Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  15.02.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на петнадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 236 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление №0829/02.10.2015г. издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол“ гр.Добрич,отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ гр.Бургас към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас,с което на В.Н.Т. ЕГН ********** *** на основание 56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева за виновно нарушение на разпоредбата на чл.17 ал.1 от ЗРА,във връзка с параграф 1,т.28 от Допълнителните разпоредби на ЗРА. На основание чл.90 ал.1 от ЗРА са отнети в полза на държавата 1бр.гумена лодка,1бр. мотор,3бр. мрежени уреди с дължина по 100 метра,1,350кг бяла риба/сулка/,15 кг сребриста каракуда,1,500кг сом.

Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице.С жалбата е направено искане за неговата отмяна като незаконосъобразно,с мотив,че е издадено при неизяснена фактическа обстановка,неправилно е приложен материалния закон,а при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила.Отделно от това жалбоподателят твърди,че не е извършвал посоченото нарушение.В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът-ИАРА,Сектор“Рибарство и контрол“-Добрич се представлява от Началник сектор“РА“ гр.Добрич,който моли наказателното постановление да бъде потвърдено,като излага аргументи в тази насока.

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

От събраните по делото писмени доказателства,от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели ,както и от становището на процесуалния представител на жалбоподателя и административнонаказващият орган,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 24.06.2015г. бил съставен АУАН № А 0017410 от свидетелят И.Д.И. на длъжност гл.специалист „**“ отдел Добрич в присъствието на свидетелите М.С.М. и Г.А.Я. против В.Н.Т. ЕГН ********** *** за това,че на 24.06.2015г. в 05.10ч. в акваторията на езеро“***“,местност „***“ в землището на с.***,общ.Шабла извършва стопански риболов с 1 бр. гумена лодка с двигател,както и 3 бр. мрежени уреди с дължина по 100 метра и размер на окото 55мм.,потопени във водата и под негов контрол.Установен е улов на 15кг сребриста каракуда,1бр. бяла риба/сулка/ с размер 52 см. и общо тегло 1,350 кг и 1 бр. сом с размер 59 см. и общо тегло 1,500кг.Улова е претеглен с тарирана ел.везна № 2879 .Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 02.10.2015г. е издадено обжалваното Наказателно постановление №0829 на Началник сектор „Рибарство и контрол” гр.Добрич,отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ гр.Бургас,Главна Дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към ИАРА гр.Добрич,изпълняващ длъжността началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ гр.Бургас със Заповед № ЧР 470/28.09.2015г.,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал, че на 24.06.2015г. в 05.10ч. в акваторията на езеро“***“,местност „***“ в землището на с.***,общ.Шабла В.Н.Т. с ЕГН ********** извършва стопански риболов с 1 бр. гумена лодка с двигател,както и 3 бр. мрежени уреди с дължина по 100 метра и размер на окото 55мм.,потопени във водата и под негов контрол.Установен е улов на 15кг сребриста каракуда,1бр. бяла риба/сулка/ с размер 52 см. и общо тегло 1,350 кг и 1 бр. сом с размер 59 см. и общо тегло 1,500кг.Улова е претеглен с тарирана ел.везна № 2879.Административнонаказващият орган е квалифицирал  деянието като нарушение на чл.17 ал.1 от ЗРА,във връзка с параграф 1,т.28 от допълнителните разпоредби на ЗРА и на основание правомощията му възложени със Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-25 от 21.01.2014г. е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя,налагайки му на основание чл.56 ал.1 от ЗРА административно наказание „глоба” в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева.,като на основание чл.90 ал.1 от ЗРА са отнети в полза на държавата 1бр.гумена лодка,1бр. мотор,3бр. мрежени уреди с дължина по 100 метра,1,350кг бяла риба/сулка/,15 кг сребриста каракуда,1,500кг сом.

От показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител И.Д.И. се установява,че на посочената в акта дата е извършвал съвместна проверка с М.С.М. и Г.А.Я.-*** по сигнал.Служителите на „**“ гр.Добрич наблюдавали как жалбоподателя влязъл с лодка в *** езеро,отишъл до района на така наречените „***“,прибрал си мрежите и се върнал.В момента в който излязъл на брега с мрежите и с лодката,служителите на „**“ гр.Добрич го пресрещнали,представили му се и след това съставили акта и измерили рибата.Всички измервания на рибата са извършвани от актосъставителя,като теглото е измерено с кантар,който е тариран,размера на рибата е измерен с рулетка в присъствието на жалбоподателя.Актосъставителя уточнява в показанията си вида на рибата:“..беше бяла риба,сулка,сом и сребриста каракуда“.Проверен е размера само на единичните бройки-сулка и сом,докато на сребристата каракуда е измерено само количеството.В показанията си актосъставителя твърди,че мястото където е извършван самия риболов е забранено със закон,защото е защитена зона.

Свидетелите М.С.М. и Г.А.Я. твърдят в показанията си,че на 24.06.2015г. е установено нарушението около 05.00ч. в района на „***“ в *** езеро.Получен е сигнал по повод нерегламентиран риболов в *** езеро и  в тази връзка е организирана група за наблюдение  от служители на „**“ гр.Добрич.В показанията на горепосочените свидетели се потвърждава фактическата обстановка отразена в АУАН.

Процесният АУАН е издаден от оторизиран орган,при спазване на разпоредбите за съставянето и подписването му и съдържа всички реквизити съгласно чл.42 от ЗАНН.Наказателното постановление е издадено от компетентен орган при спазване на прпоцедурата на чл.52-58 от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити по смисъла на чл.57 от ЗАНН.Съгласно Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-25 от 21.01.2014г. издадена на основание чл.47 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.91 ал.1 и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите-административнонаказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания.

Въз основа на установената и изложена по-горе фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата се преценя от съда за процесуално допустима,като предявена от надлежно легитимирано лице,имащо правен интерес от обжалване и в законоустановения 7-дневен срок/видно от разписката за получено НП—05.10.2015г. и от датата на депозиране пред АНО на жалбата на жалбоподателя,чрез упълномощения процесуален представител-09.10.2015г./.

Разгледана по същество жалбата е основателна,по следните съображения: Извършвайки служебна проверка за законосъобразност на наказателното постановление от процесуалноправна страна,съобразно правомощията си в настоящото производство,съдът констатира допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице,което е основание за отмяна на НП.

В разпоредбата на параграф 1,т.28 от Закона за рибарството и аквакултурите,се съдържа легално определение на понятието „стопански риболов“.В този смисъл,стопански е риболов по смисъла на т.26-дейност която се състои в поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми,изваждане на улова от водата,неговото пренасяне и превозване,при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства с цел стопанска дейност и реализиране на доход,независимо от това дали дейността се извършва постоянно,сезонно или временно.За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов,извършван с уреди различни от тези по чл.24 ал.1 от ЗРА и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер,надхвърлящ определените в чл.24 ал.3 от ЗРА количества.Направеното в АУАН описание на извършен по смисъла на чл.параграф 1,т.28 изр.2-ро от ДР на ЗРА стопански риболов не съответства на законовото изискване за пълно описание на нарушението по чл.17 ал.1 от ЗРА,което следва да включва  посочване на елементите от състава ,които са нарушени,както и на обстоятелствата при които тези елементи са осъществени.Непълното описание на установеното нарушение в акта опорочава последния,тъй като нарушава законово изискване за наличие на съществен реквизит—налице е липса на констатация,че нарушителят не е притежавал разрешително за стопански риболов,или че стопанския риболов е извършван във воден обект различен от Черно море и р.Дунав.В атакуваното НП също липсва коментар относно наличието или липсата на разрешително у нарушителя по чл.17 ал.1 от ЗРА,или че стопанския риболов е извършван във воден обект различен от Черно море и р.Дунав.Недостатъчно за да се възприеме,че е налице стопански риболов по смисъла на параграф 1,т.28 от ЗРА,се явява само посочването на уредите и средствата с които е извършен риболова.В процесния случай липсва  констатация,че процесното езеро-*** езеро не е сред обектите,разрешени за такъв вид риболов и че нарушителят не е притежавал разрешително за стопански риболов.

         Видно от АУАН и НП административнонаказващия орган е описал нарушението по чл.56 ал.1 вр. с чл.17 ал.1 от ЗРА по следния начин: нарушителят „извършва стопански риболов с 1 бр. гумена лодка с двигател,както и 3 бр. мрежени уреди с дължина по 100 метра и размер на окото 55мм.,потопени във водата и под негов контрол.Установен е улов на 15кг сребриста каракуда,1бр. бяла риба/сулка/ с размер 52 см. и общо тегло 1,350 кг и 1 бр. сом с размер 59 см. и общо тегло 1,500кг.Улова е претеглен с тарирана ел.везна № 2879“.Съгласно разпоредбата на чл.17 ал.1 от ЗРА,действуващ към момента на констатиране на нарушението,стопански риболов във водите на Черно море и р.Дунав могат да извършват юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.Разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗРА предвижда административнонаказателна отговорност за всяко лице,което извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект,различен от Черно море и р.Дунав,в нарушение на чл.17.В конкретния сдлучай изпълнителното деяние на нарушението по чл.56 ал.1 във връзка с чл.17 ал.1 от ЗРА включва алтернативно или извършване на стопански риболов без разрешително или извършване на стопански риболов във воден обект,различен от Черно море и р.Дунав.В АУАН и НП обаче липсва описание на елемент от фактическия състав на нарушението,по отношение на първата алтернатива,че за извършвания стопански риболов В.Т.Н. ЕГН ********** не притежава разрешително,изискващо се по смисъла на чл.17 ал.1 от ЗРА и по отношение на втората алтернатива-че извършвания от В.Т.Н. ЕГН ********** стопански риболов е във воден обект различен от Черно море и р.Дунав.Горното е достатъчно да се счете,че при съставянето на АУАН и при издаване на НП,в частта досежно коментираното нарушение са нарушени императивните норми на чл.42 т.4 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,доколкото в същите липсва пълно описание на нарушението и на обстоятелствата,при които е било извършено.Липсата на описание на елемент от фактическата страна  на нарушението съставлява допуснато в административнонаказателното производство съществено процесуално нарушение,доколкото е довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице,което е достатъчно основание за отмяна на атакуваното НП,без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.

         Следва да се добави и следното:

         Съгласно чл.90 ал.1 от ЗРА,в случаите на чл.56 от ЗРА рибата и другите водни организми,както и уредите,средствата и приспособленията,с които те са придобити,се отнемат в полза на държавата.

         Липсва легална дефиниция за уреди,средства и приспособления зая риболов,но от текстовете на ЗРА може да се направи категоричния извод,че уреди,средства и приспособления за риболов са: въдици и риболовни мрежи;взривни материали,отровни и упойващи вещества;електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток и лъчения; дънни тралиращи и драгиращи средства; огнестрелно оръжие;харпун;кърмаци,маломерни мрежи тип „парашут“,,далян/чл.21,чл.35,ДР на ЗРА/ В ДР на ЗРА са дефинирани отделни уреди като чепаре,кърмак,дънно тралиращо средство,парашут.

От текста на чл.45а от ЗРАЕ ясно е видно разграничението между уреди,принадлежщности,средства и приспособления от една страна и от друга страна риболовни кораби и други плавателни средства-лодки-риболовни и с друго предназначение,салове и прочие. Съгласно този текст  на борда на риболовни кораби и други плавателни средства се забранява съхранението,пренасянето,превозването и монтирането на уреди,средства,принадлежности и приспособления по чл.35 ал.1,свързани с извършване на стопански или любителски риболов.Закона ясно прави разграничението между плавателно средство и уреди,средства,принадлежности и приспособления за риболов.

Тоест уреди,средства и приспособления са само вещи,материали,вещества,които непосредствено се съприкосновяват с рибата/или другите организми предмет на улов/ и/или,с които непосредствено се въздейства върху рибата за да бъде тя уловена.Лодки,кораби,двигатели за лодки,акумулатори,гребла не са уреди,средства и приспособления за риболов по смисъла на ЗРА,следователно не подлежат на отнемане по реда на чл.90 ал.1 от ЗРА.

В този смисъл и дефиницията на Риболов дадена с параграф 26 ЗРА „риболов“ е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми,изваждане на улова от водата,неговото пренасяне и превозване.

Отнетите на основание чл.90 ал.1 от ЗРА  в полза на държавата 1бр.гумена лодка,1бр. мотор, следва да се отнемат по общия ред на чл.20 от ЗАНН,при наличието на предвидените в него предпоставки.             

 С оглед на изложените съображения Съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

               Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,Съдът

 

 

Р  Е   Ш   И :

 

 

               ОТМЕНЯ Наказателно постановление №0829/02.10.2015г.  издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол“ гр.Добрич,отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ гр.Бургас към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас,с което на В.Н.Т. ЕГН ********** *** на основание 56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева за виновно нарушение на разпоредбата на чл.17 ал.1 от ЗРА,във връзка с параграф 1,т.28 от Допълнителните разпоредби на ЗРА и на основание чл.90 ал.1 от ЗРА са отнети в полза на държавата 1бр.гумена лодка,1бр. мотор,3бр. мрежени уреди с дължина по 100 метра,1,350кг бяла риба/сулка/,15 кг сребриста каракуда,1,500кг сом.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: