Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/01.02.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и втори януари, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията АНД № 234/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на Ц.В.Ц., ЕГН **********, срещу наказателно постановление (НП) № 18-0851-001781/28.08.2018 г., издадено от Ж.Й.М.– Началник сектор към ОДМВР Добрич, сектор Пътна полиция Добрич, с което на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП, на жалбоподателя са наложени административни наказания  „глоба“ в размер на 300 (триста) лева за нарушение на чл.150а, ал. 1 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 50 (петдесет) лева за нарушение на чл. 137е от ЗДвП.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в частта на наложеното наказание по пункт 1 – за извършено нарушение по чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП. Наведени са доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, с оглед обстоятелството, че за същото нарушение спрямо жалбоподателя е образувано наказателно производство за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК. Твърди се, че отговорността на Ц. е ангажирана повторно с атакувато НП, т.к. елементите от състава на престъплението, за което е ангажирана наказателната отговорност на жалбоподателя, се покриват от елементите на състава на вмененото му административно нарушение па чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление с твърдението, че за извършеното нарушение, спрямо жалбоподателя е налице влязло в сила определение на съда, с което му е наложено наказание за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК. С изложените мотиви се настоява за отмяна на обжалваното наказателно постановление, а  в условията на алтернативност за намаляване на наложената глоба до предвидения в закона минимум.

Въззиваемата страна редовно призована, не ангажира становище по жалбата и не изпраща процесуален представител в съдебно заседание.

Районна прокуратура Каварна, уведомени съгласно чл. 62 от ЗАНН, не изпращат представител в съдебно заседание.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателят Ц.Ц., бил правоспособен по смисъла на чл. 150 ЗДвП водач на МПС /справка л. 10/ за категории "В" „М” и "АМ", с правоспособност придобита преди повече от 25 години, като със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-5811-000035/ 01.08.2018 г., по чл. 171 т. 1, б.Б от ЗДвП, връчена му на 03.08.2018 г., временно му е отнето свидетелството за управление на МПС с № 282573886, до решаване за отговорността му по БП № 52/2018 г. по описа на РУ Шабла /л. 35 от делото/.

На 03.08.2018 г., свидетелите Г.Л.Д. и Г.К.М. – полицейски служители в сектор „Пътна полиция” на ОД МВР Добрич, изпълнявали служебните си задължения на територията на с. Дуранкулак, общ. Шабла. Около 15.35 ч. по ул. „Д.“ №*, в посока ул. „Втора”, магазин „Т.” спрели за проверка мотопед „С.“ с рег.№**, управляван от жалбоподателя Ц.В.Ц.. При извършената проверка било установено, че водачът Ц.В.Ц. с ЕГН **********, управлява мотопед, сив на цвят, който не е регистриран по надлежния ред и е с поставена табела ***, която е за мотопед „„Х.**“” черен на цвят, управлява след като е лишен със ЗППАМ с № 11-58-11000035/01.08.2018 г., връчено на 03.08.2018 г. на РУ Шабла и при управлението водачът не полза предпазна каска. За констатираните нарушение на жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с бланков № 0700632/03.08.2018 г., в който били вписани посочените по-горе нарушения и нарушените правни норми - чл. 140, ал. 1, чл. 150а, ал. 1 и чл. 137е от ЗДвП,  /приложен л.7/, който акт бил връчен срещу подпис на нарушителя.

Въз основа на съставения АУАН на 28.08.2018 г. било издадено обжалваното наказателно постановление № 18-0851-001781 от Началник сектор Пътна полиция Добрич, към ОДМВР Добрич, за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП и чл. 137е от ЗДвП, където било прието, че Ц.В.Ц., на 03.08.2018 г. около 15.35 ч. по ул. „Д.“ №* в посока ул. „Втора”, магазин „Т.”, управлява мотопед, сив на цвят, който не е регистриран по надлежния ред и е с поставена табела ***, която е за мотопед „„Х.**“” черен на цвят. Управлява след като е лишен със ЗППАМ с № 11-58-11000035/01.08.2018 г., връчена на 03.08.2018 г. на РУ Шабла. При управлението водачът не полза предпазна каска. АНО е квалифицирал горното като нарушения по чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП и чл. 137е от ЗДвП, като на осн чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП, е наложил административни наказания „глоба” в размер на 300 лева и „глоба“ в размер на 50 лева. Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 10.09.2018 г. което е удостоверено с неговия подпис. Жалбата срещу НП е депозирана в ОДМВР Добрич в срока и по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е процесуално допустима.

От представения от процесуалния представител на жалбоподателя протокол от проведено на 18.01.2019 г. открито съдебно заседание по НОХД № 8/2019 г. по описа на КРС и извършената служебна справка по същото, се установи, че с определение № 2/18.01.2019 г. е одобрено постигнато между РП Каварна и обвиняемия Ц.В.Ц. лично и представляван от защитника си адв. С.К. от ДАК,  споразумение по силата на което обвиняемият се признава за виновен в това, че на 03.08.2018 г. в с. Дуранкулак, общ. Шабла е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка *** в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед № 18-5811-000035/01.08.2018 г. на Началник група при ОДМВР Добрич, РУ Шабла, поради което му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на осн. чл. 66 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три години. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК не е наложено на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание глоба. 

Фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на показанията на изслушаните в съдебно заседание свидетели Г.Л.Д. – актосъставител и Г.К.М. – свидетел при констатиране на нарушението и съставяне на акта, както и от приобщените по реда на чл. 238 НПК писмени доказателства, обсъдени по-горе.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намери, че жалбата е основателна, по следните съображения:

Установи се по безспорен начин от събраните писмени доказателства, че деянието предмет на настоящото производство е санкционирано и по наказателен ред, с влязло в  сила Определение № 2/18.01.2019 г., по НОХД № 8/2019 г. по описа на РС Каварна, с наложено наказание на обвиняемия Ц.Ц.. В чл. 17 от ЗАНН е прокламирано, че никой не може да бъде наказан повторно за административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в сила наказателно постановление или решение на съда, а с чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК е въведена забрана да се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото. Това правило е израз на господстващия в правната ни уредба принцип за забрана на двойна наказуемост на дееца за едни и същи факти. В този смисъл основателно се явява възражението на защитата на жалбоподателя за нарушаване на принципа "non bis in idem" с издаването на обжалваното НП. В настоящия случай е налице припокриване във фактическите и правни рамки на двете обвинения, инкорпорирани в НП№ 18-0851-001781/28.08.2018 г., предмет на съдебен контрол и обвинението повдигнато на обвиняемия Ц. ***, приключило с влязло в сила определение за одобряване на споразумение, с налагане наказание на обвиняемия за същото деяние. В този смисъл е налице идентичност между нарушенията, вменени на жалбоподателя с атакуваното НП и с повдигнатото обвинение по ДП № 56/2018 г., приключило с наложено наказание на обвиняемия, поради което е налице и нарушение на принципа "non bis in idem", залегнал в разпоредбата на чл. 17 ЗАНН.

Ето защо, като е издал атакуваното пред настоящия съд наказателно постановление, въпреки наличието на абсолютна процесуална пречка за законосъобразно развитие на административнонаказателното производство, наказващият орган е постановил незаконосъобразен акт в обжалваната част, който само на това основание подлежи на отмяна.

Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0851-001781/28.08.2018 г., издадено от Ж.Й.М.– Началник сектор „Пътна полиция” Добрич към ОДМВР Добрич, срещу Ц.В.Ц., ЕГН **********, с адрес ***, в ЧАСТТА на наложеното административно наказание по т. 1, с което за извършено нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административни наказания  „глоба“ в размер на 300 (триста) лева, на осн. чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено, пред Административен съд гр. Добрич, на основанията предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….