Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  15.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М. като разгледа докладваното от съдията НАХД № 232 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 17-0851-000979/13.07.2017г. на НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОДМВР Добрич,С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ/СПП/ Добрич са наложени на Н.М.Н. ЕГН ********** с адрес *** административни наказания –глоба в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки по чл.174 ал.1 от ЗДвП.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че на 20.07.2017г. въззивника е подал молба с рег.№ 1/20.07.2017г. до Началника на Отделение „Съдебна медицина“ към МБАЛ“Св.Анна-Варна“ АД за извършен повторен химически анализ на взетата му проба кръв,като от протокол за химическа експертиза № 810/27.06.2017г. изготвен от Съдебна медицина към МБАЛ“Света Анна“ се установява,че етиловия алкохол във взетата му кръвна проба е бил 0,50 промила.В жалбата е обективирано становище,че при наличието на тези резултати-0,50 промила на алкохол в кръвта на жалбоподателя,следва да се отмени наказателното постановление поради липса на извършено административно нарушение.

         В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,а чрез пълномощника си по делото,поддържа подадената жалба и в хода по същество развива аргументи за нейната основателност.

         Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото,за да заяви становище по жалбата и по атакуваното с нея наказателно постановление.

         Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

         Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

         На 25.06.2017г. около 16,54ч. актосъставителя В. Б. С.-*** и свидетеля по акта Г.Л.Д.-полицейски служител осъществявали контрол по безопасността на движението в с.В., общ.К. по улича „П.“,изхода за гр.Каварна.Свидетеля С. след подаден сигнал спрял за проверка процесния водач и автомобила описани в акта.Тъй като се породило съмнение,че водача е употребил алкохол е изпробван с техническо средство което отчело 1,07 промила.На водача е издаден талон за медицинско изследване №0028568/25.06.2017г.С оглед на това на жалбоподателя в негово присъствие е съставен на същата дата от свидетеля В. Б. С. акт за установяване на административно нарушение бл.№ 477489 за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,който жалбоподателят подписал лично,без да впише възражения или обяснения в съответната предвидена за това графа.

         Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани и допълнително в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.В Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол № 810/27.06.2017г. е установено,че в изпратената проба за изследване,взета от лицето Н.М.Н. ЕГН ********** се доказва наличие на алкохол в количество 0,59 промила.

         При издаване на наказателното постановление административнонаказаващия орган възприел изцяло описаната в АУАН фактическа обстановка,като относно концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя взел предвид и стойностите съгласно Протокол № 810/27.06.2017г.С Наказателно постановление № 17-0851-000979/13.07.2017г. на НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОДМВР Добрич,С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ/СПП/ Добрич са наложени на Н.М.Н. ЕГН ********** с адрес *** административни наказания –глоба в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки по чл.174 ал.1 от ЗДвП.

         Наказателното постановление било връчено на жалбоподателя на 18.07.2017г.На 20.07.2017г. жалбоподателя възползвайки се от правото си по чл.20 ал.3 от Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства е подал молба за повторно извършване на химически анализ на взетата му кръвна проба.

         При извършеното повторно химическо изследване на кръвта на 20.07.2017г.,в специализирана химическа лаборатория при МБАЛ „Св.Анна-Варна“АД  било установено,че концентрацията на алкохол в кръвта на Н.М.Н. ЕГН ********** е 0.50 промила.

         Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

         Жалбата е процесуално допустима,като подадена в преклузивния псрок по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежно легитимирано лице.Разгледана по същество се преценя като основателна,поради следните съображения:

         Съгласно чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП на водачите на ППС е забранено да управляват същите под въздействие на алкохол,наркотици или други упойващи вещества.От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява,че на посочената в акта и наказателното постановление дата при управление на МПС жалбоподателят е бил спрян и му е била извършена проверка за употреба на алкохол.Първоначално с техническо средство,а впоследствие е била иззета и кръвна проба.

         На 20.07.2017г. жалбоподателя възползвайки се от правото си по чл.20 ал.3 от Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства е подал молба за повторно извършване на химически анализ на взетата му кръвна проба.

         При извършеното повторно химическо изследване на кръвта на 20.07.2017г.,в специализирана химическа лаборатория при МБАЛ „Св.Анна-Варна“АД  било установено,че концентрацията на алкохол в кръвта на Н.М.Н. ЕГН ********** е 0.50 промила.Доколкото в чл.174 ал.1 от ЗДвП се предвижда административнонаказателна отговорност при управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила извършеното от Н.М.Н. ЕГН ********** деяние се явява несъставомерно,поради което същият е неправилно санкциониран.Издаденото в тази насока наказателно постановление се явява материално незаконосъобразно и като такова подлежи на отмяна.

         По отношение на отнетите на основание Наредба № Iз-2539 на МВР  общо 10 контролни точки по чл.174 ал.1 от ЗДвП:

         В чл.157 ал.1 от ЗДвП и чл.2 ал.1 от Наредба № Iз-2539 на МВР/17.12.2012г. тези точки са наречени „контролни точки за отчет на извършените нарушения“,което показва,че същите са средство за отчитане на установени нарушения.Отнемането на контролни точки не е сред ПАМ,нито сред наказанията по чл.13 от ЗАНН,което  обуславя извода за различна правна същност.Отнемането на контролни точки е фактическо действие с контролно-отчетен характер,което изпълнява предупредителна/по отношение на водачите/ и информационно-статистическа/за контролните органи/ функция.Контролните точки се отнемат само въз основа на влязло в сила наказателно постановление/чл.3 ал.1 от Наредба № Iз-2539 на МВР/17.12.2012г./Текстът на чл.3 ал.2 от Наредбата показва,че при отнемане на контролни точки съответният административен орган действа в условията на обвързана компетентност,като поведението му се предопределя от факта на налагане на наказание за извършеното нарушение.В резултат на отнемането на контролни точки  на основание чл.171 т.4 от ЗДвП,ръководителите на службите за контрол са компетентни да изземват свидетелството за правоуправление със заповед за налагане на ПАМ.Тази заповед подлежи на обжалване по реда на чл.145 и сл. от АПК,във връзка с чл.172 ал.5 от ЗДвП пред съответния административен съд.

         Ето защо настоящия съдебен състав счита,че не следва да обсъжда въпроса за отнетите контролни точки,тъй като намира,че същите по своя характер не съставляват административно наказание,по смисъла на чл.13 от ЗАНН и обжалването им не е предмет на настоящото производство.Константна е практиката на съдилищата в страната по този въпрос/в този смисъл е и Решение на Съда на ЕО по дело С-27/11г. по оповод преюдициалното запитване,отправено от Административен съд София по повод тълкуване на чл.82,параграф 1,втора алинея,буква а/ ДФЕС,член 91,първа алинея,буква в/ ДФЕС и Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции,както и на членове 47,48 и 52 от Хартата на основните права на европейския съюз./.

         Водим от изложеното,съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И:

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0851-000979/13.07.2017г. на НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОДМВР Добрич,С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ/СПП/ Добрич с което на Н.М.Н. ЕГН ********** с адрес *** са наложени административни наказания –глоба в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: