Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  16.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и трети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 233 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 17-5811-000159/26.07.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла са наложени на Ц.К. Ц. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:–глоба в размер на 30/тридесет/ лева на основание чл.183 ал.3 т.5 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.2 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139ал.2 т.3 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.4 от ЗДвП.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено при неизяснена и противоречива фактическа обстановка.В жалбата се акцентира на факта за несъотвествие при описание на нарушението в АУАН и атакуваното НП,тъй като в НП е посочено,че създава опасност за движението,а в акта е посочено,че не създава опасност за движението.Въззивника счита,че това е съществено нарушение възпрепятстващо правото му на защита,тъй като не може да разбере какво точно е извършеното нарушение според различните взаимоизключващи се описания.Освен това въззивника твърди в жалбата си,че на едно и също основание са му наложени 4 еднакви глоби всяка от по 20 лева.Моли да бъде отменено атакуваното НП ,като неправилно и незаконосъобразно,постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон,поради което моли същото да бъде отменено изцяло.

         В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,не се представлява,депозира писмено становище.

         Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

         Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

         Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

         Съвкупно от показанията на актосъставителя и свидетеля по акта,полицейските служители Й.И.Н. и Г.Г.Н., се установява,че на 20.07.2017г. двамата са работили в условията на специализирана полицейска операция.На изхода на гр.Шабла,който е за с.Дуранкулак,забелязали лекия автомобил управляван от жалбоподателя,т.к имало колона от автомобили,автомобила управляван от жалбоподателя излязъл от колоната и извършил неправилно изпреварване,като не се съобразявал с единичната непрекъсната маркировка,като в участъка е бил поставен пътен знак „забранено изпреварването“.Това е била причината поради която управлявания от жалбоподателя автомобил е бил спрян от полицейските служители по установения ред със „стоп“ палка.Водача е бил запознат от полицейските служители за причината поради която е бил спрян.Извършена е била и допълнителна проверка във връзка с оборудването на автомобила,следствие на което се установило,че автомобилът не е оборудван,съгласно Закона за движение по пътищата.Връчено е копие от АУАН на водача,срещу подпис.Към момента на проверката водача нямал възражения.Съдът кредитира показанията на свидетелите Й.И.Н. и Г.Г.Н.,тъй като същите се явяват логични и достоверни и се основават на преките и непосредствени възприятия на свидетелите,като им дава пълна вяра.

         Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.

         Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 26.07.2017г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 17-5811-000159/26.07.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла с което на  Ц.К. Ц. ЕГН ********** с адрес *** са наложени следните административни наказания:–глоба в размер на 30/тридесет/ лева на основание чл.183 алр.3 т.5 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.2 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139ал.2 т.3 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.4 от ЗДвП.

         При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

         Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежна страна,отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК,поради което се явява процесуално допустима.Разгледана по същество е неоснователна.

         При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените ,които да налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН,не са допуснати нарушения на чл.40 от ЗАНН,във връзка със съставянето,предявяването и връчването му.Въз основа на АУАН е било издадено  обжалваното НП,където подробно са били описани извършените нарушения,правната им квалификация и наложените наказания.Наказателното постановление е било издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния за това орган и съдържа необходимите раквизити по чл.57 от ЗАНН.АНО правилно е квалифицирал извършените нарушения,като правилно е издирил и приложил действуващите санкционни разпоредби.

         Съгласно чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.В производството жалбоподателят не е представил доказателства,които по безспорен начин да опровергават констатациите в АУАН и в НП.Предвид на това съдът намира за безспорно установена и доказана фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП.Тази фактическа обстановка се потвърждава от разпитаните по делото свидетели Й.И.Н. и Г.Г.Н.,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

         Настоящия съдебен състав намира за неоснователни обективираните в жалбата твърдения за несъотвествие при описание на нарушението в АУАН и атакуваното НП,тъй като в НП е посочено,че създава опасност за движението,а в акта е посочено,че не създава опасност за движението.Действително в обстоятелствената част на акта е посочено,че водача на  лек автомобил „М.К.“ с рег. №*** не създава опасност за движението а в НП е посочено,че създава опасност за движението,но това по никакъв начин не рефлектира върху правилната правна квалификация на визираното в НП нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП.Съгласно чл.6 от ЗДвП:“Участниците в движението: 1.съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица,упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата,както и със светлинните сигнали,с пътните знаци и с пътната маркировка.Съдът кредитира в цялост показанията на свидетелите Й.И.Н. и Г.Г.Н.,които са очевидци на нарушенията,възприели са движението на лекия автомобил „М.К.“ с рег. №***,управляван от жалбоподателя и на събитията до и след спирането му за проверка.Няма данни по делото които да създават съмнения относно тяхната обективност и безпристрастност или да сочат на мотив да набедят санкционираното лице в нарушение,което не е извършил.Дадените в хода на съдебното следствие показания от свидетелите Й.И.Н. и Г.Г.Н. са конкретни,ясни и последователни,изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетото от тях поведение на жалбоподателят и са годни да обсоноват описаната фактическа обстановка.Освен това самия закон дава възможност наказателното постановление да се издаде дори и при наличие на нередовност в акта,стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението и самоличността на нарушителя-чл.53 ал.2 ЗАНН.

         В конкретния случай съдът счита,че нарушенията по чл.6 т.1 от ЗДвП;чл.139 ал.2 т.1 от ЗДвП;чл.139 ал.2 т.2 от ЗДвП;чл.139 ал.2 т.3 от ЗДвП и чл.139 ал.2 т.4 от ЗДвП са извършени от Ц.К. Ц. ЕГН **********.Описаните деяния в съставения против жалбоподателя АУАН съдържат всички обективни и субективни признаци на административни нарушения по посочените по-горе текстове и по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват състави на административни нарушения по ЗДвП,за които жалбоподателят е бил санкциониран.За всички посочени по-горе нарушения не е налице оспорване,поради което съдът счита,че са извършени.Предвид на горното,наказващият орган правилно е наказал жалбоподателя,налагайки му административни наказания с обжалваното НП.

         Настоящия съдебен състав не споделя доводите на жалбоподателя обективирани в жалбата,че на едно и също основание са му наложени 4 еднакви глоби всяка от по 20 лева,а в случая наказващия орган е следвало да му наложи само една глоба в размер до 20 лева.

         Следва да се има предвид,че съгласно разпоредбата на чл.18 от ЗАНН,когато едно лице е извършило няколко отделни нарушения,наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.При всяко едно осъществяване на състава на нарушение по чл.139 ал.2 т.1 от ЗДвП;чл.139 ал.2 т.2 от ЗДвП;чл.139 ал.2 т.3 от ЗДвП и чл.139 ал.2 т.4 от ЗДвП е налице извършване на отделно административно нарушение,за което по аргумент на чл.18 от ЗАНН следва да бъде наложено и изтърпяно отделно административно наказание.Ако се наложи едно наказание за няколко извършени нарушения,каквото е обективираното в жалбата становище на въззивника,ще бъде нарушена императивната норма на чл.18 от ЗАНН,изискваща налагане на едно отделно наказание за всяко нарушение и поотделно изтърпяване на всяко едно наказание.

         По отношение на наложените административни наказания:

         Административното наказание се определя за всеки един случай в рамките на посочените в правната норма размери,съобразени с извършеното от нарушителя деяние.Това означава всяко наказание да бъде конкретно определено и съобразено с отделния нарушител,с неговата вина и различните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,довели до извършване на нарушението.Съдът счита,че с наложените на въззивника административни наказания ще бъдат постигнати целите на административното наказание,визирани в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН,а именно да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения в страната правов ред,както и да въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

         По изложените съображения,съдът намира,че жалбата е неоснователна,а наказателното постановление предмет на обжалване по настоящото дело се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло.

         Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                      Р    Е    Ш   И :

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-5811-000159/26.07.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла с което на Ц.К. Ц. ЕГН ********** с адрес *** са наложени следните административни наказания:–глоба в размер на 30/тридесет/ лева на основание чл.183 ал.3 т.5 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.2 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139ал.2 т.3 от ЗДвП;-глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.2 т.4 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: