Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/24.11.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар Анастасия Митева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 238/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на В.В.П. против Наказателно постановление /НП/ № 17-0283-0000139/26.06.2017 г., издадено от Началник група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, с което на основание чл.175, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месец, за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Навеждат се доводи за наличие на допуснати процесуални нарушения в хода на административното производство, водещи до ограничаване правото му на защита. Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призова не се явява не се представлява. Чрез пълномощника си адв.А.Д., депозира писмени бележки, с които поддържа жалбата, по изложените в нея аргументи, доразвива същите и сочи нови нарушения на административнопроизводствените правила, водещи до опорочаване на издадения санкционен акт. Моли за цялостна отмяна на наказателното постановление, а в условията на алтернативност, за изменението му с налагане на минималните наказания предвидени в санкционната норма.  

Административнонаказващият орган, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл.314 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 15.06.2017г. служители на РУ Каварна- свидетелите Д.М.М., С.А.С. и А.И.А., осъществявали КАТ, като били установени в гр.Каварна, на улица „България”, пред хотел „Отдих”. Около 16.30ч. от посока бензиностанция „Бултрейд”, към тях приближил лек автомобил БМВ, на който предният номер не се виждал. Свидетелят С. подал знак на водача да спре автомобила за проверка. При спирането полицейските служители установили, че автомобилът има валиден регистрационен номер, но същият не бил поставен на определеното за целта място, а по-вдясно и надолу, пред шофьора. Свидетелите установили още, че автомобила е с рег. № ***и се управлява от  жалбоподателя В.В.П.. На поставените му въпроси, защо рег.номер не е поставен на определеното за целта място, жалбоподателят отговорил, че според него няма значение къде е поставена табелата, како и че може да я поставя където си иска. При извършената проверка други нарушения на ЗДвП не били установени. Свидетелят М. обяснила на П., че е извършил нарушение по чл.140, ал.1 ЗДвП, съставила му акт за установеното нарушение, който му бил връчен на място, срещу подпис. Както в акта, така и в установения от закона тридневен срок възражения по акта не са постъпили. И тримата свидетели установиха, че по време на проверката жалбоподателят е оказал съдействие и не е провокирал конфликти.

Въз основа на така съставения АУАН на 26.06.2017г. било издадено обжалваното НП, в което било вписано, че В.В.П., като водач на лек автомобил БМВ 328 И, с рег.№ ***, на 15.06.2017г. около 16.35 ч. в гр.Каварна, по ул.”България”, пред хотел „Отдих” управлява автомобила с регистрационна табела /предна/, поставена не на определеното за това място. Административнонаказващия орган е приел, че с описаното П.  виновно е нарушил чл.140, ал.1 от ЗДвП, поради което на осн. чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложил глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок 2 месец.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Д.М. и на свидетелите С.С. и А.А., както и от присъединените на основание чл.238 от НПК писмени доказателства. Показанията на всички свидетели следва да се кредитират като последователни, безпротиворечиви и логични, потвърждаващи се от останалите събрани доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При извършената служебна проверка съдът установи, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения на нормите на ЗАНН, водещи до неговата отмяна.

В акта за установяване на административно нарушение, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението е описано достатъчно ясно, като са посочени всички елементи от обективната страна на състава, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин, е осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административно-наказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което той в крайна сметка е сторил в развилото се съдебно производство.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП "по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места." От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че жалбоподателят е управлявал посочения в акта и в наказателното постановление лек автомобил, и че предната регистрационна табела на същия не е била поставена на определеното за това место. В тази връзка съдът съобрази разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, съгласно която табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад /или само отзад/ перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Местото, определено за поставяне на регистрационния номер е определено от завода - производител за всяко едно превозно средство и именно това е местото, визирано в разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП и описано в чл. 10, ал. 5 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. Не съществува законова възможност водача сам да избере местоположението, на което да постави регистрационната табела.

 Ето защо, с оглед изложеното по-горе настоящият състав намира, че от материалите по делото се доказва по безспорен начин, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна посоченото нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, а именно чл.175, ал.1, т.1, предл.трето от ЗДвП, която предвижда наказание "лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 1 до 6 месеца и "глоба" от 50 до 200 лева за водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места.

В същото време обаче съдът счита, че административно-наказващият орган не е индивидуализирал правилно наказанието. Наложил е наказание "глоба" и кумулативното предвиденото наказание "лишаване от право да управлява МПС" над минималния, предвиден в закона размер, като не е изложил никакви конкретни съображения и мотиви в тази насока. По делото не е спорно, а и от показанията на разпитаните свидетели се установи, че при проверката, съставянето на акта и връчването му жалбоподателя е оказал съдействие, не са констатирани други нарушения на ЗДвП, както и че на П., като водач на МПС не са налагани санкции за други нарушения по този закон. При тези данни е следвало административно-наказващият орган да изложи конкретните си съображения, поради които е решил да наложи санкция над минималния предвиден в закона размер. Следвало да прецени тежестта на извършеното нарушение и степента на обществената му опасност, което не е било сторено. В тази връзка съдът като взе в предвид липсата на каквито и да е мотиви и съображения в тази насока и от друга страна събраните данни за нарушителя и конкретното нарушение, намира за справедливо санкцията за така извършеното нарушение да бъде намалена до минималния, предвиден в закона размер, а именно "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 1 /един/ месец и "глоба" в размер от 50 /петдесет/ лева, за да кореспондират помежду си двете кумулативно предвидени наказания

Настоящия съдебен състав съобразявайки обстоятелството, че нарушението по чл.140, ал.1 от ЗДвП е формално и признаците на състава му не изискват настъпването на определен вредоносен резултат, намира, че деянието не следва да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Само по себе си това обстоятелство не води до извод, че обществената опасност от деянието е незначителна. За осъществяване на нарушението е достатъчно от обективна страна наказаното лице да не е изпълнило задължението си да постави регистрационната табела на определеното за целта место. Това задължение има за цел да осигури възможност както на органите на реда, а така и на трети лица да идентифицират по несъмнен начин едно пътно превозно средство по време на неговото движение по пътищата. Не случайно в разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. е посочено, че местоположението на регистрационната табела следва да е такова, че да осигури неговата видимост и осветеност нощно време. Поставянето на регистрационната табела по какъвто и да е друг начин, освен предвидения в закона, би създало пречка същия да бъде добре осветен от останалите уреди на превозното средство, а от тук и да бъде възприет и идентифициран от останалите участници в движението в случай на възникнала нужда от това или от органите на реда при извършване на проверка или при възникнал пътен инцидент. Имайки предвид вида на нарушението и че същото касае конкретно нарушение, то съдът намира за ирелевантно по делото обстоятелството, че от деянието не са нанесени щети на държавата и на трети лица. Поради което и в настоящия случай разпоредбата на чл.28 от ЗАНН не може да бъде приложена, доколкото нарушението не може да бъде квалифицирано като "маловажен случай" по смисъла на посочената законова норма.

Поради всичко изложено по-горе съдът намира за правилно и законосъобразно наказателното постановление да бъде изменено, като административното наказание "лишаване от право да управлява моторно превозно средство" да бъде намалено от 2 /два/ месеца на 1 /един/ месец, а наказанието "глоба" да бъде намалено от 100 /сто/ лева на 50 /петдесет/ лева.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление № 17-0283-000139 от 26.06.2017 г. на Началник група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, с което на В.В.П., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП са наложени административни наказания "глоба" в размер на 100 /сто/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 /два/ месеца за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП, като намалява размера на наложеното наказание "глоба" от 100 /сто/ лева на 50 /петдесет/ лева, а срока на наложеното наказание "лишаване от право да управлява МПС" от 2 /два/ месеца на 1 /един/ месец.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..