Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 30.05.2018г.

 

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на трети май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря К.Д., като разгледа АНД№241/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-000248/101 от 15.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич, на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на  ЗП Р.П. И. с ЕГН ********** с адрес ***, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят ЗП Р.П. И., който го обжалва в срок чрез пълномощника си адвокат Р.С. *** и моли съда да го отмени, като неправилно и незаконосъобразно.

В жалбата се излага, че  на 06.03.2017 от е извършена проверка от Дирекция „Инспекция по труда“ в оранжерия в гр.***, стопанисвана от Р.П. И. в качеството му на регистриран земеделски производител. Излага се още, че за извършване на подготвителни мероприятия в същия ден бил нает И.Д.И.. Трудовият договор между страните бил подписан преди работникът да отиде в оранжерията, след което работодателят предоставил попълнените документи в офиса на счетоводителката си. Тя от своя страна подала уведомление до НАП по електронен път веднага и същото било регистрирано в системата. Едва след като изпълнел своите задължения по КТ, земеделският производител завел наетия работник на обекта, който се намирал извън територията на гр.Каварна, парцел ***.

Жалбоподателя твърди, че уведомлението било изпратено веднага от работодателя, но поради натовареност на системата или софтуерен проблем се получило забавяне в обработката на документите, за което според него той не носи вина.

Твърди, че при извършената проверка контролния орган е проявил формализъм, тъй като забавянето било в рамките на 27 минути и на земеделския производител била потърсена административна отговорност.

Навежда твърдения, че в процесния случай намира приложение разпоредбата на чл.114а, ал.6 от КТ за сключване на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, поради което е изразено становище, че работодателят не е извършил вмененото му в наказателното постановление нарушение по чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ.

В с.з., чрез упълномощения адв.Р.С. поддържа жалбата.

Въззиваемата страна се представлява от ст.юр.к.Д.П., която по същество на делото моли Наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Г.В.В., К.А.А. и К.Н.К., както и от становищата на процесуалните представители на жалбоподателя и ответника, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 06.03.2017г. в 15,20ч. е извършена проверка от инспектори при Дирекция „Инспекция по труда” гр.Добрич на оранжерия, находяща се на околовръстен път в землището на гр.*** - парцел № ***, стопанисван от земеделски производител Р.П. И.. На обекта е заварен да работи И.Д.И. с ЕГН **********, който копаел тунел в оранжерията. Завареното лице е попълнило писмена декларация относно условията по наемането му на работа. От представените на 14.03.2017г. в ДИТ Добрич трудов договор № 021 от 06.03.2017г., справка на ТД на НАП от 06.03.2017г. в 15:47:07 часа и от извършения оглед на обекта по време на проверката на 06.03.2017г. и попълнената писмена декларация е установено, че ЗП Р.П. И. в качеството си на работодател е допуснал до работа на 06.03.2017г. И.Д.И. с ЕГН ********** като сезонен работник, преди да регистрира в НАП сключения на 06.03.2017г. трудов договор и преди да му връчи копие от уведомлението за регистрация на договора в ТД на НАП.

 

По делото са събрани писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото и разкрИ.е на обективната истина: показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – Г.В.В., К.А.А. и К.Н.К., НП № 08-000248/101 от 15.05.2017г., АУАН № 08-000248 от 12.04.2017г., жалбавх.№ 17124904 от 18.04.2017г. срещу АУАН, Становище на инсп.Г.В.В. по жалба с вх.№ 17124904 от 18.04.2017г. срещу АУАН, Протокол № 1710496/30.03.2017г. за извършена проверка, Трудов договор № 021/06.03.2017г. на И.Д.И., Декларация от 06.03.2017г. на И.Д.И., Справка изх.№ 08388173005410/06.03.2017г. от ТД на НАП, Призовка от 06.03.2017г.

Актосъставителя е приел, че с действията си земеделският производител - работодател е допуснал нарушения на разпоредбите на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

В законоустановения срок е постъпило писмено възражение от земеделският производител, сега жалбоподател, в което се заявява, че представените от работодателя документи доказват, че той не е извършил административно нарушение, което следва да се предотврати или преустанови, нито са били настъпили вредни последици, които е следвало да бъдат отстранени. Във възражението по повод на съставения АУАН се изразява становище за наличие на предпоставките за приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение и след съобразяване на подаденото възражение е издадено обжалваното наказателно постановление, с което жалбоподателят е санкциониран на основание чл.416 ал.5,вр. с чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от КТ.

При обжалване на наказателното постановление пред Каварненски Районен съд са допуснати до разпит свидетелите,посочени в АУАН – Г.В.В., К.А.А. и К.Н.К.. Показанията им  изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, а именно, че в оранжерия, находяща се на околовръстен път в землището на гр.*** - парцел № ***, стопанисван от земеделски производител Р.П. И.  е заварен да работи И.Д.И. с ЕГН **********, който копаел тунел в оранжерията. Завареното лице е попълнило писмена декларация относно условията по наемането му на работа.

Съдът, както с оглед изложените от жалбоподателя доводи, така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, прави следните изводи:

По допустимостта на жалбата:  Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява  неоснователна.

Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли  императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон: Обжалваното НП е издадено от упълномощен за това орган, с оглед чл.416 ал.5 от КТ и чл.16 ал.3 от Устройствения правилник на ИА“Главна инспекция по труда“, поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя и чл.21 ал.4 т.3 от посочения устройствен правилник, съдът намира, че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на жалбоподателя.

Относно приложението на материалния административен закон:

 

От приложените по делото писмени доказателства - АУАН № 08-000248 от 12.04.2017г., Становище на инсп.Г.В. по жалба с вх.№ 17124974 от 18.04.2017г. срещу АУАН, Протокол № 1710496/30.03.2017г. за извършена проверка, Трудов договор № 021/06.03.2017г. на И.Д.И., Декларация от 06.03.2017г. на И. И., Справка изх.№ 08388173005410/06.03.2017г. от ТД на НАП, Призовка от 06.03.2017г., както и от показанията на свидетелите, съдът намира, че констатациите в АУАН съответстват на фактическата обстановка. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя – Г.В.В. и свидетелите по акта – К.А.А. и К.Н.К., които са категорични, че нарушението е установено след извършена проверка от служители на Дирекция”Инспекция по труда” гр.Добрич в оранжерия, находяща се на околовръстен път в землището на гр.*** - парцел № ***, стопанисван от земеделски производител Р.П. И.. На обекта е заварен да работи И.Д.И., който копаел тунел в оранжерията. Завареното лице е попълнило писмена декларация относно условията по наемането му на работа. От показанията на актосъставителя и свидетелите, както и от писмените доказателства безспорно се установи, че ЗП Р.П. И. в качеството си на работодател е допуснал до работа на 06.03.2017г. И. И.  като сезонен работник, преди да регистрира в НАП сключения на 06.03.2017г. трудов договор и преди да му връчи копие от уведомлението за регистрация на договора в ТД на НАП.

Видно от саморъчно попълнената декларация от работника И., същият е постъпил на работа в проверявания обект на трети март с работно време от 10.00ч. до 16.00ч. Самото наличие на работно време е индиция,че И. И. е в трудови правоотношения със земеделския производител - работодател, което предполага и изготвянето на присъствена форма. Видно от показанията на актосъставителя Г.В. и свидетелите К.А. и К.К., след прегледа на представените от работодателя документи се установява, че трудовият договор е регистриран след часа на проверката. Нарушението е установено на 06.03.2017г. в 15,20ч. а трудовият договор е регистриран след това в 15,47ч.

 

С оглед на гореизложеното, Съдът намира, че с действията си земеделският производител - работодател е допуснало нарушение на разпоредбата на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

Неоснователни са възраженията на въззивната страна, че  в процесния случай намира приложение разпоредбата на чл.114а ал.6 от КТ за сключване на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, тъй като по делото не бяха представени доказателства работодателят да е сключил с работника трудов  договор  по чл.114а от КТ, поради което следва да се приеме, че работодателят не се е възползвал от тази възможност за сключване на еднодневен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

За цитираното нарушение административнонаказващият орган е наложил на ЗП Р.П. И. с ЕГН ********** с адрес ***, в качеството му на работодател имуществена санкция в минимално установения размер от 1500 лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1500 до 15 000 лева.

Съдът намира, че при определяне на имуществената санкция са съобразени тежестта на нарушението и целите, визирани в чл.12 от ЗАНН.

В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в ал.1 от КТ, тъй като съгласно разпоредбата на чл.415в ал.2 от КТ, “не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1,чл.62 ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2“ от Кодекса на труда. Съдът счита, че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения по защита на едни от най-важните конституционни права на гражданите-трудовите права.

С оглед на изложеното съдът счита, че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно, а наложената имуществена санкция в предвидения минимум е съобразена с изискванията на чл.27 от ЗАНН, поради което не може да бъде намалявана.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000248/101 от 15.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Добрич,  с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на  ЗП Р.П. И. с ЕГН ********** с адрес ***, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и ОБОСНОВАНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението, че решението с мотивите е изготвено.

 

 

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………