Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№..............

 

гр. Каварна,15.09.2018г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Е.Ш.разгледа докладваното от съдията докладчик НАХД 229 по описа на КРС за 2018 година и

 

Р   Е   Ш   И  :

На осн. чл. 6 , ал.1 б.”а” във връзка с чл.1 ал.1 т.2 от УБДХ НАЛАГА на ****роден на ***г. паспорт №: ****,персонален номер ****,гражданство:****,****по произход,със средно образование,женен,служител в **** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ-ГЛОБА в размер на 100/сто/лева,за извършено деяние по чл. 1 ал.2 от УБДХ.

ОСЪЖДА ****със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Каварненски Районен съд,направените по делото разноски,изразяващи се в заплащане на възнаграждение на преводача,в размер на 50/петдесет/ лева.

Решението подлежи на жалба на касационните основания,предвидени в НПК,пред Добрички Окръжен съд,в срок от 24 часа,считано от днес/15.09.2018г.-13.30ч./

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура гр.Каварна и Началника на РУМВР гр.Каварна за сведение.

В случай на жалба съдът насрочва делото пред Добрички Окръжен съд за 20.09.2018г. от 13,30ч.,за която дата нарушителелят ****е уведомен.

 

                                                             Районен съдия:

 

М    О    Т    И    В    И

към  Решение №      /15.09.2018г.

по АНХД № 229/2018г. по описа на Каварненски Районен съд.

Производството е по чл.4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

Производството е образувано по повод акт за констатиране проява на дребно хулиганство бл.№ 361196,съставен на ****роден на ***г. паспорт №: ****,персонален номер ****,гражданство:****,****по произход,със средно образование,женен,служител в ****,внесен в съда от РУ на МВР гр.Каварна с рег.№ 3118/15.09.2018г.Към акта са приложени: Докладна записка от ***Т.П.Т.-***при Районно управление гр.Каварна,обяснения от нарушителя и свидетели на проявата на дребно хулиганство,адресна карта.В хода на съдебното следствие са събрани показанията на свидетелите И.С.Б.,Н.Д.Т.,Х.П.Й.,Г.И.М.,Й.И.Д. и С.Л.П..

С акта е констатирано,че на 14.09.2018г. около 16,20ч. в Курортен комплекс ***,общ.Каварна ****роден на ***г. паспорт №: ****,персонален номер ****,гражданство:****  употребява ругатни,псувни на публично място ,пред почиващите в комплекса,в оскърбително отношение и държане към тези граждани и към пристигналите органи на властта/служители на РУ Каварна/,на които отказва да изпълни разпорежданията.С тези си действия нарушава обществения ред и благоприличие.

Нарушителят дава пред съда обяснения по случая,в присъствието на назначения служебен защитник-адв.***и назначения преводач-И.С.И.,като заявява,че разбира в какво е обвинен,признава се за виновен и изразява съжаление за извършеното.

Районна прокуратура гр.Каварна надлежно уведомена,съгласно чл.5 ал.2 от УБДХ,не се представлява в съдебното заседание и не представя становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

На 14.09.2018г. около 16.40ч. в ОДЧ при РУ Каварна е получен сигнал на телефон 112 във връзка с възникнал скандал в Курортен комплекс***.

На място са изпратени ***И.Б. и ***Н.Т..При пристигането в комплекса свидетелите забелязали на входа спрян автомобил на охр.фирма „Каварна СОТ“ с двама техни служители.До тях е стоял друг гражданин.Същият е бил във видимо нетрезво състояние.Служителите на РУ Каварна са поискали документите от *** гражданин,но той е заявил,че документите му са в стаята  в комплекса.Казали са на *** гражданин да влезе в служебния автомобил и той е влязъл.В последствие е започнал да крещи и да иска да излезе от автомобила..Наложило се да бъдат поставени  белезници на *** гражданин с цел да не буйства.***И.Б. и ***Н.Т. са отвели гражданина в РУ Каварна.През целия път до РУ Каварна лицето е крещяло и обиждало двамата служители на полски език,като е викал „курви“,“курво“ и др.Двамата служители са се върнали в комплекс ***.Разпитан е служителя подал сигнала,***Й.И.Д..В съдебно заседание горепосоченият свидетел,както и свидетелят Г.И.М. заявяват,че заради въпросния *** гражданин предната вечер отново са подали сигнал в РУ Каварна,тъй като той е буйствал и е нанесъл побой над съпругата си.На място са пристигнали служителите на РУ Каварна,снели са обяснения и са съставили протокол за полицейско предупреждение на *** гражданин с установена на място самоличност- Б. Я. Г./***/.По желание на съпругата на *** гражданин Б.,тя и децата и са се пренесли в друга стая,за да не я бие повече.От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел Х.П.Й. *** СОТ“ охраняваща обекта се установява,че той е посетил заедно със свой колега първоначално подадения сигнал.Свидетеля заявява,че при пристигането си на рецепцията в комплекса са видели *** гражданин,който е бил в нетрезво състояние и е крещял.Служителите от охр.фирма са попитали гражданина какъв е проблема,но той е продължил да вика и крещи.Казали са на английски език на лицето да излезе към изхода на комплекса и чак тогава той е тръгнал.На входа са дошли вече и двамата служители от РУ Каварна.*** гражданин Б. Я. Г. е започнал да пречи и на полицейските служители да си вършат работата,като е псувал и буйствал и затова се е наложило да му сложат белезниците.От показанията на разпитания в съдебно заседание С.Л.П.-*** в комплекса се установява,че същият е оказвал съдействие при превеждането от български на английски език в РУ Каварна и запознаването с документацията.П. заявява,че Б. Я. Г. го е заплашил с физическа саморазправа като се прибере в комплекса.На нарушителя Б. Я. Г. е съставен АУАН по чл.1 ал.2 от УБДХ от ***-***Т. Т..

 

Гореизложената фактическа обстановка се установи от показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели,както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства: Докладна записка от ***Т.П.Т.-***при Районно управление гр.Каварна,обяснения от нарушителя и свидетели на проявата на дребно хулиганство,Протокол за полицейско предупреждение. Разпитаните свидетели И.С.Б.,Н.Д.Т.,Х.П.Й.,Г.И.М.,Й.И.Д. и С.Л.П.  са категорични в показанията си,че нарушителят Б. Я. Г.  се е държал агресивно,употребявал е обидни,нецензурни думи и е създавал напрежение,с поведението си е попречил на полицейските служители да изпълняват служебните си задължения,а именно да установят какъв е точно случая и да оформят необходимата документация,,поради което се наложило да използват спрямо това лице физическа сила и да използват помощни средства-белезници,държал се е непристойно със служителите в комплекса,което е възбудило тяхното възмущение.Показанията на свидетелите И.С.Б.,Н.Д.Т.,Х.П.Й.,Г.И.М.,Й.И.Д. и С.Л.П. съставляват в своята съвкупност система от факти свързани с основния факт , намират се в хармония и логическа връзка помежду си и водят до един единствено възможен извод – изключващ всички останали относно авторството и квалификацията на деянието представляващо „дребно хулиганство” по смисъла на чл. 1 , ал.2 от УБДХ и виновността на нарушителя.Всички горецитирани свидетели са възмутени от постъпката и поведението на Б. Я. Г.,който пред повече хора на публично място извършва хулигански прояви.

При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя,несъмнено се доказа,че е била извършена непристойна проява от страна на лицето Б. Я. Г.,такава каквато е отразена в акта за констатиране на дребно хулиганство.Установи се по делото,че Б. Я. Г. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.1 ал.2 от УБДХ-събраха се безспорни данни за извършена от сочения за нарушител непристойна проява,изразена в употреба на ругатни,псувни на публично място ,пред почиващите в комплекса,в оскърбително отношение и държане към тези граждани и към пристигналите органи на властта/служители на РУ Каварна/,на които отказва да изпълни разпорежданията.С тези си действия нарушава обществения ред и благоприличие-административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Съгласно чл.1 ал.2 от УБДХ,дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява,изразена в употреба на ругатни,псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора,в оскърбително отношение и държане към гражданите,към органите на властта или на обществеността или в скарване,сбиване или други подобни действия,с които се нарушава обществения ред и спокойствие,но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от Наказателния кодекс.Предвид по-ниската си обществена опасност от хулиганството по НК,дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН.Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни,псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване,сбиване или други подобни действия,с които се нарушава обществения ред и спокойствие.За да е осъществен състава на дребно хулиганство,следва да е извършено деяние,което с оглед своите обективни и субективни признаци,да попада към една от посочените групи.В конкретния случай по делото това бе установено.В този смисъл след като е налице деяние,което осъществява обективните и субективни признаци на състава на дребното хулиганство,очертани в разпоредбата на чл.1 ал.2 от УБДХ е налице и визираното административно нарушение,за което следва да бъде наложено едно от наказанията  по чл.1 ал.1 от същия указ.

Съдът като изходи от конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя,обясненията на самият нарушител и събраните по делото гласни и писмени доказателства намира,че за поправяне и превъзпитание на дееца е необходимо да се наложи предвиденото в чл. 1 ал.1 т.2 от УБДХ административно наказание „глоба” в размер на  100/сто/лева.

Наказанието е определено при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства,а именно–направени самопризнания пред съда,изразено съжаление за извършеното.

По разбиране от настоящия състав,с така определеното по вид и размер наказание ще бъде изпълнена личната генерална превенция,както и определените в УБДХ  цели и наказания.

Мотивиран от гореизложеното,Съдът постанови Решението си.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: