Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.К., 07.11.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на седми ноември през двехиляди и седемнадесета година в състав:

                                             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията АНД № 255 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по реда на чл.375 – 380 НПК.

Каварненската районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу В.В.И., роден на ***г., ЕГН **********, с адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, работи като общ работник в селското стопанство, за това, че от 24.04.2017г. в гр.К. и в с.Р., като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст, а именно С.М.М., родена на *** г. - престъпление по чл.191, ал.1 от НК.

С постановление от 18.09.2017 г. и на основание чл.375 от НПК, РП Каварна е внесла материалите по делото в Каварненски районен съд с предложение на основание чл.78а от НК обвиняемият И. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Районна прокуратура Каварна, редовно призована, не изпраща представител.

 Обвиняемият И., редовно призован, се явява лично, като пледира за налагане на минимално наказание. Сочи, че все още не е сключил граждански брак с пострадалата, тъй като тя не е навършила 16 годишна възраст.

 Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата, намиращи се по досъдебно производство № 117/2017 г. по описа на РУ Каварна, по реда на чл.14 и 18 НПК приема за установено следното:

Обвиняемият В.В.И. е роден на ***г., а свидетелката С.М.М. на 16.05.2002 г. в гр.К..

 

 

През месец януари 2017г. свидетелката М.и обвиняемият И. започнали да контактуват чрез социалната мрежа фейсбук. През месец февруари 2017г. връзката им се задълбочила и те решили да заживеят заедно. От данните за личността на обв.И. се установява, че към месец февруари 2017г. той е бил непълнолетен, ненавършил 18 г. възраст. С оглед горното и предвид обстоятелството, че съставът на чл.191, ал.1 НК, предвижда наказателна отговорност за пълнолетно лице, което съжителства с лице от женски пол, ненавършило 16г. възраст, обвнияемият е подведен под наказателна отговорност за времето от навършване на пълнолетие - 24.04.2017г. И към настоящия момент обвиняемият И. и свидетелката М.живеят заедно като съпрузи, без да са сключили брак, поради ниската възраст на свидетелката. Родителите на непълнолетната М.първоначално били против, с оглед ниската й възраст –15 години, но в последствие наблюдавайки отношенията между двамата, дали съгласието си те да живеят заедно. Събраните доказателства по делото сочат, че И. и М.са  заживели и живеят на съпружески начала по собствено желание, в дома на родителите на И., без да бъдат принуждавани от другиго.

Така изложената фактическа обстановка се установява от събраните в наказателното производство гласни и писмени доказателства, които са непротиворечиви, взаимно се допълват и кореспондират помежду си. В хода на досъдебното производство обвиняемият не е оспорил твърденията на свидетелите, като се е признал за виновен в извършването на деянието, за което му е повдигнато обвинение Фактическите си констатации съдът направи след анализ на доказателствата по делото, събрани в хода на досъдебното производство и инкорпорирани по реда на чл.368 НПК - показанията на свидетелите Н.С.М. С.А.А., С.М.М., З.З.М. и Н.И.Ж.,  справка за съдимост, характеристични данни, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние. От така събраните доказателства единственият правилен и възможен извод, който може да бъде направен е, че обвиняемият И. е извършил престъплението, за което е внесено предложението за освобождаването му от наказателна отговорност.

 Обвиняемият В.В.И. е роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, работи в селското стопанство като общ работник,  ЕГН **********. Съобразно представената справка за съдимост обв. В.И. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност.

 С оглед възприетата фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

 Съдът намира за безспорно доказано както авторството, така и осъществяването от обективна страна от В.И. на състава на престъплението по чл.191, ал.1 НК, тъй като е заживял на съпружески начала с ненавършилата 16-годишна възраст С.М.

 Съгласно разпоредбата на чл.191, ал.1 НК пълнолетно лице, което без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание. Това престъпление се свързва с установяване на фактическо съжителство между субекта, който може да е само пълнолетно лице, и пострадалата. Това съжителство предполага трайни отношения между извършителя и пострадалата и обичайно се свързва с установяването на съвместен живот в едно домакинство, т.е. изпълнителното деяние би могло да бъде осъществено само чрез действие.

Родовият обект за защита от това престъпление са обществените отношения, които възникват по повод правилното физическо, психическо и нравствено развитие на младежите, чиято обща характеристика се свежда до това, че предвид ниската им възраст и липсата на социален и житейски опит не могат да формират правно валидна воля за участие в определени обществени отношения.

В семейната среда преди всичко се формира бъдещата личност. Там следва младият човек да бъде обезпечен материално и да бъде възпитаван в духа на господстващия морал. Държавата чрез криминализиране на тези прояви цели именно осигуряването на правилното нравствено възпитание и нормално полово развитие на подрастващите. Предвид обстоятелството, че съвместно съжителство обичайно включва и полово общуване, законът приема, че съвместното семейно съжителство на ненавършилите 16-годишна възраст лица от женски пол е обществено неприемливо и в противоречие на установените морални норми и ценности. Това е така защото тези лица, не са достатъчно физически, психически и емоционално зрели, така че да създадат свое семейство.

От събраните по делото доказателства се установи, че обвиняемият И. е заживял на съпружески начала със С. М.от 24.04.2017 г. в дома на нейните родители в с.Р., а в последствие в дома на неговите родители в гр.К.. Той установил със свидетелката отношение като тези между съпрузите и по този начин е осъществил състава на престъплението по чл.191, ал.1 НК.

От субективна страна обвиняемият е действал при пряк умисъл - той е знаел, че лицето, с което живее на съпружески начала не е навършило 16-годишна възраст, но въпреки това е заживял с него. Неотносимо за наказателната му отговорност е обстоятелството, че това заживяване е било в съответствие с установените ромски традиции.

За така извършеното от обвиняемия престъпление законът е предвидил наказание "лишаване от свобода" за срок до две годили или пробация, И. не е бил осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност на основание чл.78а НК, с осъществяване на престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди, поради което съдът намери, че са налице предпоставките на чл.78а НК и обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание.

 При определяне на размера на санкцията съдът отчете добрите характеристични данни на обвиняемия, чистото му съдебно минало, както и липсата на други вредни последици от престъпното му поведение. В хода на досъдебното производство не са установени отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът намери, че справедливият размер на административната санкция, която следва да понесе обвиняемият И. възлиза на 1000 лв. Същата би изиграла както превантивна роля спрямо поведението на обвиняемия, така и върху останалите членове на обществото и в частност на лицата от ромския етнос, с които обвиняемият общува преимуществено.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА В.В.И., роден на ***г., ЕГН **********, с адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че от 24.04.2017г. в гр.К. и в с.Р., общ.Каварна, обл.Добрич, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст, а именно С.М.М., родена на *** г. - престъпление по чл.191, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага административно наказание "глоба" в размер на 1000 (хиляда) лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Добрички окръжен съд.

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..