Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 06.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на пети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 230 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 3 от 15.08.2016г. на Началника на РУ гр.Каварна,с което на П.Д.Й.  с ЕГН ********** с адрес *** на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност/ЗЧОД/ за извършено нарушение чл.29 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200/двеста/ лева;на основание чл.45 от ЗЧОД за извършено нарушение на чл.24 ал.2 т.7 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200/двеста/ лева;на основание чл.43 ал.2 от ЗЧОД за извършено нарушение на чл.27 ал.1 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 1000/хиляда/ лева.

В жалбата на въззивника е отправено искане наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно поради допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон.В съдебно заседание въззивника се явява лично и заявява,че поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Наказващия орган редовно призован не е изпратил представител и не е взел становище по жалбата.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

На 12.06.2016г. в 01.35ч. комисия в състав мл.експерт Т.Т. МлПИ по КОС,инсп.Д.М.-полицейски инспектор и мл.експерт А.А.-мл.пол.инспектор извършили проверка на охраната на обект  **** находящ се в гр.Каварна Курортна зона при която е констатирано ,че обектът се охранява от охранителна фирма  ****ООД гр.Каварна лиценз № ****. на Главна Дирекция „Национална полиция“.При проверката охранителната дейност се извършвала от Х.П. Й. и е установено,че охранителя не е оборудван с лична идентификационна карта със снимка,отличителен знак и униформено облекло,в обекта липсва списък на охранителите и график за работа на същите.Свидетеля Т.Т. съставил констативен протокол,в който отразил констатациите от проверката,като екземпляр от протокола връчил на охранителя.При извършената допълнителна проверка  св.Т.Т. Мл.ПИ по КОС установил,че с Х. Й. към датата на проверката охранителната фирма няма сключен трудов договор,с който да е назначен за охранител.С него е сключен граждански договор,който е с дата 18.06.2016г.,няколко дена след извършената проверка.

На 28.07.2016г. актосъставителя Т.Т. *** съставил акт № 3 бл.№ 826268 за констатираните при проверката нарушения по чл.24 ал.2 т.7 от ЗЧОД,чл.27 ал.1 от ЗЧОД и чл.29 от ЗЧОД.Актът е връчен на жалбоподателя на 28.07.2016г.,в който последният е отбелязъл,че има възражения.В предвидения в чл.44 ал.1 от ЗАНН срок не постъпили възражения от нарушителя.Така на 15.08.2016г. въз основа на АУАН,наказващият орган издал обжалваното НП с което на П.Д.Й.  с ЕГН ********** с адрес *** на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност/ЗЧОД/ за извършено нарушение чл.29 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200/двеста/ лева;на основание чл.45 от ЗЧОД за извършено нарушение на чл.24 ал.2 т.7 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200/двеста/ лева;на основание чл.43 ал.2 от ЗЧОД за извършено нарушение на чл.27 ал.1 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 1000/хиляда/ лева.

Изложената  фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Т.П.Т. и Д.М.,констативен протокол от 12.06.2016г.,обяснения от Х.П. Й. от 12.06.2016г.,обяснения от К.П.К. от 12.06.2016г.,НП № 3/15.08.2016г.,разписка за връчено НП от 01.09.2016г.,АУАН № 3/28.07.2016г.,разписка за връчен АУАН от 28.07.2016г.,докладна записка от 30.06.2016г.,АУАН № 4/22.06.2016г.,разписка за връчен акт от 22.06.2016г.,граждански договор от 18.06.2016г.,извлечение от търговския регистър и представените в с.з. на 05.12.2016г. от страна на въззивника  трудов  договор № 024/01.06.2016г.,график за **** за месец юни 2016г.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Т.П.Т.-актосъставител и Д.М.М.-очевидец на установяване на нарушението,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

При така установената фактическа обстановка,от правна страна съдът намира,че жалбата е основателна по следните съображения:

Съдът констатира,че при реализиране на административнонаказателната отговорност е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,водещо до опорочаване на производството по налагане на административното наказание.

Първото и основно основание за законосъобразност на съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление е да бъдат издадени от компетентен орган,като компетентността може да произтича както пряко от закона,така и да бъде  делегирана.В производството пред районния съд,който в случая се явява контролно-отменителна инстанция,в тежест на въззиваемата страна е да докаже,че процесното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН,съставен от актосъставител,притежаващ в съответствие с чл.37 ал.1 от ЗАНН необходимата компетентност в тази насока по съответния закон.

В процесния случай вменените нарушения на жалбоподателя са по чл.24 ал.2 т.7 от ЗЧОД,чл.27 ал.1 от ЗЧОД и чл.29 от ЗЧОД,за които в относимата норма на чл.46 ал.1 от ЗЧОД предвижда,че нарушенията се констатират с актове съставени от контролните органи по този закон.Разпоредбата на чл.41 ал.1 от ЗЧОД определя кои са контролните органи,а именно държавни служители от МВР-от Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работеи,определени със заповед.В случая по отношение съставения АУАН,няма представени никакви доказателства,че е съставен от лице,попадащо в кръга лица,цитирани в чл.41 ал.1 от ЗЧОД.Вярно е,че актосъставителят е служител на МВР,но няма данни същият да разполага с правомощия да установява нарушения по ЗЧОД и да съставя за тях АУАН,доколкото заповед делегираща му контролни функции по този закон,съгласно цитираната алинея на чл.41 липсва.Цитираната в обжалваното наказателно постановление  МЗ № Iз-1347/17.06.2010г. касае само делегирането на правомощия на наказващия орган,но не и на контролния.

За пълнота следва да се отбележи,въпреки,че наказателното постановление са отменя на процесуално основание,поради липса на доказателства за материална компетентност на актосъставителя,досежно нарушението по чл.29 от ЗЧОД неправилно е вменена отговорността на жалбоподателя.Посочената норма предвижда ,че при упражняване на дейността  служителите носят лична идентификационна карта  със снимка,отличителен знак и униформено облекло.Т.е отговорност за изпълнение на това задължение носят съответните служители.В случая е установено,че охранителят Х.П. Й. е бил на смяна при проверката и не е носил отличителен знак на фирмата поела обекта,идентификационна карта и униформено облекло.Следователно той е лицето извършил нарушение по чл.29 от ЗЧОД и неговата отговорност е следвало да бъде ангажирана.При това положение като е ангажирал отговорността на жалбоподателя,без да установи по несъмнен начин,че това е лицето което е извършило нарушението на чл.29 от ЗЧОД посочено в АУАН,наказващият орган е допуснал нарушение на чл.53 ал.2 от ЗАНН,което е друго самостоятелно основание за отмяна на НП в частта му относно санкционирането на жалбоподателя на основание чл.45 от ЗЧОД за извършено нарушение на чл.29 от ЗЧОД.

По изложените съображения съдът счита,че следва да отмени обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3 от 15.08.2016г. на Началника на РУ гр.Каварна,с което на П.Д.Й.  с ЕГН ********** с адрес *** на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност/ЗЧОД/ за извършено нарушение чл.29 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200/двеста/ лева;на основание чл.45 от ЗЧОД за извършено нарушение на чл.24 ал.2 т.7 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200/двеста/ лева;на основание чл.43 ал.2 от ЗЧОД за извършено нарушение на чл.27 ал.1 от ЗЧОД е наложено административно наказание глоба в размер на 1000/хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: