Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 08.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на шестнадесети октомври  две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 239 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №НП-5/15.08.2017г. на Заместник-министъра на културата издадено на основание чл.229 ал.2 от Закона за културното наследство и Заповед № РД 09-267/19.05.2017г. на Министъра на културата,с което на Община Каварна,Булстат ****,със седалище и адрес на управление: гр.Каварна улица „****“ № **,представлявана от Н.Г.С.-Кмет на Община Каварна е наложена имуществена санкция в размер на 7000/седем хиляди/ лева,на основание чл.228б от Закона за културното наследство/ЗКН/ за нарушение по чл.228б от ЗКН.

         Жалбоподателят Община Каварна,Булстат ****,със седалище и адрес на управление: гр.Каварна улица „****“ № **,представлявана от Н.Г.С.-Кмет на Община Каварна,чрез адв.А.М.Д.  чрез жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно,като съставено от една страна при нарушение на процесуалните правила,а от друга страна описаните в обжалваното НП обстоятелства не отговарят на действителната фактическа обстановка и в тази връзка,според въззивника,направените от наказващият орган изводи за налагане на имуществената санкция са неправилни и недостоверни.При условията на алтернативност въззивника,чрез процесуалния си представител пледира да намери приложение чл.28 от ЗАНН и в тази връзка наложената санкция да бъде редуцирана до минималната санкция,предвидена в закона.

В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,не се представлява,депозирано е писмено становище с искане за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен  материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

         На 31.03.2017г. е извършена проверка от инспекторите П.Х.Г.,на длъжност главен инспектор в ГД ИОКН,МК,К.С.А.,на длъжност регионален инспектор в ГД ИОКН,МК и А.К.К.,на длъжност регионален инспектор в ГД ИОКН при МК,,по изпълнение на принудителна административна мярка № 10-00-380/15.11.2016г. за обособяване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна като самостоятелно юридическо лице,второстепенен разпоредител с бюджетни кредити,съгласно чл.41 ал.1 от Закона за културното наследство/ЗКН/ или преобразуване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна по реда на чл.28 ал.1 от ЗКН и чл.8 ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата.Резултатите от извършената проверка са  отразени в Констативен протокол от 31.03.2017г.

Градска художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна е музей съгласно чл.24 от ЗКН и във връзка с &1 от Допълнителните разпоредби на ЗКН,специализиран по смисъла на чл.26 ал.1 т.2 от ЗКН,общински музей по форма на собственост,съгласно разпоредбата на чл.27 ал.4 от ЗКН и представлява общински културен институт по смисъла и на чл.8 ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата/ЗЗРК/.

Градска художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна е създадена през 1991г. с решение на Комитета за култура и в изпълнение на Окръжна програма на гр.Добрич“Добруджа-1300“ като Музейна художествена сбирка.През 1991г. Общински народен съвет-Каварна прави предложение  пред Министeрство на културата за преобразуването на галерията в Държавна художествена галерия със свое ръководство,бюджет и щат.С Протокол № 31/25.06.1991г. Министерството на културата дава съгласие за преобразуването на музейната художествена сбирка в художествена галерия със свое ръководство,бюджет и щат.Художествената музейна сбирка е отделена от Градски исторически музей-Каварна с разделителен протокол от 05.11.1991г.С Решение № 193/16.08.2004г. Общински съвет-Каварна преименува галерията в Художествена галерия “Христо Градечлиев“.С Удостоверение № 75(133)/12.03.2008г. Министерството на културата е удостоверило регистрацията на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна като културна организация.Художествена галерия „Христо Градечлиев“гр.Каварна няма Правилник за устройството и дейността ,съгласуван  с Министъра на културата,съгласно разпоредбите чл.29 ал.2 от ЗКН и не е приет по реда,предвиден в чл.29 ал.1 т.3 от ЗКН.

         Принудителна административна мярка № 10-00-380/15.11.2016г. е съставена във връзка с информация,предоставена от Кмета на Община Каварна с писмо № РД-01-2698/13.07.2016г. за вписване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна в Регистъра на музеите,воден в Министерството на културата. Принудителна административна мярка № 10-00-380/15.11.2016г. е приложена във връзка с установеното нарушение на чл.41 ал.1 от ЗКН:“Държавните и общински музеи са юридически лица на бюджетна издръжка,второстепенни разпоредители с бюджет“ на основание чл.192 ал.1 т.2 буква „а“ от ЗКН.С нея на Кмета на Община Каварна е предписано предприемане на действия за обособяване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна като самостоятелно юридическо лице,второстепенен разпоредител с бюджетни кредити,съгласно чл.41 ал.1 от ЗКН или преобразуване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна по реда на чл.28 ал.1 от ЗКН и чл.8 ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата.В МК е постъпила жалба № РД-01-6987/30.11.2016г. на Кмета на Община Каварна срещу принудителна мярка.С мотивирано решение Министърът на културата е отхвърлил жалбата на Кмета на Община Каварна.

Съгласно предписанието в Принудителна административна мярка № 10-00-380/15.11.2016г.,Кметът на Община Каварна е следвало да изпрати в ГД ИОКН в МК информация за предприетите действия по изпълнението на мярката до изтичането на крайния срок за изпълнение на предписанието-28.02.2017г.До момента на извършване на проверката на място в гр.Каварна,както и към датата на съставяне на АУАН № 4/19.04.2017г.,в ГД ИОКН не е постъпвала информация от Община Каварна за предприетите действия по изпълнение на мярката.При извършване на проверката от страна на инспекторите в ГД ИОКН към Министерство на културата са изискани от Община Каварна документи,свързани със статута,финансирането и задължителните условия за съществуването на музейна институция-решения на Общински съвет-Каварна за статута на художествената галерия,решение за предоставяне на сграден фонд,утвърдено щатно разписание на длъжностите и определен бюджет за издръжка на галерията.При извършване на проверката не са установени налични данни за спазване на законовото изискване за обособяване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна,като самостоятелно юридическо лице,второстепенен разпоредител с бюджетни кредити,съгласно разпоредбата на чл.41 ал.1 от ЗКН.

От показанията на разпитаните в съдебно заседание актосъставител- П.Г. и свидетелите по акта К.А. и А.К. участвали в проверката на 31.03.2017г. се установява,че нарушението е констатирано при  извършена на 31.03.2017г. проверка,дали е спазена принудителната административна мярка.Според показанията на актосъставителя принудителната административна мярка е издадена въз основа на документи,изпратени в Министерство на културата и е от 15.11.2016г.Видно от показанията на св.П.Г. в ГД ИОКН е постъпил сигнал от друга  дирекция в министерството,за установено несъответствие със законовите изисквания на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна.От Община Каварна е подадено заявление до Министерство на културата за регистрация на художествената галерия като музей.Принудителната административна мярка е обжалвана и Министърът на  културата е отхвърлил жалбата на Община Каварна с мотивиран отказ.Срока за изпълнение на разпорежданията на принудителната административна мярка е изтекъл на 28.02.2017г. и на 31.03.2017г. е направена последваща проверка за установяване неизпълнението на принудителната мярка.Установено е,видно от показанията на актосъставителя П.Г.,*** не е предприела никакви действия.След проверката от 31.03.2017г. е съставен акт за установяване на административно нарушение,за неизпълнение на принудителната  административна мярка.

Акта е съставен в присъствието на упълномощен представител на Община Каварна с пълномощно от 13.04.2017г. от Н.С.в качеството и на Кмет на Община Каварна.При подписването на АУАН не са направени възражения,такива не са постъпили и в законния срок по чл.44 ал.1 от ЗАНН.Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка било издадено атакуваното наказателно постановление с което на на Община Каварна,Булстат ****,със седалище и адрес на управление: гр.Каварна улица „****“ № **,представлявана от Н.Г.С.-Кмет на Община Каварна е наложена имуществена санкция в размер на 7000/седем хиляди/ лева,на основание чл.228б от Закона за културното наследство/ЗКН/ за нарушение по чл.228б от ЗКН.

Със своя Заповед №РД 09-104/23.02.2017г. Министъра на културата е възложил на П.Х.Г.-главен инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата,съгласно разпоредбите на ЗКН и ЗАНН да прилага принудителни административни мерки и да съставя  актове за установяване на административни нарушения.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства,приобщени по реда на чл.283 от НПК: НП № -5/15.08.2017г.,АУАН № 4/19.04.2017г.,Принудителна административна мярка/ПАМ/ с изх.№ 10-00-380/15.11.2016г.,Писмо с изх.№ 45-01-44/04.04.2017г. до Кмета на Община Каварна,Констативен протокол от 31.03.2017г. с вх.№ 10-00-65/03.04.2017г.,Писмо от Община Каварна до МК с вх.№ 45-0144/18.05.2016г.,Препис-извлечение от Протокол № 7 от заседание на временния изпълнителен комитет на Общински народен съвет гр.Каварна от 26.04.1991г.,Писмо от МК с РД 08-00-79/04.07.1991г.,Разделителен протокол от 05.11.1991г.,Удостоверение № 75/133/12.03.2008г. за регистрация на културна организация,Жалба с изх.№ РД-01-698730.11.2016г.,вх.№ 45-01-44/01.12.2016г. срещу ПАМ изх.№ 10-00-380/15.11.2016г.,Акт за публична общинска собственост № 2455/28.12.2000г.,Заповед № РД-11-752/22.12.2000г. за отписване на недвижими имоти АДС № 1297 от 23.03.1983г.,частна държавна собственост и за предаване на новия собственик-Община Каварна на недвижим имот,находящ се в гр.Каварна улица „***“ в кв.***,парцел ***,Длъжностно щатно разписание на служителите на Община Каварна-Култура,Художествена галерия считано от 01.01.2016г.,Поименно щатно разписание на служителите Община Каварна-Култура,Художествена галерия считано от 01.01.2016г.,Бюджет-държавни дейности-Култура,Бюджет-държавни дейности-Исторически музей,Бюджет-дофинансиране-Култура,Бюджет-дофинансиране-Исторически музей,Писмо с изх.№ 45-01-44/16.12.2016г. на Министъра на културата с Решение за отхвърляне на Жалба с изх.№ РД-01-6987/30.11.2016г.,Извлечение от регистър БУЛСТАТ на Сектор „Култура“ с номер ****,в който е описан юридическия статут-неюридическо лице и е посочено,че същото представлява поделение и правна структурна единица на субект,като принадлежността е посочена на Община Каварна,която има посочен самостоятелен номер по БУЛСТАТ ****,Заповед РД-09-267/19.05.2017г.,Заповед на Министъра на културата № РД 09-104/23.02.2017г.103/14.07.2017г.,както и въз основа на показанията на свидетелите П.Х.Г.,на длъжност главен инспектор в ГД ИОКН,МК,К.С.А.,на длъжност регионален инспектор в ГД ИОКН,МК и А.К.К.,на длъжност регионален инспектор в ГД ИОКН при МК.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите П.Х.Г.,К.С.А. и А.К.К.,като логични,непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото.Останалите писмени доказателства по делото  съдът намира за непротиворечиви в тяхната цялост,поради което им даде вяра.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното:

Жалбата е процесуално допустима,тъй като изхожда от легитимирано лице,депозирана е в предвидения от закона преклузивен срок срещу акт подлежащ на обжалване.Разгледана по същество,жалбата е неоснователна,като съображенията на съда в тази насока са следните:

Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от съдържанието на приложената Заповед №РД 09-104/23.02.2017г. с която Министъра на културата е възложил на П.Х.Г.-главен инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата,съгласно разпоредбите на ЗКН и ЗАНН да прилага принудителни административни мерки и да съставя  актове за установяване на административни нарушения.

Съдът констатира,че в хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,водещи до опорочаване на същото и ограничаващи правото на защита на лицето,сочено като нарушител.Издаването на НП извън срока,посочен в чл.52 ал.1 изр.1 от ЗАНН не следва да се отчита като съществено процесуално нарушение,тъй като този срок е инструктивен и с неговото изтичане не се преклудира правото на наказващия орган да издаде съответния санкционен акт,доколкото не е изтекъл шестмесечния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.Атакуваното  в настоящото производство Наказателно постановление е издадено в шестмесечния преклузивен срок,като е съобразено с изискванията на чл.57 от ЗАНН.

Въз основа на събраните по делото гласни доказателства-показанията на свидетелите П.Х.Г.,К.С.А. и А.К.К.,както и писмени доказателства- АУАН № 4/19.04.2017г.,Принудителна административна мярка/ПАМ/ с изх.№ 10-00-380/15.11.2016г.,Писмо с изх.№ 45-01-44/04.04.2017г. до Кмета на Община Каварна,Констативен протокол от 31.03.2017г. с вх.№ 10-00-65/03.04.2017г.,Писмо от Община Каварна до МК с вх.№ 45-0144/18.05.2016г.,Препис-извлечение от Протокол № 7 от заседание на временния изпълнителен комитет на Общински народен съвет гр.Каварна от 26.04.1991г.,Писмо от МК с РД 08-00-79/04.07.1991г.,Разделителен протокол от 05.11.1991г.,Удостоверение № 75/133/12.03.2008г. за регистрация на културна организация,Жалба с изх.№ РД-01-698730.11.2016г.,вх.№ 45-01-44/01.12.2016г. срещу ПАМ изх.№ 10-00-380/15.11.2016г.,Акт за публична общинска собственост № 2455/28.12.2000г.,Заповед № РД-11-752/22.12.2000г. за отписване на недвижими имоти АДС № 1297 от 23.03.1983г.,частна държавна собственост и за предаване на новия собственик-Община Каварна на недвижим имот,находящ се в гр.Каварна улица „***“ в кв.***,парцел ***,Длъжностно щатно разписание на служителите на Община Каварна-Култура,Художествена галерия считано от 01.01.2016г.,Поименно щатно разписание на служителите Община Каварна-Култура,Художествена галерия считано от 01.01.2016г.,Бюджет-държавни дейности-Култура,Бюджет-държавни дейности-Исторически музей,Бюджет-дофинансиране-Култура,Бюджет-дофинансиране-Исторически музей,Писмо с изх.№ 45-01-44/16.12.2016г. на Министъра на културата с Решение за отхвърляне на Жалба с изх.№ РД-01-6987/30.11.2016г.,Извлечение от регистър БУЛСТАТ на Сектор „Култура“ с номер ****,в който е описан юридическия статут-неюридическо лице и е посочено,че същото представлява поделение и правна структурна единица на субект,като принадлежността е посочена на Община Каварна,която има посочен самостоятелен номер по БУЛСТАТ ****,съдът приема за безспорно доказани фактическите обстоятелства,изложени в АУАН,респ. в НП.Безспорно се установява от горепосочените доказателства,че Кметът на Община Каварна не е изпратил в ГД ИОКН в МК информация за предприетите действия по изпълнението на мярката,съгласно предписанието в т.1 от Принудителна административна мярка № 10-00-380/15.11.2016г./ПАМ/ до изтичането на крайния срок за изпълнение на предписанието-28.02.2017г.Към момента на извършване на проверката на място в гр.Каварна,както и към датата на съставяне на АУАН,в МК не е постъпвала информация от Община Каварна за предприетите действия по изпълнение на мярката.При издаване на атакуваното наказателното постановление и при съставяне на акта за установяване на административно нарушение не са допуснати нарушения на чл.42 т.3 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,които съдържат императивно изискване в АУАН и НП да бъдат посочени дата и място на извършване на нарушението.В процесното НП и цитирания АУАН е посочено мястото на извършване на нарушението-Община Каварна и срока в който е следвало да бъде изпълнено предписанието в т.1 от Принудителна административна мярка № 10-00-380/15.11.2016г./ПАМ/ до изтичането на крайния срок за изпълнение на предписанието-28.02.2017г. .В АУАН и в атакуваното НП е констатирано,че Община Каварна е в нарушение от 01.03.2017г.,тъй като Кметът на Община Каварна не е изпратил в ГД ИОКН в МК информация за предприетите действия по изпълнението на мярката,съгласно предписанието в т.1 от Принудителна административна мярка № 10-00-380/15.11.2016г./ПАМ/ до изтичането на крайния срок за изпълнение на предписанието-28.02.2017г.От извършената на 31.03.2017г. проверка от инспекторите П.Х.Г.,на длъжност главен инспектор в ГД ИОКН,МК,К.С.А.,на длъжност регионален инспектор в ГД ИОКН,МК и А.К.К.,на длъжност регионален инспектор в ГД ИОКН при МК,се е установило,че Община Каварна  не е изпълнила в посочения срок до 28.02.2017г. предписанията на връчената на 18.11.2016г. и приложена по реда на чл.192 ал.-1 т.2,буква „а“ от ЗКН,ПАМ № 10-00-380/15.11.2016г. за обособяване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна като самостоятелно юридическо лице,второстепенен разпоредител с бюджетни кредити,съгласно разпоредбите на чл.41 ал.1 от ЗКН:“Държавните и общинските музеи са юридически лица на бюджетна издръжка,второстепенни разпоредители с бюджет“ или за преобразуване на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ гр.Каварна по реда на чл.28 ал.1 от ЗКН:“Държавните,регионалните и общинските музеи са културни и научни институти,които се създават,управляват,финансират,преобразуват и закриват при условията и по реда на този закон и на Закона за закрила и развитие на културата“ и чл.8 ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата.:“Общинските културни институти са юридически лица с бюджет,които се създават,преобразуват и закриват с решение на общинския съвет,съгласувано с министъра на културата.“

         Извършеното деяние e  квалифицирано като съставомерен състав на чл.228б от ЗКН,за което е съставен  Акт за установяване на административно нарушение № 4/19.04.2017г. от П.Х.Г.-главен инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата.

Съдът кредитира изцяло дадените от свидетелите П.Х.Г.,К.С.А. и А.К.К. показания,като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършеното деяние от страна на въззивника квалифицирано като съставомерен състав на чл.228б от ЗКН,поради което следва да намери приложение санкционната норма на чл.228б от ЗКН,която гласи следното:“Който не изпълни приложена принудителна административна мярка по чл.192 ал.1 т.2,се наказва с глоба от 2000 до 5000 лева-за физическо лице,а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лева“.Описаното деяние в процесното НП и в АУАН,въз основа на който е издадено,се осъществява чрез бездействие,т.е въздържане да се извърши едно изисквано от закона действие-в случая изпълнение на предписанието в т.1 от Принудителна административна мярка № 10-00-380/15.11.2016г./ПАМ/ до изтичането на крайния срок за изпълнение на предписанието-28.02.2017г.Останалите събрани в процеса писмени доказателства- Принудителна административна мярка/ПАМ/ с изх.№ 10-00-380/15.11.2016г.,Писмо с изх.№ 45-01-44/04.04.2017г. до Кмета на Община Каварна,Констативен протокол от 31.03.2017г. с вх.№ 10-00-65/03.04.2017г.,Писмо от Община Каварна до МК с вх.№ 45-0144/18.05.2016г.,Препис-извлечение от Протокол № 7 от заседание на временния изпълнителен комитет на Общински народен съвет гр.Каварна от 26.04.1991г.,Писмо от МК с РД 08-00-79/04.07.1991г.,Разделителен протокол от 05.11.1991г.,Удостоверение № 75/133/12.03.2008г. за регистрация на културна организация,Жалба с изх.№ РД-01-698730.11.2016г.,вх.№ 45-01-44/01.12.2016г. срещу ПАМ изх.№ 10-00-380/15.11.2016г.,Акт за публична общинска собственост № 2455/28.12.2000г.,Заповед № РД-11-752/22.12.2000г. за отписване на недвижими имоти АДС № 1297 от 23.03.1983г.,частна държавна собственост и за предаване на новия собственик-Община Каварна на недвижим имот,находящ се в гр.Каварна улица „***“ в кв.***,парцел ***,Длъжностно щатно разписание на служителите на Община Каварна-Култура,Художествена галерия считано от 01.01.2016г.,Поименно щатно разписание на служителите Община Каварна-Култура,Художествена галерия считано от 01.01.2016г.,Бюджет-държавни дейности-Култура,Бюджет-държавни дейности-Исторически музей,Бюджет-дофинансиране-Култура,Бюджет-дофинансиране-Исторически музей,Писмо с изх.№ 45-01-44/16.12.2016г. на Министъра на културата с Решение за отхвърляне на Жалба с изх.№ РД-01-6987/30.11.2016г.,Извлечение от регистър БУЛСТАТ на Сектор „Култура“ с номер ****,в който е описан юридическия статут-неюридическо лице и е посочено,че същото представлява поделение и правна структурна единица на субект,като принадлежността е посочена на Община Каварна,която има посочен самостоятелен номер по БУЛСТАТ ****,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на административното нарушение.

Субективната страна на нарушението не следва да се обсъжда доколкото отговорността на юридическите лица и еднолични търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност е обективна и безвиновна.

От процесуалния представител на жалбоподателя са изложени аргументи за приложението на чл.28 от ЗАНН.Съдът счита,че не са налице предпоставките на посочената разпоредба и случаят не е маловажен.В ЗАНН няма легална дефиниция на понятието „маловажен случай“,затова с оглед препращащата норма на чл.11 от същия закон следва да намери приложение легалната дефиниция на това понятие,посочена в чл.93 т.9 от НК-извършеното административно нарушение,с оглед липсата на вредни последици или незначителността им и другите смекчаващи отговорността обстоятелства,представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от същия вид.В конкретния случай няма основание да се приеме,че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност  в сравнение с други сходни и типични за деянието хипотези.Съдът споделя изложените аргументи за липса на основание за приложение на чл.28 от ЗАН в самото наказателно постановление.Извършената от АНО преценка,че в резултат на нарушението ,в художествената галерия са компрометирани всички дейности по опазване на културните ценности,Министерството на културата е лишено от възможността да упражнява правомощията си по провеждане на държавната политика по опазване на културното наследство и се възпрепятства дейността на контролния орган при осъществяване на ефективен контрол по спазването на ЗКН и подзаконовата нормативна база,както и факта,че Община Каварна е била запозната с нормативната уредба на ЗКН и ЗЗРК,както и с изрично дадения срок и предписание за привеждане на дейността на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ в съответствие със законовите изисквания,дават основание на настоящия съдебен състав да приеме,че не са налице предпоставки нарушението да бъде квалифицирано като маловажно.Закона за културното наследство определя висока степен на обществена опасност на деянията нарушаващи неговите норми и именно за това отговорността  за нарушения на законови разпоредби на Закона за културното наследство е по-строга.

Преди издаване на наказателното постановление наказващият орган е изпълнил задълженията си по чл.52 ал.4 от ЗАНН и е изложил мотиви за липса на основание за приложение на чл.28 от ЗАНН.

По отношение индивидуализирането на имуществената санкция:

Съгласно чл.27 от ЗАНН,административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон в границите на наказанието,предвидено за извършеното нарушение,като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на  нарушението ,подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,както и имотното състояние на нарушителя.В процесния случай в наказателното постановление се съдържат основанията мотивирали наказващият орган да определи размера на наказанието над минималния предвиден от законодателят.Обективираните в НП основания от страна на АНО размерът на санкцията да бъде определен в среден размер,а именно:че в резултат от нарушението,в художествената галерия са компрометирани всички дейности по опазване на културните ценности,Министерството на културата е лишено от възможността да упражнява правомощията си по провеждане на държавната политика по опазване на културното наследство и се възпрепятства дейността на контролния орган при осъществяване на ефективен контрол по спазването на ЗКН и подзаконовата нормативна база,както и факта,че Община Каварна е била запозната с нормативната уредба на ЗКН и ЗЗРК,както и с изрично дадения срок и предписание за привеждане на дейността на Художествена галерия „Христо Градечлиев“ в съответствие със законовите изисквания,като същевременно се преценява,че това е първо от този характер нарушение,извършено от Община Каварна,се споделят напълно от настоящия съдебен състав.Според настоящия съдебен състав,за постигане на целите на административните наказания,визирани в разпоредбата на чл.12от ЗАНН,определеният от АНО размер на санкцията в среден размер,а именно 7000 лева е подходящ да осъществи функциите на административното наказание,свързани със специалната и генералната превенция.

С оглед изложеното съдът счита,че обжалваното Наказателно постановление №НП-5/15.08.2017г. на Заместник-министъра на културата  се явява законосъобразно,правилно и обосновано и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                          Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №НП-5/15.08.2017г. на Заместник-министъра на културата издадено на основание чл.229 ал.2 от Закона за културното наследство и Заповед № РД 09-267/19.05.2017г. на Министъра на културата,с което на Община Каварна,Булстат ****,със седалище и адрес на управление: гр.Каварна улица „****“ № **,представлявана от Н.Г.С.-Кмет на Община Каварна е наложена имуществена санкция в размер на 7000/седем хиляди/ лева,на основание чл.228б от Закона за културното наследство/ЗКН/ за нарушение по чл.228б от ЗКН.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: