по-горе съставлява нарушение на разпоредбите на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН и е винаги съществено, т.к. нарушава правото на защита на наказаното лице. Последния следва да знае какво точно нарушение му се вменява, за да може да упражни правото си на защита в пълен обем.

В случая наказващият орган се е задоволил да посочи само,  че е нарушена наредба на министъра на транспорта, квалифицирайки нарушението по чл.146,ал.1 от ЗДвП, защото именно това се съдържа в нея, без да уточни нарушената норма от тази Наредба.

Това нарушение на административно-процесуалните правила не може да се санира в хода на съдебното следствие, защото между словесното описание на нарушението, цифровата му квалификация, както и приложимата санкционна норма , следва да съществува пълно единство и се налага от наказващият орган, а не от съда, който в случая се произнася само по същество.

Съдът по-горе посочи, че в НП и АУАН следва да съществува единство между нарушение и наказание и наказващият орган да посочи в обстоятелствената част на нарушението всички елементи от неговия състав, а не да се съсредоточи само в това да препише правната норма и текстовата й квалификация, т.к. с това нарушава правото на защита на санкционираното лице.

И при липса на това издаденото НП страда от пороци, от категорията на съществените, даващи основание на съда да го отмени изцяло като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 63 ЗАНН, съдът ,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-5811-000117/07.08.2018г.на Началника на  РУП към ОДМВПР Добрич, РУ Шабла, с което на С.А.И. с ЕГН ********** с адрес ***, на основание  чл.178, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева, за нарушение по чл.146,ал.1  от ЗДвП, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен  съд Добрич в 14-дневен срок от получаването му от страните, на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административно -процесуалния кодекс.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….