Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                         

                                      гр. Каварна  07.12.2017г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на шести ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 243 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-5811-000185/04.08.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла са наложени на А.В.Т. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.134 ал.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.3 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 10/десет/ лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 100/сто/ лева на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл.150А ал.1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено при неизяснена и противоречива фактическа обстановка.Въззивникът моли да бъде отменено атакуваното НП ,като неправилно и незаконосъобразно,постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,представлява се от упълномощен защитник,който изразява становище,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

Съвкупно от показанията на актосъставителя и свидетеля по акта,полицейските служители А.В.Н. и М.Г.М., се установява,че на посочената в акта дата/****/ двамата са работили в условията на специализирана полицейска операция по безопасността на движението в с.****.Забелязали колесен трактор,в който в кабината освен водача имало и друго лице,пътник.Спрели трактора за проверка .Установили,че е без регистрационни табели.Впоследствие след извършена справка се установило,че трактора има извършена регистрация,но регистрационните табели не са поставени на мястото,на което трябва да бъдат.Също така при извършена справка се установило,че водача няма необходимата правоспособност да управлява колесен трактор по асфалта,на главен път водачът е притежавал свидетелство за управление на МПС,но не е притежавал необходимата категория,за да управлява колесен трактор.Не е притежавал категория „Ткт“.При проверката се установило,че водачът не носи и контролен талон към СУМПС.След проверката е съставен от А.В.Н. на длъжност  мл.автоконтрольор към РУ Шабла акт за констатираните нарушения.Връчено е копие от АУАН на водача,срещу подпис.Към момента на проверката водача нямал възражения.В съдебно заседания по искане на въззивника са разпитани и свидетелите К.Р.Д.,Д.И.М. и Д. М. Д..От показанията на св.К.Р.Д. се установява,че са били заедно  с жалбоподателя на ****в трактора.Не отрича,че е извършена проверка от полицейски служители при РУ Шабла.При проверката се установило,че липсва регистрационната табела на трактора.Св.Кр.Д. твърди,че когато са тръгвали за работа,на самия трактор са били поставени регистрационни табели,но предполага,че табелата е паднала някъде по пътя.Свидетелят твърди в показанията си,че е бил в кабината по време на проверката,като в самата кабина е била поставена заводски пригодена допълнителна седалка с колан.Свидетелят Кр.Д. заявява в съдебно заседание,че не знае какви документи са изисквали полицейските служители от водача на трактора и какво им е представил А..Видно от показанията на св.Д.И.М.,същият работи в „****“ с.****и по време на проверката е бил в работилницата на „****“.Според показанията на св.Д.М. във фирмата колонката за зареждане на гориво е била настроена така,че докато не въведеш регистрационния номер на селскостопанската машина,тя не пуска гориво.Свидетеля твърди,че присъствува на всяко едно зареждане с гориво,където всеки един от водачите въвежда регистрационния номер на трактора който управлява.Според св.Д.М.,регистрационната табела е със самонарезни видии и не изключва възможността от вибрациите по пътя да е паднала.От показанията на св.Д.М. се установява,че по принцип регистрационната табела е поставена отзад на превозното средство и си има обозначено място за поставяне.В показанията си разпитания в съдебно заседание свидетел Д. М. Д. твърди,че не е присъствал на самата проверка от страна на полицейските служители от РУ Шабла проведена на ****,но е намерил регистрационната табела на трактора на черния път и я предал на шефа на фирмата.Предполага,че регистрационната табела е паднала следствие на вибрациите,тъй като тракторите се движат по черни пътища.

Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 04.08.2017г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 17-5811-000185/04.08.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла с което са наложени на А.В.Т. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.134 ал.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.3 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 10/десет/ лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 100/сто/ лева на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл.150А ал.1 от ЗДвП.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежна страна,отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК,поради което се явява процесуално допустима.Разгледана по същество е частично основателна.

Автори на АУАН и НП са компетентни длъжности лица по смисъла на ЗМВР,съгласно Заповед № 8121з-952/20.07.2017г. на Министъра на вътрешните работи.При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените ,които да налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН,не са допуснати нарушения на чл.40 от ЗАНН,във връзка със съставянето,предявяването и връчването му.Въз основа на АУАН е било издадено  обжалваното НП,където подробно са били описани извършените нарушения,правната им квалификация и наложените наказания.Наказателното постановление е било издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния за това орган и съдържа необходимите реквизити по чл.57 от ЗАНН.АНО правилно е квалифицирал извършените нарушения,като правилно е издирил и приложил действуващите санкционни разпоредби.

Съгласно чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.В производството жалбоподателят не е представил доказателства,които по безспорен начин да опровергават констатациите в АУАН и в НП.Предвид на това съдът намира за безспорно установена и доказана фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП.Тази фактическа обстановка се потвърждава от разпитаните по делото свидетели А.В.Н. и М.Г.М.,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

1.Относно нарушението по чл.140 ал.1 от ЗДвП:

Съдът намира,че нарушението по чл.140 ал.1 от ЗДвП е правилно установено и доказано.В хода на съдебното следствие категорично се установи,че на ****жалбоподателят е управлявал колесен трактор с регистрационен номер № **** бял/червен собственост на **** А.И.-гр.Каварна улица „****“ и се е движел по път **** № ****-посока от с.**** към с.**** без поставени регистрационни табели на определените за това места.Съгласно разпоредбата на чл.140 ал.1 от ЗДвП по пътищата отворени за обществено ползване,се допускат само моторни превозни средства и ремаркета,които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер,поставени на определените за това места.Безспорно установен факт в хода на съдебното обжалване е представянето на доказателства от страна на жалбоподателя за регистрация на превозното средство,управлявано от жалбоподателя,което налага извода,че към момента на проверката ППС Колесен трактор „****“ с рег.№ **** е бил надлежно регистриран по съответния законов ред.АУАН съгласно нормата на чл.189 ал.2 от ЗДвП,редовно съставен по правилата на ЗАНН,има доказателствена сила относно отразените в него констатации до оборването им със съответните доказателствени средства.С оглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът приема,че от обективна и субективна страна е осъществен фактическия състав на административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП.

С оглед конкретната фактическа обстановка и представените от страна на жалбоподателя в хода на съдебното следствие писмени доказателства-трудов договор № 7/05.11.2014г. сключен между ЕТ“****-А.И.“ и А.В.Т.,свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника Част I за колесен трактор *****,****,знак за технически преглед на земеделска и горска техника № 0166153 от 10.07.2017г.,както и показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-К.Р.Д.,Д.И.М. и Д. М. Д. настоящия съдебен състав намира,че осъщественото деяние покрива признаците на маловажен случай,по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Действително обществените отношения които регулира ЗДвП са от особена обществена важност,но това не може да игнорира задължението за индивидуална преценка на всеки отделен случай,с оглед обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния нарушител.Съгласно чл.93 т.9 от НК един от критериите за определяне  на едно деяние като „маловажен случай“ е липсата или незначителността на вредоносните последици.По делото не бяха представени никакви доказателства касаещи настъпил вредоносен резултат.Безспорно установен факт в хода на съдебното обжалване е представянето на доказателства от страна на жалбоподателя за регистрация на превозното средство,управлявано от жалбоподателя,което налага извода,че към момента на проверката ППС Колесен трактор „****“ с рег.№ **** е бил надлежно регистриран по съответния законов ред.В показанията си разпитания в съдебно заседание свидетел Д. М. Д. твърди,че не е присъствал на самата проверка от страна на полицейските служители от РУ Шабла проведена на ****,но е намерил регистрационната табела на трактора на черния път и я предал на шефа на фирмата.Предполага,че регистрационната табела е паднала следствие на вибрациите,тъй като тракторите се движат по черни пътища. Според показанията на св.Д.М. във фирмата колонката за зареждане на гориво е била настроена така,че докато не въведеш регистрационния номер на селскостопанската машина,тя не пуска гориво.Свидетеля твърди,че присъствува на всяко едно зареждане с гориво,където всеки един от водачите въвежда регистрационния номер на трактора който управлява.Според св.Д.М.,регистрационната табела е със самонарезни видии и не изключва възможността от вибрациите по пътя да е паднала.От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел Кр.Д. се установява,че когато са тръгвали за работа,на самия трактор са били поставени регистрационни табели,но предполага,че табелата е паднала някъде по пътя.С оглед на така събраните по делото доказателства се установява,че регистрационната табела на управляваното от жалбоподателя ППС Колесен трактор „****“ с рег.№ **** е паднала в хода на движение в посока от с.**** към с.****.В този смисъл съдът приема,че обществената опасност на така осъщественото административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП е явно незначителна,поради което следва да се приеме наличието на маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

В този смисъл съдът намира,че в случая наказващият орган е следвало да съобрази горните обстоятелства и да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,като не наказва нарушителя,а го предупреди,че при повторно такова нарушение ще бъде санкциониран.Ето защо съдът счита,че посоченото по-горе наказателно постановление следва да бъде отменено в частта относно наложеното на А.В.Т. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание:-глоба в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.3 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП,поради противоречие с материалния закон/ТР № 1/2007г. на ОСНК на ВКС/.

2.Относно нарушението по чл.134 ал.1 от ЗДвП:

Съгласно чл.134 ал.1 от ЗДвП,по която е квалифицирано нарушението се забранява превозването на пътници в туристически ремаркета,товарни ремаркета,самоходни шасита,трактори и други селскостопански машини,в каросерията на самосвали и в товарни кошове на мотоциклети.

От необорените показания на свидетелите А.В.Н. и М.Г.М. се установява,че А.В.Т. ЕГН ********** с адрес *** превозва пътник в Колесен трактор „****“ с рег.№ ****.

Фактическите обстоятелства относно състава на вмененото нарушение не се оспорват по същество.Не е основание за отпадане на административнонаказателната отговорност обстоятелството,че в колесния трактор има пригодена допълнително седалка за пътник.Не са представени доказателства оборващи установеното в АУАН и НП,поради което съдът приема същите за безспорно установени.

Този извод произтича и от разпоредбата на чл.189 ал.2 от ЗДвП,според която редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.

При тези данни от правна страна съдът приема,че от обективна и субективна страна е осъществен фактическият състав на административно нарушение по чл.70 ал.1 от ЗДвП.

При определяне размера на санкцията  наказващият орган се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за индивидуализацията на административните наказания като е отчел тежестта на нарушението,начина на извършване.

В този смисъл съдът счита,че санкцията е правилно определена в законоустановения императивен размер по чл.185 от ЗДвП.

3.Относно нарушението по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП:

При така установената фактическа обстановка съдът намира,че жалбоподателят е нарушил и разпоредбата на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП,съгласно която водачът на МПС е длъжен да носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролния талон към него.Установява се по делото,че жалбоподателят като водач на ППС при извършената му проверка не е могъл да представи при поискване контролен талон към СУМПС.

За така извършеното от жалбоподателя нарушение му е наложена глоба в размер на 10/десет/ лева,на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП.Посочената разпоредба предвижда,че се наказва с глоба 10лв. водач,който не носи определените документи-свидетелство за управление,контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство.

При тези данни от правна страна съдът приема,че от обективна и субективна страна е осъществен фактическият състав на административно нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

При определяне размера на санкцията  наказващият орган се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за индивидуализацията на административните наказания като е отчел тежестта на нарушението,начина на извършване.

В този смисъл съдът счита,че санкцията е правилно определена в законоустановения императивен размер по чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП.

4.Относно нарушението чл.150а от ЗДвП:

Съдът намира,че нарушението е извършено както от обективна,така и от субективна страна.Наказващият орган се е съобразил с действителната фактическа обстановка.От показанията на разпитаните по делото свидетели А.В.Н. и М.Г.М. се установява,че е извършена справка чрез таблета и чрез дежурната част в РУ Каварна,при което е констатирано,че водача няма необходимата правоспособност да управлява колесен трактор,има свидетелство за управление на МПС,но няма необходимата категория,за да управлява колесен трактор,т.е няма категория „Ткт“,няма свидетелство за съответната категория.Жалбоподателя не ангажира доказателства оборващи установеното в АУАН и НП,поради което съдът приема същите за безспорно установени.Този извод произтича и от разпоредбата на чл.189 ал.2 от ЗДвП,според която редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.Извършеното от жалбоподателя нарушение е съставомерно и е основание за реализиране на административнонаказателната му отговорност.По делото не съществува спор относно личността на административнонаказателно отговорното лице,както и относно основните факти и обстоятелства,релевантни към предмета на делото.

При определяне размера на санкцията  наказващият орган се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за индивидуализацията на административните наказания като е отчел тежестта на нарушението,която е висока с оглед опасността от подобно управление,която е заложена в закона.

При тези данни съдът счита,че санкцията е правилно определена в размера на минимума,установен в чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП.

По изложените съображения обжалваното постановление,в частта му относно наложените на  А.В.Т. ЕГН ********** с адрес *** административни наказания:-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.134 ал.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 10/десет/ лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 100/сто/ лева на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл.150А ал.1 от ЗДвП е обосновано и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

         Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                                    Р   Е   Ш   И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-5811-000185/04.08.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла в частта му с която е наложено на А.В.Т. ЕГН ********** с адрес *** следното административно наказание:-глоба в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.3 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП,поради противоречие с материалния закон.

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-5811-000185/04.08.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла в частта му с която са наложени на А.В.Т. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.134 ал.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 10/десет/ лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;-глоба в размер на 100/сто/ лева на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл.150А ал.1 от ЗДвП,като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: