Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№..............

гр. Каварна,07.02.2019г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на седми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М. разгледа докладваното от съдията докладчик НАХД 23 по описа на КРС за 2019 година и

Р   Е   Ш   И  :

         На осн. чл. 6 , ал.1 б.”а” във връзка с чл.1 ал.1 т.1 от УБДХ НАЛАГА на Р.С.М.  ЕГН ********** роден на *** ***,адрес ***,българско гражданство,без образование,женен,безработен,осъждан АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ-„ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР“ за срок от 3/три/ денонощия/,считано от влизане на решението в сила,като зачита задържането му за срок от 24 часа със Заповед на МВР,за извършено деяние по чл. 1 ал.2 от УБДХ.

         Решението подлежи на жалба на касационните основания,предвидени в НПК,пред Добрички Окръжен съд,в срок от 24 часа,считано от днес/07.02.2019г.-11.30ч./

         Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура гр.Каварна и Началника на РУМВР гр.Каварна за сведение.

         В случай на жалба съдът насрочва делото пред Добрички Окръжен съд за 14.02.2019г. от 13,30ч.,за която дата нарушителят  Р.С.М.  е уведомен.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                         М    О    Т    И    В    И

                                  към  Решение № /07.02.2019г.

     по АНХД № 23/2019г. по описа на Каварненски Районен съд.

Производството е по чл.4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

         Производството е образувано по повод акт за констатиране проява на дребно хулиганство бл.№ 0693869,съставен на Р.С.М.  ЕГН ********** роден на *** ***,адрес по лична карта гр.Каварна,общ.Каварна,обл.Добрич улица „А.П.“,българско гражданство,без образование,женен,безработен,осъждан,внесен в съда от РУ на МВР гр.Каварна с рег.№ 451/06.02.2019г.Към акта са приложени: Докладна записка от мл.експерт А.А.-Мл.ПИ при Районно управление гр.Каварна,обяснения от нарушителя и свидетели на проявата на дребно хулиганство,Постановление за прекратяване на наказателно производство от 29.01.2019г.,характеристични данни,справка за съдимост,протокол за полицейско предупреждение,ДСМПИС.В хода на съдебното следствие са събрани показанията на свидетелите Ц.Г.Ц.,С.А.С.,Н.С.Н..

         С акта е констатирано,че на 24.01.2019г. около 12.20ч. в сградата на РУ гр.Каварна улица „Добротица“ № 39 Р.С.М.  ЕГН ********** извършва непристойни действия изразени в употреба на ругатни,псувни и други непристойни изрази на публично място,пред повече хора,в оскърбително отношение и държане към органите на властта,с което си поведение нарушава обществения ред и спокойствие.

         Нарушителят дава пред съда обяснения по случая,като заявява,че разбира в какво е обвинен,признава се за виновен и изразява съжаление за извършеното.

         Районна прокуратура гр.Каварна надлежно уведомена,съгласно чл.5 ал.2 от УБДХ,не се представлява в съдебното заседание и не представя становище.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         На 24.01.2019г. около 12.20ч. лицето Р.С.М. с ЕГН ********** ***,който е бил задържан в изолатора на РУ гр.Каварна за извършено престъпление от общ характер е поискало да посети тоалетната на районното.ОДЧ Н.С.е повикал за съдействие колегите си Ц.Ц. и С.С.,които са станали свидетели на непристойното поведение на М..Р.С.М. на път за тоалетната посегнал да удари с юмрук С.,който се отдръпнал,но впоследствие М. е хвърлил по пол.служител С.тубичка с течен сапун.Ц. и С. върнали в изолатора  М.,който продължил с непристойните си действия,като псувал и отправял заплахи за живота и имуществото на С..Въпреки устните предупреждения на полицейските служители изброени по-горе,М. не преставал.В обясненията си и в показанията си дадени в съдебно заседание на 07.02.2019г. Н.С.цитира псувните и заплахите по негов адрес от М. така:“„....““ и „....“.

         На нарушителя Р.С.М. е съставен АУАН по чл.1 ал.2 от УБДХ от Мл.ПИ при РУ гр.Каварна-Мл.експерт А.А..

         Гореизложената фактическа обстановка се установи от показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели Ц.Г.Ц.,С.А.С.,Н.С.Н.,както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства: Докладна записка от мл.експерт А.А.-Мл.ПИ при Районно управление гр.Каварна,обяснения от нарушителя и свидетели на проявата на дребно хулиганство,Постановление за прекратяване на наказателно производство от 29.01.2019г.,характеристични данни,справка за съдимост,протокол за полицейско предупреждение,ДСМПИС.Разпитаните свидетели Ц.Г.Ц.,С.А.С.,Н.С.Н.  са категорични в показанията си,че нарушителят Р.С.М.  се е държал агресивно,употребявал е обидни,нецензурни думи и е създавал напрежение, на път за тоалетната М. посегнал да удари с юмрук С.,който се отдръпнал,но впоследствие М. е хвърлил по пол.служител С.тубичка с течен сапун.От свидетелските показания се установява,че Ц. и С. върнали в изолатора  М.,който продължил с непристойните си действия,като псувал и отправял заплахи за живота и имуществото на С..Въпреки устните предупреждения на полицейските служители изброени по-горе,М. не преставал.В обясненията си и в показанията си дадени в съдебно заседание на 07.02.2019г. Н.С.цитира псувните и заплахите по негов адрес от М. така:“„....““ и „....“.

         Показанията на свидетелите Ц.Г.Ц.,С.А.С.,Н.С.Н. съставляват в своята съвкупност система от факти свързани с основния факт , намират се в хармония и логическа връзка помежду си и водят до един единствено възможен извод – изключващ всички останали относно авторството и квалификацията на деянието представляващо „дребно хулиганство” по смисъла на чл. 1 , ал.2 от УБДХ и виновността на нарушителя.Всички горецитирани свидетели са възмутени от постъпката и поведението на Р.С.М.,който пред повече хора на публично място извършва хулигански прояви.

         При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя,несъмнено се доказа,че е била извършена непристойна проява от страна на лицето Р.С.М.,такава каквато е отразена в акта за констатиране на дребно хулиганство.Установи се по делото,че Р.С.М. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.1 ал.2 от УБДХ-събраха се безспорни данни за извършена от сочения за нарушител непристойна проява изразена в употреба на ругатни,псувни и други непристойни изрази на публично място,пред повече хора,в оскърбително отношение и държане към органите на властта,с което си поведение нарушава обществения ред и спокойствие.С тези си действия нарушава обществения ред и благоприличие-административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

         Съгласно чл.1 ал.2 от УБДХ,дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява,изразена в употреба на ругатни,псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора,в оскърбително отношение и държане към гражданите,към органите на властта или на обществеността или в скарване,сбиване или други подобни действия,с които се нарушава обществения ред и спокойствие,но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от Наказателния кодекс.Предвид по-ниската си обществена опасност от хулиганството по НК,дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН.Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни,псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване,сбиване или други подобни действия,с които се нарушава обществения ред и спокойствие.За да е осъществен състава на дребно хулиганство,следва да е извършено деяние,което с оглед своите обективни и субективни признаци,да попада към една от посочените групи.В конкретния случай по делото това бе установено.В този смисъл след като е налице деяние,което осъществява обективните и субективни признаци на състава на дребното хулиганство,очертани в разпоредбата на чл.1 ал.2 от УБДХ е налице и визираното административно нарушение,за което следва да бъде наложено едно от наказанията  по чл.1 ал.1 от същия указ.

         За извършеното от нарушителя административно нарушение по чл.1 ал.1 от УБДХ се предвижда наказание задържане в поделенията на МВР до 15 дни или глоба в размер от 100 до 500 лева.

         При определяне на вида и размера на санкцията съдът прецени,че в случая са налице превес на отегчаващи отговорността обстоятелства за нарушителят Р.С.М..Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете тежестта на нарушението и начина на извършване на проявата,а именно около 12.20ч. в сградата на РУ гр.Каварна улица „Добротица“ № 39,на публично място пред повече хора,обстоятелството,че без да е бил провокиран от служителите на РУ гр.Каварна показва открита демонстрация на нарушаването на обществения ред: проявената от него дързост и агресивност- на път за тоалетната М. посегнал да удари с юмрук полицейския служител Н. С.,който се отдръпнал,но впоследствие М. е хвърлил по пол.служител С.тубичка с течен сапун,арогантните псувни-като псувал и отправял заплахи за живота и имуществото на С.,всичко това говори за лице с липса на утвърдена морална ценностна система,за липса на умения при комуникиране в обществото,или по-скоро за наличие на такива „умения“,които не са общоприети от човешките индивиди в съвременното общество.

         Предвид изложеното и с оглед постигане целите на специалната и генералната превенция,съдът намира,че на нарушителят Р. С.М. следва да бъде наложено административно наказание „Задържане в поделенията на МВР“ за срок от 3/три/ денонощия.При определяне вида на наказанието съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и на нарушителят,проявената от него дързост,агресивност и арогантност при извършване на нарушението-отправяне на ругатни и заплахи спрямо полицейският служител Н. С.,при изпълнение на служебните му задължения.Предвид обстоятелството,че нарушителят е бил задържан за срок от 24 часа със Заповед на МВР,съдът приспадна това време от наложеното му наказание.

         По разбиране от настоящия състав,с така определеното по вид и размер наказание ще бъде изпълнена личната генерална превенция,както и определените в УБДХ  цели и наказания.

         Мотивиран от гореизложеното,Съдът постанови Решението си.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: