Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  22.02.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и втори януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 251 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 15-5811-000051/20.08.2015г.  на Началник Група към ОДМВР Добрич,РУ Шабла,с което на жалбоподателя Й.В.П. ЕГН ********** с адрес *** са наложени две наказания глоба в размер на 200/двеста/ лева на основание чл.179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1,т.5 от ЗДвП,глоба в размер на 50/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец,на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че наложените с него наказания са явно несправедливи,като се излагат конкретни съображения в подкрепа на наведените доводи.Моли съда да постанови решение с което да отмени атакуваното наказателно постанвовление или алтернативно да бъдета намалени наложените наказания.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован,не се явява,не се представлява.

За административнонаказващия орган представител не се явява и не взема становище по жалбата.В писмото с което е изпратена преписката е изразено становище за потвърждаване на НП.

Районна прокуратура гр.Каварна не взема становище по жалбата.

Настоящия съдебен състав счита жалбата за допустима,същата е подадена в срок от лице активно легитимирано и имащо правен интерес от атакуване на наказателното постановление.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства,намира за установено следното:

Съържанието на приложения по делото акт за установяване на административно нарушение сочи,че на 15.08.2015г. около 02.00ч. в с.Крапец на улица без име-**** в района на бар „****“ жалбоподателят управлява личния си лек автомобил „****“ с рег.№ **** като извършва следните нарушения: Водачът предприема маневра  за да излезе от реда на паркираните превозни средства без да се убеди,че няма да създаде опасност и охлузва предна дясна част на паркирания лек автомобил „****“ с рег.№ ****.Настъпва ПТП с незначителни материални щети.Водачът като участник в ПТП с причинени само имуществени вреди не изпълнява своето задължение да остане на място и напуска местопроизшествието.Като нарушени в АУАН са посочени разпоредбите на  чл.25 ал.1 и чл.123 ал.1 т.3 буква „в“ от ЗДвП.

         Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител. Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 10.03.2015г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 15-5811-000051 от 20.08.2015г. на Началник Група към ОДМВР Добрич,РУ Шабла,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал,че на на 15.08.2015г. около 02.00ч. в с.Крапец на улица без име-**** в района на бар „****“ жалбоподателят управлява личния си лек автомобил „****“ с рег.№ **** като извършва следните нарушения: Водачът предприема маневра  за да излезе от реда на паркираните превозни средства без да се убеди,че няма да създаде опасност и охлузва предна дясна част на паркирания лек автомобил „****“ с рег.№ ****.Настъпва ПТП с незначителни материални щети.Водачът като участник в ПТП с причинени само имуществени вреди не изпълнява своето задължение да остане на място и напуска местопроизшествието.

На жалбоподателя Й.В.П. ЕГН ********** с адрес *** са наложени следните административни наказания – глоба в размер на 200/двеста/ лева на основание чл.179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1,т.5 от ЗДвП,глоба в размер на 50/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец,на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП.

В хода на съдебното следствие с оглед изясняване обективната истина по делото е разпитан в качеството на свидетел актосъставителя Й.И.Н..От показанията на актосъставителя в хода на съдебното заседание се установява,че на 15.08.2015г. около 14.00ч. е бил получен сигнал за охлузване на предна дясна част на паркиран лек автомобил „****“.При пристигане на място актосъсъставителя е заварил само автомобила на пострадалата.:“Жалбоподателя фактически го нямаше,беше напуснал произшествието.Свалено е сведение от потърпевшата-К.А.Т.,което е приложено като писмено доказателство по делото.На другия ден е установен и извършителя на ПТП-то.Според показанията на актосъставителя причинените имуществени вреди са незначителни.При снемане на обяснения на жалбоподателя,последния не е имал претенции,относно вината за настъпването на ПТП-то,тъй като до ПТП-то се е стигнало след като той е предприел маневра,но не е посочил основателна ппричина защо е напуснал ПТП-то.Видно от показанията на актосъставителя,жалбоподателя е отказал да подпише двустранния протокол,не е уведомил службите за контрол.И двата автомобила са били паркирани.Актосъставителя е установил на място причинените следствие на ПТП-то щети по лекия автомобил „****“.

При така установената фактическа обстановка,съдът намира,че механизма на възникналото ПТП е бил изяснен от актосъставителя,който е посетил произшествието,след като жалбоподателят го е напуснал.Същия е снел писмени обяснения  от водачите,като безспорно е,че са нанесени щети на лек автомобил „****“ с рег.№ ****.Безспорно е,че е имало съприкосновение между двата леки автомобила,поради което във връзка с претенциите на водача на лек автомобил „****“ с рег.№ **** е следвало да се уведомят представители на РУП които да посетят местопроизшествието и вземат отношение.Факта,че веднага след като жалбоподателя е напуснал мястото на произшествието,водача на лек автомобил „****“ с рег.№ **** се е обадил на телефон 112/видно от приложеното като писмено доказателство по делото сведение от потърпевшата-К.А.Т./ налага извода,че потърпевшата,не е била съгласна с поведението на жалбоподателя който е отказал подписването на двустранен протокол и е следвало да се уведомят компетентните органи.

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените ,които да налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН,не са допуснати нарушения на чл.40 от ЗАНН,във връзка със съставянето,предявяването и връчването му.Въз основа на АУАН е било издадено  обжалваното НП,където подробно са били описани извършените нарушения,правната им квалификация и наложените наказания.Наказателното постановление е било издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния за това орган и съдържа необходимите раквизити по чл.57 от ЗАНН.АНО правилно е квалифицирал извършените нарушения,като правилно е издирил и приложил действуващите санкционни разпоредби.

Съдът намира за безспорно установено по делото,извършеното от жалбоподателя нарушение на разпоредбата на чл.25 ал.1 от ЗДвП,тъй като същия не е изпълнил задължението си преди да предприема маневра  за да излезе от реда на паркираните превозни средства да се убеди,че няма да създаде опасност за паркираните превозни средства  и охлузва предна дясна част на паркирания лек автомобил „****“ с рег.№ ****,като настъпва ПТП с незначителни материални щети.Изводът за извършеното от жалбоподателят нарушение в конкретния случай се извежда от събраните по делото доказателства и от показанията на актосъставителя.Предвид това,настоящия съдебен състав намира,че в случая административнонаказващия орган правилно е ангажирал отговорността на жалбоподателят във връзка с осъществен от последния състав на нарушение по чл.25 ал.1 от ЗДвП,тъй като не е изпълнил задължението си преди да предприема маневра  за да излезе от реда на паркираните превозни средства да се убеди,че няма да създаде опасност за паркираните превозни средства  и охлузва предна дясна част на паркирания лек автомобил „****“ с рег.№ ****,като настъпва ПТП с незначителни материални щети.

На следващо място от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява,че жалбоподателят след настъпилия пътен инцидент е напуснал мястото на произшествието без да изпълни задълженията си,визирани в нормата на чл.123 от ЗДвП,а именно като участник в ПТП да не напуска мястото на произшествието и да уведоми службите за контрол на МВР.Извършеното от жалбоподателят нарушение на ЗДвП се установява по безспорен начин и в този смисъл законосъобразно е ангажирана  административнонаксазателната отговорност на жалбоподателя за неизпълнение на задълженията по чл.123 ал.1 т.3 от ЗДвП.Без значение дали се е чувствал виновен и какво значение придава на щетите,водача е длъжен да изчака компетентните органи да вземат отношение по случая,още повече,че водача на лек автомобил „****“ с рег.№ **** е искал или страните да си разменят протоколи или да се уведомят представители на РУП.Като не е изпълнил това си задължение предвидено в чл.123 ал.1,т.2 б.“а“ същия е осъществил описаното в АУАН нарушение.

В обобщение,изводите на наказващия орган за наличието на визираното в санкционния акт деяние са обосновани и достигнати в съответствие с ангажираните доказателствени източници,а при квалификацията на нарушението на приложимата санкционна разпоредба,материалния закон не е нарушен.

В същото време съдът намира,че наказващият орган не е съобразил в пълна степен разпоредбата на чл.27 от ЗАНН,като е определил наказанието за нарушението по чл.179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП в размер над установения в санкционната разпоредба законов минимум за наложеното накаозание „глоба“.При преценка на всички отегчаващи и смекчаващи отговорността обстоятелства по случая-от една страна настъпване на ПТП,а от друга страна обстоятелството,че жалбоподателя не е имал претенции,относно вината за настъпването на ПТП-то,тъй като до ПТП-то се е стигнало след като той е предприел маневра,вследствие на деянието все пак не са налице настъпили допълнителни вредни последици /с изключение на незначителни материални щети/ и в контекста на данните за липса на предишни нарушения на ЗДвП и ППЗДвП,които да се определят като тежки,съдът намира,че е налице превес на смекчаващите спрямо отегчаващите обстоятелства,поради което предвиденото наказание „глоба“ за жалбоподателя за нарушението по чл.179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП следва да се определи на законоустановения минимум в размер на 100 лева,в какъвто смисъл следва да се измени обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран така,съдът

 

                                      Р    Е    Ш   И :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-5811-000051/20.08.2015г.  на Началник Група към ОДМВР Добрич,РУ Шабла,с което на жалбоподателя Й.В.П. ЕГН ********** с адрес *** са наложени две наказания глоба в размер на 200/двеста/ лева на основание чл.179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1,т.5 от ЗДвП,глоба в размер на 50/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец,на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП,в частта относно размера на наложеното наказание  „глоба“ за нарушението по чл.179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП,като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 200/двеста/ лева на 100/сто/ лева,като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: