Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 24.03.2017г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№229/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Я.Д.Я.  с ЕГН **********,***, против Наказателно постановление №28-0000320/05.08.2016г. на Началник ОО“Автомобилна администрация“, гр.Добрич, с което му е наложено наказание „глоба“ в размер на 1500.00 лева. Жалбоподателят сочи, че както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление са немотивирани и в тях не е посочено конкретното нарушение, което е извършил, не били изложени обстоятелства, на които се основавали двата акта. Освен това жалбоподателя счита, че както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление не било описано нарушението, в какво се е изразило. Твърди, че е извършвал превоз на пътници по автобусна линия София-Каварна, но поради настъпила техническа повреда на автобуса извършващ курс от София за Шабла се наложило пътниците да бъдат прикачени и съответно той да отиде и да ги вземе. С оглед на горното и счита, че не  е налице извършено от него нарушение, поради, което моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателно постановление №28-0000320/05.08.2016г. на Началника на ОО“АА“ гр.Добрич и наложената с него глоба.

В с.з., жалбоподателят не се явява и не взема становище по подадената жалба.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения 7-дневен срок.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхвата на въззивната проверка и установи следното:

Жалбата е основателна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН №221736/19.07.2016г., съставен от ст.инсп. П.М.П., и в присъствието на свидетеля П.Х.Й. за това, че на 19.07.2016г., около 9.15 часа по главен път І-9/Е 87 на разклонението за с.Раковски в посока гр.Каварна, Я.Д.Я. управлява автобус марка „Мерцедес“ с рег.№***, извършва обществен превоз на 2бр. пътници по редовна автобусна линия с маршрут Шабла-София, видно от представените 1 бр. билет №081869, издаден на 18.07.2016г., използван на 19.07.2016г. и служебен бон №0005109 към билет №382729193241 намиращи се към момента на проверката в пътуващите пътници и видно от пътен лист №0175981, серия А, издаден на 18.07.2016г. с описан маршрут София-В.Търново-Шабла. При проверката е констатирано следното нарушение: в качеството си на водач на автобус Я.Я. извършва обществен превоз на пътници 2бр. по редовна автобусна линия от гр.Шабла до гр.София, за които няма валидно маршрутно разписание и договор за възлагане на превоз, с което е нарушил разпоредбата на чл.37а, т.3 от Наредба №2 от 15.03.2002г. на Министерството на транспорта, за което на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвПр е наложил на жалбоподателя , като водач на автобуса, наказание глоба в размер на 1500.00 лева.

Като свидетели по делото са разпитани П.Й. и П.П. ***. Същите установяват, че на посочената в акта дата на разклона за с.Раковски по път І-9 в посока гр.Каварна спрели за проверка жалбоподателя, който управлявал автобус марка „Мерцедес“, с рег.№***, който извършвал обществен превоз на пътници с двама пътника по редовна автобусна линия с маршрут от гр.Шабла до гр.София, видно от представените билети, издадени на 18.07.2016г., използвани на 19.07.2016г. и служебен бон с №0005109 към билет №382724193241, намиращи се към момента на проверката в пътуващите пътници и видно от описания в акта пътен лист, издаден на 19.07.2016г. с описан маршрут София- Велико Търново-Варна-Шабла. При проверката било констатирано следното нарушение: г-н Я. извършвал обществен превоз на 2 бр.пътници по редовна автобусна линия с маршрут Шабла до София, за което няма валидно маршрутно разписание и договор за възлагане на превоз. Според свидетеля няма такова маршрутно разписание от Шабла до София, а има от Каварна до София. Проверката била по сигнал защото фирмата нямала такива документи издадени от Министерството на транспорта.

С оглед на установеното при проверката, актосъставителят П.М.П. съставил срещу водача Я.Д.Я. горецитирания акт за установяване на административно нарушение, в който приел, че е нарушена разпоредбата на чл.37а, т.1 от Наредба №2 от 15.03.2002г. на МТ, като възприетите от актосъставителя фактически и правни констатации са възпроизведени изцяло от наказващия орган в издаденото наказателно постановление, предмет на настоящата проверка. Акта е бил съставен лично в присъствието на жалбоподателя, на който е връчен препис от същия.

Приложени в административната преписка и приети от съда като доказателства са пътен лист серия А, №0175981, билет за пътуване серия А-2015, №081869 с касов бон към него. Изискани са от Столична община и приложени по делото Маршрутно разписание №22101 на автобусна линия София-Шабла от 17.06.2009г. и Договор №СОА16-ДГ55-98/20.02.2016г., който е със срок не по-късно от 28.02.2018г.

Като доказателства по делото съдът прие и Заповед №317/01.06.2015г. на ОО“АА“ гр.Добрич, Пълномощно, рег.№658/07.04.2016г. и Заповед №РД-08-249815.05.2015г. на МТ, с които се определят длъжностните лица имащи компетентност да издават НП за нарушения по ЗАП, между които и издателят на обжалваното понастоящем НП – Началника на ОО „АА“ гр.Добрич.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира, че административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана незаконосъобразно.

Наказателното постановление е крайният акт на административнонаказателното производство и при неговото постановяване законът е предвидил строги правила, отнасящи се както до процедурата по издаването му, така и до неговото съдържание.

Съгласно разпоредбата на чл.57 т.5 от ЗАНН наказателното постановление задължително трябва да съдържа точно и ясно описание на извършеното нарушение, както и обстоятелствата, при които е извършено.

Налице е в настоящия случай несъответствие относно фактическите констатации на наказващия орган, на база на които е санкциониран жалбоподателя. В текста на обжалваното постановление изрично е записано, че жалбоподателят, като водач на проверявания автобус, е извършвал обществен превоз на 2-ма пътници по редовна автобусна линия гр.Шабла-София, а в същото време се твърди, че превозът е извършен без валидно маршрутно разписание и договор за възлагане на провоз. Още повече, че представените по делото маршрутно разписание и действащ към момента на съставяне на акта договор за възлагане е включен този маршрут София-Шабла и Шабла-София със съответни спирки.

Посочените обстоятелства се изясниха по безспорен начин от  представените писмени доказателства, което налага наказателното постановление да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление №28-0000320/05.08.2016г. на Началник ОО“Автомобилна администрация“, гр.Добрич, с което на Я.Д.Я. с ЕГН **********,*** на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАП му е наложено наказание глоба в размер на 1500.00 лева за нарушение на чл.37а, т.3 от Наредба №2 от 15.03.2002г. на МТ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

               

 

                                  

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………